งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ต้นน้ำ : ฟาร์มปศุสัตว์ ฟาร์มสัตว์น้ำ แปลงเพาะปลูก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ต้นน้ำ : ฟาร์มปศุสัตว์ ฟาร์มสัตว์น้ำ แปลงเพาะปลูก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการดำเนินงานอาหารปลอดภัย เพื่อคุ้มครองสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๕

2 ต้นน้ำ : ฟาร์มปศุสัตว์ ฟาร์มสัตว์น้ำ แปลงเพาะปลูก
การขับเคลื่อนเพื่ออาหารปลอดภัย เป็นไปตามทิศทางการไหลของน้ำ ต้นน้ำ : ฟาร์มปศุสัตว์ ฟาร์มสัตว์น้ำ แปลงเพาะปลูก กลางน้ำ : โรงฆ่าสัตว์ สถานที่แปรรูป โรงงานผลิตอาหาร ปลายน้ำ : ตลาดค้าส่ง ตลาดสด ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร โรงครัวในโรงพยาบาล โรงอาหารในโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก

3

4

5

6 ตัวชี้วัด : ๐๒๐๗ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน อาหารปลอดภัยเพื่อคุ้มครองสุขภาพ

7 บันได ๕ ขั้น สู่อาหารปลอดภัย ขั้น ๕ มีผลดำเนินการ ตามแผนฯ
ขั้น ๔ มีจุดประสานงานและเครือข่ายการจัดการ กรณีตรวจพบความไม่ปลอดภัยในอาหาร ขั้น ๓ มีระบบการเฝ้าระวังและมาตรการแก้ไขปัญหา กรณีตรวจพบความไม่ปลอดภัยในอาหาร ขั้น ๒ มีการดำเนินงานตามแผนบูรณาการอาหารปลอดภัย ขั้น ๑ จัดทำแผนบูรณาการอาหารปลอดภัย โดยได้รับความเห็นชอบจากนายอำเภอ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ส่ง สสจ.ขอนแก่น ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕

8 เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน = ๑
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน = ๑ : จัดทำแผนบูรณาการอาหารปลอดภัย ประจำปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๕ โดยได้รับความเห็นชอบจากนายอำเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (๐.๕ คะแนน) : จัดส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ภายใน วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ (๐.๕ คะแนน)

9 หลักฐานประกอบการประเมิน ระดับคะแนน = ๑
: รายงานสรุปผลการดำเนินงาน อาหารปลอดภัยปี ๒๕๕๔ : แผนบูรณาการอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

10 เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน = ๒
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน = ๒ : ผ่านเกณฑ์ระดับคะแนน = ๑ : มีการดำเนินงานตามแผนบูรณาการ อาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

11 หลักฐานประกอบการประเมิน ระดับคะแนน = ๒
: บันทึก/รายงานผลการดำเนินงานตามแผน : ปฏิทินการดำเนินงาน (Gantt Chart) : ภาพถ่าย รายงานการประชุม

12 เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน = ๓
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน = ๓ : ผ่านเกณฑ์ระดับคะแนน = ๒ : มีระบบการเฝ้าระวังและมาตรการแก้ไขปัญหา กรณีตรวจพบความไม่ปลอดภัยในอาหาร

13 หลักฐานประกอบการประเมิน ระดับคะแนน = ๓
: เอกสารแสดงกลไกและขั้นตอนการบริหาร จัดการการเฝ้าระวังและมาตรการแก้ไขปัญหา กรณีตรวจพบความไม่ปลอดภัยในอาหาร แนวทางการจัดการ ๑.แจ้งผู้ประกอบการให้หยุดจำหน่าย ๒.แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ๔.ดำเนินการตามกฎหมาย

14 เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน = ๔
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน = ๔ : ผ่านเกณฑ์ระดับคะแนน = ๓ : มีจุดประสานงานและเครือข่ายการจัดการ กรณีเกิดอุบัติการณ์ด้านความปลอดภัยอาหาร แบบบูรณาการ

15 หลักฐานประกอบการประเมิน ระดับคะแนน = ๔
: มีคณะกรรมการและจุดประสานงานเพื่อเตรียม ความพร้อมและตอบโต้เมื่อเกิดอุบัติการณ์ด้าน ความปลอดภัยอาหารและโรคติดต่อทางอาหาร และน้ำ : มีแผนการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร แบบบูรณาการในระดับอำเภอ (Road Map)

16 เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน = ๕
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน = ๕ : ผ่านเกณฑ์ระดับคะแนน = ๔ : มีผลการดำเนินการตามแผนบูรณาการ อาหารปลอดภัย เพื่อคุ้มครองสุขภาพและ ลดอุบัติการณ์อาหารเป็นพิษ

17 หลักฐานประกอบการประเมิน ระดับคะแนน = ๔
: ผลการเฝ้าระวังและมาตรการแก้ไขปัญหา กรณีตรวจพบความไม่ปลอดภัยในอาหาร ๑.รายงานสรุปผลการตรวจสอบตัวอย่าง อาหารตามแผนเฝ้าระวังฯไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ของแผน

18 หลักฐานประกอบการประเมิน ระดับคะแนน = ๔
: ๒.เอกสาร/หลักฐานที่แสดงจำนวนตัวอย่าง ที่เก็บ/จำนวนและแหล่งที่มาของตัวอย่างที่ไม่ ปลอดภัย/ร้อยละของตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์ ความปลอดภัย ๓.รายงานการตรวจและแนะนำด้านสุขาภิบาล อาหารและน้ำ ในสถานที่จำหน่ายและบริการ อาหารตามแผนงานที่กำหนดไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๙๐ ของแผน

19 หลักฐานประกอบการประเมิน ระดับคะแนน = ๔
: สรุปรายงานผลการจัดการด้านความปลอดภัย อาหารและอุบัติการณ์โรคอาหารเป็นพิษแบบ บูรณาการในระดับจังหวัดรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน โดยระบุถึงปัญหา สาเหตุ แหล่งที่มาของอาหารที่เป็นปัญหา รวมทั้งมาตร การการแก้ไขปัญหาและป้องกันการเกิดซ้ำ

20


ดาวน์โหลด ppt ต้นน้ำ : ฟาร์มปศุสัตว์ ฟาร์มสัตว์น้ำ แปลงเพาะปลูก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google