งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ในการจัดซื้อหรือจ้าง ให้ ส่วนราชการดำเนินการโดย เปิดเผย และ เที่ยงธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ในการจัดซื้อหรือจ้าง ให้ ส่วนราชการดำเนินการโดย เปิดเผย และ เที่ยงธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ในการจัดซื้อหรือจ้าง ให้ ส่วนราชการดำเนินการโดย เปิดเผย และ เที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึง ประโยชน์ และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และ ประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการที่จะ ได้รับ ประกอบกัน ในกรณีที่ วัตถุประสงค์ในการใช้ เป็นเหตุให้ต้อง คำนึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษาเป็น สำคัญ ให้สามารถกระทำได้โดยไม่ต้องถือ ราคาต่ำสุดในการเสนอซื้อหรือจ้างเสมอไป ให้ส่วนราชการที่มี หน้าที่ดูแลระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุ ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ส่วน ราชการดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรค สองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2 หลักเกณฑ์การ จัดหาที่ดี * โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรม สามารถชี้แจงได้ มีการ แข่งขัน อย่างแท้จริง * มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและ รูปแบบรายการที่ชัดเจนและเป็นกลาง สอดคล้องและตรงกับความต้องการ ใช้งานเป็นไปตามนโยบาย * ได้พัสดุที่ดี ทั้งคุณภาพ ราคา ระยะเวลาที่ต้องการ เพื่อการใช้ งบประมาณที่เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าของเงิน (Value for Money)

3 การซื้อ / จ้าง มี ๖ วิธี ๑. วิธีตกลงราคา ไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐ บาท ๒. วิธีสอบราคา ๑๐๐, ๐๐๑ - ๒, ๐๐๐, ๐๐๐ บาท ๓. วิธีประกวดราคา เกิน ๒, ๐๐๐, ๐๐๐ บาท ๔. วิธีพิเศษ๕. วิธี กรณีพิเศษ ๖. วิธีประมูลด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด

4 ขั้นตอนการซื้อและการจ้างทุก วิธี ตรวจรับ เปลี่ยนแปลงรายการ ( ข้อ 136 ) เบิกจ่าย บอกเลิก ( ข้อ 137 – 138) ข้อ 140 ทำสัญญา ขออนุมัติซื้อ / จ้าง เจ้าหน้าที่ พัสดุ หัวหน้าส่วน ราชการ ดำเนินการ งด / ลดค่าปรับ ขยายเวลา ( ข้อ 139) -ท-ทำรายงานขอซื้อ / จ้างพัสดุทั่วไป ( ข้อ 27) -ท-ที่ดิน ( ข้อ 28) -ใ-ให้ความเห็นชอบ ( ข้อ 29) -แ-แต่งตั้งคณะกรรมการ ( ข้อ 34) -ต-ตกลงราคา ( ข้อ 19, ข้อ 39) -ส-สอบราคา ( ข้อ 20, ข้อ 40–43) -ป-ประกวดราคา ( ข้อ 21, ข้อ 44–56) -ว-วิธีพิเศษ ( ข้อ 23, ข้อ 57)( ข้อ 24, ข้อ 58) กรณีพิเศษ ( ข้อ 26, ข้อ 59) -ก-การประมูลทางอิเลคทรอนิกส์ ( ข้อ 65 – 67) ( ข้อ 132 – 135) การซื้อการจ้างทั่วไป การจ้างก่อสร้าง

5 การดำเนินการ จัดหา - ต้องมีการ วางแผน และ จัดหาตามแผน หลังทราบยอดเงินที่ จะใช้ ให้พร้อมทำสัญญา ทันที เมื่อได้รับอนุมัติทาง การเงิน

6 รายงานขออนุมัติจัดหา ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย คือ - เหตุผลและความจำเป็นที่ ต้องจัดหา รายละเอียดของพัสดุ - ราคามาตรฐาน / ราคา กลาง / ราคาที่เคยจัดหา - วงเงินที่จะจัดหา ระบุ งบประมาณ - กำหนดเวลาที่ต้องการใช้ งานพัสดุ - วิธีการจัดหาและเหตุที่ต้อง จัดหาโดยวิธีนั้น - ข้อเสนออื่น

7 การประมูลทาง อิเล็กทรอนิกส์ - ร่าง TOR และเอกสารประกวดราคา - การแต่งตั้งคณะกรรมการประกวด ราคา - การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง ฯ - การจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง - การประกาศเชิญชวน - การยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค - การเสนอราคา - การแจ้งผลการเสนอราคา - การอุทธรณ์ผลการเสนอราคา

8 การตรวจรับพัสดุ - ต้องตรวจรับ ณ ที่ทำการของ ผู้ใช้พัสดุ หรือสถานที่ซึ่งกำหนดไว้ใน สัญญา / ข้อตกลง - ปกติต้องตรวจรับวันที่ส่งพัสดุ และ ดำเนินการ โดยเร็วที่สุด - ต้องตรวจให้ถูกต้องครบถ้วน

9 การตรวจการจ้าง - ตรวจรายงานผู้ควบคุมงาน - ตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนด - ตรวจทุกสัปดาห์ - หากมีข้อสงสัย / เห็นว่าตามหลักช่าง สร้างไม่ได้ สั่งเปลี่ยนแปลง / ตัดทอนงานตาม สมควร - ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบปกติ ภายใน 3-5 วันทำการ และตรวจรับให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด

10 ผู้ทิ้งงาน - ไม่มาทำสัญญา - ไม่ปฏิบัติตามสัญญา - ไม่แก้ไขงานระหว่างประกัน - งานไม่ได้มาตรฐาน ไม่ครบถ้วน เสียหายร้ายแรง - ขัดขวางการแข่งขันราคา - กระทำโดยไม่สุจริต


ดาวน์โหลด ppt พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ในการจัดซื้อหรือจ้าง ให้ ส่วนราชการดำเนินการโดย เปิดเผย และ เที่ยงธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google