งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายและ ช่องทาง การสื่อสารองค์กร กรมอนามัย โดย... นายแพทย์ประดิษฐ์ วินิจจะกูล รองอธิบดีกรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายและ ช่องทาง การสื่อสารองค์กร กรมอนามัย โดย... นายแพทย์ประดิษฐ์ วินิจจะกูล รองอธิบดีกรมอนามัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายและ ช่องทาง การสื่อสารองค์กร กรมอนามัย โดย... นายแพทย์ประดิษฐ์ วินิจจะกูล รองอธิบดีกรมอนามัย

2 1.2 สร้างจิตสำนึก ต่อสังคม 1.2 สร้างจิตสำนึก ต่อสังคม 3.2 บริหารความสัมพันธ์ กับผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย 3.2 บริหารความสัมพันธ์ กับผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย 5.2 พัฒนาความสามารถบุคลากร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 5.2 พัฒนาความสามารถบุคลากร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 1.1 กำหนดและสื่อสาร นโยบาย 1.1 กำหนดและสื่อสาร นโยบาย 2.1 จัดทำ แผนยุทธศาสตร์ อย่างมีส่วนร่วม 2.1 จัดทำ แผนยุทธศาสตร์ อย่างมีส่วนร่วม 4.1 พัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศ 4.1 พัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศ Vision : องค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของ ประเทศ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี 2. 2 ถ่ายทอดแผน สู่การปฏิบัติ 2. 2 ถ่ายทอดแผน สู่การปฏิบัติ 3.1 เรียนรู้และแสวง หาความต้องการ ของผู้รับบริการ 3.1 เรียนรู้และแสวง หาความต้องการ ของผู้รับบริการ 4.2 พัฒนาระบบ การจัดการความรู้ 4.2 พัฒนาระบบ การจัดการความรู้ 5.3 เสริมสร้างความผาสุกและ ความพึงพอใจของบุคลากร 5.1 พัฒนาระบบงาน ให้รองรับยุทธศาสตร์ 5.1 พัฒนาระบบงาน ให้รองรับยุทธศาสตร์ 6.2 พัฒนากระบวน การสนับสนุน 6.2 พัฒนากระบวน การสนับสนุน ) ) DriverDriver SystemSystem ResultsResults ประชาชนมีพฤติกรรมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ใน สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี Strategy Map กรมอนามัย 6.1 พัฒนากระบวน การสร้างคุณค่า แบบบูรณาการ 6.1 พัฒนากระบวน การสร้างคุณค่า แบบบูรณาการ 7.1 ผลลัพธ์ประสิทธิผล : ความสำเร็จตามบทบาทแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง / กลุ่มภารกิจ / นโยบายที่สำคัญของกรมอนามัย พัฒนา อนามัย แม่และ เด็ก แก้ไข ปัญหา โรคอ้วน คนไทย ลดปัจจัย เสี่ยงเด็ก วัยเรียน และวัยรุ่น ประเมินผล กระทบต่อ สุขภาพ ส่งเสริม สุขภาพ ผู้สูงอายุ 7.2 ผลลัพธ์ด้านคุณภาพ 7.3 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพ 7.4 ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาองค์กร ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีความพึงพอใจใน สินค้าและบริการ สินค้า และบริการได้ มาตรฐาน องค์กรมีสมรรถนะสูง (High performance) งาน ตาม พันธกิจ พัฒนา ชุมชนและ ท้องถิ่น น่าอยู่ 8. KPI ก.พ.ร. 4 -13

