งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ และป้องกันแก้ไขปัญหา ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ และป้องกันแก้ไขปัญหา ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ และป้องกันแก้ไขปัญหา ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

2 การบรรยาย  ความรุนแรงอันมีรากฐานมาจากบทบาทหญิงชาย  พ. ร. บ. คุ้มครองเด็ก พ. ศ. ๒๕๔๖ พ. ร. บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ. ศ. ๒๕๕๐ พ. ร. บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ. ศ. ๒๕๕๑

3 กรณีศึกษา  แนวทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในพื้นที่ โดยใช้มุมมองบทบาทหญิงชาย และ พ. ร. บ. ทั้ง ๓ ฉบับ สภาพ ปัญหา เด็ก ความ รุนแรง ค้ามนุษย์

4  มีเด็กเป็นผู้ถูกกระทำ  ยาเสพติด  การใช้แรงงาน  การล่วงละเมิดทางเพศ  ค้าประเวณี ความรุนแรง  พ. ร. บ. กฎหมายยาเสพติดให้โทษ  พ. ร. บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ. ร. บ. คุ้มครองแรงงาน  พ. ร. บ. สถานบริการ พ. ร. บ. สุขภาพจิต  พ. ร. บ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์  พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว  พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย  ประมวลกฎหมายอาญา เกี่ยวกับเรื่องการกักขังหน่วงเหนี่ยว ฯลฯ กรณีศึกษา ฐานความผิด ( นอกจาก ๓ พ. ร. บ.)

5 กระบวนงานในการแก้ไขปัญหา  รับแจ้งเหตุ  เข้าไปในเคหะสถานเพื่อแยกตัวผู้ถูกกระทำออกมา  ประชุมทีมสหวิชาชีพ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ  สอบข้อเท็จจริงบุคคลที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมครอบครัว ชุมชนเพื่อหาข้อมูลเชิงลึก  จัดทีมประเมินสภาพครอบครัวของเด็ก  กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราว  ส่งผู้กระทำเข้ากระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  สอบสวน  การแจ้งความดำเนินคดี ในเรื่องเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ  การดำเนินคดีกรณีสถานประกอบการจ้างเด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ทำงาน  ไกล่เกลี่ย ยอมความ ทำข้อตกลง

6  แยกเด็กออกจากครอบครัว แยกเด็กออกมาจากร้านคาราโอเกะ  แจ้งสิทธิ  รับเข้าพักชั่วคราวและบำบัดเยียวยาร่างกาย จิตใจ  ส่งผู้ถูกกระทำพบทีมแพทย์เพื่อตรวจสภาพร่างกาย / จิตใจ ตรวจสอบสภาพร่างกาย เพื่อดูว่าติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่  ให้เด็กได้รับความคุ้มครองและอยู่ในสถานที่เหมาะสม : ศูนย์เด็กเล็ก / สถานรับเลี้ยงเด็ก / Day Care Center  นำแม่และเด็กเข้ารับการฟื้นฟูร่างกายจิตใจ  จัดให้มีนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา ในการเยียวยาฟื้นฟูเด็ก ( กายและจิตใจ )  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของแม่และหาอาชีพเสริม  ให้เงินสงเคราะห์ มีกองทุนคุ้มครองเด็ก  ฝึกอาชีพ พัฒนาอาชีพ หรือการศึกษาต่อ  ส่งกลับบ้าน โดยการประเมินตามความต้องการของเด็ก กระบวนงานในการแก้ไขปัญหา

7 ส่งเสริมการทำงานของทีมสหวิชาชีพ  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ พ. ร. บ. ๓ ฉบับ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับชุมชน  ประชุมทีมจังหวัดเพื่อหารือร่วมกัน ( ระหว่าง อปท. หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ) และสร้างความรู้ความเข้าใจ ประชุมอย่างต่อเนื่อง และถอดบทเรียน  จัดทำ MOU ระหว่างหน่วยงานสหวิชาชีพ จัดทำประกาศ / คำสั่ง / วาระของจังหวัด  จัดทำเส้นทางความช่วยเหลือ  ติดตามเยี่ยมชุมชน ก้าวต่อไปของการป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับ ๓ พ. ร. บ.

8 ก้าวต่อไปของการป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับ ๓ พ. ร. บ. เสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จัดทำกระบวนงานและคู่มือ เพื่อเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ผ่านการประชุม อบรม และอบรมเชิงปฏิบัติการ  แสวงหาเครือข่าย อาสาสมัคร และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ  สร้างความเข้มแข็งให้ระดับอำเภอ ( อำเภอนำร่อง ) โดยวิธีการ Focus Group / Case Study ถอดบทเรียน และนำเสนอโดยใช้กลุ่ม Best Practices อำเภอต้นแบบ  เผยแพร่ความรู้ / สร้างความเข้าใจเรื่อง พ. ร. บ. คุ้มครองเด็ก พ. ศ. ๒๕๔๖ ให้แก่ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ในโรงเรียนนำร่องระดับมัยธมต้นและอำเภอนำร่อง และขยายไปสู่ทุกอำเภอ

9 จัดระบบช่วยเหลือ ฟื้นฟู  ให้ศูนย์ OSCC ของโรงพยาบาลอำเภอเป็นจุดรับแจ้งและช่วยเหลือ  ให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยระดับอำเภอเป็นจุดประสานงาน  สำนักงาน พมจ. และอำเภอ ประสานกับโรงเรียนและเขตการศึกษา ให้นำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ในโรงเรียน  เพิ่มบทบาทศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ( ศพค.) เป็นหน่วยเฝ้าระวังในชุมชน  จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา อาชีพ, ศีลธรรมชุมชน, ยกย่องครอบครัวตัวอย่าง ก้าวต่อไปของการป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับ ๓ พ. ร. บ.

10 จัดระบบสนับสนุน  นำเข้าไปบูรณาการในแผนชุมชน  จัดระบบการรายงาน ติดตาม ประเมินผล  ประชาสัมพันธ์ให้เกิดกระแสสังคม รณรงค์การปฏิบัติ และการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก้าวต่อไปของการป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับ ๓ พ. ร. บ.


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ และป้องกันแก้ไขปัญหา ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google