งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ว 5/2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ว 5/2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ว 5/2554

2 หลักการและสาระสำคัญ ใช้สำหรับการขอให้ข้าราชการครูฯ ที่มีผลงาน
ดีเด่นฯ มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ พิเศษและเชี่ยวชาญเท่านั้น กำหนดให้ส่วนราชการต้นสังกัดเป็นผู้เสนอ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อขอให้มีหรือเลื่อน วิทยฐานะ

3 คุณสมบัติ มีคุณสมบัติตามมาตฐานวิทยฐานะ
มีภาระงานการสอนขั้นต่ำ/ภาระงานตามที่ ส่วนราชการกำหนด ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ย้อนหลัง 3 ปี มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์

4 ลักษณะผลงาน ผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป หรือ
ผลงานที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับ รางวัลระดับชาติขึ้นไป ต้องสอดคล้องกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระ การเรียนรู้ที่เสนอขอ

5 จำนวนรางวัล วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 รางวัล
(ผู้ขอมีผลงานที่จัดทำเองร้อยละ 100 อย่างน้อย 1 รางวัล ที่ตรง กับสาขาที่เสนอขอ) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 3 รางวัล (ผู้ขอมีผลงานที่จัดทำเองร้อยละ 100 อย่างน้อย 2 รางวัล ที่ตรงกับสาขาที่เสนอขอ) รางวัลดังกล่าวต้องอยู่ภายในระยะเวลา 3 ปี ถ้าเกิน 3 ปี ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ ผลงานดีเด่นฯ ที่ได้รับ

6 การประเมิน 3 ด้าน ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 2 ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง

7 กรรมการแต่ละคนให้คะแนนผ่านเกณฑ์
เกณฑ์การตัดสิน องค์ประกอบ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หมายเหตุ 1. ด้านวินัยฯ 70% 75% คะแนนจากคณะกรรมการ 3 คน เฉลี่ย 2.ด้านความรู้ความสามารถ 3. ด้านผลการปฏิบัติงาน กรรมการแต่ละคนให้คะแนนผ่านเกณฑ์ 3.1 ผลการพัฒนาคุณภาพฯ 65% 3.2 ผลงานดีเด่นฯ รวมเฉลี่ย 3.1และ3.2 3.3 ผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลง ผ่าน/ไม่ผ่าน

8 คณะกรรมการประเมิน ตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด จำนวน 3 คน
ประเมินพร้อมกันทั้ง 3 ด้าน ประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน

9 การอนุมัติ ย้อนหลังไป ณ วันที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับคำขอ
และเอกสารครบถ้วนจากส่วนราชการต้นสังกัด

10 การแต่งตั้ง วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำ
ต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ได้รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำ ของอันดับ คศ. 3 ไม่เกิน 1 ขั้น (กระโดดเงินเดือน 1 ขั้น) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำ ของอันดับ คศ. 4 ไม่เกิน 1 ขั้น (กระโดดเงินเดือน 1 ขั้น)


ดาวน์โหลด ppt ว 5/2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google