งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 15 โครงสร้างของไฮโครเจน อะตอม m = 2 Balmer m = 1 Lyman Pasch en m= 3 ระดับ พลังงา น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 15 โครงสร้างของไฮโครเจน อะตอม m = 2 Balmer m = 1 Lyman Pasch en m= 3 ระดับ พลังงา น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 15 โครงสร้างของไฮโครเจน อะตอม m = 2 Balmer m = 1 Lyman Pasch en m= 3 ระดับ พลังงา น

2 1) ทฤษฎีของบอร์ (The Bohr Theory) 1.1 ข้อสมมติฐานของสภาวะคง ตัว (The postulate of stationary states) ไฮโดรเจนอะตอม จะอยู่ในสภาวะ คงตัว (stationary state) ใดคงตั วหนึ่งที่มีระดับพลังงานที่แน่นอน (well define energy) ได้เป็น เวลานานพอสมควร โดยไม่จ ำเป็น ต้องปลดปล่อยพลังงานออกมา

3 อะตอมจะดูดกลืน (absorb)/ ปลดปล่อย (emit) พลังงาน เฉพาะ ในกรณีที่อะตอม เปลี่ยน สภาวะจาก สภาวะ คง ตัว หนึ่งไปสู่สภาวะคงตัว อีก สภาวะหนึ่งเท่านั้น 1.2 ) ข้อ สมมติ ฐ านทาง ความถี่ (The frequency postulate)

4 เงื่อนไขเพิ่มเติมที่ สำคัญของ Bohr ปริมาณโมเมนตัมเชิงมุม ของอิเล็กตรอนก็จะมีค่าเป็น ช่วง ๆ (quantized) นั่นคือ เมื่อ ( อ่านว่า " เอช - บาร์ " "h - bar") และ n = 1, 2, 3,...

5 ซึ่งเงื่อนไข นี้ สอดคล้อง กับ ความคิดของ เดอบรอย ที่เสนอ ภายหลังว่าวง โคจรของ อิเล็กตรอนจะเป็นจำนวน เท่า ของความยาว คลื่นเดอบรอย

6 ข้อสรุปจาก ทฤษฎี ของบอร์ (The Bohr Theory)

7 นอกจากข้อสรุปดังกล่าว เกี่ยวกับระดับพลังของ อะตอมไฮโดรเจนแล้ว Bohr ยัง เสนอว่า “ ทฤษฎี quantum จะ สอดคล้องกับ ทฤษฎีฟิสิกส์ดั้งเดิม (classical physics) เมื่อ quantum number (n) มีค่า มากๆ ” The correspondence principle

8 2. อนุกรมสเปกตรัม (Spectrum series) อธิบาย แถบสเปกตรัมที่ เกิดขึ้น ว่าสัมพันธ์กันความ ยาวคลื่น อย่างไร

9 โดยอนุกรมของ สเปกตรัม จะตั้งชื่อเป็น เกียรติแก่ผู้พบดังนี้ เมื่อ m, n = จำนวน เต็มบวก R = 1.097 x 10 7 m -1 m=1; Lyman series m=2; Balmer series m=3; Paschen series

10 ตัว อย่าง จากอนุกรมของ Paschen จงหาความยาวคลื่นของแถบสเปกตรัมเส้น ที่ 5 m = 3 n = 8 Spectrum ที่ 5 Spectrum ที่ 1 2 3 n = 4 = 7 = 6 = 5

11 Hydrogen Atom and Schrodinger’s Equation แก้สมการใน 3 มิติ ได้ ค่า quantum number 3 ค่า คือ n : เกี่ยวข้องกับระดับ พลังงาน ( principal quantum number)

12 : orbital magnetic quantum number : เกี่ยวข้องกับโมเมนตัมเชิงมุม (orbital quantum number)

13 m s : spin magnetic quantum number ถ้ารวมกับผลของ ทฤษฎี สัมพัทธภาพ แล้วแ ก้สมการออกมา ซึ่ง กระทำ โดย P.A.M. Dirac) พบว่า มีค่า quantum number อีก 1 ค่านั่นคือ

14 โมเมนตัม เชิงมุม โมเมนตัมเชิงมุม เป็นปริมาณ เวกเตอร์ ที่มีทั้งขนาด และ ทิศทาง ผลจากการ คำนวณ ปรากฏว่า โมเมนตัมเชิงมุม ในอะตอมไฮโดรเจน มี ลักษณะ เป็นปริมาณที่ไม่ ต่อเนื่อง (quantized) ทั้ง ขนาดและทิศทาง

15 - ปริมาณ ของ โมเมนตัมเชิงมุม - ทิศทาง ของโมเมนตัม เชิงมุม

16 มุม  ระหว่าง และ z axis

17 z 3 -3 2 1 -2 mlml

18 โมเมนตัมเชิงมุมและแม่เหล็ก อิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ ในวงโคจร จะ เหนี่ยวนำ ให้เกิดสนาม แม่เหล็กเกิดเป็น Magnetic Dipole ขึ้น โดยใช้ สัญลักษณ์

19 Bohr Mageton

20 The Stern-Gerlach Experiment เป็นการทดลองที่แสดงว่า อิเล็กตรอน ในวงโคจรรอบ ๆ นิวเคลียสมี spin การทดลอง ที่ โดยเผา โลหะเงินจนเป็นไอแล้ว ฉีดผ่านระหว่างสนามแม่เหล็กให้ ไปจับบนแผ่นแก้วพบว่า เมื่อเปิด ให้สนามแม่เหล็กทำงานลำของ อะตอมธาตุเงินจะแยกเป็น 2 ลำ แล้วไปตกแยกจากกันบนแผ่น แก้ว

21 Pauli อธิบายปรากฏการณ์ นี้ ว่า เกิดจากการที่ อิเล็กตรอนมี spin หรือการ หมุนรอบตัวเอง ซึ่ง สมมติฐานนี้ภายหลังได้ ยืนยัน โดยการคำนวณของ Dirac ซึ่ง พบว่า เมื่อใช้ ทฤษฎีสัมพัทธภาพ คำนวณ ร่วมกับ สมการชเรอดิงเงอร์ ก็จะได้ผลสอดคล้องตาม ที่ Pauli เสนอไว้

22 หลักการกีดกันของเพา ลี (Pauli's Exclusion principle) " อะตอมที่มี อิเล็กตรอนหลายตัว อิเล็กตรอน เหล่า นั้น จะ ไม่ มีโอกาสซ้อนอยู่ใน สภาวะ เดียวกัน "

23 ทำให้สรุปได้ว่า

24 นอกจากนั้นแล้ว Pauli ยังได้ เสนอว่า ที่แต่ละค่าของ และ จะมีอิเล็กตรอน อยู่ ได้เพียง แค่ 1 ตัวเท่านั้น

25 สรุ ป quantum number

26 จำนวน อิเล็กตรอน = จำนวนสภาวะ = 2 n 2 ดังนั้น ถ้ าบอก n มาให้ จากหลัก ของ Pauli เรา จะสามารถหา จำนวน อิเล็กตรอนในชั้นนั้นได้ จาก

27 ตัว อย่าง ถ้า n = 2 n = 2 l = 0l = 1 m l = 0 m l = 1m l = -1m l = 0 จำนวน อิเล็กตรอน = 2n 2 = 2(4) = 8


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 15 โครงสร้างของไฮโครเจน อะตอม m = 2 Balmer m = 1 Lyman Pasch en m= 3 ระดับ พลังงา น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google