งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคลากรสาธารณสุข ทุกท่าน ยินดี ต้อนรับ สู่มาตรฐานงาน สุขศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคลากรสาธารณสุข ทุกท่าน ยินดี ต้อนรับ สู่มาตรฐานงาน สุขศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคลากรสาธารณสุข ทุกท่าน ยินดี ต้อนรับ สู่มาตรฐานงาน สุขศึกษา

2 นโยบายการพัฒนามาตรฐาน งานสุขศึกษาของสถาน บริการสาธารณสุข โดย นพ. ยอร์น จิระนคร นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดพัทลุง 25/7/49

3 สุขศึกษา = กระบวนการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้ การ พัฒนาทักษะด้านสุขภาพ รวมทั้ง การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ = กระบวนการปลูกฝัง / ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ => พฤติกรรมสุขภาพที่ พึง ประสงค์ เพื่อเกิดผลดีต่อสุขภาพ

4 Health education Is any combination of learning experiences designed to facilitate voluntary actions conductive to health.

5 Combination emphasizes the importance of matching the multiple determinants of behavior with multiple learning experiences or educational interventions. Designed distinguishes health education from incidental learning experiences as a systematically planned activity. Facilitate means predispose,enable,and reionforce.

6 Voluntary means without coercion and with the full understanding and acceptance of the purpose of the action. Action means behavioral steps taken by an individual, group, or community to achieve an intended health effect.

7 ความรู้พื้นฐาน : มาตรฐานงานสุข ศึกษา : H.Ed.A สุขศึกษา การพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ เน้นให้สถานบริการทุกระดับ (1 o 2 o 3 o ) มีการทบทวนและ ปรับปรุงระบบบริการ “ พัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ ” ให้มี คุณภาพโดยมองทั้งมาตรฐานเชิง ระบบ กระบวนการ และวิชาชีพ => พฤติกรรมสุขภาพและสุขภาพดี ของประชาชน ผลลัพธ์ = ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสารด้านสุขภาพ มีการเรียนรู้ มี ทักษะด้านสุขภาพ และอยู่ใน สิ่งแวดล้อมที่เอื้อฯ => พฤติกรรม พึงประสงค์ และสุขภาพดี

8 สถานบริการสาธารณสุข ต้องจัด กิจกรรมบริการ ดังนี้ 1. จัดให้สถานบริการสาธารณสุขเป็น ศูนย์กลางการเรียนรู้ ด้านสุขภาพ 2. มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษา เพื่อให้ กลุ่มเป้าหมายมีการ เรียนรู้ และ พัฒนาทักษะด้านสุขภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ทั้งระดับ บุคคล ครอบครัว และชุมชน 3. เป็นศูนย์กลางข่าวสารความรู้ด้าน สุขภาพที่ถูกต้อง 4. มีการดูแลพฤติกรรมพื้นฐานใน ครอบครัว

9 มาตรฐานงานสุขศึกษา คือ สิ่งที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็น กรอบในการดำเนินงานและวัด ความสำเร็จของงานสุขศึกษา ซึ่ง ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 นโยบายการ ดำเนินงานสุขศึกษา และพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ องค์ประกอบที่ 2 ทรัพยากรการ ดำเนินงานสุขศึกษา และพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ

10 องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศ ด้านการดำเนินงาน สุขศึกษา องค์ประกอบที่ 4 แผนการ ดำเนินงานสุขศึกษาและ พัฒนาพฤติกรรม สุขภาพ องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมสุขศึกษา และพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ องค์ประกอบที่ 6 การนิเทศงานสุข ศึกษาและพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ

11 องค์ประกอบที่ 7 การประเมินผลการ ดำเนินงาน สุขศึกษาและ พฤติกรรมสุขภาพ องค์ประกอบที่ 8 การเฝ้าระวัง พฤติกรรมสุขภาพ พัฒนาพฤติกรรม สุขภาพ องค์ประกอบที่ 9 การวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับสุขศึกษาและ พฤติกรรมสุขภาพ

12 ความเชื่อมโยงขององค์ประกอบมาตรฐานงานสุข ศึกษา ทั้ง 9 องค์ประกอบ กลยุทธ์หรือ แนวทาง การพัฒนางานสุข ศึกษา นโยบายการดำเนินงานสุขศึกษาและการ พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ การดำเนินกิจกรรม สุขศึกษาตาม แผนงาน / โครงกา ร - ทรัพยา กร - บุคลากร - งบประม าณ การเฝ้า ระวัง แผนงาน โครงการ การ วิจัย การประเมินความสำเร็จของ แผนงานโครงการ การ นิเทศ งาน ระบบ ข้อมูล หน่ วย งาน นอ ก ระบ บ บริก าร สาธ า รณ สุข

13 นโยบายการสร้างสุขภาพของ กระทรวงสาธารณสุข พิจารณามาตรการ / กลวิธี ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ มาตรการ / กลวิธีและ เป้าหมาย กำหนดเป็นนโยบายการ ดำเนินงานสุขศึกษาและ พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ของ CUP จัดทำเป็นแผนปฏิบัติ และโครงการ การดำเนินงานที่เป็น รูปธรรม

14 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt บุคลากรสาธารณสุข ทุกท่าน ยินดี ต้อนรับ สู่มาตรฐานงาน สุขศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google