งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานสถานการณ์ การเงินการคลัง ของหน่วยบริการ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานสถานการณ์ การเงินการคลัง ของหน่วยบริการ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานสถานการณ์ การเงินการคลัง ของหน่วยบริการ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

2 ดัชนี เกณฑ์เมย. พค. มิย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio≥ 1.53.934.026.07 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio≥ 1.03.843.925.91 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ≥ 0.84.113.876.00 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 83 87 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตาม จ่ายUC ( วัน ) ≤ 90 416 408 397 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) ≤ 90 26 27 25 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) ≤ 90 34 35 33 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า สำหรับค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) ≤ 90 40 41 40 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย ≥ 0.0%5.1%4.9%3.4% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW ไม่เกิน ค่าเฉลี่ย +1SD 9,79511,27711,608 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit818824848

3 ดัชนีเกณฑ์เมย.พค.มิย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio≥ 1.52.232.272.30 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio≥ 1.02.122.172.19 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ≥ 0.81.861.761.62 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 100 103 102 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตาม จ่ายUC ( วัน ) ≤ 90 239 236 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) ≤ 90 51 50 49 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) ≤ 90 68 71 72 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า สำหรับค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) ≤ 90 87 91 89 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย ≥ 0.0%-2.1%-0.7%0.5% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RWไม่เกิน ค่าเฉลี่ย +1SD 10,56410,72210,553 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit660656650

4 ดัชนีเกณฑ์เมย.พค.มิย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio≥ 1.51.181.221.16 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio≥ 1.01.061.081.02 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ≥ 0.81.101.070.97 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 31 32 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตาม จ่ายUC ( วัน ) ≤ 90 290 344 331 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) ≤ 90 68 72 70 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) ≤ 90 104 109 105 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า สำหรับค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) ≤ 90 106 112 106 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย ≥ 0.0%-9.0%-6.4%-8.9% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RWไม่เกิน ค่าเฉลี่ย +1SD 10,67410,30010,401 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit393389396

5 ดัชนีเกณฑ์เมย.พค.มิย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio≥ 1.51.551.76 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio≥ 1.01.461.661.65 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ≥ 0.81.321.541.39 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 330 328 330 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตาม จ่ายUC ( วัน ) ≤ 90 381 383 409 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) ≤ 90 58 62 54 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) ≤ 90 65 68 67 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับ ค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) ≤ 90 60 63 62 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย ≥ 0.0%3.0%-0.6%-2.8% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RWไม่เกิน ค่าเฉลี่ย +1SD 11,86311,7290 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit4154400

6 ดัชนีเกณฑ์เมย.พค.มิย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio≥ 1.51.631.641.87 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio≥ 1.01.391.401.51 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ≥ 0.81.921.711.56 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 33 34 35 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตาม จ่ายUC ( วัน ) ≤ 90 349 291 353 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) ≤ 90 94 97 95 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) ≤ 90 68 72 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับ ค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) ≤ 90 80 86 85 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย ≥ 0.0%-4.3%-6.2%-3.4% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW ไม่เกิน ค่าเฉลี่ย +1SD 15,94318,090 - ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit563575 -

7 ดัชนีเกณฑ์เมย.พค.มิย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio≥ 1.51.351.441.40 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio≥ 1.01.171.241.18 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ≥ 0.81.281.271.03 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 97 102 92 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตามจ่าย UC ( วัน ) ≤ 90 245 234 222 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) ≤ 90 65 68 69 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) ≤ 90 92 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับ ค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) ≤ 90 110 111 112 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย ≥ 0.0%-4.3%-1.2%-2.7% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RWไม่เกิน ค่าเฉลี่ย +1SD 10,97810,408 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit477 475

8 ดัชนีเกณฑ์เมย.พค.มิย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio≥ 1.51.521.491.64 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio≥ 1.01.331.311.42 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ≥ 0.81.921.701.94 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 35 37 40 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตาม จ่ายUC ( วัน ) ≤ 90 - - - ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) ≤ 90 99 86 83 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) ≤ 90 341 263 212 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับ ค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) ≤ 90 317 254 203 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย ≥ 0.0%3.5%0.1%0.6% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RWไม่เกิน ค่าเฉลี่ย +1SD 11,77412,36112,554 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit523448478

9 ดัชนีเกณฑ์เมย.พค.มิย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio≥ 1.51.201.23 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio≥ 1.01.071.101.07 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ≥ 0.81.051.030.82 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 92 102 110 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตาม จ่ายUC ( วัน ) ≤ 90 - - - ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) ≤ 90 75 77 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) ≤ 90 130 136 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า สำหรับค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) ≤ 90 141 147 150 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย ≥ 0.0%-14.7%-12.3%-11.1% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW ไม่เกิน ค่าเฉลี่ย +1SD 10,655 9,991 - ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit420 -

