งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการศัตรูพืช อย่างเป็นระบบ ได้รับการพัฒนา เพื่อเป็น ทางเลือกในการ บริหาร จัดการ ความเสี่ยงที่เกิด จากศัตรูพืช หรือ เพื่อ ลด ความเสี่ยง ศัตรูพืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการศัตรูพืช อย่างเป็นระบบ ได้รับการพัฒนา เพื่อเป็น ทางเลือกในการ บริหาร จัดการ ความเสี่ยงที่เกิด จากศัตรูพืช หรือ เพื่อ ลด ความเสี่ยง ศัตรูพืช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การจัดการศัตรูพืช อย่างเป็นระบบ

3 ได้รับการพัฒนา เพื่อเป็น ทางเลือกในการ บริหาร จัดการ ความเสี่ยงที่เกิด จากศัตรูพืช หรือ เพื่อ ลด ความเสี่ยง ศัตรูพืช การจัดการศัตรูพืชอย่างเป็น ระบบ

4 ได้รับการพัฒนา เพื่อเป็นทางเลือกในการ บริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากศัตรูพืช หรือเพื่อลดความเสี่ยงศัตรูพืช ให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดของ ประเทศคู่ค้า การจัดการศัตรูพืชอย่างเป็น ระบบ

5 ด้วยการรวม มาตรการต่างๆ ตั้งแต่ ๒ มาตรการ ขึ้นไป ได้รับการพัฒนา เพื่อเป็นทางเลือกในการ บริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากศัตรูพืช หรือเพื่อลดความเสี่ยงศัตรูพืชให้เป็นไป ตามข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า การจัดการศัตรูพืชอย่างเป็น ระบบ

6 ที่จะเกี่ยวข้องกัน หรือ ไม่ก็ได้ ได้รับการพัฒนา เพื่อเป็นทางเลือกในการ บริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากศัตรูพืช หรือเพื่อลดความเสี่ยงศัตรูพืชให้เป็นไป ตามข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า ด้วยการรวมมาตรการ ต่างๆ ตั้งแต่ ๒ มาตรการขึ้นไป การจัดการศัตรูพืชอย่างเป็น ระบบ

7 โดยพิจารณาจากพื้นที่ ฐานข้อมูลความสัมพันธ์ของ ศัตรูพืช พืชอาศัย และข้อมูล เฉพาะของพื้นที่ ร่วมกับการ วิเคราะห์และประเมินความ เสี่ยงศัตรูพืช ได้รับการพัฒนา เพื่อเป็นทางเลือกในการ บริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากศัตรูพืช หรือเพื่อลดความเสี่ยงศัตรูพืชให้เป็นไป ตามข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า ด้วยการ รวมมาตรการต่างๆ ตั้งแต่ ๒ มาตรการขึ้น ไป ที่จะเกี่ยวข้องกันหรือไม่ก็ได้ การจัดการศัตรูพืชอย่างเป็น ระบบ

8 เพื่อเลือกใช้ มาตรการ ที่เหมาะสม ได้รับการพัฒนา เพื่อเป็นทางเลือกในการ บริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากศัตรูพืช หรือเพื่อลดความเสี่ยงศัตรูพืชให้เป็นไป ตามข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า ด้วยการ รวมมาตรการต่างๆ ตั้งแต่ ๒ มาตรการขึ้น ไป ที่จะเกี่ยวข้องกันหรือไม่ก็ได้ โดย พิจารณาจากพื้นที่ฐานข้อมูลความสัมพันธ์ ของศัตรูพืช พืชอาศัย และข้อมูลเฉพาะ ของพื้นที่ ร่วมกับการวิเคราะห์และประเมิน ความเสี่ยงศัตรูพืช การจัดการศัตรูพืชอย่างเป็น ระบบ

9 รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับ การบันทึกข้อมูล เพื่อ ยืนยันมาตรการในการดูแล รักษาระบบ ได้รับการพัฒนา เพื่อเป็นทางเลือกในการ บริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากศัตรูพืช หรือเพื่อลดความเสี่ยงศัตรูพืชให้เป็นไป ตามข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า ด้วยการ รวมมาตรการต่างๆ ตั้งแต่ ๒ มาตรการขึ้น ไป ที่จะเกี่ยวข้องกันหรือไม่ก็ได้ โดย พิจารณาจากพื้นที่ฐานข้อมูลความสัมพันธ์ ของศัตรูพืช พืชอาศัย และข้อมูลเฉพาะ ของพื้นที่ ร่วมกับการวิเคราะห์และประเมิน ความเสี่ยงศัตรูพืช เพื่อเลือกใช้มาตรการที่ เหมาะสม การจัดการศัตรูพืชอย่างเป็น ระบบ

10 ได้รับการพัฒนา เพื่อเป็นทางเลือกในการ บริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากศัตรูพืช หรือเพื่อลดความเสี่ยงศัตรูพืชให้เป็นไป ตามข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า ด้วยการ รวมมาตรการต่างๆ ตั้งแต่ ๒ มาตรการขึ้น ไป ที่จะเกี่ยวข้องกันหรือไม่ก็ได้ โดย พิจารณาจากพื้นที่ฐานข้อมูลความสัมพันธ์ ของศัตรูพืช พืชอาศัย และข้อมูลเฉพาะ ของพื้นที่ ร่วมกับการวิเคราะห์และประเมิน ความเสี่ยงศัตรูพืช เพื่อเลือกใช้มาตรการที่ เหมาะสม รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการ บันทึกข้อมูลเพื่อยืนยันมาตรการในการดูแล รักษาระบบ การจัดการศัตรูพืชอย่างเป็น ระบบ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการศัตรูพืช อย่างเป็นระบบ ได้รับการพัฒนา เพื่อเป็น ทางเลือกในการ บริหาร จัดการ ความเสี่ยงที่เกิด จากศัตรูพืช หรือ เพื่อ ลด ความเสี่ยง ศัตรูพืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google