งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางและการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของสภากาชาดไทย ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการสภากาชาดไทย 9:00-10:00 น. 1 สิงหาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางและการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของสภากาชาดไทย ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการสภากาชาดไทย 9:00-10:00 น. 1 สิงหาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางและการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของสภากาชาดไทย ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการสภากาชาดไทย 9:00-10:00 น. 1 สิงหาคม 2554

2 นโยบาย กำลังคน การจัดองค์กร และแผนกลยุทธ์ : ความจำเป็นพื้นฐานที่หลีกเลี่ยงมิได้

3 3 ความเป็นมาของ IT ในสภากาชาดไทย ภารกิจหลักของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม ข้อบังคับของสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2549 หมวดที่ 7 กิจการของสภากาชาดไทย ข้อ 42 สัตต: มีหน้าที่ “พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทย เป็น ศูนย์กลางในการเชื่อมโยง ให้คำปรึกษา และร่วมพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งมีหน้าที่พัฒนา บุคลากรและผู้บริหารให้มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการ ดำเนินงาน และสามารถใช้เป็นสื่อการประชาสัมพันธ์ได้ทั้งภายใน และภายนอก รวมทั้งต่างประเทศ”

4 โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1.เสนอนโยบาย ข้อเสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและประสานงาน ในการผลักดันระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร ในภาพรวมของสภากาชาดไทยและในระดับหน่วยงาน ภายในของสภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ของสภากาชาดไทย 2.เสนอนโยบายและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการกำลังบุคลากร และงบประมาณด้าน ICT ที่เพียงพอต่อการพัฒนางานด้าน ICT ของ สภากาชาดไทย 3.ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาระบบงานด้าน ICT ตามแผนแม่บท และนำผลของการประเมินมาจัดทำเป็น ข้อเสนอแนะ เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน ด้าน ICT รวมทั้งแผนแม่บท ICT ในช่วงต่อไป 4.ดำเนินงานด้าน ICT ตามที่ได้รับมอบหมายจากสภากาชาดไทย 4 เลขาธิการสภากาชาดไทย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างการบริหารงานด้าน ICT สภากาชาดไทย คณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยี สารสนเทศ ผู้ประสานงานหลักด้าน ICT มีผู้ประสานงานด้าน ICT ในแต่ละหน่วยงาน 23 หน่วยงานในสภากาชาดไทย IT Steering เลขาธิการสภากาชาดไทย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างการบริหารงานด้าน ICT สภากาชาดไทย คณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยี สารสนเทศ ผู้ประสานงานหลักด้าน ICT มีผู้ประสานงานด้าน ICT ในแต่ละหน่วยงาน 23 หน่วยงานในสภากาชาดไทย IT Steering ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย ชั้น 10 อาคารเทิดพระเกียรติฯ ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพฯ http://www.redcross.or.th/aboutus/bure au/it

5 โครงสร้างอัตรากำลังคน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป กลุ่มงานแผนและพัฒนา กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย กลุ่มงานพัฒนาระบบ สารสนเทศ + หัวหน้าฝ่าย + บัญชี + นักการ + หัวหน้ากลุ่มงาน + นโยบายและแผน + ระบบงานคอมฯ + ระบบงานคอมฯ 2 คน + หัวหน้ากลุ่มงาน + ระบบงานคอมฯ + ช่างเทคนิค + หัวหน้ากลุ่มงาน + ระบบงานคอมฯ รวม 4 คน รวม 5 คน รวม 6 คน รวม 4 คน มีอยู่เดิม 2 คน มิ. ย.52 ส. ค.52 ก. พ.52 ก. ค.52 ต.ค.53 =คนใหม่ที่รับแล้ว (ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา) มีอยู่เดิม 2 คน มีอยู่เดิม 0 คน มีอยู่เดิม 2 คน เม. ย.52 สรุปรวมเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ทั้งสภากาชาดไทย รวม 11 หน่วยงาน รวมทั้งหมดประมาณ 33 คน จะรับเพิ่มอีก 3 ตำแหน่ง จะรับเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง ต. ค.52 พ. ย.52 ข้อมูล ณ 1 มี.ค. 2554 5 ส. ค.53 อัตรารวม 21 คน ขณะนี้มี 17 คน อยู่ระหว่างสรรหา 4 คน กำลังสรรหา ขณะนี้คน IT ของศูนย์ฯทุกคนยังคงได้รับค่าตอบแทนฯ ตามระเบียบฯเดิม พ.ศ. 2537 กำลังจะขอตามระเบียบใหม่ ต. ค.53 ศูนย์ IT ได้รับอัตราค่าตอบแทน ใหม่ 10 คน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 รอท่านเลขาธิการอนุมัติสุดท้าย

