งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขีดเขียน อักษรจีน โดย นางสาวศิริพร เมือง แก้ว ตำแหน่ง ครู ค. ศ.1 โรงเรียน ฟากกว๊าน วิทยาคม สังกัด สพม.36.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขีดเขียน อักษรจีน โดย นางสาวศิริพร เมือง แก้ว ตำแหน่ง ครู ค. ศ.1 โรงเรียน ฟากกว๊าน วิทยาคม สังกัด สพม.36."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขีดเขียน อักษรจีน โดย นางสาวศิริพร เมือง แก้ว ตำแหน่ง ครู ค. ศ.1 โรงเรียน ฟากกว๊าน วิทยาคม สังกัด สพม.36

2 ภาษาจีน กุญแจความรู้สู่ โลกสื่อสารยุคใหม่ ภาษาจีนเป็นภาษาที่สำคัญอีกภาษาหนึ่งที่มีคนใช้ มากเป็นอันดับหนึ่งของโลกการเรียนภาษาจีนให้ได้ อย่างเข้าใจและถ่องแท้นั้น ผู้เรียนต้องศึกษาและทำ ความเข้าใจเป็นอย่างมาก และจำเป็นต้องมีความเข้าใจ ถึงวิวัฒนาการของตัวอักษรจีน เพื่อช่วยในการเข้าใจ ที่มาที่ไปของตัวอักษรจีนได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการเรียนรู้ หมวดคำต่างๆ หลักการเขียน ลำดับการเขียน และ ส่วนประกอบของตัวอักษร เมื่อเข้าใจความรู้เบื้องต้น ของตัวอักษรแล้ว ก็จะทำให้การเรียนรู้ตัวอักษรจีนเป็น เรื่องที่ง่ายขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถจดจำคำศัพท์ได้ดี ขึ้น และจะทำให้ผู้เรียนรู้หลักในการจำ และเข้าใจ ความหมายของตัวอักษรนั้นๆได้ดีขึ้นนั่นเอง

3 ภาษาจีน กุญแจความรู้สู่ โลกสื่อสารยุคใหม่ 汉子 ตัวอักษร จีน 图画 รูปภาพ 演变 วิวัฒนากา ร 笔画 เส้นขีด

4 汉子 演变 วิวัฒนาการ อักษรจีน

5

6

7

8

9 甲骨文 jiágǔwén 金文 jīnwén

10 汉子 演变 วิวัฒนาการอักษรจีน 篆书 zhuànshū 隶书 lìshū

11 汉子 演变 วิวัฒนาการอักษรจีน 楷书 kǎishū 草书 cǎoshū

12 汉子 演变 วิวัฒนาการอักษรจีน 行书 xíngshū

13 ส่วนประกอบของ ตัวอักษรจีน

14 ที่ เส้นชื่อเส้นของตัวอักษรจีนตัวอย่าง 1 点 จุด ( เตี่ยน ) 冰 主冰 主 2 一 横 เส้นขวาง ( เหิง ) 一 三 3 丨 竖 เส้นตั้ง ( ซู่ ) 十 4 ノ 撇 เส้นลากซ้าย ( เผี่ย ) 公 人 5 捺 เส้นลากขวา ( น่า ) 天 6 提 เส้นยกขึ้น ( ถี ) 把 我 7 横钩 เส้นขวางตะขอ ( เหิงโก ) 你 也 8 横折 เส้นขวางหักมุม ( เหิงเจ๋อ ) 口 9 横折钩 เส้นขวางหักมุมตะขอ ( เหิงเจ๋อโกว ) 习 月

15 ส่วนประกอบของตัวอักษรจีน ที่ เส้นชื่อเส้นของตัวอักษรจีนตัวอย่าง 10 又 横撇 เส้นขวางลากซ้าย ( เหิงเผี่ย ) 友 11 横折提 เส้นขวางหักมุมยกขึ้น ( เหิงเจ๋อถี ) 语 12 乙 横折弯钩 เส้นขวางหักมุมโค้งตะขอ ( เหิงเจ๋อวานโกว ) 九 亿 13 横折折撇 เส้นขวางหักมุมหักมุมลากซ้าย ( เหิงเจ๋อเจ๋อเผี่ย ) 建 这 14 横折折钩 เส้นขวางหักมุมหักมุมตะขอ ( เหิงเจ๋อเจ๋อโกว ) 艿 奶 15 横撇弯钩 เส้นขวางหักมุมโค้งตะขอ ( เหิงเจ๋อ เจ๋อวานโกว ) 那 哪

