งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Team-based learning (TBL)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Team-based learning (TBL)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Team-based learning (TBL)
คืออะไร?

2 Team-based learning (TBL) วิธีจัดการเรียนการสอน

3 บรรยาย (ฟัง) จด (จำ) คิด ถาม
ห้องเรียน เนื้อหาวิชา จำได้ บรรยาย (ฟัง) จด (จำ) คิด ถาม อ่าน คิด เข้าใจ นำไปใช้ได้ การแก้ปัญหา นำไปใช้ได้

4 บรรยาย (ฟัง) จด (จำ) คิด ถาม
ห้องเรียน เนื้อหาวิชา จำได้ บรรยาย (ฟัง) จด (จำ) คิด ถาม อ่าน คิด เข้าใจ นำไปใช้ได้ ทีมแก้ปัญหา นำไปใช้ได้ การแก้ปัญหา

5 บรรยาย (ฟัง) จด (จำ) คิด ถาม
ห้องเรียน เนื้อหาวิชา Key concepts MCQ จำได้ บรรยาย (ฟัง) จด (จำ) คิด ถาม อ่าน คิด เข้าใจ นำไปใช้ได้ ทีมแก้ปัญหา นำไปใช้ได้ การแก้ปัญหา

6 บรรยาย (ฟัง) จด (จำ) คิด ถาม
ห้องเรียน เนื้อหาวิชา Key concepts MCQ จำได้ บรรยาย (ฟัง) จด (จำ) คิด ถาม อ่าน คิด เข้าใจ นำไปใช้ได้ ทีมแก้ปัญหา นำไปใช้ได้ การทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหา

7 อ่านเนื้อหารายวิชา แบบทดสอบ MCQ ทีมแก้ปัญหา โจทย์ปัญหา
ห้องเรียน เนื้อหาวิชา Key concepts อ่านเนื้อหารายวิชา ทดสอบความพร้อมรายบุคคล แบบทดสอบ MCQ ทดสอบความพร้อมเป็นทีม ทีมอุทธรณ์คำตอบที่ผิด บรรยายสั้น ทีมแก้ปัญหา โจทย์ปัญหา ทีมนำเสนอการแก้ปัญหา สรุป

8 TBL เน้นเรื่องการนำความรู้จากเนื้อหาวิชาไปใช้ การจำและเข้าใจเนื้อหาวิชาเป็นเรื่องที่นักศึกษาต้องเตรียมตัวมาก่อน กิจกรรมในชั้นเรียน (1) ทดสอบว่านักศึกษาจำและเข้าใจเนื้อหาวิชาได้ถูกต้องหรือไม่ อาจารย์เป็นผู้แก้ไขส่วนที่เข้าใจไม่ถูกต้องให้ ตามด้วย (2) ทดลองใช้ประโยชน์ของเนื้อหาวิชาในการช่วยกันแก้ปัญหาเป็นทีม

9 Team-based learning (TBL)
- Key concepts Teams Problem solving

10 เนื้อหา ปัญหา ทีม

11 ในการเรียนการสอนแต่ละบทเรียนนั้นมีเรื่องที่
สมควรรู้ (และสมควรออกเป็นข้อสอบ) อยู่ไม่มากและ ที่ออกเป็นข้อสอบได้จริงยิ่งน้อยลงไปอีก จึงมีประเด็น ที่ต้องจำได้ไม่มากเลย เรื่องที่สมควรรู้ ได้แก่ แนวคิดหลักของเรื่องนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็น ที่จะนำไปใช้อธิบายหรือเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นๆ และที่ จะนำไปใช้ได้ในวิชาชีพ แนวคิดหลักที่ว่านี้ก็คือ Key concepts

12 ความเข้าใจช่วยทำให้จำได้
How People Learn;

13 ความเข้าใจ ปัญญา ความรู้ สารสนเทศ ความเชื่อมโยง ข้อมูล
ดัดแปลงมาจาก Gene Bellinger ความเข้าใจ ปัญญา ความรู้ สารสนเทศ ความเชื่อมโยง ข้อมูล

14 ลีเวนฮุค กล้องจุลทรรศน์ ของเล็กอยู่ใกล้ กาลิเลโอ กล้องโทรทรรศน์ ของใหญ่อยู่ไกล

15 มนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อ
รู้จักประมาณในโภชนะที่ได้มา ย่อมมีเวทนาเบาบาง เขาย่อมแก่ช้า ครองอายุได้ยืนนาน

16 มีสติ รู้จักประมาณ เวทนาเบาบาง แก่ช้า อายุยืนนาน

17 ปเสนทิ เสวยจุ ทรงอึดอัด พระพุทธเจ้า มีสติ รู้จักประมาณ เวทนาเบาบาง
แก่ช้า อายุยืนนาน ปเสนทิ สุทัศมาณพ เสวย ปเสนทิ 80 พรรษา

18 บรรยาย (ฟัง) จด (จำ) คิด ถาม
ห้องเรียน เนื้อหาวิชา Key concepts MCQ จำได้ บรรยาย (ฟัง) จด (จำ) คิด ถาม อ่าน คิด เข้าใจ นำไปใช้ได้ ทีมแก้ปัญหา นำไปใช้ได้ การทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหา

19

20 โจทย์ปัญหา โจทย์ปัญหา 1 โจทย์ปัญหา 2 โจทย์ปัญหา 3 KC 1 KC 1 KC 2 KC 1

21 ผู้ป่วยท้องเดิน ท้องเดินเฉียบพลัน ท้องเดินเรื้อรัง แก้อาการ แก้สาเหตุ
Water & electrolytes Abdominal Pain Vomiting Diarrhea What When Why How What When Why How What When Why How What When Why How What When Why How

22 ขอบคุณครับ

23


ดาวน์โหลด ppt Team-based learning (TBL)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google