6

7

8 การบริหารเพื่อแปลงแผนให้เป็นผล : การประสานงานระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานในกาชาด

9 เลขาธิการสภากาชาดไทย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างการบริหารงานด้าน ICT สภากาชาดไทย คณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ประสานงานหลักด้าน ICT มีผู้ประสานงานด้าน ICT ในแต่ละหน่วยงาน 23 หน่วยงานในสภากาชาดไทย IT Steering เลขาธิการสภากาชาดไทย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างการบริหารงานด้าน ICT สภากาชาดไทย คณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ประสานงานหลักด้าน ICT มีผู้ประสานงานด้าน ICT ในแต่ละหน่วยงาน 23 หน่วยงานในสภากาชาดไทย IT Steering การทำงานที่เป็นระบบสม่ำเสมอตามแผนกลยุทธ์และประเมินผลได้

10 เกณฑ์การพิจารณา ความพร้อมของหน่วยงานด้าน ICT 10 รายละเอียดที่ต้องนำเสนอเพื่อพิจารณา 1. โครงการ ICT สอดคล้อง สนับสนุนยุทธศาสตร์ตามแผน แม่บท ICT และยุทธศาสตร์ของสภากาชาดไทย ( แผน ICT) ( ที่สนับสนุนภารกิจหน่วยงาน ) 2. โครงการ ICT มีเป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) หรือมาตรฐาน การให้บริการ (SLA) 3. โครงการ ICT มีงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ และ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการที่ชัดเจน ( แผนคน ) 4. มี Roadmap แผนปฏิบัติการฯ ด้าน ICT ของหน่วยงาน (5 ปี ) ( จำเป็นต้องได้รับการผลักดันจากผู้บริหารของหน่วยงาน ) การเชื่อมโยงกับ KPI ขององค์กร

11 ระบบการเงิน งบประมาณ จัดซื้อ คลังพัสดุ บริจาคเงิน ครุภัณฑ์ 11 โครงสร้างพื้นฐาน ICT อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ เน็ตเวิร์ก อีเมล์ เว็บไซต์ อินทราเน็ต ระบบสารบรรณ คนIT ระบบบุคลากร ประเมินผล สมัครงาน ฝึกอบรม เงินเดือน สวัสดิการ 3.สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ 6.สำนักงานจัดการทรัพย์สิน 7.ศูนย์ดวงตา 8.3สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 11.สำนักงานยุวกาชาด 4.ร.พ.จุฬาฯ 15.สำนักงานกลาง 8.2สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร 10.สำนักงานอาสากาชาด 5.สถานเสาวภา 19.ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลฯ 14.ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ 8.4.สำนักวิเทศสัมพันธ์ 8.1สำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด 18.สำนักโภชนาการ สวนจิตรลดา 12.วิทยาลัยพยาบาล 8.สำนักงานบริหาร 9.ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 17.มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ 23.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 22.สำนักงานการเจ้าหน้าที่ 21.สำนักงานการคลัง 13.สำนักงานจัดหารายได้ 20.สำนักงานตรวจสอบ คนเงิน งาน 16.ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ทิศทางและความก้าวหน้าในการผลักดัน ICT ของ 23 หน่วยงานในสภากาชาดไทย Back Office กำลังผลักดันแต่ละหน่วยงาน ตามลำดับ 5 หน่วยงานใหญ่ และ ต้องปฏิรูประบบ ICT หน่วยงานที่ต้องพัฒนาระบบ ICT Front Office 1.ศูนย์บริการโลหิตฯ 2.ร.พ.สมเด็จฯ ข้อมูล ณ 1 มิ.ย. 2554 หน่วยงานที่ต้องพัฒนาระบบ ICT มีความก้าวหน้าด้าน ICT มีความก้าวหน้าด้าน ICT มาก (ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา)