16 ส่วนประกอบของตัวอักษรจีน ที่ เส้นชื่อเส้นของตัวอักษรจีนตัวอย่าง 16 竖钩 เส้นตั้งตะขอ ( ซู่โกว ) 水 17 弯钩 เส้นโค้งตะขอ ( วานโกว ) 家 18 竖提 เส้นตั้งยกขึ้น ( ซู่ถี ) 民 19 竖折 เส้นตั้งหักมุม ( ซู่เจ๋อ ) 亡 山 20 竖弯 เส้นตั้งโค้ง ( ซู่วาน ) 西 四 21 竖弯钩 เส้นตั้งโค้งตะขอ ( ซู่วาน โกว ) 儿 电 22 竖折折 เส้นตั้งหักมุมหักมุม ( ซู่เจ๋อเจ๋อ ) 鼎

17 ส่วนประกอบของตัวอักษรจีน ที่ เส้นชื่อเส้นของตัวอักษรจีนตัวอย่าง 23 竖折折钩 เส้นตั้งหักมุมหักมุมตะขอ ( ซู่เจ๋อเจ๋อโกว ) 妈 马 鸟 24 斜钩 เส้นเอียงตะขอ ( เสียโกว ) 减 我 25 卧钩 เส้นนอนตะขอ ( ว่อโก ) 心 七 26 ㄥ 撇折 เส้นลากซ้ายหักมุม ( เผี่ยเจ๋อ ) 给 27 ㄑ 撇点 เส้นลากซ้ายและจุด ( เผียเตี่ยน ) 女 好 妈

18 汉字结构 โครงสร้างอักษรจีน

19 汉字演变 รูปแบบตัวอักษรภาษาจีน นั้น สรุปได้ดังนี้คือการนำ รูปภาพ เสียงและ สถานการณ์ต่างๆมารวม และประยุกต์ให้เกิด คำศัพท์ใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ เข้าใจง่ายและจดจำง่าย นั่นเองจ้า ^^ รูปแบบตัวอักษรภาษาจีน นั้น สรุปได้ดังนี้คือการนำ รูปภาพ เสียงและ สถานการณ์ต่างๆมารวม และประยุกต์ให้เกิด คำศัพท์ใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ เข้าใจง่ายและจดจำง่าย นั่นเองจ้า ^^

20 汉字演变

21

22

23 联系  照样子,按笔画数写字。 (3 分 ) เขียนตัวหนังสือจีนที่มีจำนวนขีดตรงตามที่กำหนดให้ลงในช่องว่าง (3 คะแนน ) 工 云 生 卫 不 白 口 文 上 下 3 画 ( ) ( ) ( ) 4 画 ( ) ( ) ( ) 5 画 ( ) ( ) ( )  区别形近字和同音字,并组词。( 5 分) แยกแยะตัวหนังสือจีนที่มีรูปร่างใกล้เคียงกันและเสียง เหมือนกัน พร้อมผสมคำ (5 คะแนน ) 在( ) 做( ) 气( ) 再( ) 作( ) 汽( ) 后( ) 往( ) 右( ) 住( )

24 联系  数笔画,填空。 นับจำนวนเส้นขีดตัวหนังสือและเติมลงในช่องว่าง 告,共有( )画,第三画是 ( ) 放,共有( )画,第三画是 ( ) 北,共有( )画,第四画是 ( ) 送,共有( )画,第八画是 ( ) 问,共有( )画,第一画是 ( )

25 联系  แยกอักษรตามโครงสร้างให้ถูกต้อง 拍( ) ( ) 能( ) ( ) 打( ) ( ) 按( ) ( ) 布( ) ( ) 侯( ) ( ) 是( ) ( ) 林 ( ) ( ) 江 ( ) ( ) 过 ( ) ( )

26 联系  照样子写笔顺,数笔画。 (5 分 ) เส้นลำดับเส้นขีดของตัวหนังสือจีน และจำนวนเส้นขีดต่อไปนี้ (5 คะแนน ) 大: __________________ 共有( 3 )画,第二画是 ________ 。 小: __________________ 共有( )画,第一画是 ________ 。 白: __________________ 共有( )画,第三画是 ________ 。 不: __________________ 共有( )画,第二画是 ________ 。 生: __________________ 共有( )画,第四画是 ________ 。 金: _________________________________________ 园: _________________________________________ 语 : _________________________________________ 北: _________________________________________

27 汉字演变


ดาวน์โหลด ppt ขีดเขียน อักษรจีน โดย นางสาวศิริพร เมือง แก้ว ตำแหน่ง ครู ค. ศ.1 โรงเรียน ฟากกว๊าน วิทยาคม สังกัด สพม.36.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google