งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมแบบเดิม สุขภาพเจ้าหน้าที่เป็นอย่างไร พบคนอ้วน (BMI สูง ) 111 คน จาก 1152 คย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมแบบเดิม สุขภาพเจ้าหน้าที่เป็นอย่างไร พบคนอ้วน (BMI สูง ) 111 คน จาก 1152 คย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 โปรแกรมแบบเดิม

4 สุขภาพเจ้าหน้าที่เป็นอย่างไร พบคนอ้วน (BMI สูง ) 111 คน จาก 1152 คย

5 425 คนมี Lab สูง

6 แนวคิด จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านอาชีวอนา มัย สำรวจปัจจัยเสี่ยง ตรวจสุขภาพ สรุปผล เสนอผู้บริหาร ส่งผลให้สสจ. สำนักควบคุมโรค และสำนัก โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

7 วัตถุประสงค์ (1) เพื่อเก็บรวบรวม – ข้อมูลทางสุขภาพแบบค่อยเป็นค่อย ไป – ข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วย – ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งคุกคาม – ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว ** เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง

8 เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติและสร้างความรู้ (Knowledge base) เพื่อค้นหาเจ้าหน้าที่ ที่มีความเสี่ยงจากการ ทำงานสูง เพื่อการวางแผนในการดูแลสุขภาพและ ป้องกันอันตรายจากสิ่งคุกคามให้แก่ เจ้าหน้าที่ เพื่อเปรียบเทียบสุขภาพระหว่างเจ้าหน้าที่แต่ ละหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในการดูแลสุขภาพและ ลดความเสี่ยง วัตถุประสงค์ (2)

9 แนวคิดทางเทคนิค ลดการใช้โปรแกรมที่ซับซ้อน มุ่งให้ผู้ใช้พัฒนาเองได้ แสดงผลทันทีที่หัว Worksheet ไม่ต้องสั่งคำนวณ ข้อด้อยคือคำนวณอย่างซับซ้อนไม่ได้ หรือได้แต่ไม่ สะดวก ) ผู้ใช้ต้องหัดคำนวณข้าม Sheet โดย function Vlookup ถ้าผู้ใช้คำนวณเอง ควรคัดลอกไปวางเฉพาะค่าลงใน Worksheet ว่างๆ เพราะการคำนวณใน worksheet เดิมจะทำอยาก เนื่องจากอาจถูกกำหนดค่า “ การ ตรวจสอบความถูกต้อง ” เอาไว้ คือแสดงผลได้เฉพาะ ตาม Drop Down Menu

10 ลักษณะเด่น ผู้ป่วยแต่ละคนควรพิมพ์ที่ละแถวในแต่ละ worksheet จนครบ แต่ละ worksheet จะมีการใช้ Drop down menu มา ช่วยเท่าที่ทำได้ เซลล์จะถูก Format ให้มี Drop down menu และสี ( ในบางหัวข้อ ) ตั้งแต่ แถวที่ 11 ถึง แถวที่ 2400 ดังนั้นจะใส่ข้อมูลได้ประมาณ 2390 คน สรุปผลให้ในระดับหนึ่งแล้วที่ส่วนบนของตารางแต่ละ ชุด ผลการวิเคราะห์จะถูก Copy ลงใน Sheet Summary ถ้าต้องการวิเคราะห์ละเอียดผู้ใช้สามารถ สรุปเองได้

11 การปรับเปลี่ยนรายการ Lab หรือ การตรวจต่างๆ 1. สำรวจดูหัว Column ว่ามีรายการใดที่น่าคงไว้ รายการใดที่ไม่น่าจะมี ( ในทางทฤษฎีคือไม่ ตรงความเสี่ยง ) 2. แก้หัวรายการที่ไม่ควรมี ให้เป็นหัวข้อที่ควรจะ มี คือเหมาะสมกับความเสี่ยงของหน่วยงาน นั้นๆ และปรับค่า Max Value, Min Value

12

13 3. ถ้าเปลี่ยนแล้วยังไม่พอ ให้พิมพ์เพิ่มใน Column ถัดไปเลย 4. ถ้ามีหัวข้อที่เกินเหลือ ให้ลบทิ้ง

14 ลักษณะอื่นๆ แต่ละ sheet จะใช้แถวแรกเป็นหมายเลขบัตร ประชาชน ผู้ใช้จะต้องพิมพ์เฉพาะใน Worksheet แรก คือชื่อที่อยู่ ใน Sheet ถัดไป หมายเลขและชื่อจะขึ้นมาเอง แสดงผลการตรวจต่างๆ ที่เป็นตัวเลขโดยใช้สีที่ สื่อความหมาย เช่นผิดปกติ แบบค่าสูงไปเป็นสี แดง ผิดปกติแบบค่าต่ำเกินไปเป็นสีเหลือง ถ้าต้องการดึงข้อมูลจาก sheet แรกต้องใช้ function Vlookup ดังกล่าวแล้ว และอาจต้อง ใช้ database function อื่นๆ เช่น Dcount ร่วม ด้วย

15 ตัวอย่าง ตัวอย่างการวิเคราะห์โดย Vlookup ให้ดูใน Worksheet “Analysis”

16 Worksheet ที่สำคัญ ก่อนใช้งานควรเติมชื่อสถานพยาบาลลงหลังชื่อ file เช่น HealthExcellent2_Petchaboon.xls เป็นต้น ใน sheet แผ่นแรก ( ชื่อที่อยู่ ) ให้เติมชื่อ สถานพยาบาล และที่ตั้งอีกครั้งหนึ่ง

17 Worksheet Lab ข้อมูล Lab ทั่วไป คุณสามารถเพิ่มค่า Lab ได้โดยพิมพ์ต่อจาก Column ท้าย โดยเพิ่มค่าสูงสุด และต่ำสุดของ Lab Lab แมงกา นี ส TriglycerideFBSBUNCrHDLLDLUric AcidAlk Phos Max Value 200.0080.00110.0020.002.0096.00130.008.00136.00 Min Value 0.0020.0070.0010.001.0032.000.004.0050.00 ผู้ที่มีค่าสูงกว่า Max 1.00 2.001.000.00 ร้อยละของผู้ที่มีค่าสูง 50.00 100.00 0.00 ผู้ที่มี่ค่าต่ำกว่า Min 0.00 1.00 ร้อยละของผู้ที่มีค่าต่ำ 0.00 100.00 ผู้ที่ได้รับการตรวจวัด 2.00 1.00 เลขบัตรประชาชน 0 0000 00015 45 5 55187112 3 7499 00150 57 92015512323290123734 ชื่อ Lab ค่าสูงสุด Upper Limit (not really maximum) Lower limit %Upper limit %Low limit

18 Sheet Summary

19 การส่งข้อมูล ส่ง file ทั้ง file มาที่ Kmoccmed@gmail.com เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลKmoccmed@gmail.com


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมแบบเดิม สุขภาพเจ้าหน้าที่เป็นอย่างไร พบคนอ้วน (BMI สูง ) 111 คน จาก 1152 คย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google