งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

. ประโยค คาถา ที่คาไว้ในใจ ม ปลูกข้าว แหล่งไหนดีครับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ". ประโยค คาถา ที่คาไว้ในใจ ม ปลูกข้าว แหล่งไหนดีครับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 . ประโยค คาถา ที่คาไว้ในใจ ม ปลูกข้าว แหล่งไหนดีครับ
ประโยค คาถา ที่คาไว้ในใจ . ปลูกข้าว แหล่งไหนดีครับ พี่ขา แกลบ ขายอย่างไง ราคาเท่าไหร่ มีขายทีไหนบ้าง ขนาดแรงงานครัวเรือนชาวนาแต่ละจังหวัดมีกี่คน ค่ะพี่ มีตัวเลขต้นทุกการผลิตข้าวหอมสุพรรณบุรี ภาคกลางไม่ครับ มีข้อมูลการส่งออกข้าว 30 ปีย้อนหลังไม่ครับ(ผมขอทำรายงานส่งอาจารย์) I ... มีเมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรีขายที่ไหน (ข้าจะซื้อให้น้อง) มีแผ่น CD น้ำข้าวกล้องแจก รึ! เปล่าค่ะ

2 การพัฒนาศูนย์ปฏิบัตการฯ
- ปรับปรุงการดำเนินงานด้านข้อมูล - เพิ่มวิธีการนำเสนอข้อมูลในที่ประชุมฯ ทิศทางการดำเนินงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - การพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ - พัฒนากรรมวิธีข้อมูล

3 ศูนย์ปฏิบัตการติดตามสถานการณ์การผลิตข้าว
- แนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านข้อมูล การปรับปรุงแบบ ศสท.102 และ ปรับปรุงแบบ ศสท.103

4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทิศทางการดำเนินงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ - พัฒนากรรมวิธีข้อมูล

5 ? 1. Hardware การจัดหา PC ทดแทนในปีงบประมาณ 2553
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ชุด บุคลากร ประมาณ 3,000 คน การจัดหาระบบเครือข่าย :- - เพื่อการใช้งาน Inter net - พัฒนาระบบ Intra net - เพื่อการสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

6 ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร( อดีต )

7

8 โปรแกรม ที่จำเป็นต้องใช้
2. Soft ware โปรแกรม ที่จำเป็นต้องใช้ - OS ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมอรรถประโยชน์ - โปรแกรมประยุกต์ (Application)ซึ่งมีลักษณะตามการใช้งาน การพัฒนาโปรแกรมระบบงาน เพื่อใช้งานในเรื่องของระบบฐานข้อมูล ที่สำคัญ ที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการ ให้มีประสิทธิภาพ สูงยิ่งขึ้น อาทิเช่น - ระบบฐานข้อมูลพยากรณ์เตือนภัยศัตรูข้าว - ระบบฐานข้อมูลการบริหารงานวิจัยและพัฒนาข้าว

9 2. Soft ware ระบบงานที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง 1. ระบบงานสื่อสารข้อมูล ระหว่างหน่วยงาน เช่น Web site (Internet) และ (Intranet) 2. ระบบ back office เช่น ระบบงานสารบรรณ ระบบบุคลากร ระบบบัญชีและการเงิน ระบบงบประมาณ ระบบพัสดุ 3. ระบบฐานข้อมูลพื้นฐานด้านข้าวที่สำคัญ (ปริมาณการผลิต ต้นทุนการผลิต ราคาและการตลาด ข้อมูลนำเข้าและส่งออกข้าว)

10 1. ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ
3. บุคลากร ประกอบด้วย 1. ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ 2. นักวิเคราะห์ระบบและออกแบบ (System Analysis) และนักพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ (Programmer) 3. เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์(Operator) 4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(Data Entry) 5. กลุ่มเครือข่ายสารสนเทศ