12 12 คณะกรรมการพัฒนานโยบาย เทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาด ไทยร่วมกับ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ คณะกรรมการประเมินค่างานและกำหนด คุณสมบัติของตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงาน คอมพิวเตอร์ผู้สมควรได้รับเงินค่าวิชาชีพ เงินค่าประสบการณ์ และเงินเพิ่มพิเศษรายปี 23 หน่วยงานในสภากาชาดไทย 1 2 3 เสนอแผนโครงการ ตัวชี้วัด(KPI) มาตรฐานให้บริการ(SLA) ด้าน ICT การจัดองค์กรและความพร้อม ด้านกำลังบุคลากร ส่งชื่อหน่วยงานและบุคลากร ที่มีความพร้อมด้าน ICT ส่งรายชื่อบุคลากรด้าน ICT ขอรับเงินค่าตอบแทนในอัตราใหม่ ระเบียบสภากาชาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินค่าวิชาชีพ เงินค่าประสบการณ์ และ เงินเพิ่มพิเศษ สำหรับเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ พ. ศ.2552 5 ยุทธศาสตร์ ICT ของสภากาชาดไทย ยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาบุคลากรด้าน IT ป.ตรี เริ่มที่ 15,440 บาท ++ ป.โท เริ่มที่ 20,200 บาท ++ (ยังไม่รวบประสบการณ์ ปีละ 1,000 บาท ) (เงินเดือน + ค่าครองชีพ1,500 + ค่าวิชาชีพ(ป.ตรี 6,000 ป.โท 9,000)) ได้ปรับแบบฟอร์มแผน เช่น ความสอดคล้อง ภารกิจหลักและการ Outsource ขณะนี้มีศูนย์ IT ได้ดำเนินการครบรอบการพิจารณาแล้วทั้ง 3 ขั้นตอนเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2554 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอท่านเลขาธิการอนุมัติให้คน IT 10 คนได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบฯใหม่ ส่วนหน่วยงานอื่นๆ ได้ชี้แจงให้รับทราบแล้วเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2553 คาดจัดสัมมนาคน IT หลังเดือนมิถุนายน 54 การปรับค่าตอบแทนคน IT ทั้งสภากาชาดไทย

13 ตัวอย่างระบบที่กำลังดำเนินการ

14 การพัฒนาระบบ ICT เพื่อสนับสนุน ระบบการเงิน งบประมาณ บัญชี จัดซื้อ คลังพัสดุ ข้อมูล ณ 16 กรกฎาคม 2554

15 ประเด็นในการพัฒนาระบบ ICT ในหน่วยงาน การตั้งคณะทำงาน การศึกษาข้อมูล ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนา และความคุ้มค่าในการลงทุน การปรับกระบวนการทำงาน การจัดหาและพัฒนาระบบ การทดสอบระบบ การตรวจรับ

16 - ร่าง - โครงสร้างการบริหารและผลักดัน โครงการพัฒนาระบบการเงินฯ สภากาชาดไทย ระบบคอมพิวเตอร์และ ระบบเครือข่าย ระบบงบประมาณ ( ในงบ ) ระบบเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ระบบจัดซื้อ - พัสดุ ระบบสินทรัพย์ถาวร เชื่อมโยงระบบการเงิน ( ในเครือข่ายเดียวกัน และต่างเครือข่าย ) ระบบแปลงข้อมูลและ การนำข้อมูลเข้าระบบ เลขาธิการสภากาชาดไทย ระบบบัญชี ระบบงบประมาณ ( นอกงบ ) ระบบการเงิน ข้อมูล 31 พ.ค. 2554 คณะกรรมการอำนวยการพัฒนาระบบการเงินฯ (ICT and Finance Steering) ศ. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ( ที่ปรึกษา ) ศ. ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ( ประธาน ) นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ ( รอง ) ผอ. สำนักงานการคลัง คณะทำงานภาพรวม การพัฒนาระบบการเงินฯ นายพรชัย ทิมปาวัฒน์ ( ประธาน ) - การตรวจสอบภายใน - การบริหารความเสี่ยง กำลังรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอและ แต่งตั้งคณะทำงานต่างๆ ก่อนเริ่ม โครงการ โดยเร็ว กำลังเตรียมตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานด้านการตั้งและใช้รหัสพัสดุ และรหัสในทุกด้าน เช่น รหัส บริการ รหัสโครงการ รหัสครุภัณฑ์ เป็นต้น เพื่อเป็นมาตรฐานของสภากาชาดไทย และ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและออกรายงานได้อย่างเป็นระบบ 16 ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยกระดับการทำงาน

