งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 18 Quarks, Leptons & Big Bang 1. การจำ แนกอนุภาคโดยใช้ spin

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 18 Quarks, Leptons & Big Bang 1. การจำ แนกอนุภาคโดยใช้ spin"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 18 Quarks, Leptons & Big Bang 1. การจำ แนกอนุภาคโดยใช้ spin - ถ้า spin เป็นจำนวนเต็มเรียก bosons - ถ้า spin มีค่ าเป็นครึ่งของ จำนวนนับ เรียก fermions โดย bosons จะไม่ประพฤติตัว ตามกฏของ Pauli

2 2. การจำ แนกอนุภาคโดยใช้ แรงกระทำระหว่างอนุภาค
2.1 แรงเนื่องจากแรงโน้มถ่วง ตามกฎ ของนิวตัน มีการ แลกเปลี่ยน graviton* 2.2 แรงแม่เหล็กไฟฟ้า มีการ แลกเปลี่ยน photon 2.3 แรงนิวเคลียร์อย่างแรง แลกเปลี่ยน gluon ใน quarks 2.4 แรงนิวเคลียร์อย่างอ่อน แลกเปลี่ยน W+, Z0

3 อนุภาคที่ถูกกระทำด้วยแรงนิวเคลียร์อย่างแรง เรียกว่า
“hadrons” mesons baryons (bosons) (fermions) (quark+anti quark) (3 quarks)

4 อนุภาคที่ ถูกกระทำด้วยแรงนิวเคลียร์ อย่างอ่อนเรียกว่า “lepton”
“Leptons” mesons tauon electron

5 3. การจำแนกอนุภาคเป็นอนุภาค และอนุภาคตรงข้าม
อนุภาคจะมีมวลและ spin เท่ากันแต่จะมีประจุตรงข้ามกัน เมื่อรวมตัวกันจะสลายตัวให้พลังงาน เช่น

6 4. แบบจำลองของควาก เพื่อที่จะหาหลักเกณฑ์ในการเขียนสมการของการแตกตัวหรือการประกอบ เป็นอนุภาคมูลฐานทำ ให้สามารถสรุปเป็นกฎการอนุรักษ์เพิ่ม นอกจากการอนุรักษ์ ประจุได้อีก 3 ข้อ 1. การอนุรักษ์ เลข Lepton 2. การอนุรักษ์ เลข Baryon (B) 3. การอนุรักษ์ เลข Strangeness (S)

7 ซึ่งภายหลังพบว่า กฎทั้งสามนี้ นำไป สู่การศึกษาค้นคว้าจนพบว่าอนุภาค hadrons ซึ่งได้แก่ meonsและ Baryons ยังประกอบ ด้วยอนุภาคที่ เรียกว่า “quarks”

8 ตัวอย่างของ Baryons ( 3 quarks)
Proton = u + u + d Q ประจุ = B = 1 = S = 0 = = 0

9 (quark + antiquark) ตัวอย่างของ Mesons Q ประจุ = s = 0 = = 0

10 5. จักรวาลที่กำลังขยายตัว
- Red Shift 6. Big Bang - microwave background radiation - Unified Field Theory 7. Synchrotron


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 18 Quarks, Leptons & Big Bang 1. การจำ แนกอนุภาคโดยใช้ spin

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google