งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการปฏิบัติภารกิจของสถานีอนามัย และการสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุขหลังการถ่ายโอน ทรงยศ ชัยชนะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการปฏิบัติภารกิจของสถานีอนามัย และการสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุขหลังการถ่ายโอน ทรงยศ ชัยชนะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการปฏิบัติภารกิจของสถานีอนามัย และการสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุขหลังการถ่ายโอน ทรงยศ ชัยชนะ

2 ภารกิจของ สถานีอนามัย

3 1. บทบาทในฐานะหน่วยงาน สาธารณสุขของท้องถิ่น สาธารณสุขของท้องถิ่น * เครือข่ายข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข * แผนยุทธศาสตร์สุขภาพของท้องถิ่น * การบังคับใช้พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

4 * การเฝ้าระวังควบคุมโรค * สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม * การคุ้มครองผู้บริโภค * การสาธารณสุขมูลฐาน * ข้อบัญญัติด้านสาธารณสุข 1.บทบาทในฐานะหน่วยงาน สาธารณสุขของท้องถิ่น (ต่อ)

5 2. บทบาทในฐานะสถานบริการสุขภาพ ระดับต้นของชุมชน ระดับต้นของชุมชน 2.1 การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 2.1 การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค - ควบคุมปัจจัยเสี่ยง - ส่งเสริมวัฒนธรรมพฤติกรรมสุขภาพ 2.2 การรักษาพยาบาล 2.2 การรักษาพยาบาล - ในคลินิก - ในชุมชน (ครัวเรือน)

6 3. บทบาทในฐานะหน่วยงานด้านวิชาการ - วิจัย - ฝึกอบรม - สถานที่ศึกษาดูงาน

7 แนวทางการปฏิบัติงานสาธารณสุขในท้องถิ่น

8 1. รวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพในท้องถิ่น 1.1 ระบาดวิทยาของโรคและผู้ป่วยในท้องถิ่น 1.2 ทรัพยากรสาธารณสุข (ปริมาณ/ศักยภาพ) * สถานีอนามัย * คลินิก * แพทย์พื้นบ้าน * ร้ายขายยา * มูลนิธิ และ NGOs ที่ทำงานด้าน สาธารณสุข

9 1.3 ปัจจัยเสี่ยงในชุมชน * สิ่งแวดล้อม * การคมนาคม * สถานที่สาธารณะ และบริการ เช่น โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ตลาดสด ฯลฯ * วัฒนธรรม พฤติกรรม และค่านิยม

10 2. จัดทำแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม (แผนระยะสั้น/แผน ระยะยาว) 3. ประสานและสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับภาวะสุขภาพ 4. ให้ท้องถิ่น และผู้นำท้องถิ่นให้ความสำคัญ และสนับสนุนงานกด้านสาธารณสุข

11 5. จัดทำข้อบัญญัติงานสาธารณสุขด้าน งบประมาณ 6. จัดทำข้อบัญญัติด้านสาธารณสุขตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 7. สร้างเสริมความเข้มแข็งของอาสาสมัคร สาธารณสุข และชมรมต่างๆ (ผู้สูงอายุ แม่บ้าน เยาวชน ฯลฯ

12 9. หล่อหลอมตนเองเข้ากับวัฒนธรรมของ องค์กรท้องถิ่น เช่น สนใจความรู้สึกความ ต้องการของประชาชน / ชุมชน โดย ปรับงานและแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้อง กับชุมชน 8. ทำงานในลักษณะ Health Care Facilitator, Health Care Manager มากกว่า Health Care Practitioner

13 10. ยอมรับการเป็นผู้นำของผู้นำท้องถิ่น 11. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร สร้างวิสัยทัศน์ร่วม และการทำงาน เป็นทีมร่วมกับปลัดฯ, ฝ่ายบริหาร, การคลัง, การโยธา, การศึกษา, พัฒนาสังคม และพัฒนาให้เป็นทีมงาน สาธารณสุข (เช่น การเฝ้าระวังฯ, การ เยี่ยมบ้าน, การสุขศึกษาและ ประชา สัมพันธ์)

14 การสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุข

15 2. ข้อมูลข่าวสาร 1. ทรัพยากรบุคคล - ผลิต / โครงการของท้องถิ่น - อบรมและพัฒนาด้านเทคนิควิชาการ - สนับสนุนการโอนย้าย - แผน/นโยบายกระทรวงสาธารณสุข - สถานการณ์ของโรค

16 3. การประเมิน/กำกับ/ติดตาม 4. จัดทำมาตรฐานสถานที่/อาคาร/ บริการ/การปฏิบัติงาน/ บริการ/การปฏิบัติงาน/ อุปกรณ์เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องมือ 5. ประสานเชื่อมโยงให้เกิดเครือข่าย ระบบบริการสาธารณสุขที่มี ระบบบริการสาธารณสุขที่มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

17 SAWADDEE


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการปฏิบัติภารกิจของสถานีอนามัย และการสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุขหลังการถ่ายโอน ทรงยศ ชัยชนะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google