17 สรุปฟังก์ชันของระบบใหม่ทั้งหมด 1.ระบบงบประมาณ (82,40) 2.ระบบจัดซื้อ (80,47) 3.ระบบพัสดุ (79,57) 4.ระบบสินทรัพย์ถาวร (74,40) 5.เงินเดือน-ค่าตอบแทน- ใบสำคัญ (112,55) 6.ระบบบุคลากร (14,18) 7.ระบบบัญชี-การเงิน (390,233) ทะเบียนเจ้าหนี้(13,9) ทะเบียนลูกหนี้ทั่วไป (20,13) ลูกหนี้เงินกู้สวัสดิการ (10,6) ลูกหนี้เงินยืม (12,9) ทะเบียนเงินสดย่อย (10,3) ทะเบียนเงินยืมสภาฯ (11,6) ระบบจ่าย (30,20) ทะเบียนเช็คจ่าย (12,7) ควบคุมการเบิกใบเสร็จ (4,1) ระบบการรับเงิน (73,48) ระบบธนาคาร (16,8) ระบบบัญชี (86,48) ทะเบียนกองทุน (18,18) ทะเบียนสมาชิก (17,7) ทะเบียนผู้รับมอบอำนาจ (4,2) บริหารการลงทุน (3,1) การรับบริจาค (26,15) เชื่อมโยงระบบ SAP (17,7) เชื่อมโยงระบบงาน PCC (8,5) ชื่อระบบ (จำนวนหน้าจอโปรแกรม, รายงาน) (โดยประมาณจากเนื้องานใน TOR) ระบบบัญชี-การเงิน ระบบการเงินฯ ทั้งหมด รวมทั้งหมด (831,490) (#หน้าจอโปรแกรม,#รายงาน) 1 23 17

18 1.มีระบบการเงินฯ (Back Office) รองรับทุกหน่วยงาน โดยรองรับหน่วยงาน ที่ยังไม่มีระบบมากกว่า 15 หน่วยงาน และเหล่ากาชาดทุกจังหวัด รวมทั้ง การรับบริจาคเงินจากทุกด้าน 2.รองรับการเชื่อมต่อระบบการเงินฯที่มีอยู่เดิมหรือใหม่ได้ผ่าน Excel และต่อ ยอดให้แบบอัตโนมัติได้ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบบุคลากรเดิมได้ 3.เชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลทุกหน่วยงานเพื่อใช้งานได้ทันที 4.วิเคราะห์ข้อมูลการเงินฯในภาพรวมได้ทันที (MIS) 5.ตรวจสอบสถานะ/ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการเงินฯ เช่น การจัดซื้อ การจ่ายเงิน การอนุมัติในขั้นตอนต่างๆ ได้ทันที 6.ตรวจสอบสถานะพัสดุ ของบริจาค วันหมดอายุ และมีระบบบริหารจัดการ พัสดุ ร่วมกับการใช้ Bar Code 7.ดูแลระบบที่ Server จุดเดียวได้สะดวก และใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา เนื่องจากเป็น Web Based 8.สอดคล้องตามระเบียบด้านการเงินฯใหม่ของกาชาด และมาตรฐานการเงิน ฯที่บริษัท KPMG ได้แนะนำ 9.ใช้ผังบัญชีใหม่ได้โดยสะดวก ประโยชน์ที่ได้รับในการพัฒนาระบบการเงินฯ ใหม่

19 1.ระบบงบประมาณ การเงินบัญชี (3 รุ่น 54 ชม.,ต่อรุ่น) 105 คน 2.ระบบงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (6 รุ่น,12 ชม.ต่อรุ่น) 220 คน 3.ระบบงานพัสดุ (6 รุ่น,12 ชม.ต่อรุ่น) 220 คน 4.ระบบงานสินทรัพย์ถาวร (6 รุ่น,15 ชม.ต่อรุ่น) 220 คน 5.การใช้และดูแลระบบงาน (1 รุ่น,6 ชม.ต่อรุ่น) 10 คน หลักสูตรอบรมงบประมาณ บัญชี จัดซื้อ คลังพัสดุ (22 รุ่นๆละประมาณ 30 คนรวม 775 คน) ณ สภากาชาดไทย แผนการสรรหาเจ้าหน้าที่ประจำเหล่ากาชาดปีละ 15 คนใน 5 ปี กำลังสรรหาและสัมภาษณ์ 15 จังหวัด จังหวัดละ 1 คน และจะ ได้เปิดรับสมัครใหม่เพิ่มขึ้นปีละ 15 คนต่อเนื่องจนครบทุกจังหวัด ปีที่ 1 มีดังนี้ อยุธยา สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี นครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ภูเก็ต ชลบุรี

