งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการปฏิบัติภารกิจ ของสถานีอนามัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการปฏิบัติภารกิจ ของสถานีอนามัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการปฏิบัติภารกิจ ของสถานีอนามัย
และการสนับสนุนของ กระทรวงสาธารณสุขหลังการถ่ายโอน ทรงยศ ชัยชนะ

2 ภารกิจของสถานีอนามัย

3 สาธารณสุขของท้องถิ่น
บทบาทในฐานะหน่วยงาน สาธารณสุขของท้องถิ่น * เครือข่ายข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข * แผนยุทธศาสตร์สุขภาพของท้องถิ่น * การบังคับใช้พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ และ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

4 บทบาทในฐานะหน่วยงานสาธารณสุขของท้องถิ่น (ต่อ)
* การเฝ้าระวังควบคุมโรค * สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม * การคุ้มครองผู้บริโภค * การสาธารณสุขมูลฐาน * ข้อบัญญัติด้านสาธารณสุข

5 2. บทบาทในฐานะสถานบริการสุขภาพ ระดับต้นของชุมชน
2.1 การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ควบคุมปัจจัยเสี่ยง ส่งเสริมวัฒนธรรมพฤติกรรมสุขภาพ 2.2 การรักษาพยาบาล ในคลินิก ในชุมชน (ครัวเรือน)

6 - วิจัย - ฝึกอบรม - สถานที่ศึกษาดูงาน
3. บทบาทในฐานะหน่วยงานด้านวิชาการ - วิจัย - ฝึกอบรม - สถานที่ศึกษาดูงาน

7 แนวทาง การปฏิบัติงานสาธารณสุข ในท้องถิ่น

8 รวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพในท้องถิ่น
1.1 ระบาดวิทยาของโรคและผู้ป่วยในท้องถิ่น 1.2 ทรัพยากรสาธารณสุข (ปริมาณ/ศักยภาพ) * สถานีอนามัย * คลินิก * แพทย์พื้นบ้าน * ร้ายขายยา * มูลนิธิ และ NGOs ที่ทำงานด้าน สาธารณสุข

9 * สถานที่สาธารณะ และบริการ เช่น โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร
1.3 ปัจจัยเสี่ยงในชุมชน * สิ่งแวดล้อม * การคมนาคม * สถานที่สาธารณะ และบริการ เช่น โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ตลาดสด ฯลฯ * วัฒนธรรม พฤติกรรม และค่านิยม

10 2. จัดทำแผนนโยบายและยุทธศาสตร์
ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม (แผนระยะสั้น/แผน ระยะยาว) 3. ประสานและสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับภาวะสุขภาพ 4. ให้ท้องถิ่น และผู้นำท้องถิ่นให้ความสำคัญ และสนับสนุนงานกด้านสาธารณสุข

11 5. จัดทำข้อบัญญัติงานสาธารณสุขด้าน
งบประมาณ 6. จัดทำข้อบัญญัติด้านสาธารณสุขตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 7. สร้างเสริมความเข้มแข็งของอาสาสมัคร สาธารณสุข และชมรมต่างๆ (ผู้สูงอายุ แม่บ้าน เยาวชน ฯลฯ

12 8. ทำงานในลักษณะ Health Care
Facilitator, Health Care Manager มากกว่า Health Care Practitioner 9. หล่อหลอมตนเองเข้ากับวัฒนธรรมของ องค์กรท้องถิ่น เช่น สนใจความรู้สึกความ ต้องการของประชาชน / ชุมชน โดย ปรับงานและแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้อง กับชุมชน

13 10. ยอมรับการเป็นผู้นำของผู้นำท้องถิ่น
11. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร สร้างวิสัยทัศน์ร่วม และการทำงาน เป็นทีมร่วมกับปลัดฯ, ฝ่ายบริหาร , การคลัง, การโยธา, การศึกษา, พัฒนาสังคม และพัฒนาให้เป็นทีมงาน สาธารณสุข (เช่น การเฝ้าระวังฯ , การ เยี่ยมบ้าน, การสุขศึกษาและประชา สัมพันธ์)

14 การสนับสนุนของ กระทรวงสาธารณสุข

15 1. ทรัพยากรบุคคล 2. ข้อมูลข่าวสาร ผลิต / โครงการของท้องถิ่น
อบรมและพัฒนาด้านเทคนิควิชาการ สนับสนุนการโอนย้าย 2. ข้อมูลข่าวสาร แผน/นโยบายกระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์ของโรค

16 3. การประเมิน/กำกับ/ติดตาม
4. จัดทำมาตรฐานสถานที่/อาคาร/ บริการ/การปฏิบัติงาน/ อุปกรณ์เครื่องมือ 5. ประสานเชื่อมโยงให้เกิดเครือข่าย ระบบบริการสาธารณสุขที่มี ประสิทธิภาพ

17 SAWADDEE


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการปฏิบัติภารกิจ ของสถานีอนามัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google