งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 / 2 การจูงใจ (Motivation) ยุทธนา พรหมณี. 2 แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง พลังในตัวบุคคลที่ทำให้แสดง พฤติกรรมในลักษณะที่มีเป้าหมาย แรงจูงใจนั้น จะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 / 2 การจูงใจ (Motivation) ยุทธนา พรหมณี. 2 แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง พลังในตัวบุคคลที่ทำให้แสดง พฤติกรรมในลักษณะที่มีเป้าหมาย แรงจูงใจนั้น จะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบสำคัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 / 2 การจูงใจ (Motivation) ยุทธนา พรหมณี

2 2 แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง พลังในตัวบุคคลที่ทำให้แสดง พฤติกรรมในลักษณะที่มีเป้าหมาย แรงจูงใจนั้น จะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบสำคัญ 2 ประการ คือ (1) เป็นกลไกที่ไปกระตุ้นพลังของร่างกายให้ เกิดการกระทำ (2) เป็นแรงบังคับให้กับพลังของร่างกายเพื่อ ที่จะกระทำอย่างมีทิศทาง

3 3 การจูงใจ (Motivation) กระบวนการที่บุคคลถูก กระตุ้น จากสิ่งเร้าโดยจงใจ ให้กระทำ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ บางอย่าง

4 4 ความสำคัญของการจูงใจ พลัง (Energy) เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ต่อการทำงาน ความพยายาม (Persistence) ทำให้บุคคลมี ความมานะ อดทน การเปลี่ยนแปลง (Variability) รูปแบบการ ทำงานหรือวิธีทำงาน บุคคลที่มีแรงจูงใจในการทำงาน จะเป็นบุคคล ที่มุ่งมั่นทำงานให้เกิดความเจริญก้าวหน้า

5 5 ประเภทของการจูงใจ การจูงใจ ภายใน  ความต้องการ  ความสนใจ  ทัศนคติ การจูงใจ ภายนอก  การให้รางวัล  การลงโทษ  การแข่งขัน

6 6 ที่มาของแรงจูงใจ ความต้องการ (Need) แรงขับ (Drives) สิ่งล่อใจ (Incentives) การตื่นตัว (Arousal) การคาดหวัง (Expectancy) การตั้งเป้าหมาย (Goal setting)

7 7 รูปแบบของแรงจูงใจ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motive) แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ (Affiliation Motive) แรงจูงใจใฝ่อำนาจ (Power Motive) แรงจูงใจใฝ่ก้าวร้าว (Aggression Motive) แรงจูงใจใฝ่พึ่งพา (Dependency Motive)

8 8 ผู้นำกับการจูงใจในองค์การ การจูงใจด้วยรางวัลตอบแทน การจูงใจด้วยงาน การจูงใจด้วยวัฒนธรรมของ องค์การ

9 9 หลีกเลี่ยงการใช้ตัวกระตุ้นที่อันตราย อย่าดูถูกผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอัน ขาด อย่านินทาผู้ใต้บังคับบัญชาต่อ หน้าผู้อื่น อย่าแสดงความเสน่หาหรือลำเอียง อย่าให้รางวัลแก่ความดี เล็กๆน้อยๆ

10 10 ทฤษฎีการจูงใจ ทฤษฎีความต้องการของ Maslow ทฤษฎี ERG ของ Alderfer ทฤษฎีความต้องการ ของ McClelland ทฤษฎีสองปัจจัย ของ Herzberg ทฤษฏี X และทฤษฏี Y ของ McGregor

11 11 ทฤษฎีความต้องการของ Maslow สมมติฐาน : 4 ประการ  เฉพาะความต้องการที่ยังไม่ได้รับการ ตอบสนองที่สามารถกระตุ้นการทำงานได้ ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่ สามารถจูงใจได้  ความต้องการของคนเรียงลำดับตาม ความสำคัญ  คนเราจะต้องได้รับตอบสนองในลำดับล่างก่อน จึงจะมีความต้องการในขั้นสูงต่อไป  ถ้าความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้ว หมดไปความต้องการนั้นจะกลับมาอีกครั้ง

12 12 ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของ Maslow ความต้องการความสำเร็จสูงสุด ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง ความต้องการมีส่วนร่วมทางสังคม ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง ความต้องการทางกายภาพ, ชีวภาพ อุดมก ารณ์ พรรค นิยม ใฝ่รัก ปลอด ภัย ชีพ รอด 1 2 3 4 5

13 13 1. ความต้องการพื้นฐานทางกายภาพ, ชีวภาพ (Physiological Needs) เป็นความต้องการพื้นฐานเพื่อการอยู่รอด เช่น  ปัจจัยสี่ (อาหาร, เครื่องนุ่งห่ม, ที่อยู่อาศัย, ยารักษาโรค)  การขับถ่าย, การพักผ่อน  เรื่องเพศ เป็นต้น เงินเป็นตัวกลางในการได้มาซึ่งสิ่งจำเป็น ต่างๆ