20 ระบบทั้งหมดประกอบด้วย 3 ระบบหลัก คือ 1.ระบบบริการโลหิต (Hematos IIG) 2.ระบบการเงินฯใหม่ (SAP B1) 3.ระบบรายงาน (YellowFin) การพัฒนาระบบ ICT สนับสนุนระบบบริการโลหิตและ ระบบการเงินฯ ใหม่ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ งบประมาณพัฒนารวม 103 ล้านบาทและงบบำรุงรักษาระบบ 48 ล้านบาท (4ปี+warranty 1 ปี) ตั้งแต่ปี 2554 – 2558 สนับสนุนงบทั้งหมดโดยสภากาชาดฝรั่งเศสรวม 151 ล้านบาท กำลังเริ่มอบรมผู้ใช้งานระบบใหม่และทดสอบในส่วนต่างๆ คาดเริ่มใช้งานบางระบบในพื้นที่ ในกรุงเทพฯ ภายใน 2554 นี้ และติดตั้งระบบครบทั้ง 12 ภาคในช่วงกลางปี 2555 ทั้งนี้เนื่องด้วยมีการเปลี่ยนสภาปัตยกรรมระบบจากเดิมแบบ Distributed System เป็นแบบ Centralized System รวมทั้งรายละเอียดเชิงเทคนิคต่างๆ และการปรับปรุงข้อมูลเดิมให้ถูกต้อง ส่งผลให้ต้องเลื่อนเวลาเริ่มใช้งานระบบ (Go Live) จากเดิม(แผนเดิมกำหนด เมษายน 2554) 28เม.ย.54 พิจารณารูปแบบ Centralized ยุทธศาสตร์ที่ 1,2,3,4,5 มี.ค.53 ม.ค.54 มิ.ย. ม.ค.55มิ.ย. ปัจจุบัน เลือกแบบ Centralized System เตรียมโอนย้ายข้อมูลเดิม ส่งHardware ทดสอบระบบ ติดตั้งยัง 12 ภาคบริการโลหิต เริ่มใช้งานระบบใหม่ 20

21 เว็บไซต์แสดงจุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสภากาชาดไทย (สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ,เหล่ากาชาด,สำนักสารนิเทศฯ,อาสากาชาด,ศูนย์IT) รวม 441 จุดที่ได้ช่วยเหลือและแจ้งขอรับความช่วยเหลือ ทั้งหมด ด้านภัยหนาว อุทกภัย อัคคีภัย ภัยสู้รบ แผ่นดินไหว ย้อนดูช่วงเวลา ในการช่วยเหลือได้ ดูจุดที่ไปช่วยเหลือ ประจำวันล่าสุดได้ คลิกจาก หน้าแรก disaster.redcross.or.th ภัย ต่างๆ เชื่อมโยง ระบบอาสาสมัคร 2 1 4 3 จำนวนครั้งช่วยเหลือสูง ช่วงน้ำท่วม 21 ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาระบบฐานข้อมูล ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ ICT สนับสนุน หน่วยงานในสภากาชาดไทย

22 การพัฒนาระบบ ICT สนับสนุน สำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาดสภากาชาดไทยปัจจุบัน สำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด 1. ได้พัฒนาระบบลงทะเบียนงานชุมนุมกาชาดที่จะจัดในเดือนกรกฎาคม 2554 มีผู้ลงทะเบียน แล้วประมาณ 3,793 คน (14 มิ.ย. 54) 2. ได้พัฒนาระบบแผนงานโครงการและติดตามงานและงบประมาณของเหล่ากาชาดเบื้องต้น และได้ส่งข้อมูลผ่านระบบแล้วในทุกจังหวัดรวม 75 จังหวัด ซึ่งต่อไปจะได้บูรณาการร่วมกับ ระบบการเงินฯ ของสภากาชาดไทยและระบบแผนงานโครงการและยุทธศาสตร์ของสภากาชาด ไทยต่อไป 3. ปัจจุบันคลังเก็บสิ่งของ ณ เหล่ากาชาดปัตตานีและภูเก็ต ในเบื้องต้นมีการบันทึกและบริหาร คลังโดยมีสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ช่วยดูแลซึ่งได้ให้เหล่ากาชาดใช้โปรแกรม MS Excel บันทึก และส่งให้สถานีกาชาดสิรินธร (ทุ่งสง) เพื่อบันทึกในโปรแกรมระบบการเงินฯ ของสำนักงาน บรรเทาทุกข์ฯ คาดว่าจะได้เปลี่ยนมาใช้ระบบการเงินฯ ของสภากาชาดไทยใหม่ในอีก 1.5 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยกระดับการทำงานยุทธศาสตร์ที่ 1:พัฒนาระบบฐานข้อมูล http://chapternews.redcross.or.th เว็บไซต์สำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด 22

