งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

( Human Relationships )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "( Human Relationships )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ( Human Relationships )
2 ทักษะความสามารถพื้นฐานของผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ ( Human Relationships ) ยุทธนา พรหมณี

2 ความหมายของมนุษย์สัมพันธ์
มนุษย์ (Human) หมายถึง ผู้มีจิตใจสูง สัมพันธ์ (Relation) หมายถึง การร่วมกัน การเกี่ยวพันหรือการติดต่อกัน มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations) หมายถึง การอยู่ร่วมกันของผู้มี จิตใจสูง โดยสรุป มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง ศิลปะการชนะใจคนเพื่อการอยู่ร่วมกัน อย่างเป็นสุข ทำงานร่วมกันได้ดี โดยทุกคนได้รับความพอใจทางเศรษฐกิจ จิตใจและสังคม

3 ความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์
เพื่อให้มีความเข้าใจอันดีต่อมนุษย์ด้วยกัน เพื่อให้เกิดความเชื่อถือรักใคร่ซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดความพอใจยินดีให้ความร่วมมือในการทำงาน เพื่อให้การคบหาสมาคมเป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน

4 องค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์
ต้องมีความเข้าใจตนเอง หมายถึง ความเข้าใจในความต้องการของตนเอง การรู้จุดเด่น-จุดด้อยของตน การ ยอมรับ ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ต้องมีความเข้าใจผู้อื่น หมายถึง การที่เราเข้าใจ/รู้ ถึงความต้องการหรือปัญหาของผู้อื่น เข้าใจในธรรมชาติของคน รวมทั้งบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลนั้นๆ ต้องยอมรับความแตกต่างของบุคคล ยอมรับว่าแต่ละคนย่อมมีความรู้สึกนึกคิด จิตใจ ความสามารถ และประสบการณ์ในชีวิตแตกต่างกัน ดังนั้นพฤติกรรม/การแสดงออก เพื่อโต้ตอบสังคมย่อมไม่เหมือนกัน ความขัดแย้งทางความคิดย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ

5 วิธีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์
การสำรวจตนเอง การศึกษาสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับบุคคลอื่น การผูกมิตร

6 การสำรวจตนเอง ตัวเรามีสิ่งใดบกพร่องอะไรบ้าง
เรามักติเตียนปมด้อยของผู้อื่น หรือไม่ กริยามารยาททางสังคมเราบกพร่องหรือไม่ การพูดจาของเราเป็นอย่างไรบ้าง การแต่งกายของเราเหมาะสมเพียงไร สำรวจจิตใจตัวเองที่เป็นความรู้สึกต่อผู้อื่น

7 การศึกษาสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับบุคคลอื่น
บุคคลไม่ชอบให้ใครตำหนิ ต้องการให้ผู้อื่นยกย่องสรรเสริญ ชอบคนที่อารมณ์ดีมากกว่าอารมณ์เสีย ไม่ชอบให้ใครโต้เถียง อยากให้บุคคลอื่นเคารพนับถือ และยกย่องตน ชอบเห็นการรับผิดเมื่อกระทำผิด ต้องการให้เป็นกันเองกับทุกคน ชอบให้ผู้อื่นพูดในเรื่องที่ตนสนใจ ชอบให้ผู้อื่นฟังเมื่อตนพูด

8 การผูกมิตร ความจริงใจต่อกัน การช่วยเหลือกัน ความมีน้ำใจต่อกัน
การให้เกียรติซึ่งกัน และกัน

9 คุณลักษณะของบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
มีบุคลิกภาพดี (Personality) มีความอ่อนน้อม (Modesty) มีน้ำใจช่วยเหลือ (Helpful) ให้ความร่วมมือ (Cooperation) มีอารมณ์ดี (Good Emotion) มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) มีความรับผิดชอบ (Responsibility) มีความขยัน (Diligent)

10 การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ผู้นำ
เอาใจใส่ในทุกข์สุของทีมงาน มีความจริงใจ และมีความยุติธรรม ไม่ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา โอบอ้อมอารี เป็นกันเอง ยกย่องให้เกียรติ ฯลฯ

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ( Human Relationships )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google