งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความท้าทายของการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรค ในอนาคต นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความท้าทายของการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรค ในอนาคต นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความท้าทายของการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรค ในอนาคต นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2 ปัญหาหลักของระบบ สุขภาพ ความเท่าเทียม (Equity) VS ความเหลื่อม ล้ำ (Discrepancy) ประกันสุขภาพ 100 % แต่ เข้าถึง + คุณภาพ ? ปัญหาของระบบสุขภาพ เช่น Double Burdens of CD + NCD Demographic structural changes Social Determinants of Health โครงสร้างประชากรและการเคลื่อนย้าย การกระจายอำนาจด้านสุขภาพ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

3 http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/contents/part1.pdf

4

5 UN health assembly adopts on Child Injuries and non-communicable diseases of MOSCOW Declaration to UNGA in September 2011

6 อัตราการสูญเสียปีสุขภาวะใน 3 กลุ่มโรค

7 อัตราการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ของโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ ที่มา รายงานการสาธารณสุขไทย พ. ศ. 2544-2547

8 ภาระทางสุขภาพ 20 อันดับแรกของ ประชากรไทย พ. ศ. 2547 ที่มา : คณะทำงานศึกษาภาระโรคและปัจจัยเสี่ยง

9 ภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนเป็น ปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ที่ทำให้สูญเสียปีสุขภาวะ ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

10 โรงพยาบาลศูนย์ / ทั่วไป (94) บริการตติยภูมิ จังหวัด ( 200,000-2M.) โรงพยาบาลชุมชน (724) บริการทุติยภูมิ อำเภอ (10,000-100,000) รพ. สต. (9,750) บริการปฐมภูมิ ตำบล (1,000-10,000) ศสมช สาธารณสุขมูล ฐาน หมู่บ้าน (80,000) SELF CARE ครอบครัวระบบบริการสุขภาพของไทย ศูนย์แพทย์เฉพาะ ทาง

11 EXIST New Management Referral System Pooled Resources Leadership พบส., ระบบคุณภาพอื่น ๆ Participation Human Resource Structure Reform GIS, work smart EXPECT Primary Care Quality Improper Infrastructure Legal issue Old aged population High Expectation สถานการณ์ระบบการให้บริการด้านสุขภาพ Satellite OP Problems Tertiary Care GIS Centralized IP Health Care System Problems Excellent Center

12 เชื่อมโยง เชิงรุก ชุมชน เข้าถึง องค์รวม ประสาน ต่อเนื่อง ชุมชน สังค ม บุคคล ครอบครัว ชุมชน สิ่งแวดล้อม ปัญ ญา กลุ่มประชากรเป้าหมาย / แนวคิด / มิติสุขภาพ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู จิต เด็ ก สตรี สูงอา ยุ พิการ / ด้อย โอกาส โรค เรื้อรัง กาย วัยรุ่น / เยาวชน ใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสม

13 หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  กระทรวงสาธารณสุข  สปสช.(งบประมาณ)  สช. (นโยบาย)  สสส. (งบสนับสนุนกิจกรรม)  กระทรวงอื่นๆ (สนับสนุน,ส่งเสริม)  NGO (กิจกรรม)  องค์กรระหว่างประเทศ (วิชาการบางเรื่อง)  อปท. (แผนกิจกรรม,งบประมาณ (กองทุน)

14 เป้าหมายการดำเนินงาน P&P  สร้างสุขภาวะของประชาชน  ลดปัญหาค่าใช้จ่ายระยะยาว  ใช้กระบวนการ P&P เป็นหัวใจขับเคลื่อน โดยเน้นจัดกิจกรรมเชิงรุก เพื่อให้คนไทย เข้าถึงบริการ และสร้างสุขภาวะเองได้

15 การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการดูแลตนเองของ ประชาชนในชุมชน และท้องถิ่น  สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม และกระจายการจัดการ หลักประกันสุขภาพในพื้นที่ โดยท้องถิ่นและชุมชน  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ องค์กรภาคีด้านวิชาการ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และ การจัดบริการสุขภาพ  สร้างคุณค่า การตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมในการ พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ บุคลากรสาธารณสุข

16 ก. สาธาร ณสุข สปสช. สสส. เขต สธ. จังหวัด / อ / ต เขต สปสช. อปท. องค์กร ชุมชน ระดับ ส่วนกลา ง ระดับ ปฏิบัติ ระดับ ชุมชน ระบบการดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค กองทุน ชุมชน หน่วยงานอื่น เช่น สช, กระทรวง พม., กระทรวง มท., กระทรวง เกษตร ฯลฯ

17 ช่องว่างในปัจจุบัน  ขาดการวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่  ขาดการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่

18 แนวคิด หลักการ  หลักแห่งความรับผิดชอบร่วมกัน “ ร่วมกันคิด ช่วยกันทำ”  หลักบูรณาการที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาสุขภาพพื้นที่ “แผนบูรณาการเชิงรุก”  หลักการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็ง ของบุคลากร และหน่วยงานในพื้นที่ “การพัฒนาศักยภาพทีมประเมินระดับเขต”  หลักการติดตามประเมินผล “การมีส่วนร่วมเรียนรู้ในการประเมินของ ผู้ปฏิบัติงาน”

19 ความคาดหวังต่อการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค  พื้นที่มีกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนงาน ระดับพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหา/ภาวะโรคในระดับพื้นที่ที่เป็น รูปธรรม  การบูรณาการดำเนินงานร่วมกันของทุกภาคีระดับ พื้นที่ ทั้งการจัดการแผนงบประมาณ กำลังคน และ ข้อมูล  ประชาชนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และการดูแลสุขภาพ ตนเอง  มีระบบการกำกับติดตามและการประเมินผลอย่าง ต่อเนื่อง

20 วงเงิน P&P ปี 2555 = 15,000 ล้านบาท PP พื้นฐาน หรือ PP expressed demand จ่ายตามกลุ่มอายุ/อาชีพ NPP วงเงิน 1,000 ลบ. หรือ โครงการละ 100-500 ลบ. PP area-ased สำหรับ ท้องถิ่น จังหวัด ทำงาน ในส่วน 1 พัฒนาระบบ/ศักยภาพ บุคลากร (5%)

21


ดาวน์โหลด ppt ความท้าทายของการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรค ในอนาคต นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google