งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้ ปัญหา (โอกาส) ปัญหา (โอกาส) วิจัย วิจัย TQF TQF QA

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้ ปัญหา (โอกาส) ปัญหา (โอกาส) วิจัย วิจัย TQF TQF QA"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้ ปัญหา (โอกาส) ปัญหา (โอกาส) วิจัย วิจัย TQF TQF QA
ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ใน มพ. (UPKM) ปัญหา (โอกาส) ปัญหา (โอกาส) วิจัย วิจัย TQF TQF ความรู้ QA คุณภาพบัณฑิต คุณภาพบัณฑิต มาตรฐาน (CQI) อยู่และเรียน อย่างมีความสุข จบไปมีงานทำ และเป็นคนดีของสังคม อยู่และเรียน อย่างมีความสุข จบไปมีงานทำ และเป็นคนดีของสังคม วัฒนธรรมการประเมิน วัฒนธรรมคุณภาพ วัฒนธรรมการประเมิน วัฒนธรรมคุณภาพ แบบอย่างของการสนองโครงการพระราชดำริฯ และการสนับสนุนนโยบาย 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด แบบอย่างของการสนองโครงการพระราชดำริฯ และการสนับสนุนนโยบาย 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด

2 ภาพรวมระบบการจัดการความรู้ใน มพ. (UPKM)
ลปรร. (เป้าหมาย) ความรู้ ยกระดับ ปฏิบัติ บันทึกลง IT System ความรู้ฝังลึก ความรู้ชัดแจ้ง การรวบรวมความรู้ การประยุกต์ใช้ความรู้ ความรู้จากบุคคลสู่ IT System ความรู้จาก IT System สู่บุคคล

3 สรุปประเด็นและเป้าหมายการจัดการความรู้ (UPKM)
ประเด็นความรู้ เป้าหมายการจัดการความรู้ 1. ด้านการผลิตบัณฑิต 1. อยู่และเรียน อย่างมีความสุข จบไป มีงานทำ และเป็นคนดีของสังคม 2. ด้านการวิจัย 2. แบบอย่างของการสนองโครงการพระราชดำริฯ และการสนับสนุนนโยบาย 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด 3. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 3. วัฒนธรรมการประเมิน วัฒนธรรมคุณภาพ


ดาวน์โหลด ppt ความรู้ ปัญหา (โอกาส) ปัญหา (โอกาส) วิจัย วิจัย TQF TQF QA

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google