งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินโครงการ ป้องกันเฝ้าระวัง และช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการ ฆ่าตัวตาย แนวทางการดำเนินโครงการ ป้องกันเฝ้าระวัง และช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินโครงการ ป้องกันเฝ้าระวัง และช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการ ฆ่าตัวตาย แนวทางการดำเนินโครงการ ป้องกันเฝ้าระวัง และช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินโครงการ ป้องกันเฝ้าระวัง และช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการ ฆ่าตัวตาย แนวทางการดำเนินโครงการ ป้องกันเฝ้าระวัง และช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการ ฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์

2 สถานการณ์ปัญหาการฆ่าตัว ตาย ปี ที่มา : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

3 อัตราการทำร้ายตนเองปี ที่มา : สนย. กระทรวงสาธารณสุข, และจาก รง 2 มบ

4 แหล่งข้อมูล : รง.506.DS, มบ.1

5

6

7 วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยบริการสาธารณสุขระดับ รพ ศ./ รพท./ รพช และ รพสต. 1. มีการติดตามดูแลผู้พยายามฆ่าตัวตาย เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 2. มีระบบการค้นหา คัดกรอง ดูแลและ ช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการ ฆ่าตัวตายรวมถึงการส่งต่อผู้ป่วย กลับสู่ชุมชนได้

8 ตัวชี้วัดตามคำรับรองระดับ หน่วยงาน ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตาย ได้รับการดูแลเฝ้าระวังและ บำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง

9 คำอธิบาย 1. ผู้พยายามฆ่าตัวตาย หมายถึง ผู้กระทำการปลิดชีวิตตนเอง โดย สมัครใจและเจตนาที่จะตายจริง เพื่อให้หลุดพ้นจากการบีบคันหรือ ความคับข้องใจที่เกิดขึ้นในชีวิต ซึ่ง อาจจะกระทำอย่างตรงไปตรงมา หรือ กระทำโดยอ้อม ด้วยวิธีการต่างๆ แต่ ไม่เสียชีวิตด้วยเหตุใดก็ตาม

10 คำอธิบาย ( ต่อ ) 2. การบริการบำบัดรักษา : ผู้พยายามฆ่า ตัวตายที่มารับบริการในหน่วยงาน สาธารณสุข - ได้รับการคัดกรอง / เฝ้าระวังด้วย เครื่องมือ DS8 - ได้รับบริการทางสังคมจิตใจ / การให้ การปรึกษา การบำบัดรักษาด้วยยาตาม อาการที่พบ 3. การเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง : มีการติดตาม เยี่ยมบ้าน ภายหลังออกจากโรงพยาบาล กลับสู่ชุมชน และ / หรือ Follow up และ Refer รพ. สต ออกติดตาม

11 แนวทางการดำเนินงาน ขั้นที่ 1 รวบรวมข้อมูลผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ ผู้ พยายามฆ่าตัวตาย ผู้พยายามฆ่าตัวตาย ซ้ำ ปัจจัยกระตุ้น / ปัจจัยส่งเสริม การ ให้บริการบำบัดรักษา การติดตาม นำ ข้อมูลที่ได้จาก รง. 506 DS ทั้งหมดที่ รวบรวมได้มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูลเพื่อดูแนวโน้ม และความไวในการ ป้องกันภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัว ตาย ขั้นที่ 2 วางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับ ปัญหาที่พบตามบริบทของแต่ละพื้นที่และ ดำเนินการตามแผนที่วางไว้

12 แนวทางการดำเนินงาน ( ต่อ ) ขั้นที่ 3 จัดทำระบบบริการคัดกรอง ค้นหา เฝ้าระวังประชาชนกลุ่ม เสี่ยง พร้อมทั้งให้บริการบำบัดรักษา ด้วยยา สุขภาพจิตสังคม การให้การปรึกษา และ การเยี่ยมบ้าน, Follow Up, Refer ขั้นที่ 4 บันทึกข้อมูลตามแบบ รง. 506 DS ลง เมื่อพบภาวะซึมเศร้าและ / หรือผู้ที่ เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

13 สิ่งที่ต้องดำเนินการ 1. ติดตามเยี่ยมบ้านผู้พยายามฆ่าตัว ตายภายใน 15 วัน อย่างน้อย 1 ครั้งภายหลังจำหน่ายออกจาก โรงพยาบาลและ / หรือนัดมา ติดตามผลที่สถานบริการ (Follow Up) หรือ Refer ไปยัง รพ. สต ให้ ออกติดตามเยี่ยม

14 สิ่งที่ต้องดำเนินการ ( ต่อ ) 2. การเฝ้าระวังผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย - การป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่พยายามฆ่า ตัวตาย - มีการป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อ การฆ่าตัวตาย (DS8+ve) - ป้องกัน ช่วยเหลือครอบครัว ชุมชน ภายหลังรับทราบว่ามีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ ทำ ร้ายกันถึงแก่ชีวิต 3. เพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย เทียบกับปี ที่ผ่านมา ≥ ร้อยละ 10 ของผู้ป่วยโรค ซึมเศร้าเข้าถึงบริการ โรคซึมเศร้าที่วินิจฉัย ตาม ICD 10 หมวด F32, F33, F34.1, F38 และ F39

15 ผลลัพธ์ที่ต้องการ 1. จำนวนและอัตราการติดตามดูแลผู้ พยายามฆ่าตัวตาย ≥ ร้อยละ ผู้พยายามฆ่าตัวตายซ้ำลดลงจากปีที่ผ่าน มา 3. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จต่อประชากร แสนคนลดลงจากปีที่ผ่านมา 4. ผลของการคัดกรองผู้ป่วยโรคซึมเศร้า และคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

16 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินโครงการ ป้องกันเฝ้าระวัง และช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการ ฆ่าตัวตาย แนวทางการดำเนินโครงการ ป้องกันเฝ้าระวัง และช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google