งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการการคุมสอบกระบวนการการคุมสอบ สำนักวิชาการมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการการคุมสอบกระบวนการการคุมสอบ สำนักวิชาการมหาวิทยาลัยหาดใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กระบวนการการคุมสอบกระบวนการการคุมสอบ สำนักวิชาการมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

3 ก่อนเวลาสอบ กรรมการคุมสอบที่มีคุม สอบในช่วงวันและเวลา นั้นต้องรับข้อสอบที่ สำนักวิชาการก่อนถึง เวลาคุมสอบ 30 นาที กรรมการคุมสอบต้องลง ลายมือชื่อ ( ตัวบรรจง ) รับข้อสอบในสมุดเซ็นรับ ข้อสอบ เมื่อรับข้อสอบแล้ว กรรมการคุมสอบต้องไป ที่ห้องสอบทันที โดยไม่ แวะและไม่วางข้อสอบ ไว้ที่หนึ่งที่ใดโดย เด็ดขาด

4 ขณะที่นักศึกษาเข้าห้องสอบ ให้นักศึกษาเข้าห้องสอบ ก่อนเวลาสอบ 5 นาที เพื่อให้นักศึกษาใช้เวลา สำหรับเขียนชื่อ - สกุล เลขที่ คณะ รหัสนักศึกษา รหัสวิชา กลุ่ม และ รายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็น กรรมการคุมสอบควรยืน หน้าชั้นเพื่อดูแลความ เรียบร้อยทั่ว ๆ ไป พร้อม ทั้งเตรียมพร้อมสั่งการใด ๆ เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย

5 ก่อนทำการสอบ กรรมการคุมสอบเขียน รายละเอียดข้อสอบและ เลขที่นั่งสอบรวมถึง ประกาศอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ในกระดาน กรรมการคุมสอบประกาศ เตือนนักศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร อีกครั้ง ขานชื่อนักศึกษาเพื่อ ตรวจสอบว่านักศึกษาคน ใดไม่มีรายชื่อเพื่อให้ นักศึกษาติดต่อฝ่าย ทะเบียน ให้นักศึกษาตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อสอบ

6 ระหว่างการสอบ กรรมการคุมสอบแจก กระดาษคำตอบพร้อม ด้วยกระดาษคำถาม ตามลำดับเลขที่นั่ง สอบ กรรมการคุมสอบต้อง เดินตรวจความ เรียบร้อยภายในห้อง สอบอยู่เสมอ ไม่อนุญาตให้นักศึกษา เข้าห้องน้ำในขณะสอบ ยกเว้นกรณีสุดวิสัย

7 กรณีนักศึกษาทุจริต ให้นักศึกษาหยุดทำข้อสอบรายวิชานั้นทันที ให้นักศึกษาเซ็นชื่อในใบปะหน้าข้อสอบ ให้นักศึกษาคนที่นั่งใกล้ๆ เซ็นพยานในการ ทุจริตในใบปะหน้าข้อสอบ เมื่อนักศึกษาผู้ทุจริตเซ็นชื่อเรียบร้อยแล้วให้ ออกจากห้องสอบได้ทันที อาจารย์ผู้คุมสอบเก็บกระดาษคำตอบและ หลักฐานในการทุจริตโดยแยกออกจากมัด ของกระดาษคำตอบของนักศึกษาท่านอื่น

8 กรณีนักศึกษาทุจริต ( ต่อ ) เมื่อนำข้อสอบมาคืนยังสำนักวิชาการอาจารย์ ผู้คุมสอบต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในสำนัก วิชาการทราบด้วยว่าห้องที่ตัวเองคุมสอบมี นักศึกษาทุจริต หมายเหตุ : อาจารย์ผู้คุมสอบต้องกรอก แบบฟอร์มให้ครบทุกช่องเพื่อความสะดวกใน ภายหน้า ( ดูรูปภาพประกอบ )

9

10 เมื่อหมดเวลาสอบ กรรมการคุมสอบต้องเก็บ ข้อสอบโดยทันที และแจ้งให้นักศึกษานำ กระดาษคำถามและ กระดาษคำตอบทุกชนิด มาคืนที่กรรมการคุมสอบ พร้อมกัน

11 การเก็บข้อสอบและการดาษ คำตอบ ให้แยกกระดาษคำตอบแต่ละ ประเภทออกจากกัน เรียงเลขที่กระดาษคำตอบแต่ละ ประเภท นับจำนวนกระดาษคำตอบทุก ชนิดให้ตรงกับจำนวนนักศึกษาที่ เข้าสอบโดยดูจากใบเซ็นชื่อ เตรียมต้นฉบับข้อสอบเพื่อใส่มา ในมัดกระดาษคำตอบ 1 ชุด

12 การเก็บข้อสอบและ กระดาษคำตอบ ให้กรรมการคุมสอบ เขียนใบปะหน้าข้อสอบ ทั้ง 2 ชนิดให้ครบถ้วน คือใบปะหน้าแบบปกติ และใบปะหน้าแบบ ตัวเลือก

13 การผูกกระดาษคำตอบ กรรมการคุมสอบต้องผูก กระดาษคำตอบแต่ละ ประเภทออกจากกันโดย นำใบปะหน้าไว้หน้าสุด ต้องใส่ต้นฉบับข้อสอบ 1 ชุดในกระดาษคำตอบ แบบเล่มหรือที่ทำในตัว ข้อสอบ

14 การนำกระดาษคำตอบและคำถาม ใส่ซองข้อสอบ - ให้กรรมการคุมสอบนำ กระดาษคำตอบคำถาและ กระดาษคำตอบใส่ในซองให้ ครบทุกชนิดแล้วทำการปิดปาก ซอง - ให้กรรมการคุมสอบนำข้อสอบ มาคืนยังสำนักวิชาการโดยทันที

15 คืนข้อสอบ กรรมการคุมสอบนำ ข้อสอบมาคืนยังสำนัก วิชาการ ลงลายมือชื่อคืนข้อสอบ ( ตัวบรรจง ) ในสมุดเซ็น คืน

16 ขอขอบคุณด้วยใจ ที่กรุณาปฏิบัติ ตามขั้นตอนดังกล่าว จบ


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการการคุมสอบกระบวนการการคุมสอบ สำนักวิชาการมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google