งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธ.ก.ส. กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธ.ก.ส. กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธ.ก.ส. กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
โดย นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 15 มีนาคม 2553

2

3

4 งานวิจัยและพัฒนาของธ.ก.ส. ช่วงปี 2551-2553
๐นโยบายประกันรายได้กับการรับจำนำผลผลิตการเกษตร (2553) ๐การบริหารจัดการลำไยแบบครบวงจร (2553) ๐การบริหารจัดการเพิ่มผลผลิตและการตลาดมันสำปะหลังในเขตภาคเหนือตอนล่าง (2553) ๐การให้สินเชื่อนอกภาคเกษตร (2553) ๐พืช/สัตว์เศรษฐกิจหลักของแต่ละภูมิภาค(9ฝสข.) ( ) ๐ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าโอทอป ( ) ๐บ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ( ) ๐พฤติกรรม รูปแบบการดำเนินชีวิต และความต้องการทางการเงินของลูกค้า (2552) ๐การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ข้าวไทย (2552) ๐ศักยภาพการทำธุรกิจของสกต.และTABCO (2552) ๐การใช้น้ำชลประทานนอกฤดูการทำนาปีใน อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ (2551) ๐ปัจจัยที่มีผลสำเร็จในธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกของสกต.สุรินทร์ (2551) ๐ผู้ประกอบธุรกิจSMEs : กรณีร้านค้าส้มตำในกทม. (2551)

5 แผนการดำเนินงานศูนย์วิจัย ธ.ก.ส. ปีบัญชี 2553

6


ดาวน์โหลด ppt ธ.ก.ส. กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google