งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงินค่าเสื่อม (A) ภาครัฐ (B) ภาคเอกชน (A1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงินค่าเสื่อม (A) ภาครัฐ (B) ภาคเอกชน (A1)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 10302040 เงินค่าเสื่อม (A) ภาครัฐ (B) ภาคเอกชน (A1)
ภาครัฐสังกัด สป.สธ. (A2) ตติยภูมิเขต (500 ลบ.) (A3) ภาครัฐนอก สังกัด สป.สธ. หน่วย บริการ (A1.1) ส่วนกลาง(กสธ.) 10% หน่วย บริการ (A1.2) เขต 13,628,100. (A1.3) จังหวัด/หน่วยบริการ 70% หมายเหตุ เงินตติยภูมิ (A2) เฉพาะเขต 9 และ ตัดจากงบของเอกชนมารวมด้วย หน่วยบริการ หน่วยบริการ จังหวัด 50% % (28,614441) (11,445,776)

3 ตามแผนค่าเสื่อม, โดยให้แยกหมวดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
มติที่ประชุม ตามแผนค่าเสื่อม, โดยให้แยกหมวดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 28,614,441.29 จัดสรรในระดับจังหวัด 4,445,776.50 11,445,776.50 รพ.บางปะอิน 7,000,000 บาท 13,628,100

4 รพ.บางปะอิน (7,828,100) อยุธยา,เสนา
มติที่ประชุม อปสจ. 26 มีค.56 แผนค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ 50% เห็นชอบตามแผนงบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ 2. แผนงบค่าเสื่อมระดับจังหวัด 20% อนุมัติในหลักการตามมติที่ประชุมผู้บริหาร 22 มกราคม 2556 และนำแผนมานำเสนอผ่าน อปสจ.ในครั้งต่อไป รพ.บางปะอิน 144 เตียง 7 ลบ. และที่เหลือ 4.4 ลบ.ให้ รพสต.จัดการ ซึ่งที่ประชุมเสนอเรื่องความปลอดภัย ได้แก่ กล้องวงจรปิด และ รั้ว รพสต. รพ.บางปะอิน (7,828,100) อยุธยา,เสนา

5 2. พิจารณาโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนการบริหารจัดการและกำกับติดตามงานด้านหลักประกันสุขภาพ ขออนุมัติ อปสจ.ในการจัดหา พัฒนา ซ่อมแซมครุภัณฑ์/วัสดุคอมฯ จำนวน 740,000 บาท อนุมัติหลักการ การใช้เงิน PP เพื่อซื้อครุภัณฑ์ต้องของอนุมัติ อปสจ. ตามประกาศ ตามข้อ 12 วงเล็บ 2 เห็นชอบตามที่เสนอ 5

6 3. การใช้เงินเหลือจ่าย พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานเงินกองทุนที่สำนักงานสาขาจังหวัดได้รับเข้าบัญชี ให้ใช้จ่ายได้ภายในหนึ่งปีงบประมาณถัดไป ถ้ามีเงินเหลือจ่าย ให้ใช้เงินเหลือจ่ายต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม หรือหากต้องการใช้จ่ายข้ามโครงการ ภายใต้เงินกองทุนย่อยเฉพาะด้านเดียวกันให้ขออนุมัติต่อคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด มติที่ประชุม อปสจ. 1. อนุมัติการใช้เงินเหลือจ่าย/คงเหลือให้ทำตามหลักการตามกองทุนย่อยนั้นก่อน โดยผ่านทีมเลขาฯ (กลุ่มงานประกันฯ ) และมอบให้ ผอ.สปสช.สาขาจังหวัดฯ อนุมัติ 2. เงินกองทุนทุกกองทุนที่ได้รับจาก สปสช.ผ่านระบบบัญชีของสาขาจังหวัดฯ การขออนุมั้ติใช้และอนุมัติโครงการฯ ให้ผ่านเลขาฯ (กลุ่มงานประกันฯ ) และมอบให้ ผอ.สปสช.สาขาจังหวัดฯ อนุมัติ

7 4.เงินกันเหมาจ่าย ปี 2556 พิจารณาหลักการใช้งบเงินกันเหมาจ่ายรายหัวระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2556 (48,393, บาท) (1) การกันเงิน OP Refer (2) บริหารจัดการระดับจังหวัด 2.1. ค่า Fixed cost ของ รพสต., 2.2. เงินเดือนลูกจ้าง และ 2.3. เงินช่วยเหลือหน่วยบริการขาดสภาพคล่องทางการเงิน

8 2 หลักการจ้างลูกจ้าง โดยการควบคุมวงเงินลูกจ้าง 6.29 ลบ. (Fixed)
4.เงินกันเหมาจ่าย ปี 2556 (ต่อ) ขอมติที่ประชุม ... 1.อนุมัติหลักการใช้เงินกันเกลี่ยระหว่าง OP Refer และงบบริหารระดับจังหวัด 2 หลักการจ้างลูกจ้าง โดยการควบคุมวงเงินลูกจ้าง 6.29 ลบ. (Fixed)

9 ขอบคุณ...ทุกท่าน...


ดาวน์โหลด ppt เงินค่าเสื่อม (A) ภาครัฐ (B) ภาคเอกชน (A1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google