งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบประมาณที่ได้รับ งานดำเนินการเอง ๑๔,๔๖๐,๓๐๐ บาท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบประมาณที่ได้รับ งานดำเนินการเอง ๑๔,๔๖๐,๓๐๐ บาท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบประมาณที่ได้รับ งานดำเนินการเอง ๑๔,๔๖๐,๓๐๐ บาท
โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดใหญ่ ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี งบประมาณที่ได้รับ งานดำเนินการเอง ๑๔,๔๖๐,๓๐๐ บาท งานจ้างเหมา ๕๓๕,๓๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๔,๙๙๕,๖๐๐ บาท

2 โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดใหญ่
ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี สชป.๑๓/รบ.จ. ๐๔/๒๕๕๗ งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ เริ่มอายุสัญญา ๒๑ เม.ย. ๒๕๕๗ สิ้นสุดอายุสัญญา ๒๐ ก.ค. ๒๕๕๗ รวมอายุสัญญา ๙๐ วัน วงเงินใบสัญญา ๕๓๕,๓๐๐ บาท

3 คาดว่างานก่อสร้างทั้งหมดจะแล้วเสร็จ
โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดใหญ่ ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี แผนการปฏิบัติงาน ๒๘ % ผลการดำเนินงาน ๓๐ % ผลการเบิกจ่าย ๒๗.๒ % ( ๔,๐๓๒,๔๔๖ บาท ) คาดว่างานก่อสร้างทั้งหมดจะแล้วเสร็จ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗

4 ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดใหญ่ ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี

5 สถานีสูบน้ำบ้านหาดใหญ่
โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดใหญ่ ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี สถานีสูบน้ำบ้านหาดใหญ่

6 กองท่อส่งน้ำและการดันท่อส่งน้ำ
โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดใหญ่ ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี กองท่อส่งน้ำและการดันท่อส่งน้ำ

7 งบประมาณที่ได้รับ งานดำเนินการเอง ๒๖,๐๒๔,๖๐๐ บาท
โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งน้อย ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี งบประมาณที่ได้รับ งานดำเนินการเอง ๒๖,๐๒๔,๖๐๐ บาท งานจ้างเหมา ๙๖๖,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๖,๙๙๐,๙๐๐ บาท

8 โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งน้อย
ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี สชป.๑๓/รบ.จ. ๐๓/๒๕๕๗ งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ เริ่มอายุสัญญา ๒๑ เม.ย. ๒๕๕๗ สิ้นสุดอายุสัญญา ๒๐ ก.ค. ๒๕๕๗ รวมอายุสัญญา ๙๐ วัน วงเงินใบสัญญา ๙๖๖,๐๐๐ บาท

9 คาดว่างานก่อสร้างทั้งหมดจะแล้วเสร็จ
โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งน้อย ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี แผนการปฏิบัติงาน ๒๔ % ผลการดำเนินงาน ๓๙ % ผลการเบิกจ่าย ๒๔.๗ % ( ๖,๕๙๔,๕๑๒ บาท ) คาดว่างานก่อสร้างทั้งหมดจะแล้วเสร็จ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗

10 ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี
โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งน้อย ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี

11 โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งน้อย
ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี การวางแนวท่อส่งน้ำ

12 ก่อสร้างสถานีสูบน้ำฯ
โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งน้อย ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี ก่อสร้างสถานีสูบน้ำฯ

13 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt งบประมาณที่ได้รับ งานดำเนินการเอง ๑๔,๔๖๐,๓๐๐ บาท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google