งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผน Planning.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผน Planning."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผน Planning

2 “การวางแผน” คือกิจกรรมหรือการกระทำที่ก่อให้เกิด “แผน” ซึ่งอาจกระทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร แบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้

3 แผน คือ แนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับการกระทำ อนาคต และความต้องการของบุคคลและองค์กร แผน คือ ผลที่ได้จากการวางแผน แผน คือ สิ่งที่กำหนดขึ้นและถือเป็นแนวดำเนินการ

4 การจำแนกประเภทของการวางแผนตามระดับของการบริหารงานองค์กร
ประเภทของการวางแผน (Types of Planning) การจำแนกประเภทของการวางแผนตามระดับของการบริหารงานองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ผู้บริหารระดับสูง การวางแผนยุทธวิธี(Tactical Planning) ผู้บริหารระดับกลาง การวางแผนปฏิบัติการ (Operational Plans) ผู้บริหารระดับล่าง

5 การจำแนกประเภทของการวางแผนตามระยะเวลา (Planning Time Frames)
การวางแผนระยะยาว (Long range Planning) การวางแผนระยะปานกลาง (Intermediate Range Planning) การวางแผนระยะสั้น (short range Planning 5 ปีขึ้นไป 1 – 5 ปี ภายใน 1 ปี

6 จำแนกประเภทของการาวางแผนตามหน้าที่ดำเนินงาน (Functional Planning)
แผนแม่บท (Master Plan) แผนทั้งหมดภายในองค์ แผนหน้าที่ (Functional Plan) เฉพาะเจาะจงใช้กับ กลุ่มงาน การวางแผนด้านบุคคล การวางแผนด้านการผลิต การวางแผนด้านการตลาด การวางแผนด้านการเงิน แผนงานโครงการ (Project) ทำขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบาย เกี่ยวกับกิจกรรมใหญ่ขององค์กรเฉพาะครั้ง (เป็นกิจกรรมที่นาน ๆทำที มิใช่ทำเป็นประจำสม่ำเสมอ ) แผนสรุป ( Comprehensive Plan ) สรุปรวมแผนหน้าที่ตลอดจนแผนงานโครงงานที่ องค์กรกระทำ แผนกิจกรรม (Activity Planning) แสดงตารางเวลาการปฏิบัติงาน (Schedule) แต่ละหน่วยงานย่อย มีกิจกรรมอะไร ในช่วงเวลาใดบ้าง

7 การวางแผน ต้องวิเคราะห์สถานการณ์  5W1H
1. W – Who - ใคร 2. W – What - อะไร 3. W – Where - ที่ไหน 4. W – When – เมื่อไร 5. W – Why – ทำไม 6. H – How – อย่างไร Plan หมายถึง การวางแผนการดำเนินงาน Do หมายถึง การปฏิบัติตามแผน Check หมายถึง การประเมินแผน/ตรวจสอบ Act หมายถึง การปรับปรุง

8 วิธีการประเมินผลโครงการ
การวางแผนโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ผลผลิต - ปริมาณ - คุณภาพ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ วิธีการประเมินผลโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบโครงการ


ดาวน์โหลด ppt การวางแผน Planning.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google