งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

56 อำเภอ 413 ตำบล 2,916 หมู่บ้าน 78 เทศบาล ( นคร 3, เมือง 12, ตำบล 63 แห่ง ) 368 อบต. 963,646 หลังคาเรือน 3,493,084 คน 167.93 คน : ตารางกิโลเมตร ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "56 อำเภอ 413 ตำบล 2,916 หมู่บ้าน 78 เทศบาล ( นคร 3, เมือง 12, ตำบล 63 แห่ง ) 368 อบต. 963,646 หลังคาเรือน 3,493,084 คน 167.93 คน : ตารางกิโลเมตร ข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 56 อำเภอ 413 ตำบล 2,916 หมู่บ้าน 78 เทศบาล ( นคร 3, เมือง 12, ตำบล 63 แห่ง ) 368 อบต. 963,646 หลังคาเรือน 3,493,084 คน 167.93 คน : ตารางกิโลเมตร ข้อมูล ทั่วไปเขต 8 ประชากร 3,493,084 คน ( ชาย 1,720,535 คน หญิง 1,772,549 คน ) เนื้อที่ 20,800.730 ตร. กม.

3 สถานบริการสาธารณสุข - รพศ / รพท 8 แห่ง - รพช 47 แห่ง - รพ. สต. 494 แห่ง กำลังคน - แพทย์ 1,008 คน (1:3,472) - ทันตแพทย์ 269 คน (1:13,011) - เภสัชกร 420 คน (1:8,333 ) - พยาบาล 7,753 คน (1:451 ) - นักกายภาพ 31 คน (1:112,903) - นักจิตวิทยา 72 คน (1:48,611 )

4

5 ผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข บาดเจ็บ เสียชีวิต ปัตตานี 9 17 ยะลา 7 4 นราธิวาส 5 3 4 อำเภอ จ. สงขลา 4 0 รวม 25 24 ข้อมูล 30 ต. ค. 55

6 ผลกระทบต่อหน่วยงาน สาธารณสุข ปัตตานี 14 แห่ง ยะลา 7 แห่ง นราธิวาส 5 แห่ง 4 อำเภอ จ. สงขลา 0 แห่ง ปัตตานี 14 แห่ง ยะลา 7 แห่ง นราธิวาส 5 แห่ง 4 อำเภอ จ. สงขลา 0 แห่ง วางระเบิด วางเพลิง สถานี อนามัย / บ้านพัก ( รวม ) วางระเบิด วางเพลิง สถานี อนามัย / บ้านพัก ( รวม ) ข้อมูล ณ 30 ต. ค.2555

7 กลไกการดำเนินงานสุขภาพในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้  มีแผนงบประมาณเฉพาะพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2549 1. เขตตรวจราชการและคณะกรรมการ ประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับเขต ( คปสข.) บอร์ด ศบ. สต. มีผู้ตรวจราชการเขต 12 เป็นประธาน มี นพ. สสจ. สงขลา เป็น ผู้อำนวยการ ศบ. สต. 2. ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศบ. สต.) ในปี 2550 3. สปสช. เขตพื้นที่สงขลา (7 จังหวัด ภาคใต้ตอนล่าง ) กล ไก จัด การ

8 1.ถ่ายทอดนโยบายของ กระทรวงสาธารณสุขไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม 2. กำหนดนโยบายในการพัฒนางาน สุขภาพและระบบบริการสุขภาพ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ในภาคใต้ตอนล่าง 3. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา ด้านสุขภาพของหน่วยงานและ สถานบริการสาธารณสุขในทุกระดับ พันธกิจ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสุขภาพ ประชาชนภาคใต้ตอนล่าง ปี 2555-2559 Area Health Board

9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ( ปี 2556-2558) เป้าห มาย หลักการ ยุทธศา สตร์ กลไกระดับ พื้นที่ ปัญหาสุขภาพคนใต้ลดลงแม้ใน สถานการณ์วิกฤต ศบ. สต. ยุทธศาสตร์ ประเด็นปัญหา สุขภาพ ตามบริบทพื้นที่ 1. อนามัยแม่และเด็ก 2. อนามัยช่องปาก เด็กวัยเรียน 3. การป้องกัน ควบคุมโรค NCD 4. เยียวยาจิตใจและ คุณภาพชีวิต 5. คุณภาพชีวิตผู้ พิการ ผู้สูงอายุ 6. การบำบัดผู้ติดยา เสพติด พัฒนาระบบบริการ สุขภาพให้มีคุณภาพ กลยุทธ 1. พัฒนาเครือข่ายบริการ สุขภาพ (service plan ) 2. พัฒนาระบบสุขภาพที่ สอดคล้องกับวิถีชุมชน 3. พัฒนา ระบบบริการปฐมภูมิ ( หมอใกล้บ้านใกล้ใจ ) 4. พัฒนาระบบบริการที่ ตอบสนองต่อเหตุวิกฤต ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ใน การสร้างเสริมสุขภาพ กลยุทธ 1. พัฒนาการมีส่วนร่วมของ ผู้นำศาสนา ภาค ประชาชน และท้องถิ่น ( ปอเนาะ มัสยิด วัด ส่งเสริมสุขภาพ โรงครัว ฮาลาล ) 2. พัฒนาระบบการดูแล สุขภาพผู้ไปประกอบพิธี ฮัจญ์ บริหารจัดการและ สนับสนุน กลยุทธ 1. พัฒนาระบบความ ปลอดภัย 2. พัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสารด้านสุขภาพ ( ข้อมูลพื้นฐาน, ติดตามงาน, refer,VIS ) 3. พัฒนากำลังคนด้าน สาธารณสุขและสร้าง ขวัญกำลังใจ การพัฒนาระบบสุขภาพ ระดับอำเภอ ( อำเภอสุขภาพ เข้มแข็ง ) การทำงานร่วมกันของทุก ภาคส่วน กลไก ยุทธศาสตร์

