งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบประยุกต์ Application Development บทที่ 10 การพัฒนาระบบประยุกต์ เป็นการพัฒนาระบบ ออกแบบ เขียนโปรแกรม ทดสอบ รวมทั้งการจัดทำ เอกสาร แยกออกเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบประยุกต์ Application Development บทที่ 10 การพัฒนาระบบประยุกต์ เป็นการพัฒนาระบบ ออกแบบ เขียนโปรแกรม ทดสอบ รวมทั้งการจัดทำ เอกสาร แยกออกเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบประยุกต์ Application Development บทที่ 10 การพัฒนาระบบประยุกต์ เป็นการพัฒนาระบบ ออกแบบ เขียนโปรแกรม ทดสอบ รวมทั้งการจัดทำ เอกสาร แยกออกเป็น ขั้นที่ 1. นักวิเคราะห์ระบบจะเป็นผู้จัดทำข้อกำหนด คุณลักษณะที่ถูกต้อง และชัดเจนให้แก่นักเขียนโปรแกรม ขั้นที่ 2. นักเขียนโปรแกรม ทำหน้าที่เขียน ทดสอบ และจัดทำเอกสาร ประกอบในแต่ละโปรแกรม ขั้นที่ 3. นักวิเคราะห์ระบบจะต้องวางแผนการบูรณา การของโปรแกรม โดยต้องแน่ใจได้ว่าส่วนประกอบของระบบงาน จะสามารถทำงาน เข้ากันได้ด้วยดี

2 ภาพรวมของการพัฒนาระบบประยุกต์

3 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) วิศวกรรมซอฟท์แวร์ (Software Engineering) มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ (International Organization for Standardization : ISO)

4 ผังโครงสร้าง (Structure Chart) การพัฒนาระบบงานเชิง โครงสร้าง

5 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)

6 แผนภูมิโปรแกรม Program Flowcharts

7 รหัสเทียม (Pseudocode)

8 รหัสคำสั่ง (Coding)

9 การทดสอบระบบประยุกต์ การทดสอบหน่วยย่อย / การทดสอบบูรณา การ / การทดสอบทั้งระบบ

10 เอกสารประกอบโปรแกรม (Program Documentation) เอกสารประกอบระบบ (System Documentation) เอกสารประกอบการใช้งาน (Operations Documentation) เอกสารผู้ใช้ (User Documentation) การจัดทำเอกสาร

11 การช่วยสอน

12 การสนับสนุนทางด้านเทคนิค

13 คู่มือผู้ใช้ (User Manual)


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบประยุกต์ Application Development บทที่ 10 การพัฒนาระบบประยุกต์ เป็นการพัฒนาระบบ ออกแบบ เขียนโปรแกรม ทดสอบ รวมทั้งการจัดทำ เอกสาร แยกออกเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google