งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบวิจัยของ ประเทศ และการจัดทำนโยบายและ ยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติ ( พ. ศ. 2555-2559) และนโยบายการวิจัยของชาติ ในระยะยาว ความร่วมมือระหว่าง วช./

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบวิจัยของ ประเทศ และการจัดทำนโยบายและ ยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติ ( พ. ศ. 2555-2559) และนโยบายการวิจัยของชาติ ในระยะยาว ความร่วมมือระหว่าง วช./"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบวิจัยของ ประเทศ และการจัดทำนโยบายและ ยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติ ( พ. ศ. 2555-2559) และนโยบายการวิจัยของชาติ ในระยะยาว ความร่วมมือระหว่าง วช./ สวทน./ สกว./ สวทช./ สวรส./ สวก. สภาพัฒน์ / สภาวิจัย / สภา การศึกษา

2 การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของระบบวิจัย.... เพื่อ Design “ ระบบวิจัยแห่งชาติ ” 1 ระบบนโยบาย ( ภาพรวม / ราย Sector) สภาวิจัยแห่งชาติ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ สภาการศึกษา สวทน. / สภาอุตสาหกรรม / สถาบันอาหาร / สถาบัน... 2 ระบบองค์กรสนับสนุนทุน วิจัย : วช. สกว. สวรส. สวทช. สวก. และ สกอ. 3 ระบบเงินทุนสนับสนุนการวิจัย : งบประมาณภาครัฐ, ทุนวิจัย ต่างประเทศ, งบวิจัยและ พัฒนาจากภาคเอกชน, เงินทุน จากภาคส่วนราย sector เช่น กทช. สสส. กพ. เป็นต้น 4 ระบบหน่วยวิจัย มหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษา กระทรวง / กรม ภาคเอกชน 5 ระบบบุคลากร ( นักวิจัย, ผู้ช่วย.........) ความต้องการปริมาณ / สาขา สมรรถนะ ค่าตอบแทน 6 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และ ระบบแรงจูงใจ โครงสร้างพื้นฐาน S & T, IT 7 ระบบมาตรฐานการวิจัย มาตรฐานสัตว์ทดลอง / การ วิจัยในคน มาตรฐานห้องปฏิบัติการ / Biosafety 8 ระบบการประเมิน Demand Vs. Supply 9 ระบบจัดการผลผลิต สู่การใช้ ประโยชน์ ผู้รับบริการภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ / ภาคอุตสาหกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา ภาควิชาการ บูรณาการระบบย่อย PDC A 6

3 การพัฒนาระบบวิจัยโดยการทำงานในรูปแบบของ Commission ในการทำงานในแต่ละระบบวิจัย... โดยเชื่อมโยง บูรณาการเป็นระยะๆ จนสมบูรณ์ สว ทน. วช. ค ณ ะ ทำ ง า น บู ร ณ า ก า ร

4 ได้ระบบวิจัยที่รู้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของระบบย่อย.... และมีกลไกการขับเคลื่อนที่สามารถประสานทุกภาคส่วน ของระบบ ให้มาทำงานสอดคล้องสัมพันธ์กันได้อย่างแท้จริง... และมีวิวัฒนาการพัฒนาตนเองได้ดี.... ทำให้ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เป็นระบบวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งที่ฝังตัว (embedded) อย่าง แนบแน่นอยู่ในองค์กร และสามารถ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงให้กับ ประเทศ... โดยอาศัยฐานความรู้ มีการสื่อสาร และปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของ ระบบ ในลักษณะ Real Time และเป็นการประสานงานกัน อย่างแนบแน่น สามารถเชื่อมโยงเป็นระบบเครือข่ายที่มี เอกภาพและศักยภาพเพื่อนำไปสู่การมีระบบการวิจัยของ ประเทศที่เป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ เป็นระบบที่ Evolving ได้ตลอดเวลา พัฒนาตนเองได้ดี นำไปสู่การกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การ วิจัย ทั้งระยะสั้น ระยะยาว โดยมีการประเมินเพื่อนำผลมาใช้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 4 3 1 2 เป้าหมายที่พึงประสงค์ของการพัฒนา ระบบวิจัยของประเทศ... คือ

5 การพัฒนาระบบทุนวิจัยของประเทศ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ของประเทศ ด้านนิเวศ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ การอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลสิ่งแวดล้อม ความหลากหลาย ทางชีวภาพ ใช้และทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างเหมาะสม สร้างขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน สร้างรายได้ ลดรายจ่ายสินค้า และบริการใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มของ ผลผลิต Branding เทคโนโลยีของ ตนเอง ความสามารถของ คน ความเป็นสุขของ ครอบครัว ความสมัครสมาน ของชุมชน พึ่งพาตนเอง และ สนับสนุนผู้อื่น ทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม ทุนทรัพยากร ทุนทรัพย์สิน ทุนทางกายภาพ

6 จบการ นำเสนอ ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบวิจัยของ ประเทศ และการจัดทำนโยบายและ ยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติ ( พ. ศ. 2555-2559) และนโยบายการวิจัยของชาติ ในระยะยาว ความร่วมมือระหว่าง วช./

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google