งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
คำกล่าวนำและบทบาทหน้าที่ของความร่วมมือและความคาดหวังที่จะเกิดขึ้น ในการประชุมเผยแพร่และผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  (พ.ศ.  )  สู่การปฏิบัติ : ภาคกลาง และรวมพลังวิจัยเพื่อพัฒนาชาติ : ภาคกลาง  โดย นางกาญจนา ปานข่อยงาม รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ตึก 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

2 วช. มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ จังหวัด/อบจ. ในภาคกลาง

3 วัตถุประสงค์ของการประชุม
รวมพลังเพื่อระดมความคิดเพื่อให้ได้มา ซึ่งนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ ) แบบมีส่วนร่วมของภาคกลาง เผยแพร่ ผลักดันนโยบาย และยุทธศาสตร์การวิจัย ของชาติ (พ.ศ ) ให้ไปสู่การปฏิบัติ เสริมสร้างความร่วมมือของหน่วยงานวิจัย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ

4 ความเป็นมาและบทบาทหน้าที่
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ และมติ ครม. 25 ก.ค. 21 ยุทธศาสตร์การวิจัยระดับภูมิภาค 4 ภาค นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ ) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ ) ผลักดัน บริหาร ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในภูมิภาคและท้องถิ่น

5 แผนแม่บทการวิจัย ของชาติ
นโยบายและ แผนแม่บทการวิจัย ของชาติ นโยบายและแนวทาง การวิจัยของชาติ ระยะยาว พ.ศ นโยบายระยะยาว กรอบแนวทาง ประเด็นวิจัย การบริหารจัดการ การติดตามประเมิน นโยบายรัฐบาล ความต้องการท้องถิ่น ยุทธศาสตร์งบประมาณ แนวทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ พ.ศ การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ การมีส่วนร่วม กลไกการขับเคลื่อนและสนับสนุน การบริหารจัดการ : วช. ภูมิภาค การติดตามประเมินผล นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ พ.ศ

6 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ฐาน
องค์ความรู้จากการวิจัยตามนโยบายและแผนแม่บทการวิจัยของชาติ การประยุกต์ใช้การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่สมดุลและยั่งยืน รวมพลังเพื่อบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนากับยุทธศาสตร์การวิจัย ให้ไปสู่การปฏิบัติในภูมิภาค แผนงานวิจัย/โครงการวิจัยเป้าหมายที่สนับสนุนการพัฒนาจังหวัด โดยสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ ) และนโยบายการวิจัยของชาติระยะยาว (พ.ศ )

7 ความสำคัญของการวิจัย
สร้างนวัตกรรม สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ ขีดความสามารถ ในการแข่งขัน โครงสร้างเศรษฐกิจ ที่สมดุลยั่งยืน พัฒนาประเทศยั่งยืน

8 นโยบายและแผนแม่บทการวิจัย ของชาติที่เป็นเอกภาพ
มติ ครม. 27 พ.ย. 50 นโยบายและแผนแม่บทการวิจัย ของชาติที่เป็นเอกภาพ การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ วช. เป็นองค์กร กลาง นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ของชาติ (พ.ศ ) สถานการณ์และ:ศักยภาพของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ความร่วมมือระหว่าง รัฐ ประชาชน เอกชน เพื่อพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแบบมี ส่วนร่วม ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ความต้องการ พื้นที่ ผู้ใช้ประโยชน์ ยุทธศาสตร์การวิจัย 4 ภาค แผนพัฒนาฯ ฉบับ 11

9 ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบวิจัยที่ 2 : การขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยสู่การปฏิบัติ ประชุมกำหนดกลไกการบริหารและขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ ) สู่การปฏิบัติ แบบมีส่วนร่วม 4 ภูมิภาค

10 ระบบการบริหารเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์
มติ ครม. 27 พ.ย. 50 ระบบการบริหารเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่อง ปฏิรูประบบบริหารการวิจัยภาคีเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (วช. ภูมิภาค หรือ วช. เสมือน) หน้าที่ ประสาน บริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติที่เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและส่วนกลาง อย่างมีส่วนร่วม มีเอกภาพ และประสิทธิภาพ

11 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google