งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้ คุณภาพบัณฑิต TQFTQF อยู่และเรียน อย่างมีความสุข จบไปมีงานทำ และเป็นคนดีของสังคม ปัญหา ( โอกาส ) วิจั ย แบบอย่างของการสนองโครงการ พระราชดำริฯ และการสนับสนุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้ คุณภาพบัณฑิต TQFTQF อยู่และเรียน อย่างมีความสุข จบไปมีงานทำ และเป็นคนดีของสังคม ปัญหา ( โอกาส ) วิจั ย แบบอย่างของการสนองโครงการ พระราชดำริฯ และการสนับสนุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้ คุณภาพบัณฑิต TQFTQF อยู่และเรียน อย่างมีความสุข จบไปมีงานทำ และเป็นคนดีของสังคม ปัญหา ( โอกาส ) วิจั ย แบบอย่างของการสนองโครงการ พระราชดำริฯ และการสนับสนุน นโยบาย 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด มาตรฐาน (CQI) QAQA วัฒนธรรมการประเมิน วัฒนธรรมคุณภาพ ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการ ความรู้ใน มพ. (UPKM) คุณภาพบัณฑิต TQFTQF อยู่และเรียน อย่างมีความสุข จบไปมีงานทำ และเป็นคนดีของสังคม ปัญหา ( โอกาส ) วิจั ย แบบอย่างของการสนองโครงการ พระราชดำริฯ และการสนับสนุน นโยบาย 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด วัฒนธรรมการประเมิน วัฒนธรรมคุณภาพ

2 ลปรร. ( เป้าหมาย ) ความรู้ ยกระดับ ปฏิบัติ ( เป้าหมาย ) บันทึกลง IT System ความรู้ฝังลึก ความรู้ชัดแจ้ง การรวบรวมความรู้ การประยุกต์ใช้ ความรู้ ความรู้จากบุคคลสู่ IT System ความรู้จาก IT System สู่บุคคล ภาพรวมระบบการจัดการความรู้ใน มพ. (UPKM)

3 สรุปประเด็นและเป้าหมายการจัดการความรู้ (UPKM) ประเด็นความรู้เป้าหมายการจัดการ ความรู้ 1. ด้านการผลิตบัณฑิต 1. อยู่และเรียน อย่างมี ความสุข จบไป มีงานทำ และเป็นคนดีของสังคม 2. ด้านการวิจัย 2. แบบอย่างของการสนอง โครงการพระราชดำริฯ และ การสนับสนุนนโยบาย 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด 3. ด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา 3. วัฒนธรรมการประเมิน วัฒนธรรมคุณภาพ


ดาวน์โหลด ppt ความรู้ คุณภาพบัณฑิต TQFTQF อยู่และเรียน อย่างมีความสุข จบไปมีงานทำ และเป็นคนดีของสังคม ปัญหา ( โอกาส ) วิจั ย แบบอย่างของการสนองโครงการ พระราชดำริฯ และการสนับสนุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google