งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปลูกข้าว แหล่งไหนดีครับ พี่ขา แกลบ ขายอย่างไง ราคา เท่าไหร่ มีขายทีไหนบ้าง ขนาดแรงงานครัวเรือนชาวนาแต่ละ จังหวัดมีกี่คน ค่ะพี่ มีแผ่น CD น้ำข้าวกล้องแจก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปลูกข้าว แหล่งไหนดีครับ พี่ขา แกลบ ขายอย่างไง ราคา เท่าไหร่ มีขายทีไหนบ้าง ขนาดแรงงานครัวเรือนชาวนาแต่ละ จังหวัดมีกี่คน ค่ะพี่ มีแผ่น CD น้ำข้าวกล้องแจก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปลูกข้าว แหล่งไหนดีครับ พี่ขา แกลบ ขายอย่างไง ราคา เท่าไหร่ มีขายทีไหนบ้าง ขนาดแรงงานครัวเรือนชาวนาแต่ละ จังหวัดมีกี่คน ค่ะพี่ มีแผ่น CD น้ำข้าวกล้องแจก รึ ! เปล่าค่ะ มีตัวเลขต้นทุกการผลิตข้าวหอมสุพรรณบุรี ภาคกลางไม่ครับ มีข้อมูลการส่งออกข้าว 30 ปีย้อนหลัง ไม่ครับ(ผมขอทำรายงานส่งอาจารย์) I... มีเมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรีขาย ที่ไหน ( ข้าจะซื้อให้น้อง ) ประโยค คาถา ที่คา ไว้ในใจ ม

2

3

4

5 1. Hardware การจัดหา PC ทดแทนใน ปีงบประมาณ 2553 เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ 85 ชุด บุคลากรประมาณ 3,000 คน การจัดหาระบบเครือข่าย :- - เพื่อการใช้งาน Inter net - พัฒนาระบบ Intra net - เพื่อการสื่อสาร ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

6 อดีต ระบบเครือข่ายและการ สื่อสาร ( อดีต )

7

8 2. Soft ware โปรแกรม ที่จำเป็นต้องใช้ - OS ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ และ โปรแกรมอรรถประโยชน์ - โปรแกรมประยุกต์ (Application) ซึ่งมี ลักษณะตามการใช้งาน การพัฒนาโปรแกรมระบบงาน การพัฒนาโปรแกรมระบบงาน เพื่อใช้ งานในเรื่องของระบบฐานข้อมูล ที่สำคัญ ที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของข้าราชการ ให้มีประสิทธิภาพ สูงยิ่งขึ้น อาทิเช่น - ระบบฐานข้อมูลพยากรณ์เตือนภัย ศัตรูข้าว - ระบบฐานข้อมูลการบริหารงานวิจัย และพัฒนาข้าว

9 ระบบงานที่ได้รับการพัฒนา / ปรับปรุง 1. ระบบงานสื่อสารข้อมูล ระหว่าง หน่วยงาน เช่น Web site (Internet) และ e-mail (Intranet) 2. ระบบ back office เช่น ระบบงาน สารบรรณ ระบบบุคลากร ระบบบัญชี และการเงิน ระบบงบประมาณ ระบบพัสดุ 3. ระบบฐานข้อมูลพื้นฐานด้านข้าวที่ สำคัญ ( ปริมาณการผลิต ต้นทุนการผลิต ราคาและการตลาด ข้อมูลนำเข้าและ ส่งออกข้าว ) 2. Soft ware

10 3. บุคลากร ประกอบด้วย 1. ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ (System Analysis) 2. นักวิเคราะห์ระบบและออกแบบ (System Analysis) (Programmer) และนักพัฒนาระบบงาน คอมพิวเตอร์ (Programmer) (Operator) 3. เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่อง คอมพิวเตอร์ (Operator) (Data Entry) 4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Data Entry) 5. กลุ่มเครือข่ายสารสนเทศ 5. กลุ่มเครือข่ายสารสนเทศ

