งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์กรบริหารบุคลากรท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์กรบริหารบุคลากรท้องถิ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์กรบริหารบุคลากรท้องถิ่น
อ.เพ่ง บัวหอม สัปดาห์ที่ 2

2 ก.ถ. (คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น)
ก.ถ (คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น) กจ. กจจ. กท. กทจ. ก. อบต.จังหวัด ก. อบต. ก. เมืองพัทยา ก. กทม.

3 อำนาจหน้าที่ขององค์กรบริหารงานบุคคล อบต. ก.ถ. ก.อบต.
(ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542) กำหนดมาตรฐานกลาง ก.ถ. กำหนดแนวทางในการรักษาระบบ คุณธรรม กำหนดมาตรฐานทั่วไป ให้ข้อคิดเห็น / คำปรึกษา ก.อบต. จังหวัด แจ้ง ก.อบต.จังหวัด แก้ไขมติให้ถูกต้อง (กรณีมีมติขัดแย้งมาตรฐานทั่วไป) ก.อบต. กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงาน ก.อบต.จังหวัด บุคคลของ อบต.


ดาวน์โหลด ppt องค์กรบริหารบุคลากรท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google