23 ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ ICT สนับสนุน หน่วยงานในสภากาชาดไทย สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร– ได้ปรับปรุง พิพิธภัณฑ์ให้มีชีวิตโดยประยุกต์ใช้ ICT โดยในระยะที่ 1 ได้ใช้จอทีวีร่วมกับ Marker และกระบวนการ Image Processing เพื่อทำเสมือนจอสัมผัสจริง ซึ่งดำเนินการโดย อ.พิเชษฐ์ จันทรทิพรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และนิสิตจากที่ต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นต้น ต่อไปจะได้พัฒนา เว็บและกิจกรรมงาน 84 พรรษาในหลวง และเว็บชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 360 องศาเพื่อเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ e-museum ของสภากาชาดไทยต่อไป ใช้งบประมาณ 1.8 ล้านบาท 27 เม.ย.54 วันสถาปนาสภากาชาดไทย ณ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยกระดับการทำงาน ปัจจุบัน จอTVสัมผัส ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 1 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 ธ.ค.53 - เม.ย.54 ม.ค. - ธ.ค.55 ก.ย.54 มิ.ย.54 Web e-Museum ปรับปรุงใหม่ 84 พรรษาในหลวง พัฒนา Web e-Museum, พ.ศ. 2549 โดย Nectec และ บริษัทแอกซิส กราฟิค http://museum.redcross.or.th คณะกรรมการดำเนินการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ สภากาชาดไทยฯ โดยหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ เป็นประธาน คณะทำงานในการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย ด้วยการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีเสมือนจริง เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2554 โดยผู้อำนวยการสำนัก สารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหาร เป็นประธาน 150 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรี สวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า www.thairedcrossmuseum.com เว็บชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 360 องศา จัดทำชั่วคราวระหว่างการพัฒนาแล้ว พัฒนา Living Museum พ.ศ. 2554 2 กำลังจะจัดซื้อเครื่อง Server เว็บใหม่

24 24 ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ ICT สนับสนุน หน่วยงานในสภากาชาดไทย ยุทธศาสตร์ที่ 1,2,3,4,5 1. ฐานข้อมูลผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา แบบ FoxPro v.8.0 ประมาณ 400,000 รายชื่อ และเป็นกระดาษ 500,000 รายชื่อ 2. ฐานข้อมูลผู้ป่วยจองดวงตา แบบ MS Excel ประมาณ 6,000 รายชื่อ 3. ฐานข้อมูลผู้บริจาคที่นำดวงตามาใช้ประโยชน์แล้ว แบบ MS Access ประมาณ 4,000 รายชื่อ 4. ฐานข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา แบบ MS Excel ประมาณ 7,000 รายชื่อ ศูนย์ดวงตา– กำลังทำสัญญา ได้ประกวดราคาเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ดวงตาเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 20 พฤษภาคม 2554 ด้วยงบประมาณ 3,450,000 บาท จะใช้เวลาพัฒนา 6 เดือน ระบบเป็นลักษณะ Web- Based พัฒนาด้วยภาษา Java บนฐานข้อมูล Oracle Standard 11g R2 ติดตั้งบนเครื่องแม่ข่าย IBM X3650 M3 จำนวน 1 เครื่อง 4-6CPUs Intel Xeon RAM 8GB ฮาร์ดดิกส์ 146GBx6 ฮาร์ดดิกส์สำรองข้อมูล 2TBx2 ประกอบด้วย 4 ฐานหลัก ดังนี้ ระบบปัจจุบันระบบใหม่ ขั้นตอนดำเนินงานโดยสรุป IBM X3650 M3 External Hard Disk 2TBx2 แผนการพัฒนาระบบ 6 เดือน พัฒนาเป็น คณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ดวงตา โดยผศ.พญ.ลลิดา ปริยกนกเป็นประธาน 1.รับบริจาคดวงตา 2.รับใบจองตาจากผู้ป่วย 4.เก็บดวงตา 3.บันทึกผลผ่าตัดตา 4.บันทึกดวงตาที่นำไปใช้แล้ว 5. ทำรายงานสถิติ คณะทำงานฯ

