งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Team-based learning (TBL) คืออะไร ?. Team-based learning (TBL) วิธีจัดการเรียนการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Team-based learning (TBL) คืออะไร ?. Team-based learning (TBL) วิธีจัดการเรียนการสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Team-based learning (TBL) คืออะไร ?

2 Team-based learning (TBL) วิธีจัดการเรียนการสอน

3 การแก้ปัญหา ห้องเรียน เนื้อหาวิชา จำได้ เข้าใจ นำไปใช้ได้ บรรยาย ( ฟัง ) จด ( จำ ) คิด ถาม อ่าน คิด นำไปใช้ได้

4 ทีมแก้ปัญหา ห้องเรียน เนื้อหาวิชา จำได้ เข้าใจ นำไปใช้ได้ การแก้ปัญหา อ่าน คิด บรรยาย ( ฟัง ) จด ( จำ ) คิด ถาม นำไปใช้ได้

5 ทีมแก้ปัญหา ห้องเรียน เนื้อหาวิชา จำได้ เข้าใจ นำไปใช้ได้ การแก้ปัญหา Key concepts MCQ อ่าน คิด บรรยาย ( ฟัง ) จด ( จำ ) คิด ถาม นำไปใช้ได้

6 ทีมแก้ปัญหา ห้องเรียน เนื้อหาวิชา จำได้ เข้าใจ นำไปใช้ได้ การแก้ปัญหา Key concepts MCQ การทำงานเป็นทีม อ่าน คิด บรรยาย ( ฟัง ) จด ( จำ ) คิด ถาม นำไปใช้ได้

7 ทดสอบความพร้อมรายบุคคล แบบทดสอบ MCQ ทดสอบความพร้อมเป็นทีม อ่านเนื้อหารายวิชา ทีมอุทธรณ์คำตอบที่ผิด ทีมแก้ปัญหา บรรยายสั้น ทีมนำเสนอการแก้ปัญหา ห้องเรียน สรุป โจทย์ปัญหา เนื้อหาวิชา Key concepts

8 TBL 1. เน้นเรื่องการนำความรู้จาก เนื้อหาวิชาไปใช้ 2. การจำและเข้าใจเนื้อหาวิชาเป็น เรื่องที่นักศึกษาต้องเตรียมตัวมา ก่อน 3. กิจกรรมในชั้นเรียน (1) ทดสอบ ว่านักศึกษาจำและเข้าใจ เนื้อหาวิชาได้ถูกต้องหรือไม่ อาจารย์เป็นผู้แก้ไขส่วนที่เข้าใจ ไม่ถูกต้องให้ ตามด้วย (2) ทดลองใช้ประโยชน์ของ เนื้อหาวิชาในการช่วยกัน แก้ปัญหาเป็นทีม

9 Team-based learning (TBL) - Key concepts -Teams - Problem solving

10 เนื้อ หา ปัญ หา ทีม

11 ในการเรียนการสอนแต่ละ บทเรียนนั้นมีเรื่องที่ สมควรรู้ ( และสมควรออกเป็น ข้อสอบ ) อยู่ไม่มากและ ที่ออกเป็นข้อสอบได้จริงยิ่งน้อยลง ไปอีก จึงมีประเด็น ที่ต้องจำได้ไม่มากเลย เรื่องที่สมควร รู้ ได้แก่ แนวคิดหลักของเรื่องนั้น โดยเฉพาะ อย่างยิ่งประเด็น ที่จะนำไปใช้อธิบายหรือเชื่อมโยงกับ เรื่องอื่นๆ และที่ จะนำไปใช้ได้ในวิชาชีพ แนวคิดหลักที่ว่านี้ก็คือ Key concepts

12 ความเข้าใจช่วยทำให้จำได้ How People Learn; http://www.nap.eduhttp://www.nap.edu

13 ความ เชื่อมโย ง ความ เข้าใจ ข้อมูล สารสนเ ทศ ความรู้ ปัญญา ดัดแปลงมาจาก Gene Bellinger

14 ลีเวนฮุคกล้องจุลทรรศน์ กล้องโทรทรรศน์ ของเล็กอยู่ใกล้ ของใหญ่อยู่ไกลกาลิเลโอ

15 มนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อ รู้จักประมาณในโภชนะ ที่ได้มา ย่อมมีเวทนาเบาบาง เขาย่อมแก่ช้า ครอง อายุได้ยืนนาน

16 มีสติรู้จักประมาณเวทนาเบาบาง แก่ช้า อายุยืนนาน

17 ปเสนทิทรงอึดอัดพระพุทธเจ้า สุทัศมาณพปเสนทิ เสวย เสวยจุ 80 พรรษา มีสติรู้จักประมาณเวทนาเบาบาง แก่ช้า อายุยืนนาน

18 ทีมแก้ปัญหา ห้องเรียน เนื้อหาวิชา จำได้ เข้าใจ นำไปใช้ได้ การแก้ปัญหา Key concepts MCQ การทำงานเป็นทีม อ่าน คิด บรรยาย ( ฟัง ) จด ( จำ ) คิด ถาม นำไปใช้ได้

19

20 โจทย์ปัญหา โจทย์ปัญหา 1 KC 1 KC 2KC 1KC 2KC 3 KC 4KC 5KC 6 โจทย์ปัญหา 2 โจทย์ปัญหา 3

21 ผู้ป่วยท้องเดิน ท้องเดินเฉียบพลัน แก้อาการ ท้องเดินเรื้อรัง แก้สาเหตุ แก้อาการ Water & electrolytes Abdominal Pain VomitingDiarrhea What When Why How What When Why How What When Why How What When Why How What When Why How

22 ขอบคุณครับ

23


ดาวน์โหลด ppt Team-based learning (TBL) คืออะไร ?. Team-based learning (TBL) วิธีจัดการเรียนการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google