14 14 2. ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง (Security Needs) มนุษย์ต้องการอยู่ห่างจากอันตรายทั้งปวง เช่น อุบัติเหตุ, โรคภัยไข้เจ็บ, โจรขโมย เป็นต้น ความมั่นคงในอาชีพ มีการสนใจในหลักประกันมากขึ้น ดูจาก...  ประกันภัยในรูปแบบต่างๆ (ด้านสุขภาพ, อุบัติเหตุ และ ชีวิต)  เงินสะสม หรือ บำเหน็จบำนาญ เมื่อเกษียณอายุ

15 15 3. ความต้องการมีส่วนร่วมทางสังคม (Social Needs) ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและ เป็นที่ยอมรับ รวมถึงความต้องการใน ความรักใคร่ด้วย เช่น จากบิดา มารดา สามีหรือภรรยา เพื่อน ร่วมงาน เป็นต้น

16 16 4. ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs) ความต้องการของบุคคลที่จะมีคุณค่า ในสายตาคนอื่น เช่น การได้รับ ชื่อเสียง, การได้รับอำนาจ,ได้รับ ความสนใจ, ถูกให้ความสำคัญ, การ รู้สึกว่ามีคุณค่าสำหรับโลกนี้

17 17 5. ความต้องการที่จะประสบความสำเร็จสูงสุด (Self-Actualization) ความต้องการความเจริญเติบโต และ ความต้องการใช้ความสามารถอย่าง เต็มที่ หรือ แนวโน้มที่บุคคลมีความ ปรารถนาที่จะเป็นอย่างที่ตนเป็นมากขึ้น สูงขึ้น โดยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เขา สามารถจะเป็นได้ *ความแตกต่างของบุคคลมีมากที่สุด ที่ระดับนี้

18 18 ทฤษฎี ERG ของ Alderfer ได้ปรับปรุงทฤษฎีความต้องการของ Maslow โดยมองว่า  มีความต้องการที่เกิดขึ้นได้มากกว่า 1 อย่าง ในเวลาเดียวกัน  ถึงแม้ว่าความต้องการในขั้นที่สูงกว่าเกิดขึ้น แล้วแต่ในขั้นที่ต่ำกว่าก็ยังต้องการอยู่  แบ่งความต้องการใหม่ จาก 5 เหลือ 3 ข้อ

19 19 ทฤษฎี ERG ของ Alderfer ความต้องการดำรงอยู่ (Existence Needs) ต้องการมีชีวิตอยู่รอด รวมถึง ความเป็นอยู่ที่ดี ความต้องการความสัมพันธ์ (Relation Needs) เป็นความต้องการที่เน้นความสัมพันธ์ กับบุคคลอื่นๆ ทางสังคม ความต้องการการเจริญเติบโต (Growth Needs) เป็นความต้องการที่จะพัฒนาตัวเอง

20 20 ทฤษฎีสองปัจจัย ของ Herzberg แบ่งปัจจัยในการทำงานออกเป็น ปัจจัยบำรุงรักษา (Hygiene Factors)  ปัจจัยที่สามารถขจัดความไม่พอใจของพนักงาน ได้แต่ไม่สามารถจูงใจพนักงานได้ เช่น นโยบาย และการบริหาร การบังคับบัญชา สภาพการ ทำงาน ค่าตอบแทน เป็นต้น ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors)  คือ ปัจจัยที่สามารถจูงใจให้พนักงานทำงานได้ เช่น ความสำเร็จในงานที่ทำ การยอมรับ ความ ท้าทายของงาน การเพิ่มงาน ฯลฯ

21 21 ทฤษฎีความต้องการ ของ McClelland ความต้องการของมนุษย์จะเกิดจากแรง ขับภายใน และแบ่งความต้องการเป็น 3 กลุ่มคือ  ความต้องการความสำเร็จในการทำงาน (The need for Achievement: nAch) ต้องการ ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด  ความต้องการอำนาจ (The need for Power: nPow) อยากควบคุมผู้อื่น  ความต้องการความสัมพันธ์ (The need for Affiliation: nAff) เน้นความสัมพันธ์อันดี

22 22 ความสำ เร็จ ยกย่อง ร่างกาย สังคม ปลอดภั ย ความเจริญก้าวหน้า ความสัมพันธ์ ความคงอยู่ ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยอนามัย ความสำเร็จ อำนาจ ความผูกพัน MaslowERGHerzberg McClelland

23 23 ทฤษฏี X และทฤษฏี Y ของ McGregor ทฤษฎี X คือ การมอง พนักงานในเชิงลบ เช่น  คนเกียจคร้านไม่ ชอบทำงาน  มีความทะเยอทะยาน ต่ำ จะต้องบังคับเพื่อให้ ทำงาน ทฤษฎี Y คือการมอง พนักงานในแง่ดี เช่น  มีความรับผิดชอบ  คิดอย่างสร้างสรรค์  ควบคุมตนเองได้ ใช้แรงจูงใจในการ กระตุ้นการทำงาน

24 24


ดาวน์โหลด ppt 1 / 2 การจูงใจ (Motivation) ยุทธนา พรหมณี. 2 แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง พลังในตัวบุคคลที่ทำให้แสดง พฤติกรรมในลักษณะที่มีเป้าหมาย แรงจูงใจนั้น จะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google