10 ดัชนีเกณฑ์เมย.พค.มิย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio≥ 1.51.571.541.49 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio≥ 1.01.451.391.36 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ≥ 0.82.361.911.76 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 25 26 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตาม จ่ายUC ( วัน ) ≤ 90 373 382 393 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) ≤ 90 57 53 55 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) ≤ 90 67 65 69 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับ ค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) ≤ 90 64 62 65 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย ≥ 0.0%-8.6%-9.6%-7.9% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RWไม่เกิน ค่าเฉลี่ย +1SD 10,87210,241 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit392402 -

11 ดัชนีเกณฑ์เมย.พค.มิย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio≥ 1.51.391.501.54 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio≥ 1.01.261.351.39 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ≥ 0.81.371.341.29 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 35 37 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตาม จ่ายUC ( วัน ) ≤ 90 - - - ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) ≤ 90 80 74 75 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) ≤ 90 113 111 117 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับ ค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) ≤ 90 125 123 130 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย ≥ 0.0%-2.9%-2.0%-1.7% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RWไม่เกิน ค่าเฉลี่ย +1SD 10,6239,402 - ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit392403 -

12 ดัชนีเกณฑ์เมย.พค.มิย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio≥ 1.51.231.281.32 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio≥ 1.01.061.111.15 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ≥ 0.83.002.282.15 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 53 51 49 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตาม จ่ายUC ( วัน ) ≤ 90 88 120 153 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) ≤ 90 138 108 106 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) ≤ 90 40 41 42 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า สำหรับค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) ≤ 90 42 43 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย ≥ 0.0%-22.3%-15.8%-12.2% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RW ไม่เกิน ค่าเฉลี่ย +1SD 9,670 9,183 - ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit380385 -

13 ดัชนีเกณฑ์เมย.พค.มิย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio≥ 1.51.461.351.26 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio≥ 1.01.301.201.09 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ≥ 0.81.181.150.83 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 55 58 60 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตาม จ่ายUC ( วัน ) ≤ 90 84 87 96 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) ≤ 90 77 78 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) ≤ 90 97 103 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับ ค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) ≤ 90 131 134 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย ≥ 0.0%-4.5%-7.8%-10.7% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RWไม่เกิน ค่าเฉลี่ย +1SD 12,45512,35112,443 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit419426431

14 ดัชนีเกณฑ์เมย.พค.มิย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio≥ 1.52.572.672.77 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio≥ 1.02.432.522.58 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ≥ 0.84.364.024.14 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 25 26 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตาม จ่ายUC ( วัน ) ≤ 90 - - - ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) ≤ 90 150 141 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) ≤ 90 90 86 80 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับ ค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) ≤ 90 100 101 91 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย ≥ 0.0%-0.4%-1.9%-1.2% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RWไม่เกิน ค่าเฉลี่ย +1SD 11,40410,180 - ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit367366 -

15 ดัชนีเกณฑ์เมย.พค.มิย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio≥ 1.51.951.972.23 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio≥ 1.01.751.762.03 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ≥ 0.81.852.342.42 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 71 70 62 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตาม จ่ายUC ( วัน ) ≤ 90 568 551 528 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) ≤ 90 113 93 85 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) ≤ 90 126 130 121 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับ ค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) ≤ 90 141 145 138 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย ≥ 0.0%-7.8% -5.6% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RWไม่เกิน ค่าเฉลี่ย +1SD 6,5916,3837,240 ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit263276313

16 ดัชนีเกณฑ์เมย.พค.มิย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio≥ 1.51.171.151.17 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio≥ 1.00.990.960.95 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ≥ 0.80.880.820.80 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 73 77 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตาม จ่ายUC ( วัน ) ≤ 90 128 144 166 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) ≤ 90 127 122 124 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) ≤ 90 136 140 142 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า สำหรับค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) ≤ 90 196 195 210 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย ≥ 0.0%-12.5%-12.0%-10.4% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RWไม่เกิน ค่าเฉลี่ย +1SD 13,06111,139 - ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit524529 -

17 ดัชนีเกณฑ์เมย.พค.มิย. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio≥ 1.51.291.241.23 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio≥ 1.01.201.13 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ≥ 0.80.891.020.90 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา Non UC และ Non SSS ( วัน ) ≤ 90 79 77 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตาม จ่ายUC ( วัน ) ≤ 90 360 350 354 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการหมุนเวียนของค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์คงคลัง(วัน) ≤ 90 40 43 39 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า(วัน) ≤ 90 98 102 99 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้าสำหรับ ค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ (วัน) ≤ 90 104 108 106 อัตรากำไรสุทธิไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย ≥ 0.0%-12.3%-9.8%-9.7% ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ RWไม่เกิน ค่าเฉลี่ย +1SD 7,8047,607 - ต้นทุนดำเนินการทั้งหมดต่อ OPD Visit408407 -

18


ดาวน์โหลด ppt รายงานสถานการณ์ การเงินการคลัง ของหน่วยบริการ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google