งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 18 Quarks, Leptons & Big Bang 1. การจำ แนกอนุภาคโดยใช้ spin โดย bosons จะไม่ประพฤติตัว ตามกฏของ Pauli - ถ้า spin มีค่ าเป็นครึ่งของ จำนวนนับ เรียก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 18 Quarks, Leptons & Big Bang 1. การจำ แนกอนุภาคโดยใช้ spin โดย bosons จะไม่ประพฤติตัว ตามกฏของ Pauli - ถ้า spin มีค่ าเป็นครึ่งของ จำนวนนับ เรียก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 18 Quarks, Leptons & Big Bang 1. การจำ แนกอนุภาคโดยใช้ spin โดย bosons จะไม่ประพฤติตัว ตามกฏของ Pauli - ถ้า spin มีค่ าเป็นครึ่งของ จำนวนนับ เรียก fermions - ถ้า spin เป็นจำนวนเต็มเรียก bosons

2 2. การจำ แนกอนุภาคโดยใช้ แรงกระทำระหว่างอนุภาค 2.1 แรงเนื่องจากแรงโน้มถ่วง ตามกฎ ของนิวตัน มีการ แลกเปลี่ยน graviton* 2.2 แรงแม่เหล็กไฟฟ้า มีการ แลกเปลี่ยน photon 2.3 แรงนิวเคลียร์อย่างแรง แลกเปลี่ยน gluon ใน quarks 2.4 แรงนิวเคลียร์อย่างอ่อน แลกเปลี่ยน W +, Z 0

3 อนุภาคที่ถูกกระทำด้วยแรงนิวเคลียร์อย่างแรง เรียกว่า “hadrons” mesons (bosons) (quark+anti quark) baryons (fermions) (3 quarks)

4 อนุภาคที่ ถูกกระทำด้วยแรงนิวเคลียร์ อย่างอ่อนเรียกว่า “lepton” “Leptons” mesonselectrontauon

5 3. การจำแนกอนุภาคเป็นอนุภาค และอนุภาคตรงข้าม อนุภาคจะมีมวลและ spin เท่ากันแต่จะมีประจุตรงข้าม กัน เมื่อรวมตัวกันจะสลายตัว ให้พลังงาน เช่น

6 4. แบบจำลองของควาก เพื่อที่จะหาหลักเกณฑ์ในการ เขียนสมการของการแตกตัว หรือการประกอบ เป็นอนุภาค มูลฐานทำ ให้สามารถสรุปเป็น กฎการอนุรักษ์เพิ่ม นอกจาก การอนุรักษ์ ประจุได้อีก 3 ข้อ 1. การอนุรักษ์ เลข Lepton 2. การอนุรักษ์ เลข Baryon (B) 3. การอนุรักษ์ เลข Strangeness (S)

7 ซึ่งภายหลังพบว่า กฎทั้งสามนี้ นำไป สู่การศึกษาค้นคว้าจน พบว่าอนุภาค hadrons ซึ่ง ได้แก่ meons และ Baryons ยังประกอบ ด้วยอนุภาคที่ เรียกว่า “ quarks ”

8 ตัวอย่างของ Baryons ( 3 quarks) Proton = u + u + d Q ประจุ + 1 = B = 1 = S = 0 = 0 + 0 + 0 = 0

9 ตัวอย่างของ Mesons (quark + antiquark) Q ประจุ + 1 = s = 0 = 0 + 0 = 0

10 5. จักรวาลที่กำลังขยายตัว - Red Shift 6. Big Bang - microwave background radiation - Unified Field Theory 7. Synchrotron


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 18 Quarks, Leptons & Big Bang 1. การจำ แนกอนุภาคโดยใช้ spin โดย bosons จะไม่ประพฤติตัว ตามกฏของ Pauli - ถ้า spin มีค่ าเป็นครึ่งของ จำนวนนับ เรียก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google