งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ระบบวิจัยสุขภาพ ใน 2 ทศวรรษหน้า นพ. พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ระบบวิจัยสุขภาพ ใน 2 ทศวรรษหน้า นพ. พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ระบบวิจัยสุขภาพ ใน 2 ทศวรรษหน้า นพ. พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

2 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ความเข้าใจพื้นฐานบาง ประการ 1  การวิจัยเป็น “ เครื่องมือ ” สำหรับการ พัฒนาประเทศและสังคมโดยรวม  ความชัดเจนเรื่องเป้าหมายการพัฒนา ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสมดุล ระหว่างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และความ มั่นคงของสังคม / ความสุขของประชาชน  เราอยากได้สังคมแบบไหน ต้องออกแบบ ระบบวิจัยให้รองรับ  ระบบวิจัยเป็น “ สมอง ” ที่ต้อง เชื่อมโยงกับ “ ร่างกาย ” คือ การนำ ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ และสรุป บทเรียนจากการปฏิบัติเพื่อเป็น ความรู้  ความแตกต่าง “ การวิจัย ” และ “ การ จัดการความรู้ ”

3 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข การวิจัยและการจัดการ ความรู้  การวิจัยเน้นสร้างความรู้แล้วจึงเผยแพร่ / ถ่ายทอดสู่ผู้ใช้ แต่การจัดการความรู้เป็นการ สร้างและใช้ความรู้อยู่ที่เดียวกัน  การวิจัยเป็นกิจกรรมของนักวิจัย ส่วนการจัดการ ความรู้เป็นกิจกรรมของผู้ปฏิบัติงาน  การวิจัยเน้นความรู้แจ้งชัด (explicit knowledge) ความรู้ที่แยกส่วน มีความชัดเจน มีการพิสูจน์ทางทฤษฎี ส่วนการจัดการความรู้ เน้นความรู้ฝังลึก (tacit knowledge) เป็น ความรู้บูรณาการ ไม่ค่อยชัดเจน ผ่านการพิสูจน์ โดยการใช้ประโยชน์  การวิจัยเน้นการทำเอกสารรายงานเป็น ผลงานวิจัย การจัดการความรู้เน้นการจดบันทึก เพื่อการใช้งาน / เรียนรู้ของผู้ปฏิบัติ ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช

4 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ความเข้าใจพื้นฐานบาง ประการ 2  สุขภาพและบริการสุขภาพไม่ใช่ “ สินค้า ” ปรกติ ที่สามารถใช้กลไก ตลาด ทำให้เกิดความเป็นธรรมและ ประสิทธิภาพสูงสุด  การวิจัยสุขภาพมุ่งเน้นประโยชน์สาธารณะ มากกว่าประโยชน์ของปัจเจกชน แต่การ ลงทุน R&D จากภาคเอกชน ก็เป็นแรง ขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี จะ รักษาสมดุลนี้อย่างไร  การพัฒนาโดยมุ่งเน้นที่ฐานรากของ ประเทศ หรือความเข้มแข็งของ ชุมชน  เจดีย์เริ่มต้นจากการสร้างฐานที่มั่นคง ( ศ. นพ. ประเวศ วะสี )

5 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาพฝันระบบวิจัยสุขภาพ 1  ระบบที่เน้นการ “ สร้างคน ” ที่ไม่ จำกัดเฉพาะ “ นักวิจัย ” แต่ครอบคลุม การส่งเสริมประชาชนให้เกิด “ วัฒนธรรมการสร้างและใช้ความรู้ ”  ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการ พัฒนา เป้าหมายไม่ควรจำกัดแค่การพัฒนา จำนวนและศักยภาพ “ นักวิจัย ” เท่านั้น  ระบบที่ขยาย “ การวิจัย ” หรือ “ การ จัดการความรู้ ” ให้ครอบคลุม กว้างขวางที่ไม่จำกัดแค่ภายในระบบ วิจัย  ปฏิรูประบบ “ การศึกษา ” ให้เป็นระบบที่เน้น “ การเรียนรู้ ” และสร้างแรงจูงใจในการใฝ่ เรียนรู้ มากกว่าระบบการ “ ท่องจำ ”  การขยายแนวคิดการวิจัยจากงานประจำ (R2R)

6 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มหาวิทยาลัยและการวิจัย  การปฏิรูประบบการเรียนรู้ ( ของ มหาวิทยาลัยและนักศึกษา ) โดย เชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับการพัฒนา  แนวคิด 1 มหาวิทยาลัยดูแล 1 จังหวัดของ ศ. นพ. ประเวศ วะสี  แนวทางการกำหนดหัวข้อ / ประเด็น วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  ระบบสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษา / บุคลากรมหาวิทยาลัย  การปฏิรูประบบแรงจูงใจบุคลากรใน การทำวิจัย  ระบบการค่าตอบแทนและการกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการ ( ที่ไม่เน้นแค่การ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเท่านั้น )  มหาวิทยาลัยนอกระบบ และการอยู่ รอดทางการเงินที่ไม่กระทบต่อ บทบาทมหาวิทยาลัยต่อสังคม

7 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาพฝันระบบวิจัยสุขภาพ 2  ระบบที่เน้นการลงทุนโดยภาครัฐเป็น หลัก การลงทุนของเอกชนเป็นส่วน เสริม โดยมีการควบคุมกำไรจาก นวัตกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม  ภาครัฐอาจอุดหนุนการวิจัยของภาคเอกชน เพื่อจูงใจให้ดำเนินการและส่งเสริมการทำ กิจกรรมเพื่อสังคม (social entrepreneur)  มีระบบการจัดการงานวิจัย / การ จัดการความรู้ที่คล่องตัวมี ประสิทธิภาพ และส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้  การบูรณาการกระบวนการสร้างและการ ส่งเสริมการใช้ความรู้  การพัฒนาให้เกิด “ ผู้จัดการงานวิจัย (RM)” และ “ ผู้จัดการความรู้ (KM)” ให้เกิดขึ้นใน ทุกๆ องค์กร

8 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ระบบวิจัยสุขภาพ ใน 2 ทศวรรษหน้า นพ. พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google