งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัปดา ห์ที่ ภาพฉายหลาย มุมมอง (Multiview Projection ) สัปดาห์ ที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัปดา ห์ที่ ภาพฉายหลาย มุมมอง (Multiview Projection ) สัปดาห์ ที่ 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัปดา ห์ที่ ภาพฉายหลาย มุมมอง (Multiview Projection ) สัปดาห์ ที่ 5

2 1. เส้นโค้งและวงกลม (Circular Features) 2. มาตราส่วน (Scale of Drawing) 3. ระบบการวางภาพแบบมุม ที่ 1 และมุมที่ 3 (First- and Third-Angle Projection)

3 1. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ข้อกำหนด การเขียน วงกลมและส่วนในภาพ ฉาย 2. เพื่อให้นักศึกษารู้จักและสามารถ ระบุสเกลของงานเขียนแบบได้ ถูกต้อง 3. เพื่อให้นักศึกษารู้จักการฉายภาพ แบบมุมที่ 1 และ มุมที่ 3

4 ไม่ต้องเขียนเส้น

5

6 ไม่เขียนเส้นขอบรูป

7

8 รอยต่อ ระหว่างผิวโค้ง กับผิวตรง ไม่มี เส้น มีเส้น

9 รอยต่อ ระหว่างผิวโค้ง กับผิวตรง ไม่มี เส้น มีเส้น

10 ไม่มี เส้น

11

12

13

14

15

16

17 ปัญหา ขนาดของวัตถุหรือชิ้นงานมี ขนาดไม่เหมาะสมกับมาตรฐานของ กระดาษเขียนแบบ ทางแก้ กำหนดสเกลของงานเขียน แบบเพื่อปรับให้มีความเหมาะสม การระบุสเกลขึ้นอยู่กับประเภทและ ชนิดของงานเขียนแบบ เช่น Metric Scale, Engineers’ Scale, Architects’ Scale เป็นต้น

18 การเขียนแบบทางเทคนิคนิยมที่จะ บอกสเกลเป็นอัตราส่วนขนาดของ ภาพวาด : ขนาดจริงของวัตถุ ( นิยมใช้ Metric Scale) A : B โดย A คือ Scale ขนาดที่วาดใน แบบ B คือ Scale ขนาดจริงของ ชิ้นงาน

19 Full Size  Full Size : ขนาดแบบเท่ากับ ขนาดงานจริง 1:1 Half Size  Half Size : ขนาดแบบเป็นครึ่งหนึ่ง ของขนาดงานจริง 1:2 ภาพขยาย  ภาพขยาย เช่น 2:1 หรือ 2X, 3:1 หรือ 3X ภาพย่อ  ภาพย่อ เช่น 1:2, 1: 3, 1 : 20 Metric Scale  Metric Scale สามารถเขียนได้ เป็น 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200

20 แบบมุมที่ 1 First – Angle Projection แบบมุมที่ 3 Third – Angle Projection

21 Third-Angle Projection ระบบการวางภาพแบบมุมที่ 3 (Third Angle)

22 Third-Angle Projection F R. T

23 Third-Angle Projection F R. T T F

24 Third-Angle Projection ระบบการวางภาพแบบมุมที่ 3 (Third Angle)

25 Third-Angle Projection ระบบการวางภาพแบบมุมที่ 3 (Third Angle)

26 First-Angle Projection ระบบการวางภาพแบบมุมที่ 1 (First Angle)

27 F R. T First-Angle Projection T F R.

28 First- and Third- Angle Projection ข้อแตกต่างกันของระบบการวาง ภาพทั้งสองแบบ ลักษณะของการวางฉาก รับภาพ ระบบมุมที่ 1 ฉากรับภาพ อยู่ข้างหลังวัตถุ ระบบมุมที่ 3 ฉากรับภาพ อยู่หน้าวัตถุ

29 First- and Third- Angle Projection ข้อแตกต่างกันของระบบการวาง ภาพทั้งสองแบบ ระบบมุมที่ 3 ฉากรับภาพ อยู่หน้าวัตถุ ลักษณะของการวางฉากรับภาพ ระบบมุมที่ 1 ฉากรับภาพ อยู่ข้างหลัง วัตถุ

30 First- and Third- Angle Projection ข้อแตกต่างกันของระบบการวาง ภาพทั้งสองแบบ ระบบมุมที่ 3 ฉากรับภาพ อยู่หน้าวัตถุ ลักษณะของการวางฉากรับภาพ ระบบมุมที่ 1 ฉากรับภาพ อยู่ข้างหลัง วัตถุ

31 Third-Angle Projection

32 First-Angle Projection

33 First- and Third- Angle Projection ข้อแตกต่างกันของระบบการวาง ภาพทั้งสองแบบ

34

35

36

37 จบสัปดาห์ ที่ 5 อย่าลืมทำการบ้าน ด้วยตนเองและทบทวน บทเรียนผ่าน e- learning


ดาวน์โหลด ppt สัปดา ห์ที่ ภาพฉายหลาย มุมมอง (Multiview Projection ) สัปดาห์ ที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google