25 ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ ICT สนับสนุนหน่วยงานในสภากาชาดไทย สำนักงานอาสากาชาด– อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR เพื่อปรับปรุงและบูรณาการ ระบบอาสาสมัครสภากาชาดไทย (Volunteer) ซึ่งจะได้พัฒนาระบบให้ครบวงจร เพิ่มเติมในด้าน รวมฐานข้อมูลและเพิ่มรายละเอียดงาน การเตรียมการ การแจ้งข้อมูล การอบรม การให้เข็ม เหรียญ และการ รับและคัดกรองคุณสมบัติอาสาสมัครตามลักษณะงาน เป็นต้น โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด สำนักงานยุวกาชาด สำนักงานจัดหารายได้ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาล รพ.สมเด็จฯ เป็นต้น คาด TOR แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2554 นี้ และเตรียมพัฒนาระบบทั้งหมดโดยใช้เวลาประมาณ 1 ปี เพื่อรองรับภัยพิบัติที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยกระดับการทำงานยุทธศาสตร์ที่ 1:พัฒนาระบบฐานข้อมูล 25 ขั้นตอนดำเนินงานโดยสรุป 2.ในภาวะมีภัยพิบัติ 1.ในภาวะปกติ 1.รับอาสมัคร 2.ตั้งภารกิจงาน 3.คัดสรรตามงาน 4.อบรม 6.แจ้งระดมพล 7.มอบงาน 8.ปฏิบัติงาน 8.สรุปประเมิน 9.ให้เข็มเหรียญ คณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครสภากาชาดไทย โดยศ.นพ.ดำรง เหรียญประยูรเป็นประธาน จำแนกตามเพศ หญิง=10,425 คน ชาย=3,267 คน จำแนกตามอายุ ช่วง 31-50 ปี มากที่สุด http://volunteer.redcross.or.th เว็บอาสาสมัคร สภากาชาดไทย มีฐานข้อมลอาสาสมัครในระบบที่ Active จริงมี ประมาณ 3,000 คนในปัจจุบัน กำลังปรับปรุงให้ครบวงจร ปี 2548 2552 มิ.ย. ม.ค.54 ปัจจุบัน เหล่ากาชาด พัฒนาระบบ อาสาสมัคร 1 ระบบ พัฒนาระบบใหม่ รวมฐานและให้ครบวงจร วิเคราะห์ระบบ บูรณาการร่วมกัน ทุกระบบทำ TOR ครบวงจร อบรมใช้งาน 25 2549 25512553 ม.ค.55 ม.ค.56 สำนักงาน อาสากาชาด พัฒนาระบบ อาสาสมัคร 1 ระบบ ศูนย์ฝึกอบรมปฐม พยาบาลฯ พัฒนาระบบ อาสาสมัคร เฉพาะ Sea Rescue 1 ระบบ โอนย้ายข้อมูลมา รวมกันทั้งหมด 1 ฐานข้อมูล ตั้งคณะทำงานฯ

26 26 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน– ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล อสังหาริมทรัพย์ของสภากาชาดไทยเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2553 ตามแผนงานรวม 1.5 ปี โดยมีข้อมูล ที่ดิน อาคาร ผู้ใช้ ประโยชน์ กรมธรรม์ประกันภัย การใช้ประโยชน์ในที่ดิน/อาคาร (เตรียม พัฒนาระยะที่ 2 ปรับปรุงสิทธิการเข้าดูข้อมูล และ การเชื่อมต่อ Back และ Front Office) ได้รับความอนุเคราะห์การเขียนโปรแกรมจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร และ การหาพิกัดข้อมูลที่ดินเบื้องต้นจากกรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ปี 2552 ปี 2553 ที่ดินอาคาร รายงานรวม ปี 2555 ปัจจุบัน ปรับปรุงสิทธิ เข้าถึงข้อมูล, เชื่อม Front, Back Office ได้พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล ที่ดิน อาคาร ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 21 ปี 2554 รวบรวม ข้อมูล ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ ICT สนับสนุน หน่วยงานในสภากาชาดไทย

