งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

" เป็นหน่วยงานหลักในการประสาน และผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวง สู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์ " 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "" เป็นหน่วยงานหลักในการประสาน และผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวง สู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์ " 8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 " เป็นหน่วยงานหลักในการประสาน และผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวง สู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์ " 8

2 กลุ่มงาน ประสานแผนงาน กลุ่มงาน กำลังคน กลุ่มงานแผนงาน และงบประมาณ วท. งานงบประมาณ และพัสดุ กลุ่มงานแผนงาน และงบประมาณ สป. กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์ สป. ส่วนติดตามและ ประเมินผล กลุ่มงานติดตาม ประเมินผล วท. กลุ่มงานติดตาม ประเมินผล สป. ส่วน พัฒนายุทธศาสตร์ กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์ วท. ฝ่าย อำนวยการกลาง งานบริหารทั่วไป กลุ่มงานประสาน ครม. และรัฐสภา ส่วน แผนงาน โครงสร้างการแบ่งงานภายใน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 7

3  ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ นโยบาย มาตรการ กลยุทธ์ด้าน ว. และ ท. และจัดทำยุทธศาสตร์และแผนของ กระทรวง และ สป.  จัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณของกระทรวงและ สป. รวมทั้งการ ประสานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง และ สป.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนา กำลังคนและนักวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของ กระทรวงและ สป.  ศึกษา วิเคราะห์ และประสานเรื่องเข้าสู่คณะรัฐมนตรีและ รัฐสภา  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 9

4 สำนักงาน รัฐมนตรี ที่ปรึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานที่ปรึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต สำนัก บริหาร กลาง สำนัก นโยบายและ ยุทธศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร สำนักส่งเสริม และถ่ายทอด เทคโนโลยี กรุงวอชิงตัน สำนักความร่วมมือระหว่าง ประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักผู้ประสานงาน คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ผู้ตรวจราชการ กระทรวง กลุ่มตรวจสอบภายใน ระดับกระทรวง กรุงบรัสเซลล์ หน่วยตรวจสอบ ภายใน หน่วยงานที่จัดตั้งเป็นส่วน ราชการภายใน ปลัดกระท รวง รอง ปลัดกระทร วง สำนักงานปลัดกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5

5 เสนอแนะนโยบาย ประสาน และจัดทำยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการของกระทรวง ส่งเสริม สนับสนุน เร่งรัด และผลักดันการพัฒนา กำลังคน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการสร้างความตระหนักด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ หน่วยงานในสังกัดของกระทรวง รวมทั้งการสร้างพื้นฐานระบบ การบริหารจัดการที่ดี จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงให้เกิดความ ประหยัด คุ้มค่า รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ทันสมัย พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารและ การบริการของหน่วยงานในสังกัด และเป็นศูนย์ข้อมูลด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดทิศทางและแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศ ใน กรอบภารกิจของกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ " เป็นองค์การนำในการบริหาร จัดการ และอำนวยการ เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "

6 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สำนักงานรัฐมนตรี ( สร.) สำนักงาน ปลัดกระทรวง ( สป.) กรมวิทยาศาสตร์ บริการ ( วศ.) สถาบันปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( พว.) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ( สซ.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศ ( สทอภ.) ส่วนราชการ รัฐวิสาห กิจ หน่วยงานใน กำกับ องค์การ มหาชน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ( นว.) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ แห่งชาติ ( สดร.) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ แห่งชาติ ( สทน.) สถาบันมาตรวิทยา แห่งชาติ ( มว.) อยู่ในระหว่างยกฐานะเป็น องค์การมหาชน สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมแห่งชาติ ( สวทน.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว.) องค์การพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ( อพ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( วท.) สำนักงาน ปรมาณูเพื่อสันติ ( ปส.) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร ( สสนก.) หมายเหตุ : โครงสร้างองค์กร ณ มกราคม 2552

7 เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างปัญญาในสังคม ใช้สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างความสามารถของประเทศอย่างยั่งยืน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1. เสนอแนะนโยบาย จัดทำยุทธศาสตร์และแผนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2. ริเริ่ม เร่งรัด ผลักดันการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ ความรู้ และสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 3. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สร้างคนดีและเก่งในทุก ระดับ รวมทั้งสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับ 4. สร้างระบบสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสามารถสร้างปัญญา เข้าถึงความรู้ ใหม่ๆ และนำภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยมาใช้ผสมผสานกัน ได้ 5. สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรม ให้แก่ภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งบริการสังคมด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน


ดาวน์โหลด ppt " เป็นหน่วยงานหลักในการประสาน และผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวง สู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์ " 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google