งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวศิริพร เมืองแก้ว โรงเรียน ฟากกว๊านวิทยาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวศิริพร เมืองแก้ว โรงเรียน ฟากกว๊านวิทยาคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวศิริพร เมืองแก้ว โรงเรียน ฟากกว๊านวิทยาคม
ขีดเขียนอักษรจีน โดย นางสาวศิริพร เมืองแก้ว ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1 โรงเรียน ฟากกว๊านวิทยาคม สังกัด สพม.36

2 ภาษาจีน กุญแจความรู้สู่โลกสื่อสารยุคใหม่
ภาษาจีน  กุญแจความรู้สู่โลกสื่อสารยุคใหม่ ภาษาจีนเป็นภาษาที่สำคัญอีกภาษาหนึ่งที่มีคนใช้มากเป็นอันดับหนึ่งของโลกการเรียนภาษาจีนให้ได้อย่างเข้าใจและถ่องแท้นั้น ผู้เรียนต้องศึกษาและทำความเข้าใจเป็นอย่างมาก และจำเป็นต้องมีความเข้าใจถึงวิวัฒนาการของตัวอักษรจีน  เพื่อช่วยในการเข้าใจที่มาที่ไปของตัวอักษรจีนได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการเรียนรู้หมวดคำต่างๆ  หลักการเขียน ลำดับการเขียน และส่วนประกอบของตัวอักษร เมื่อเข้าใจความรู้เบื้องต้นของตัวอักษรแล้ว  ก็จะทำให้การเรียนรู้ตัวอักษรจีนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถจดจำคำศัพท์ได้ดีขึ้น และจะทำให้ผู้เรียนรู้หลักในการจำ และเข้าใจความหมายของตัวอักษรนั้นๆได้ดีขึ้นนั่นเอง

3 ภาษาจีน กุญแจความรู้สู่โลกสื่อสารยุคใหม่
ภาษาจีน  กุญแจความรู้สู่โลกสื่อสารยุคใหม่ 汉子 ตัวอักษรจีน 图画 รูปภาพ 演变 วิวัฒนาการ 笔画 เส้นขีด

4 汉子 演变 วิวัฒนาการอักษรจีน
汉子 演变 วิวัฒนาการอักษรจีน

5 汉子 演变 วิวัฒนาการอักษรจีน
汉子 演变 วิวัฒนาการอักษรจีน

6 汉子 演变 วิวัฒนาการอักษรจีน
汉子 演变 วิวัฒนาการอักษรจีน

7 汉子 演变 วิวัฒนาการอักษรจีน
汉子 演变 วิวัฒนาการอักษรจีน

8 汉子 演变 วิวัฒนาการอักษรจีน
汉子 演变 วิวัฒนาการอักษรจีน

9 汉子 演变 วิวัฒนาการอักษรจีน
汉子 演变 วิวัฒนาการอักษรจีน 金文 jīnwén 甲骨文 jiágǔwén

10 汉子 演变 วิวัฒนาการอักษรจีน
汉子 演变 วิวัฒนาการอักษรจีน 篆书 zhuànshū 隶书 lìshū

11 汉子 演变 วิวัฒนาการอักษรจีน
汉子 演变 วิวัฒนาการอักษรจีน 楷书 kǎishū 草书 cǎoshū

12 汉子 演变 วิวัฒนาการอักษรจีน
汉子 演变 วิวัฒนาการอักษรจีน 行书 xíngshū

13 ส่วนประกอบของตัวอักษรจีน

14 ส่วนประกอบของตัวอักษรจีน
ที่ เส้น ชื่อเส้นของตัวอักษรจีน ตัวอย่าง 1 点 จุด (เตี่ยน) 冰 主 2 横 เส้นขวาง (เหิง) 一 三 3 竖 เส้นตั้ง (ซู่) 4 撇 เส้นลากซ้าย (เผี่ย) 公 人 5 捺 เส้นลากขวา (น่า) 6 提 เส้นยกขึ้น (ถี) 把 我 7 横钩 เส้นขวางตะขอ (เหิงโก) 你 也 8 横折 เส้นขวางหักมุม (เหิงเจ๋อ) 9 横折钩 เส้นขวางหักมุมตะขอ (เหิงเจ๋อโกว) 习 月

15 ส่วนประกอบของตัวอักษรจีน
ที่ เส้น ชื่อเส้นของตัวอักษรจีน ตัวอย่าง 10 横撇 เส้นขวางลากซ้าย (เหิงเผี่ย) 11 横折提 เส้นขวางหักมุมยกขึ้น (เหิงเจ๋อถี) 12 横折弯钩 เส้นขวางหักมุมโค้งตะขอ (เหิงเจ๋อวานโกว) 九 亿 13 横折折撇 เส้นขวางหักมุมหักมุมลากซ้าย (เหิงเจ๋อเจ๋อเผี่ย) 建 这 14 横折折钩 เส้นขวางหักมุมหักมุมตะขอ (เหิงเจ๋อเจ๋อโกว) 艿 奶 15 横撇弯钩 เส้นขวางหักมุมโค้งตะขอ (เหิงเจ๋อเจ๋อวานโกว) 那 哪