27 27 ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ ICT สนับสนุน หน่วยงานในสภากาชาดไทย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ– ได้มีการใช้ระบบการเงินฯ ในปัจจุบัน อย่างต่อเนื่อง และได้บันทึกข้อมูลการจัดซื้อและคลังพัสดุจากสถานี กาชาด 12 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างผลักดันและเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำ ระบบ MIS สำหรับผู้บริหารต่อไป (กำลังดึงข้อมูลมาเพื่อวิเคราะห์ และได้ประยุกต์ใช้ระบบ e-mail ในช่วงที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย) ต้นแบบระบบ MIS คลังพัสดุ (Inventory) 12 สถานีกาชาด รวมฐานข้อมูล ณ ส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาระบบฐานข้อมูล

28 การยกระดับการจัดประชุม ก้าวทันเทคโนโลยียุคปัจจุบัน และ เพิ่มศักยภาพในการสื่อสารภายในและภายนอกสภากาชาดไทย Internet จากนโยบายท่านเลขาธิการในเรื่องดังกล่าว: ได้ดูงาน ณ เนคเทค เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม 2554 และได้ ติดตั้งระบบบริหารการประชุม (E-Meeting) ณ ที่สภากาชาดไทยในเครื่องชั่วคราวแล้ว กำลังอบรมการ ใช้งาน ทดลองการใช้งานและจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น scanner iPad2 เครื่องแม่ข่าย และ เตรียมระบบ Wireless LAN รองรับต่อไป Scanเอกสาร แปลงไฟล์ เป็น PDF แนบไฟล์ เตรียมวาระส่ง e-mail อ่านเอกสาร ประชุม วิเคราะห์ ข้อมูลระบบ MIS ด้วย iPad2 เลขาฯ บันทึก ประชุมในระบบ เวียนรับรองผ่าน ระบบ 3 1 2 ดูงาน ณ เนคเทค เม.ย. พ.ค.54 ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยกระดับการทำงาน ยุทธศาสตร์ที่ 1:พัฒนาระบบฐานข้อมูล ยุทธศาสตร์ที่ 4: จัดหาและซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ ยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาบุคลากรด้านICT 20 เม.ย.54 ดูงาน ณ เนคเทค วัตถุประสงค์หลัก 1.เพื่อลดการใช้กระดาษกับการประชุม 2.ใช้กับประชุมกรรมการเจ้าหน้าที่ กรรมการ สภาฯ และขยายไปยังประชุมอื่นๆต่อไป 3.เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารรับทราบข้อมูลได้รวดเร็ว และทันสมัย ผ่าน e-mail Intranet Web Site ระบบการเงินฯ ระบบ MIS ฯลฯ 4.เก็บบันทึกประชุมอย่างเป็นระบบ 28

29 1. ผลักดันและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT เช่น ระบบเน็ตเวิร์กหลัก ระบบ Wireless LAN เพื่อรองรับระบบสารสนเทศที่กำลังพัฒนาทั้งในปัจจุบัน และอนาคต เช่น ระบบการเงินฯ ระบบบริการโลหิต ระบบฐานข้อมูล ศูนย์ดวงตา ระบบอินทราเน็ตใหม่ ระบบบริหารการประชุม (E-Meeting) 2. พัฒนาองค์กรและบุคลากรด้าน ICT รองรับเทคโนโลยีใหม่และการ ประยุกต์ใช้งานเพื่อยกระดับการดำเนินงานตามภารกิจ โดยเชิญวิทยากรมา อบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ และผลักดันแผนงาน KPI SLA สร้างความพร้อมของหน่วยงานเพื่อ ผลักดันงานด้าน ICT 3. วิเคราะห์และรวบรวมความต้องการในการประยุกต์ใช้ ICT ทั้ง 23 หน่วยงาน แบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง และผลักดันการพัฒนาระบบฐานข้อมูลรองรับการ ใช้งาน เช่น ระบบอาสาสมัครสภากาชาดไทยอย่างครบวงจร ระบบการให้เข็ม เหรียญ ระบบสมาชิกสภากาชาดไทย เป็นต้น 4. วิเคราะห์และพัฒนาระบบ MIS รองรับการใช้งานในระดับการบริหาร สำหรับ หน่วยงานต่างๆ และในภาพรวมของสภากาชาดไทย 5. การสนับสนุนจากผู้บริหารสูงและความเข้าใจความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเป็น กุญแจสำคัญของความสำเร็จ 29 สรุป

30 จบบริบูรณ์ 30


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางและการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของสภากาชาดไทย ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการสภากาชาดไทย 9:00-10:00 น. 1 สิงหาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google