งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบประยุกต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบประยุกต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบประยุกต์
Application Development บทที่ 10 การพัฒนาระบบประยุกต์ เป็นการพัฒนาระบบ ออกแบบ เขียนโปรแกรม ทดสอบ รวมทั้งการจัดทำเอกสาร แยกออกเป็น ขั้นที่ 1. นักวิเคราะห์ระบบจะเป็นผู้จัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะที่ถูกต้อง และชัดเจนให้แก่นักเขียนโปรแกรม ขั้นที่ 2. นักเขียนโปรแกรม ทำหน้าที่เขียน ทดสอบ และจัดทำเอกสาร ประกอบในแต่ละโปรแกรม ขั้นที่ 3. นักวิเคราะห์ระบบจะต้องวางแผนการบูรณาการของโปรแกรม โดยต้องแน่ใจได้ว่าส่วนประกอบของระบบงานจะสามารถทำงาน เข้ากันได้ด้วยดี

2 ภาพรวมของการพัฒนาระบบประยุกต์

3 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
วิศวกรรมซอฟท์แวร์ (Software Engineering) มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ (International Organization for Standardization : ISO)

4 การพัฒนาระบบงานเชิงโครงสร้าง
ผังโครงสร้าง (Structure Chart)

5 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)

6 แผนภูมิโปรแกรม Program Flowcharts

7 รหัสเทียม (Pseudocode)

8 รหัสคำสั่ง (Coding)

9 การทดสอบระบบประยุกต์
การทดสอบหน่วยย่อย / การทดสอบบูรณาการ / การทดสอบทั้งระบบ

10 การจัดทำเอกสาร เอกสารประกอบโปรแกรม (Program Documentation) เอกสารประกอบระบบ (System Documentation) เอกสารประกอบการใช้งาน (Operations Documentation) เอกสารผู้ใช้ (User Documentation)

11 การช่วยสอน

12 การสนับสนุนทางด้านเทคนิค

13 คู่มือผู้ใช้ (User Manual)


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบประยุกต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google