11 แผนงานพัฒนาบุคลากรด้าน ICT - การฝึกอบรม เพื่อเพิ่มสมรรถนะ และศักยภาพ ปีงบประมาณ 2552 จัดฝึกอบรม จำนวน 6 หลักสูตร (8 รุ่น ) - หลักสูตร MS-Excel XP จำนวน 2 รุ่น - หลักสูตร MS-Power Point XP 1 รุ่น - หลักสูตร Adobe Photoshop 1 รุ่น - หลักสูตร MS-Access XP 1 รุ่น - หลักสูตรบำรุงรักษา PC 2 รุ่น - หลักสูตรการใช้โปรแกรม SPSS 1 รุ่น 3. บุคลากร

12 แผนงานพัฒนาบุคลากรด้าน ICT แผนงานพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ( ต่อ ) ปีงบประมาณ 2553 จัดฝึกอบรม จำนวน 8 หลักสูตร (12 รุ่น ) - การใช้ MS-Excel XP จำนวน 2 รุ่น - การใช้ MS-Power Point XP 1 รุ่น - การใช้ Adobe Photoshop 1 รุ่น - การใช้ MS-Access XP 1 รุ่น - การดูแลบำรุงรักษา PC 2 รุ่น - การประยุกต์ใช้โปรแกรม SPSS 1 รุ่น - การใช้โปรแกรม Dream waver 2 รุ่น - การใช้โปรแกรม Flash 8 2 รุ่น 3. บุคลากร

13 เครือข่ายการทำงานด้านระบบ ข้อมูล ระบบงาน และ ระบบสารสนเทศที่สำคัญ - การพัฒนากลุ่มบุคลากร เครือข่ายสารสนเทศ * จัดหลักสูตรสนับสนุนการปฏิบัติ หน้าที่ให้อย่างต่อเนื่อง * เยี่ยมชมการทำงานด้านกรรมวิธีพัฒนา ข้อมูลของหน่วยงานอื่น ๆ

14

15 รายการ เนื้อที่เพาะปลูก ( ไร่ ) เนื้อที่เก็บเกี่ยว ( ไร่ ) ผลผลิต ( กก.) 1) เนื้อที่เพาะปลูกนาปี นาปรัง นาปี ฤดูการทำนา นาปี เพาะปลูกระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม - วันที่ 31 ตุลาคม ( ยกเว้น นาปีภาคใต้ฝั่งตะวันออก ปลูกระหว่าง วันที่ 16 มิถุนายน - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ) นาปรัง นาปรัง เพาะปลูกระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน - วันที่ 30 เมษายน 1. สถานการณ์ด้านการผลิตข้าว ช่วงระยะฤดูการทำนา นาปี นาปรัง 2) ระยะการเจริญเติบโตของข้าว

16 ราคาข้าวนาปี มีการใช้ความชื้นเพื่อกำหนดเกรดสินค้า ด้วย ชนิดข้าว / พันธุ์ข้าว ข้าวเปลือกเจ้านาปี 15% ข้าวเปลือกเจ้านาปี 25% ข้าวเปลือกเจ้านาปีความชื้น 14-15% ข้าวเปลือกเจ้านาปีความชื้น 16-17% ข้าวเปลือกเจ้านาปีความชื้น 18-19% ข้าวเปลือกเจ้านาปีความชื้น 20-23% ข้าวเปลือกเจ้านาปีความชื้น 24-25% ข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดยาว ข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดสั้น

17 โดยมีประเด็นหลัก 3 ด้านที่ จะให้แต้มคือ 1) ข้อมูลส่งตรงเวลานัด หมาย 2) มีความแม่นยำ และ 3) ถูกต้องตามแบบฟอร์ม ที่กำหนด เกณฑ์การให้ระดับ คุณภาพข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt ปลูกข้าว แหล่งไหนดีครับ พี่ขา แกลบ ขายอย่างไง ราคา เท่าไหร่ มีขายทีไหนบ้าง ขนาดแรงงานครัวเรือนชาวนาแต่ละ จังหวัดมีกี่คน ค่ะพี่ มีแผ่น CD น้ำข้าวกล้องแจก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google