16 ส่วนประกอบของตัวอักษรจีน
ที่ เส้น ชื่อเส้นของตัวอักษรจีน ตัวอย่าง 16 竖钩 เส้นตั้งตะขอ (ซู่โกว) 17 弯钩 เส้นโค้งตะขอ (วานโกว) 18 竖提 เส้นตั้งยกขึ้น (ซู่ถี) 19 竖折 เส้นตั้งหักมุม (ซู่เจ๋อ) 亡 山 20 竖弯 เส้นตั้งโค้ง (ซู่วาน) 西 四 21 竖弯钩 เส้นตั้งโค้งตะขอ (ซู่วานโกว) 儿 电 22 竖折折 เส้นตั้งหักมุมหักมุม (ซู่เจ๋อเจ๋อ)

17 ส่วนประกอบของตัวอักษรจีน
ที่ เส้น ชื่อเส้นของตัวอักษรจีน ตัวอย่าง 23 竖折折钩 เส้นตั้งหักมุมหักมุมตะขอ (ซู่เจ๋อเจ๋อโกว) 妈 马 鸟 24 斜钩 เส้นเอียงตะขอ (เสียโกว) 减 我 25 卧钩 เส้นนอนตะขอ (ว่อโก) 心 七 26 撇折 เส้นลากซ้ายหักมุม (เผี่ยเจ๋อ) 27 撇点 เส้นลากซ้ายและจุด (เผียเตี่ยน) 女 好 妈

18 汉字结构 โครงสร้างอักษรจีน
汉字结构  โครงสร้างอักษรจีน

19 รูปแบบตัวอักษรภาษาจีนนั้น
汉字演变 รูปแบบตัวอักษรภาษาจีนนั้น สรุปได้ดังนี้คือการนำรูปภาพ เสียงและสถานการณ์ต่างๆมารวมและประยุกต์ให้เกิดคำศัพท์ใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เข้าใจง่ายและจดจำง่ายนั่นเองจ้า ^^

20 汉字演变

21 汉字演变

22 汉字演变

23 联系 照样子,按笔画数写字。(3分)   เขียนตัวหนังสือจีนที่มีจำนวนขีดตรงตามที่กำหนดให้ลงในช่องว่าง (3 คะแนน) 工       云       生       卫       不       白       口       文       上       下 3画    (                  )        (                  )        (                  ) 4画  (                  )        (                  )        (                  )  5画   (                  )        (                  )        (                  ) 区别形近字和同音字,并组词。(5分)  แยกแยะตัวหนังสือจีนที่มีรูปร่างใกล้เคียงกันและเสียงเหมือนกัน พร้อมผสมคำ (5 คะแนน)                               在(         )        做(         )       气(         )                    再(         )        作(         )       汽(         )                    后(         )        往(         )                    右(         )        住(         )

24 联系 数笔画,填空。 นับจำนวนเส้นขีดตัวหนังสือและเติมลงในช่องว่าง
         นับจำนวนเส้นขีดตัวหนังสือและเติมลงในช่องว่าง  告,共有(       )画,第三画是   (        ) 放,共有(      )画,第三画是    (       ) 北,共有(      )画,第四画是    (        ) 送,共有(     )画,第八画是     (       ) 问,共有(     )画,第一画是     (       )

25 联系 แยกอักษรตามโครงสร้างให้ถูกต้อง 拍( ) ( ) 能( ) ( ) 打( ) ( ) 按( ) ( )
แยกอักษรตามโครงสร้างให้ถูกต้อง                           拍(             )    (             )      能(             )    (             )          打(             )    (             )  按(             )    (             ) 布(             )    (             )     侯(             ) (             ) 是(             )    (             ) 林 (             )    (             )   江 (             )   (             )      过 (             )    (             )

26 联系 照样子写笔顺,数笔画。(5 分)           เส้นลำดับเส้นขีดของตัวหนังสือจีน และจำนวนเส้นขีดต่อไปนี้ (5 คะแนน)   大:__________________共有(3)画,第二画是________。 小:__________________共有( )画,第一画是________。 白:__________________共有( )画,第三画是________。 不:__________________共有( )画,第二画是________。 生:__________________共有( )画,第四画是________。  金:   _________________________________________  园:   _________________________________________ 语:       _________________________________________  北:   _________________________________________

27 汉字演变 谢谢


ดาวน์โหลด ppt นางสาวศิริพร เมืองแก้ว โรงเรียน ฟากกว๊านวิทยาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google