11 3. บุคลากร แผนงานพัฒนาบุคลากรด้าน ICT - การฝึกอบรม เพื่อเพิ่มสมรรถนะและศักยภาพ ปีงบประมาณ จัดฝึกอบรมจำนวน 6 หลักสูตร (8รุ่น) - หลักสูตร MS-Excel XP จำนวน 2 รุ่น - หลักสูตร MS-Power Point XP รุ่น - หลักสูตร Adobe Photoshop รุ่น - หลักสูตร MS-Access XP รุ่น - หลักสูตรบำรุงรักษา PC รุ่น - หลักสูตรการใช้โปรแกรม SPSS รุ่น

12 แผนงานพัฒนาบุคลากรด้าน ICT (ต่อ)
3. บุคลากร แผนงานพัฒนาบุคลากรด้าน ICT (ต่อ) ปีงบประมาณ 2553 จัดฝึกอบรม จำนวน 8 หลักสูตร (12 รุ่น) - การใช้ MS-Excel XP จำนวน 2 รุ่น - การใช้ MS-Power Point XP รุ่น - การใช้ Adobe Photoshop รุ่น - การใช้ MS-Access XP รุ่น - การดูแลบำรุงรักษา PC รุ่น - การประยุกต์ใช้โปรแกรม SPSS รุ่น - การใช้โปรแกรม Dream waver รุ่น - การใช้โปรแกรม Flash รุ่น

13 เครือข่ายการทำงานด้านระบบข้อมูล ระบบงาน และ ระบบสารสนเทศที่สำคัญ
3.บุคลากร เครือข่ายการทำงานด้านระบบข้อมูล ระบบงาน และ ระบบสารสนเทศที่สำคัญ การพัฒนากลุ่มบุคลากรเครือข่ายสารสนเทศ * จัดหลักสูตรสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ให้อย่างต่อเนื่อง * เยี่ยมชมการทำงานด้านกรรมวิธีพัฒนาข้อมูลของหน่วยงานอื่น ๆ

14 ศูนย์ปฏิบัตการติดตามสถานการณ์การผลิตข้าว
- แนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านข้อมูล การปรับปรุงแบบ ศสท.102 และ ปรับปรุงแบบ ศสท.103

15 เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่)
ปรับปรุงแบบ ศสท.102 ช่วงระยะฤดูการทำนา นาปี นาปรัง ฤดูการทำนา นาปี เพาะปลูกระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม - วันที่ 31 ตุลาคม (ยกเว้น นาปีภาคใต้ฝั่งตะวันออก ปลูกระหว่าง วันที่ 16 มิถุนายน - วันที่ 28 กุมภาพันธ์) นาปรัง เพาะปลูกระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน - วันที่ 30 เมษายน 1.สถานการณ์ด้านการผลิตข้าว รายการ เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิต(กก.) 1) เนื้อที่เพาะปลูก นาปี นาปรัง เพิ่มช่องปริมาณ ผลผลิตข้าว ที่เก็บเกี่ยวแล้ว 2) ระยะการเจริญเติบโตของข้าว

16 ปรับปรุงแบบ ศสท.103 ชนิดข้าว/พันธุ์ข้าว
ราคาข้าวนาปี มีการใช้ความชื้นเพื่อกำหนดเกรดสินค้า ด้วย ชนิดข้าว/พันธุ์ข้าว ข้าวเปลือกเจ้านาปี 15% ข้าวเปลือกเจ้านาปี 25% ข้าวเปลือกเจ้านาปี ความชื้น 14-15% ความชื้น 16-17% ความชื้น 18-19% ความชื้น 20-23% ความชื้น 24-25% ข้าวเปลือกเหนียวนาปี เมล็ดยาว เมล็ดสั้น

17 เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพข้อมูล
โดยมีประเด็นหลัก 3 ด้านที่จะให้แต้มคือ 1) ข้อมูลส่งตรงเวลานัดหมาย 2) มีความแม่นยำ และ 3) ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด


ดาวน์โหลด ppt . ประโยค คาถา ที่คาไว้ในใจ ม ปลูกข้าว แหล่งไหนดีครับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google