งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการดำเนินงานอาหาร ปลอดภัย เพื่อคุ้มครองสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการดำเนินงานอาหาร ปลอดภัย เพื่อคุ้มครองสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๕."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการดำเนินงานอาหาร ปลอดภัย เพื่อคุ้มครองสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๕

2 การขับเคลื่อนเพื่ออาหารปลอดภัย................ เป็นไปตามทิศทางการ ไหลของน้ำ ต้นน้ำ : ฟาร์มปศุสัตว์ ฟาร์มสัตว์น้ำ แปลงเพาะปลูก กลางน้ำ : โรงฆ่าสัตว์ สถานที่แปรรูป โรงงานผลิตอาหาร ปลายน้ำ : ตลาดค้าส่ง ตลาดสด ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร โรงครัวในโรงพยาบาล โรงอาหารใน โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก

3 ระบบ ในการ ระบบ ในการขับเคลื่อน การบูร ณาการ ความ เชื่อมโยง ความ ปลอดภัย เครือข่าย ถ่ายทอด ข้อมูล

4 พื้นที่ดำเนินการ ตลาดสดร้านอาหาร แผงลอย จำหน่ายอาหาร โรงครัวใน โรงพยาบาล โรงอาหาร ในโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็กห้างสรรพสินค้า

5 สาร ปนเปื้อน บอแรกซ์ สารฟอก ขาว สารกันราฟอร์มาลีนยาฆ่าแมลง น้ำมันทอด ซ้ำ สารเร่งเนื้อ แดง น้ำบริโภค น้ำแข็งใน ร้าน อาหารและ แผงลอย

6 ตัวชี้วัด : ๐๒๐๗ ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินงาน อาหารปลอดภัยเพื่อ คุ้มครองสุขภาพ

7 ขั้น ๑ จัดทำแผนบูรณาการอาหารปลอดภัย โดยได้รับความ เห็นชอบจากนายอำเภอ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ส่ง สสจ. ขอนแก่น ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ขั้น ๒ มีการดำเนินงานตามแผนบูรณาการอาหารปลอดภัย ขั้น ๓ มีระบบการเฝ้าระวังและมาตรการแก้ไขปัญหา กรณีตรวจพบความไม่ปลอดภัยในอาหาร ขั้น ๔ มีจุดประสานงานและเครือข่ายการจัดการ กรณีตรวจพบความไม่ปลอดภัยในอาหาร ขั้น ๕ มีผลดำเนินการ ตามแผนฯ บันได ๕ ขั้น สู่อาหารปลอดภัย

8 : จัดทำแผนบูรณาการอาหาร ปลอดภัย ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕ โดยได้รับความ เห็นชอบจากนายอำเภอหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมาย ( ๐. ๕ คะแนน ) : จัดส่งให้สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ภายใน วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ( ๐. ๕ คะแนน ) เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ คะแนน = ๑

9 : รายงานสรุปผลการดำเนินงาน อาหารปลอดภัยปี ๒๕๕๔ : แผนบูรณาการอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕ หลักฐานประกอบการประเมิน ระดับ คะแนน = ๑

10 : ผ่านเกณฑ์ระดับคะแนน = ๑ : มีการดำเนินงานตามแผนบูรณา การ อาหารปลอดภัย ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ คะแนน = ๒

11 : บันทึก / รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผน : ปฏิทินการดำเนินงาน (Gantt Chart) : ภาพถ่าย รายงานการประชุม หลักฐานประกอบการประเมิน ระดับ คะแนน = ๒

12 : ผ่านเกณฑ์ระดับคะแนน = ๒ : มีระบบการเฝ้าระวังและมาตรการ แก้ไขปัญหา กรณีตรวจพบความไม่ปลอดภัยใน อาหาร เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ คะแนน = ๓

13 : เอกสารแสดงกลไกและขั้นตอนการ บริหาร จัดการการเฝ้าระวังและมาตรการ แก้ไขปัญหา กรณีตรวจพบความไม่ปลอดภัยใน อาหาร แนวทางการจัดการ ๑. แจ้งผู้ประกอบการให้หยุดจำหน่าย ๒. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ๔. ดำเนินการตามกฎหมาย หลักฐานประกอบการประเมิน ระดับ คะแนน = ๓

14 : ผ่านเกณฑ์ระดับคะแนน = ๓ : มีจุดประสานงานและเครือข่ายการ จัดการ กรณีเกิดอุบัติการณ์ด้านความ ปลอดภัยอาหาร แบบบูรณาการ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ คะแนน = ๔

15 : มีคณะกรรมการและจุดประสานงาน เพื่อเตรียม ความพร้อมและตอบโต้เมื่อเกิด อุบัติการณ์ด้าน ความปลอดภัยอาหารและโรคติดต่อ ทางอาหาร และน้ำ : มีแผนการจัดการด้านความปลอดภัย อาหาร แบบบูรณาการในระดับอำเภอ (Road Map) หลักฐานประกอบการประเมิน ระดับ คะแนน = ๔

16 : ผ่านเกณฑ์ระดับคะแนน = ๔ : มีผลการดำเนินการตามแผนบูรณา การ อาหารปลอดภัย เพื่อคุ้มครอง สุขภาพและ ลดอุบัติการณ์อาหารเป็นพิษ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ คะแนน = ๕

17 : ผลการเฝ้าระวังและมาตรการ แก้ไขปัญหา กรณีตรวจพบความไม่ปลอดภัยใน อาหาร ๑. รายงานสรุปผลการตรวจสอบ ตัวอย่าง อาหารตามแผนเฝ้าระวังฯไม่น้อย กว่า ร้อยละ ๙๐ ของแผน หลักฐานประกอบการประเมิน ระดับ คะแนน = ๔

18 : ๒. เอกสาร / หลักฐานที่แสดงจำนวน ตัวอย่าง ที่เก็บ / จำนวนและแหล่งที่มาของ ตัวอย่างที่ไม่ ปลอดภัย / ร้อยละของตัวอย่างที่ผ่าน เกณฑ์ ความปลอดภัย ๓. รายงานการตรวจและแนะนำด้าน สุขาภิบาล อาหารและน้ำ ในสถานที่จำหน่าย และบริการ อาหารตามแผนงานที่กำหนดไม่ต่ำ กว่า ร้อยละ ๙๐ ของแผน หลักฐานประกอบการประเมิน ระดับ คะแนน = ๔

19 : สรุปรายงานผลการจัดการด้านความ ปลอดภัย อาหารและอุบัติการณ์โรคอาหารเป็น พิษแบบ บูรณาการในระดับจังหวัดรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน โดยระบุถึงปัญหา สาเหตุ แหล่งที่มาของอาหารที่เป็นปัญหา รวมทั้งมาตร การการแก้ไขปัญหาและป้องกันการ เกิดซ้ำ หลักฐานประกอบการประเมิน ระดับ คะแนน = ๔

20


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการดำเนินงานอาหาร ปลอดภัย เพื่อคุ้มครองสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google