งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ว 5/2554. หลักการและสาระสำคัญ  ใช้สำหรับการขอให้ข้าราชการ ครูฯ ที่มีผลงาน ดีเด่นฯ มีหรือเลื่อนเป็นวิทย ฐานะชำนาญการ พิเศษและเชี่ยวชาญเท่านั้น  กำหนดให้ส่วนราชการต้นสังกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ว 5/2554. หลักการและสาระสำคัญ  ใช้สำหรับการขอให้ข้าราชการ ครูฯ ที่มีผลงาน ดีเด่นฯ มีหรือเลื่อนเป็นวิทย ฐานะชำนาญการ พิเศษและเชี่ยวชาญเท่านั้น  กำหนดให้ส่วนราชการต้นสังกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ว 5/2554

2 หลักการและสาระสำคัญ  ใช้สำหรับการขอให้ข้าราชการ ครูฯ ที่มีผลงาน ดีเด่นฯ มีหรือเลื่อนเป็นวิทย ฐานะชำนาญการ พิเศษและเชี่ยวชาญเท่านั้น  กำหนดให้ส่วนราชการต้นสังกัด เป็นผู้เสนอ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อ ขอให้มีหรือเลื่อน วิทยฐานะ

3 คุณสมบัติ  มีคุณสมบัติตามมาตฐานวิทย ฐานะ  มีภาระงานการสอนขั้นต่ำ / ภาระ งานตามที่ ส่วนราชการกำหนด  ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความ รับผิดชอบ ย้อนหลัง 3 ปี  มีผลงานดีเด่นที่ประสบ ผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์

4 ลักษณะผลงาน  ผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุด ระดับชาติขึ้นไป หรือ  ผลงานที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับ ผลงานที่ได้รับ รางวัลระดับชาติขึ้นไป  ต้องสอดคล้องกับสาขา / สาขาวิชา / กลุ่มสาระ การเรียนรู้ที่เสนอขอ

5 จำนวนรางวัล  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 รางวัล ( ผู้ขอมีผลงานที่จัดทำเองร้อยละ 100 อย่าง น้อย 1 รางวัล ที่ตรง กับสาขาที่เสนอขอ )  วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 3 รางวัล ( ผู้ขอมีผลงานที่จัดทำเองร้อยละ 100 อย่าง น้อย 2 รางวัล ที่ตรงกับสาขาที่เสนอขอ )  รางวัลดังกล่าวต้องอยู่ภายในระยะเวลา 3 ปี  ถ้าเกิน 3 ปี  ถ้าเกิน 3 ปี ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการ ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ ผลงานดีเด่นฯ ที่ได้รับ

6 การประเมิน 3 ด้าน  ด้านที่ 1  ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพ  ด้านที่ 2  ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ  ด้านที่ 3  ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพ การปฏิบัติงาน ส่วนที่ 2 ผลงานดีเด่นที่ประสบ ผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลง

7 เกณฑ์การตัดสิน

8 คณะกรรมการประเมิน  ตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด จำนวน 3 คน ประเมินพร้อมกันทั้ง 3 ด้าน ประเมินพร้อมกันทั้ง 3 ด้าน  ประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน

9 การอนุมัติ  ย้อนหลังไป ณ วันที่สำนักงาน ก. ค. ศ. ได้รับคำขอ และเอกสารครบถ้วนจากส่วน ราชการต้นสังกัด และเอกสารครบถ้วนจากส่วน ราชการต้นสังกัด

10 การแต่งตั้ง  ต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ได้รับ เงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำ ของอันดับ คศ. 3 ไม่เกิน 1 ขั้น ( กระโดดเงินเดือน 1 ขั้น )  วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ได้รับเงินเดือนไม่ ต่ำกว่าขั้นต่ำ ของอันดับ คศ. 4 ไม่เกิน 1 ขั้น ( กระโดดเงินเดือน 1 ขั้น )


ดาวน์โหลด ppt ว 5/2554. หลักการและสาระสำคัญ  ใช้สำหรับการขอให้ข้าราชการ ครูฯ ที่มีผลงาน ดีเด่นฯ มีหรือเลื่อนเป็นวิทย ฐานะชำนาญการ พิเศษและเชี่ยวชาญเท่านั้น  กำหนดให้ส่วนราชการต้นสังกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google