งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบประมาณที่ได้รับ งานดำเนินการเอง ๑๔, ๔๖๐, ๓๐๐ บาท งานจ้างเหมา ๕๓๕, ๓๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๔, ๙๙๕, ๖๐๐ บาท โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อม ระบบส่งน้ำบ้านหาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบประมาณที่ได้รับ งานดำเนินการเอง ๑๔, ๔๖๐, ๓๐๐ บาท งานจ้างเหมา ๕๓๕, ๓๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๔, ๙๙๕, ๖๐๐ บาท โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อม ระบบส่งน้ำบ้านหาดใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบประมาณที่ได้รับ งานดำเนินการเอง ๑๔, ๔๖๐, ๓๐๐ บาท งานจ้างเหมา ๕๓๕, ๓๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๔, ๙๙๕, ๖๐๐ บาท โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อม ระบบส่งน้ำบ้านหาดใหญ่ ต. คุ้งกระถิน อ. เมือง จ. ราชบุรี

2  สชป. ๑๓ / รบ. จ. ๐๔ / ๒๕๕๗ งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าฯ  เริ่มอายุสัญญา ๒๑ เม. ย. ๒๕๕๗  สิ้นสุดอายุสัญญา ๒๐ ก. ค. ๒๕๕๗  รวมอายุสัญญา ๙๐ วัน  วงเงินใบสัญญา ๕๓๕, ๓๐๐ บาท โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อม ระบบส่งน้ำบ้านหาดใหญ่ ต. คุ้งกระถิน อ. เมือง จ. ราชบุรี

3 แผนการปฏิบัติงาน ๒๘ % ผลการดำเนินงาน ๓๐ % ผลการเบิกจ่าย ๒๗. ๒ % ( ๔, ๐๓๒, ๔๔๖ บาท ) คาดว่างานก่อสร้างทั้งหมดจะแล้วเสร็จ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อม ระบบส่งน้ำบ้านหาดใหญ่ ต. คุ้งกระถิน อ. เมือง จ. ราชบุรี

4 ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อม ระบบส่งน้ำบ้านหาดใหญ่ ต. คุ้งกระถิน อ. เมือง จ. ราชบุรี

5 สถานีสูบน้ำบ้านหาดใหญ่ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อม ระบบส่งน้ำบ้านหาดใหญ่ ต. คุ้งกระถิน อ. เมือง จ. ราชบุรี

6 กองท่อส่งน้ำและการดันท่อส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อม ระบบส่งน้ำบ้านหาดใหญ่ ต. คุ้งกระถิน อ. เมือง จ. ราชบุรี

7 งบประมาณที่ได้รับ งานดำเนินการเอง ๒๖, ๐๒๔, ๖๐๐ บาท งานจ้างเหมา ๙๖๖, ๐๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๖, ๙๙๐, ๙๐๐ บาท โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อม ระบบส่งน้ำบ้านทุ่งน้อย ต. หินกอง อ. เมือง จ. ราชบุรี

8  สชป. ๑๓ / รบ. จ. ๐๓ / ๒๕๕๗ งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าฯ  เริ่มอายุสัญญา ๒๑ เม. ย. ๒๕๕๗  สิ้นสุดอายุสัญญา ๒๐ ก. ค. ๒๕๕๗  รวมอายุสัญญา ๙๐ วัน  วงเงินใบสัญญา ๙๖๖, ๐๐๐ บาท โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อม ระบบส่งน้ำบ้านทุ่งน้อย ต. หินกอง อ. เมือง จ. ราชบุรี

9 แผนการปฏิบัติงาน ๒๔ % ผลการดำเนินงาน ๓๙ % ผลการเบิกจ่าย ๒๔. ๗ % ( ๖, ๕๙๔, ๕๑๒ บาท ) คาดว่างานก่อสร้างทั้งหมดจะแล้วเสร็จ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อม ระบบส่งน้ำบ้านทุ่งน้อย ต. หินกอง อ. เมือง จ. ราชบุรี

10 โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อม ระบบส่งน้ำบ้านทุ่งน้อย ต. หินกอง อ. เมือง จ. ราชบุรี ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี

11 การวางแนวท่อส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อม ระบบส่งน้ำบ้านทุ่งน้อย ต. หินกอง อ. เมือง จ. ราชบุรี

12 ก่อสร้างสถานีสูบน้ำฯ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อม ระบบส่งน้ำบ้านทุ่งน้อย ต. หินกอง อ. เมือง จ. ราชบุรี

13 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt งบประมาณที่ได้รับ งานดำเนินการเอง ๑๔, ๔๖๐, ๓๐๐ บาท งานจ้างเหมา ๕๓๕, ๓๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๔, ๙๙๕, ๖๐๐ บาท โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อม ระบบส่งน้ำบ้านหาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google