งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผน Planning. “ การวางแผน ” คือกิจกรรมหรือการกระทำที่ ก่อให้เกิด “ แผน ” ซึ่งอาจกระทำ ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร แบบ เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผน Planning. “ การวางแผน ” คือกิจกรรมหรือการกระทำที่ ก่อให้เกิด “ แผน ” ซึ่งอาจกระทำ ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร แบบ เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผน Planning

2 “ การวางแผน ” คือกิจกรรมหรือการกระทำที่ ก่อให้เกิด “ แผน ” ซึ่งอาจกระทำ ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร แบบ เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ ได้

3 แผน คือ แนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับการกระทำ อนาคต และความต้องการของบุคคลและองค์กร แผน คือ ผลที่ได้จากการวางแผน แผน คือ สิ่งที่กำหนดขึ้นและถือเป็นแนว ดำเนินการ

4 ประเภทของการวางแผน (Types of Planning) การจำแนกประเภทของการวางแผนตาม ระดับของการบริหารงานองค์กร ผู้บริหารระดับสูง การวางแผนกล ยุทธ์ (Strategic Planning) ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง การวางแผน ยุทธวิธี (Tactical Planning) ผู้บริหารระดับล่าง การวางแผน ปฏิบัติการ (Operational Plans)

5 การจำแนกประเภทของการวางแผนตามระยะเวลา (Planning Time Frames) การวางแผนระยะยาว (Long range Planning) การวางแผนระยะปาน กลาง (Intermediate Range Planning) การวางแผนระยะสั้น (short range Planning 5 ปีขึ้นไป 1 – 5 ปี ภายใน 1 ปี

6 จำแนกประเภทของการาวางแผนตามหน้าที่ดำเนินงาน (Functional Planning) แผนแม่บท (Master Plan) แผน ทั้งหม ด ภายใน องค์ แผนหน้าที่ (Functional Plan) เฉพาะเจาะจ งใช้กับ กลุ่ม งาน การวางแผน ด้านบุคคล การวางแผน ด้านการ ผลิต การวางแผน ด้าน การตลาด การวางแผน ด้านการเงิน แผนงาน โครงการ (Project) ทำขึ้นเพื่อ ตอบสนอง นโยบาย เกี่ยวกับ กิจกรรม ใหญ่ของ องค์กร เฉพาะครั้ง ( เป็น กิจกรรมที่ นาน ๆทำที มิใช่ทำเป็น ประจำ สม่ำเสมอ ) แผนสรุป ( Comprehensive Plan ) สรุปรวม แผน หน้าที่ ตลอดจน แผนงาน โครงงาน ที่ องค์กร กระทำ แผน กิจกรรม (Activity Planning) แสดง ตารางเวลา การ ปฏิบัติงาน (Schedule) แต่ละ หน่วยงาน ย่อย มี กิจกรรม อะไร ในช่วง เวลาใดบ้าง

7 1. W – Who - ใคร 2. W – What - อะไร 3. W – Where - ที่ ไหน 4. W – When – เมื่อไร 5. W – Why – ทำไม 6. H – How – อย่างไร การวางแผน ต้องวิเคราะห์สถานการณ์ 5W1H Plan หมายถึง การวางแผนการ ดำเนินงาน Do หมายถึง การปฏิบัติตามแผน Check หมายถึง การประเมินแผน / ตรวจสอบ Act หมายถึง การปรับปรุง

8 การ วางแผ น โครงก าร หลักก ารและ เหตุผ ล วัตถุประ สงค์ ผลผลิ ต - ปริมา ณ - คุณภา พ ระยะเว ลา ดำเนิน การ งบประ มาณ วิธีการ ประเมิ นผล โครงก าร ผลที่ คาดว่า จะ ได้รับ ผู้รับผิ ดชอบ โครงก าร


ดาวน์โหลด ppt การวางแผน Planning. “ การวางแผน ” คือกิจกรรมหรือการกระทำที่ ก่อให้เกิด “ แผน ” ซึ่งอาจกระทำ ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร แบบ เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google