งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธ. ก. ส. กับการวิจัยเพื่อการ พัฒนาประเทศ โดย นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร 15 มีนาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธ. ก. ส. กับการวิจัยเพื่อการ พัฒนาประเทศ โดย นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร 15 มีนาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธ. ก. ส. กับการวิจัยเพื่อการ พัฒนาประเทศ โดย นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร 15 มีนาคม 2553

2

3

4 งานวิจัยและพัฒนาของธ. ก. ส. ช่วงปี ๐นโยบายประกันรายได้กับการรับจำนำผลผลิตการเกษตร (2553) ๐การบริหารจัดการลำไยแบบครบวงจร (2553) ๐การบริหารจัดการเพิ่มผลผลิตและการตลาดมันสำปะหลังในเขต ภาคเหนือตอนล่าง (2553) ๐การให้สินเชื่อนอกภาคเกษตร (2553) ๐พืช / สัตว์เศรษฐกิจหลักของแต่ละภูมิภาค (9 ฝสข.) ( ) ๐ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าโอทอป ( ) ๐บ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ( ) ๐พฤติกรรม รูปแบบการดำเนินชีวิต และความต้องการทางการเงิน ของลูกค้า (2552) ๐การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ข้าวไทย (2552) ๐ศักยภาพการทำธุรกิจของสกต. และ TABCO (2552) ๐การใช้น้ำชลประทานนอกฤดูการทำนาปีใน อ. เขาวง จ. กาฬสินธุ์ (2551) ๐ปัจจัยที่มีผลสำเร็จในธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกของสกต. สุรินทร์ (2551) ๐ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs : กรณีร้านค้าส้มตำในกทม. (2551)

5 แผนการดำเนินงานศูนย์วิจัย ธ.ก.ส. ปีบัญชี 2553

6


ดาวน์โหลด ppt ธ. ก. ส. กับการวิจัยเพื่อการ พัฒนาประเทศ โดย นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร 15 มีนาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google