10 การแก้ปัญหาสุขภาพตามบริบทพื้นที่ : เป้า 3 ปี : ตัวชี้วัด 1. อนามัยแม่และเด็ก : MMR < 24/ แสน ( ปี 55=36, ปี 54=40)( เป้าประเทศ 18) 2. อนามัยช่องปากเด็กวัยเรียน : อัตรา caries free ในเด็ก นร. ป.6 > ร้อยละ 40 ( ปัจจุบัน ร้อยละ 30) ( 4 กลวิธี : sealant, แปรงฟัน, เคลือบ ฟลูออไรด์, ควบคุมอาหารหวาน ) 3. การป้องกันควบคุมโรค NCD : DM/HT - ตามเป้าหมายระดับประเทศ 4. เยียวยาจิตใจและคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบ : เยี่ยมครบ 4 ครั้ง ร้อยละ 80 : ผู้พิการจากเหตุไม่สงบได้รับการดูแลองค์ รวม ร้อยละ 80 1. อนามัยแม่และเด็ก : MMR < 24/ แสน ( ปี 55=36, ปี 54=40)( เป้าประเทศ 18) 2. อนามัยช่องปากเด็กวัยเรียน : อัตรา caries free ในเด็ก นร. ป.6 > ร้อยละ 40 ( ปัจจุบัน ร้อยละ 30) ( 4 กลวิธี : sealant, แปรงฟัน, เคลือบ ฟลูออไรด์, ควบคุมอาหารหวาน ) 3. การป้องกันควบคุมโรค NCD : DM/HT - ตามเป้าหมายระดับประเทศ 4. เยียวยาจิตใจและคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบ : เยี่ยมครบ 4 ครั้ง ร้อยละ 80 : ผู้พิการจากเหตุไม่สงบได้รับการดูแลองค์ รวม ร้อยละ 80

11 5. คุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้สูงอายุ : - ผู้สูงอายุ - ผ่าตัดต้อกระจก 5,000 ดวงตา / ปี - ฟันเทียม 10 ราย / ทันตแพทย์ / ปี - ฟันเทียม 10 ราย / ทันตแพทย์ / ปี - ผู้พิการ - ร้อยละ 80 ผู้พิการติดบ้านได้รับการ ช่วยเหลือตามชุดสิทธิประโยชน์ - จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพใน - รพ. สต. อำเภอละ 1 แห่ง - ชุมชน CBR ( ศาสนสถาน ) จังหวัดละ 1 แห่ง 6. การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด : - หนึ่งอำเภอหนึ่งมัสยิดค่ายบำบัด 5. คุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้สูงอายุ : - ผู้สูงอายุ - ผ่าตัดต้อกระจก 5,000 ดวงตา / ปี - ฟันเทียม 10 ราย / ทันตแพทย์ / ปี - ฟันเทียม 10 ราย / ทันตแพทย์ / ปี - ผู้พิการ - ร้อยละ 80 ผู้พิการติดบ้านได้รับการ ช่วยเหลือตามชุดสิทธิประโยชน์ - จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพใน - รพ. สต. อำเภอละ 1 แห่ง - ชุมชน CBR ( ศาสนสถาน ) จังหวัดละ 1 แห่ง 6. การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด : - หนึ่งอำเภอหนึ่งมัสยิดค่ายบำบัด การแก้ปัญหาสุขภาพตามบริบทพื้นที่ : เป้า 3 ปี : ตัวชี้วัด ( ต่อ )

12 Short term achievement  หมอใกล้บ้านใกล้ใจ ( เฉลี่ย 1: 900) ทำงาน กับเครือข่ายภาคประชาชน - ดูแลกลุ่มเป้าหมายตามประเด็นปัญหาสุขภาพ 6 ข้อ - เพิ่มความครอบคลุมบริการส่งเสริมสุขภาพขั้น พื้นฐาน  การปรับปรุงคุณภาพบริการ  ลดคิวที่สำคัญ เช่นการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด - เดิมรอ 5 ปี (Waiting list = 342 ราย 1,272 วัน ) ตั้งเป้าไม่เกิน 1 ปี -> 6 เดือน -> 3 เดือน  หมอใกล้บ้านใกล้ใจ ( เฉลี่ย 1: 900) ทำงาน กับเครือข่ายภาคประชาชน - ดูแลกลุ่มเป้าหมายตามประเด็นปัญหาสุขภาพ 6 ข้อ - เพิ่มความครอบคลุมบริการส่งเสริมสุขภาพขั้น พื้นฐาน  การปรับปรุงคุณภาพบริการ  ลดคิวที่สำคัญ เช่นการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด - เดิมรอ 5 ปี (Waiting list = 342 ราย 1,272 วัน ) ตั้งเป้าไม่เกิน 1 ปี -> 6 เดือน -> 3 เดือน

13 ของฝาก  แปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  ประชาชน ชาวบ้านได้อะไร  ขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน  อย่ายึดติดกรอบวงเงิน  ปัญหาเชิงประเด็น “ คม ชัด ลึก ” และ “ ทำได้ วัดผลได้ ” เป็นรูปธรรม www.themegallery.com

14

15 LOGO


ดาวน์โหลด ppt 56 อำเภอ 413 ตำบล 2,916 หมู่บ้าน 78 เทศบาล ( นคร 3, เมือง 12, ตำบล 63 แห่ง ) 368 อบต. 963,646 หลังคาเรือน 3,493,084 คน 167.93 คน : ตารางกิโลเมตร ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google