งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
กระบวนการการคุมสอบ สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

2 ก่อนเวลาสอบ กรรมการคุมสอบที่มีคุมสอบในช่วงวันและเวลานั้นต้องรับข้อสอบที่สำนักวิชาการก่อนถึงเวลาคุมสอบ 30 นาที กรรมการคุมสอบต้องลงลายมือชื่อ (ตัวบรรจง) รับข้อสอบในสมุดเซ็นรับข้อสอบ เมื่อรับข้อสอบแล้วกรรมการคุมสอบต้องไปที่ห้องสอบทันที โดยไม่แวะและไม่วางข้อสอบไว้ที่หนึ่งที่ใดโดยเด็ดขาด

3 ขณะที่นักศึกษาเข้าห้องสอบ
ให้นักศึกษาเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 5 นาที เพื่อให้นักศึกษาใช้เวลาสำหรับเขียนชื่อ-สกุล เลขที่ คณะ รหัสนักศึกษา รหัสวิชา กลุ่ม และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็น กรรมการคุมสอบควรยืนหน้าชั้นเพื่อดูแลความเรียบร้อยทั่ว ๆ ไป พร้อมทั้งเตรียมพร้อมสั่งการใด ๆ เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

4 ก่อนทำการสอบ กรรมการคุมสอบเขียนรายละเอียดข้อสอบและเลขที่นั่งสอบรวมถึงประกาศอื่น ๆ ที่เห็นสมควรในกระดาน กรรมการคุมสอบประกาศเตือนนักศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร อีกครั้ง ขานชื่อนักศึกษาเพื่อตรวจสอบว่านักศึกษาคนใดไม่มีรายชื่อเพื่อให้นักศึกษาติดต่อฝ่ายทะเบียน ให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบ

5 ระหว่างการสอบ กรรมการคุมสอบแจกกระดาษคำตอบพร้อมด้วยกระดาษคำถามตามลำดับเลขที่นั่งสอบ กรรมการคุมสอบต้องเดินตรวจความเรียบร้อยภายในห้องสอบอยู่เสมอ ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องน้ำในขณะสอบ ยกเว้นกรณีสุดวิสัย

6 กรณีนักศึกษาทุจริต ให้นักศึกษาหยุดทำข้อสอบรายวิชานั้นทันที
ให้นักศึกษาเซ็นชื่อในใบปะหน้าข้อสอบ ให้นักศึกษาคนที่นั่งใกล้ๆ เซ็นพยานในการทุจริตในใบปะหน้าข้อสอบ เมื่อนักศึกษาผู้ทุจริตเซ็นชื่อเรียบร้อยแล้วให้ออกจากห้องสอบได้ทันที อาจารย์ผู้คุมสอบเก็บกระดาษคำตอบและหลักฐานในการทุจริตโดยแยกออกจากมัดของกระดาษคำตอบของนักศึกษาท่านอื่น

7 กรณีนักศึกษาทุจริต (ต่อ)
เมื่อนำข้อสอบมาคืนยังสำนักวิชาการอาจารย์ผู้คุมสอบต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในสำนักวิชาการทราบด้วยว่าห้องที่ตัวเองคุมสอบมีนักศึกษาทุจริต หมายเหตุ : อาจารย์ผู้คุมสอบต้องกรอกแบบฟอร์มให้ครบทุกช่องเพื่อความสะดวกในภายหน้า ( ดูรูปภาพประกอบ )

8

9 เมื่อหมดเวลาสอบ กรรมการคุมสอบต้องเก็บข้อสอบโดยทันที
และแจ้งให้นักศึกษานำกระดาษคำถามและกระดาษคำตอบทุกชนิดมาคืนที่กรรมการคุมสอบพร้อมกัน

10 การเก็บข้อสอบและการดาษคำตอบ
ให้แยกกระดาษคำตอบแต่ละประเภทออกจากกัน เรียงเลขที่กระดาษคำตอบแต่ละประเภท นับจำนวนกระดาษคำตอบทุกชนิดให้ตรงกับจำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบโดยดูจากใบเซ็นชื่อ เตรียมต้นฉบับข้อสอบเพื่อใส่มาในมัดกระดาษคำตอบ 1 ชุด

11 การเก็บข้อสอบและกระดาษคำตอบ
ให้กรรมการคุมสอบเขียนใบปะหน้าข้อสอบทั้ง 2 ชนิดให้ครบถ้วนคือใบปะหน้าแบบปกติ และใบปะหน้าแบบตัวเลือก

12 การผูกกระดาษคำตอบ กรรมการคุมสอบต้องผูกกระดาษคำตอบแต่ละประเภทออกจากกันโดยนำใบปะหน้าไว้หน้าสุด ต้องใส่ต้นฉบับข้อสอบ 1 ชุดในกระดาษคำตอบแบบเล่มหรือที่ทำในตัวข้อสอบ

13 การนำกระดาษคำตอบและคำถาม ใส่ซองข้อสอบ
- ให้กรรมการคุมสอบนำกระดาษคำตอบคำถาและกระดาษคำตอบใส่ในซองให้ครบทุกชนิดแล้วทำการปิดปากซอง - ให้กรรมการคุมสอบนำข้อสอบมาคืนยังสำนักวิชาการโดยทันที

14 คืนข้อสอบ กรรมการคุมสอบนำข้อสอบมาคืนยังสำนักวิชาการ
ลงลายมือชื่อคืนข้อสอบ (ตัวบรรจง) ในสมุดเซ็นคืน

15 ขอขอบคุณด้วยใจ ที่กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว
จบ


ดาวน์โหลด ppt สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google