งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์กรบริหาร บุคลากรท้องถิ่น อ. เพ่ง บัวหอม สัปดาห์ที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์กรบริหาร บุคลากรท้องถิ่น อ. เพ่ง บัวหอม สัปดาห์ที่ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์กรบริหาร บุคลากรท้องถิ่น อ. เพ่ง บัวหอม สัปดาห์ที่ 2

2 2 ก. ถ. ( คณะกรรมการมาตรฐานการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ) คณะกรรมการมาตรฐานการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กจ. กท. ก. อบต. ก. เมือง พัทยา ก. กทม. กทจ. ก. อบต. จังหวัด กจจ.

3 3 ก.ถ.ก.ถ. อำนาจหน้าที่ขององค์กร บริหารงานบุคคล อบต. กำหนดมาตรฐานกลาง ก. อบต. กำหนดมาตรฐานทั่วไป ให้ข้อคิดเห็น / คำปรึกษา ก. อบต. จังหวัด แจ้ง ก. อบต. จังหวัด แก้ไข มติให้ถูกต้อง ( กรณีมีมติ ขัดแย้งมาตรฐานทั่วไป ) กำหนดแนวทางในการรักษาระบบ คุณธรรม ก. อบต. จังหวัด กำหนดหลักเกณฑ์และ เงื่อนไข ดำเนินการเกี่ยวกับการ บริหารงาน บุคคลของ อบต. ( ตาม พ. ร. บ. ระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2542)


ดาวน์โหลด ppt องค์กรบริหาร บุคลากรท้องถิ่น อ. เพ่ง บัวหอม สัปดาห์ที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google