3 มีระบบเครือข่ายการสื่อสาร ที่เข้มแข็งเพื่อนำเสนอ ความเป็นตัวตนของกรม ต่อสาธารณชนและเจ้าหน้าที่ ของกรมอย่างชัดเจน มีระบบเครือข่ายการสื่อสาร ที่เข้มแข็งเพื่อนำเสนอ ความเป็นตัวตนของกรม ต่อสาธารณชนและเจ้าหน้าที่ ของกรมอย่างชัดเจน พัฒนาความสามารถ บุคลากรให้สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์อย่าง ต่อเนื่อง พัฒนาความสามารถ บุคลากรให้สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์อย่าง ต่อเนื่อง มีนโยบาย การสื่อสารที่ชัดเจน มีนโยบาย การสื่อสารที่ชัดเจน มีแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ มีแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ Vision : องค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของ ประเทศ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี เรียนรู้และแสวงหา ความต้องการของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / ภาคีเครือข่าย เรียนรู้และแสวงหา ความต้องการของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / ภาคีเครือข่าย มีแผนที่ความสัมพันธ์ ภาคีเครือข่ายที่ถูกต้อง พร้อมใช้งาน และทันสมัย มีแผนที่ความสัมพันธ์ ภาคีเครือข่ายที่ถูกต้อง พร้อมใช้งาน และทันสมัย ) ) SystemSystem เป้าหมาย : ประชาชนมีพฤติกรรมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี บุคลากรในกรม อนามัย เข้าใจ ยอมรับ และยึดถือ วิสัยทัศน์ของ กรมอนามัยเป็น แนวทางในการ ปฏิบัติ งาน (Vision Clear) ประชาชนเกิดความ เข้าใจ และยอมรับในเรื่อง ค่านิยม ที่เป็นตัวกำหนดใน การสร้างนโยบายที่ กรมอนามัยเสนอให้ ภาคีเครือข่ายเป็น ผู้ดำเนินการ (Public Trust) ภาคีเครือข่ายให้ คำรับรอง ความน่าเชื่อถือ (Accreditation ) ความเป็นองค์กร หลัก (Principal Organization) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การใช้การสื่อสาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์แบบ ไว้เนื้อเชื่อใจในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การใช้การสื่อสารเพื่อสร้างเอกลักษณ์ กรมอนามัย กลุ่มภาคี เครือข่าย และ ประชาชน ยอมรับกรม อนามัยมี Brand (Brand Existance ) สร้างระบบการสื่อสาร กับภาคีเครือข่าย โดยเน้นช่องทางปฏิกิริยา Feedback, Feed forward ที่เข้าถึงง่าย และรวดเร็ว สร้างระบบการสื่อสาร กับภาคีเครือข่าย โดยเน้นช่องทางปฏิกิริยา Feedback, Feed forward ที่เข้าถึงง่าย และรวดเร็ว มีระบบการเสาะหา (mining) ข้อมูล ข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการเสาะหา (mining) ข้อมูล ข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ประสิทธิผล : ความสำเร็จตามบทบาทแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง / กลุ่มภารกิจ / นโยบายที่สำคัญของกรมอนามัย พัฒนา อนามัย แม่และ เด็ก แก้ไข ปัญหา โรคอ้วนคน ไทย ลดปัจจัย เสี่ยงเด็ก วัยเรียน และวัยรุ่น ประเมินผล กระทบ ต่อสุขภาพ ส่งเสริม สุขภาพ ผู้สูงอายุ งาน ตาม พันธ กิจ พัฒนา ชุมชน และท้องถิ่น น่าอยู่ DriverDriver Strategy Map การสื่อสาร กรม อนามัย บุคลากร ของกรมมี ความ เชื่อมั่น ในกรม อนามัย (Employ ee Trust) มีอำนาจทางการ สื่อสาร (Information Dominant) มีอำนาจทางการ สื่อสาร (Information Dominant) ResultsResults อ. ศิริชัย 010208

4 การสื่อสาร กรมอนามัย สร้าง ความสัมพัน ธ์แบบไว้เนื้อ เชื่อใจใน งานสุขภาพ อนามัย สร้าง เอกลักษณ์ ขององค์กร ยุทธศาสตร์การ สื่อสารกรมอนามัย

5 นโยบายสำคัญของกรมอนามัย พัฒนา อนามัย แม่และ เด็ก ลดปัจจัยเสี่ยง เด็กวัยเรียน และวัยรุ่น แก้ไขปัญหา โรคอ้วนคนไทย งานตามพันธกิจ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ พัฒนาชุมชนและ ท้องถิ่นน่าอยู่ ประเมินผล กระทบ ต่อสุขภาพ

6 ช่องทางการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนประจำปี 2550

7 เผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ปี 2550 สกู๊ปข่าว 1 นาที, 6 ช่อง จำนวน 2 ครั้ง

8 สัมภาษณ์สดในรายการวิทยุ คลื่น จส.100 จำนวน 22 ครั้ง

9 บทความเผยแพร่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ปี 2550 จำนวน 20 ตอน

10 เผยแพร่ผ่านสื่ออื่น ๆ

11 ช่องทางการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนประจำปี 2551

12 รายการชีพจร โลกวันนี้ สารคดีสั้น 1 นาที ทางช่อง 9 อสมท. ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 07.42 - 07.43 น. 20 ตอน สื่อ โทรทัศ น์ การส่งเสริมสุขภาพและการอนามัยสิ่งแวดล้อม ของศูนย์อนามัยที่ 1-12

13 สนทนาในรายการทางสถานีโทรทัศน์ 10 นาที 6 ครั้ง ( มีนาคม – มิถุนายน 2551) 3 มีนาคม 2551 รายการ “ ยิ้มรับ ตะวัน ” ช่อง 5 เวลา 09.00 – 09.30 น. 10 มีนาคม 2551 รายการ “9 พอเพียง ” ช่อง 9 เวลา 11.00 – 11.30 น. 15 เมษายน 2551 รายการ “ อร่อยแน่ ” ช่อง 5 เวลา 16.30 – 17.00 น. 13 พฤษภาคม 2551 รายการ “ ไวส์ วา ไรตี้ ” ช่อง 11 เวลา 08.30 – 09.00 น. 9 มิถุนายน 2551 รายการ “9 พอเพียง ” ช่อง 9 เวลา 11.00 – 11.30 น. 9 กรกฎาคม 2551 รายการ “ ไทย สไตล์ ” ช่อง 11 เวลา 08.30 – 09.00 น.

14 สื่อวิทยุ การส่งเสริม สุขภาพและ การอนามัย สิ่งแวดล้อม สถานีสุขภาพ คลื่น FM 92.5 MHz สัมภาษณ์ 10 นาที ทุกวันพุธ เวลา 15.00 – 16.00 น. จำนวน 20 ครั้ง ( เมษายน – สิงหาคม 2551)

15 สื่อหนังสือพิมพ์ การส่งเสริม สุขภาพและ การอนามัย สิ่งแวดล้อม บทความขนาด 60 คอลัมน์นิ้ว หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ทุกวันเสาร์ จำนวน 20 ครั้ง ( มีนาคม – กรกฎาคม 2551)

16 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt นโยบายและ ช่องทาง การสื่อสารองค์กร กรมอนามัย โดย... นายแพทย์ประดิษฐ์ วินิจจะกูล รองอธิบดีกรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google