งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

2 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 2 (A3) ภาครัฐนอก สังกัด สป.สธ. (B) ภาคเอกชน หน่วย บริการ หน่วย บริการ หน่วยบริการ (A) ภาครัฐ หมายเหตุ เงินตติยภูมิ (A2) เฉพาะเขต 9 และ13 ตัดจากงบของเอกชนมารวมด้วย (A1.1) ส่วนกลาง (กสธ.) 10% (A1.2) เขต 13,628,100. (A1) ภาครัฐสังกัด สป.สธ. (A2) ตติยภูมิเขต (500 ลบ.) เงินค่าเสื่อม (A1.3) จังหวัด/หน่วยบริการ 70% หน่วยบริการ จังหวัด 50% 20% (28,614441) (11,445,776) 10 30 20 40

3 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 3 28,614,441.2 9 11,445,776.5 0 13,628,100 รพ. บางปะอิน 7,000,000 บาท จัดสรรใน ระดับจังหวัด 4,445,776.5 0 มติที่ประชุม ตามแผนค่า เสื่อม, โดยให้ แยกหมวด ครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้าง

4 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 4 รพ. บางปะอิน (7,828,100) อยุธยา, เสนา มติที่ประชุม อป สจ. 26 มีค.56 1. แผนค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ 50% เห็นชอบตามแผนงบค่าเสื่อมระดับหน่วย บริการ 2. แผนงบค่าเสื่อมระดับจังหวัด 20% อนุมัติในหลักการตามมติที่ประชุมผู้บริหาร 22 มกราคม 2556 และนำแผนมานำเสนอผ่าน อปสจ. ในครั้งต่อไป รพ. บางปะอิน 144 เตียง 7 ลบ. และที่เหลือ 4.4 ลบ. ให้ รพสต. จัดการ ซึ่งที่ประชุมเสนอเรื่องความ ปลอดภัย ได้แก่ กล้องวงจรปิด และ รั้ว รพสต.

5 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 5 2. พิจารณาโครงการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร สนับสนุนการบริหารจัดการ และกำกับติดตามงานด้าน หลักประกันสุขภาพ ขออนุมัติ อป สจ. ในการจัดหา พัฒนา ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ / วัสดุคอมฯ จำนวน 740,000 บาท อนุมัติหลักการ การใช้เงิน PP เพื่อซื้อครุภัณฑ์ ต้องของอนุมัติ อปสจ. ตามประกาศ ตามข้อ 12 วงเล็บ 2 การใช้เงิน PP เพื่อซื้อครุภัณฑ์ ต้องของอนุมัติ อปสจ. เห็นชอบตามที่เสนอ

6 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 3. การใช้เงินเหลือจ่าย. การใช้เงินเหลือจ่าย 6 พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการ ดำเนินงานเงินกองทุนที่สำนักงานสาขาจังหวัด ได้รับเข้าบัญชี ให้ใช้จ่ายได้ภายในหนึ่ง ปีงบประมาณถัดไป ถ้ามีเงินเหลือจ่าย ให้ใช้เงิน เหลือจ่ายต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม หรือ หากต้องการใช้จ่ายข้ามโครงการ ภายใต้ เงินกองทุนย่อยเฉพาะด้านเดียวกันให้ขออนุมัติ ต่อคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด มติที่ประชุม อปสจ. 1. อนุมัติการใช้เงินเหลือจ่าย / คงเหลือให้ทำตาม หลักการตามกองทุนย่อยนั้นก่อน โดยผ่านทีมเลขาฯ ( กลุ่มงานประกันฯ ) และมอบให้ ผอ. สปสช. สาขา จังหวัดฯ อนุมัติ 2. เงินกองทุนทุกกองทุนที่ได้รับจาก สปสช. ผ่าน ระบบบัญชีของสาขาจังหวัดฯ การขออนุมั้ติใช้และ อนุมัติโครงการฯ ให้ผ่านเลขาฯ ( กลุ่มงานประกันฯ ) และมอบให้ ผอ. สปสช. สาขาจังหวัดฯ อนุมัติ

7 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 4.เงินกันเหมาจ่าย ปี 2556 7 พิจารณาหลักการใช้งบเงินกัน เหมาจ่ายรายหัวระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2556 (48,393,971.55 บาท ) (1) การกันเงิน OP ReferOPRefer (2) บริหารจัดการระดับจังหวัด 2.1. ค่า Fixed cost ของ รพ สต., 2.2. เงินเดือนลูกจ้าง และ 2.3. เงินช่วยเหลือหน่วย บริการขาดสภาพคล่องทางการเงิน

8 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 8 ขอมติที่ประชุม... 1. อนุมัติหลักการใช้เงินกันเกลี่ยระหว่าง OP Refer และงบบริหารระดับจังหวัด 2 หลักการจ้างลูกจ้าง โดยการควบคุม วงเงินลูกจ้าง 6.29 ลบ. (Fixed)ลูกจ้าง 4.เงินกันเหมาจ่าย ปี 2556 (ต่อ)

9 ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ขอบคุณ...ทุกท่าน... 9


ดาวน์โหลด ppt ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 “เพิ่มประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพไทย” ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google