งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 คำกล่าวนำและบทบาทหน้าที่ของความร่วมมือและความคาดหวังที่จะเกิดขึ้น โดย นางกาญจนา ปานข่อยงาม รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ รักษาราชการแทน เลขาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 คำกล่าวนำและบทบาทหน้าที่ของความร่วมมือและความคาดหวังที่จะเกิดขึ้น โดย นางกาญจนา ปานข่อยงาม รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ รักษาราชการแทน เลขาธิการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 คำกล่าวนำและบทบาทหน้าที่ของความร่วมมือและความคาดหวังที่จะเกิดขึ้น โดย นางกาญจนา ปานข่อยงาม รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ รักษาราชการแทน เลขาธิการ คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในการ ประชุมเผยแพร่และผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ( พ. ศ. 2551-2554) สู่การปฏิบัติ : ภาคกลาง และรวมพลังวิจัยเพื่อพัฒนาชาติ : ภาคกลาง วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ตึก 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

2 2 วช. มหาวิทยา ลัย เกษตรศาส ตร์ จังหวัด / อบจ. ในภาค กลาง

3 3 วัตถุประสงค์ของการประชุม รวมพลังเพื่อระดม ความคิดเพื่อให้ ได้มา ซึ่งนโยบายและ ยุทธศาสตร์การวิจัย ( พ. ศ. 2555- 2559) แบบมีส่วน ร่วมของภาคกลาง เผยแพร่ ผลักดัน นโยบาย และยุทธศาสตร์ การวิจัย ของชาติ ( พ. ศ. 2551-2554) ให้ไปสู่การปฏิบัติ เสริมสร้างความ ร่วมมือของหน่วย งานวิจัย เพื่อ ขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์การ วิจัยของชาติ

4 4 ยุทธศาสตร์การวิจัยระดับภูมิภาค 4 ภาค นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ( พ. ศ. 2551-2554) ผลักดัน บริหาร ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ในภูมิภาคและท้องถิ่น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาวิจัย แห่งชาติ และมติ ครม. 25 ก. ค. 21 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ( พ. ศ. 2551-2553)

5 นโยบายและ แนวทาง การ วิจัยของชาติ ระยะยาว พ. ศ.2552- 2571 นโยบายและ แผนแม่บทการวิจัย ของชาติ นโยบายและ ยุทธศาสตร์การ วิจัยของชาติ พ. ศ.2551- 2554 นโยบายและ ยุทธศาสตร์การ วิจัยของชาติ พ. ศ.2555- 2559 การปฏิรูประบบวิจัยของ ประเทศ  การมีส่วนร่วม  กลไกการขับเคลื่อน และสนับสนุน  การบริหารจัดการ : วช. ภูมิภาค  การติดตาม ประเมินผล  นโยบายรัฐบาล  ความต้องการ ท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ งบประมาณ  แนวทาง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 นโยบายระยะ ยาว นโยบายระยะ ยาว กรอบแนวทาง กรอบแนวทาง ประเด็นวิจัย ประเด็นวิจัย การบริหาร จัดการ การบริหาร จัดการ การติดตาม ประเมิน การติดตาม ประเมิน

6 6 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ฐาน องค์ความรู้จากการวิจัยตามนโยบายและแผนแม่บทการวิจัยของชาติ การประยุกต์ใช้การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่สมดุลและยั่งยืน รวมพลังเพื่อบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนากับยุทธศาสตร์การวิจัย ให้ไปสู่การปฏิบัติในภูมิภาค แผนงานวิจัย / โครงการวิจัยเป้าหมายที่สนับสนุนการพัฒนาจังหวัด โดยสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ( พ. ศ. 2551-2554) และนโยบายการวิจัยของชาติระยะยาว ( พ. ศ. 2552-2571)

7 7 ความสำคัญของการวิจัย สร้างนวัตกรรม สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ ขีดความสามารถ ในการแข่งขัน โครงสร้างเศรษฐกิจ ที่สมดุลยั่งยืน พัฒนาประเทศยั่งยืน

8 นโยบายและแผนแม่บทการวิจัย ของชาติที่เป็นเอกภาพ นโยบายและ ยุทธศาสตร์การวิจัย ของชาติ ( พ. ศ. 2555-2559) มติ ครม. 27 พ. ย. 50 การปฏิรูป ระบบวิจัย ของประเทศ วช. เป็น องค์กร กลาง ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ความร่วมมือ ระหว่าง รัฐ ประชาชน เอกชน เพื่อพัฒนา นโยบายและ ยุทธศาสตร์การ วิจัยแบบมี ส่วน ร่วม สถานกา รณ์และ : ศักยภา พของ ประเทศ ส่วนร่วม จากทุก ภาค ส่วน ความ ต้องการ - พื้นที่ - ผู้ใช้ ประโยชน์ แผน พัฒนาฯ ฉบับ 11 ยุทธศา สตร์การ วิจัย 4 ภาค 8

9 9 ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบวิจัยที่ 2 : การขับเคลื่อน นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยสู่การปฏิบัติ ประชุมกำหนดกลไกการบริหารและขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ( พ. ศ. 2551-2554) สู่การปฏิบัติ แบบมีส่วนร่วม 4 ภูมิภาค

10 10 มติ ครม. 27 พ. ย. 50 ระบบการบริหารเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่อง ปฏิรูประบบบริหารการวิจัยภาคีเครือข่าย ในระดับภูมิภาค ( วช. ภูมิภาค หรือ วช. เสมือน ) หน้าที่ ประสาน บริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติที่เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและส่วนกลาง อย่างมีส่วนร่วม มีเอกภาพ และประสิทธิภาพ

11 ขอบคุ ณค่ะ 11


ดาวน์โหลด ppt 1 คำกล่าวนำและบทบาทหน้าที่ของความร่วมมือและความคาดหวังที่จะเกิดขึ้น โดย นางกาญจนา ปานข่อยงาม รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ รักษาราชการแทน เลขาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google