งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การมอบนโยบาย เรื่องระบบติดตามการ ดำเนินงานป้องกันและ ปราบปรามการค้ามนุษย์ของ จังหวัด ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔. ๐๐ น. ณ ห้องประชุม สป. ๑ ชั้น ๘ กรมพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การมอบนโยบาย เรื่องระบบติดตามการ ดำเนินงานป้องกันและ ปราบปรามการค้ามนุษย์ของ จังหวัด ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔. ๐๐ น. ณ ห้องประชุม สป. ๑ ชั้น ๘ กรมพัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การมอบนโยบาย เรื่องระบบติดตามการ ดำเนินงานป้องกันและ ปราบปรามการค้ามนุษย์ของ จังหวัด ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔. ๐๐ น. ณ ห้องประชุม สป. ๑ ชั้น ๘ กรมพัฒนา สังคมและสวัสดิการ

2 เหตุผลความจำเป็น  ตามมาตรา ๒๖ ( ๓ ) แห่ง พ. ร. บ. ป้องกันและปราบปรามการค้า มนุษย์ พ. ศ. ๒๕๕๑  คำสั่ง ปกค. เรื่องแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ ศปคม. จังหวัด  คดีที่อยู่ในความสนใจของสังคม

3 ระบบติดตามการดำเนินงานป้องกันและ ปราบปรามการค้ามนุษย์ คณะกรรมการ ปกค. ศปคม. จังหวัด พมจ. สถาน คุ้มครองฯ บ้านพัก เด็กฯ ตำรวจภู ธร อัยการ จังหวัด หน่วยง านอื่น

4 การติดตามคดี (Prosecution)  รายงานเชิงปริมาณทุกครั้งที่มีการประชุม ศปคม. จังหวัด ๑. ตำรวจภูธรจังหวัด ๑. ๑จำนวนคดีที่ดำเนินการสอบสวน จำแนกตามรูปแบบการ แสวงหาประโยชน์ ๑. ๒สถิติการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จำแนกตาม เพศ อายุ และสัญชาติ ๒. อัยการจังหวัด ๒. ๑จำนวนการฟ้องคดีต่อศาล จำนวนคดี / จำเลย จำแนก ตามรูปแบบการแสวงหาประโยชน์ ๒. ๒จำนวนจำเลยที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษถึงที่สุด และ บทลงโทษ  รายงานเชิงคุณภาพเฉพาะคดีสำคัญ

5 การคุ้มครองช่วยเหลือ (Protection)  รายงานผลการช่วยเหลือผู้เสียหายทั้งเชิง ปริมาณ  จำนวนผู้เสียหายทั้งคนไทยและคนต่างด้าวที่ เข้ารับการคุ้มครอง จำแนกตามอายุ เพศ สัญชาติ และตามประเภทของการถูกแสวงหา ประโยชน์  ผู้เสียหายที่ออกไปทำงานนอกสถานคุ้มครองฯ  เชิงคุณภาพ : กรณี (case) ที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ล่าช้าจากการดำเนินคดีและการบังคับ ใช้กฎหมาย

6 การป้องกัน (Prevention)  จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป้องกันและ ปราบปรามการค้ามนุษย์  จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความรู้ความ เข้าใจเรื่องภัยของการค้ามนุษย์  จำนวนครั้งในการตรวจแรงงาน / สถานประกอบการ / โรงงาน / เรือประมง เพื่อป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ ผลของการตรวจดังกล่าว

7 ข้อพึงระวัง  ข้อมูลที่ได้เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบาย ของจังหวัด ไม่ใช่ “ การจับผิด ”  ไม่มีค้ามนุษย์ : อย่าไปทำให้มี  มีเยอะ : อย่าปกปิด  กำหนดอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน  ไม่ใช่เกี่ยงงาน : แต่บูรณาการงานร่วมกัน

8 รับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นค้า มนุษย์  E-mail : tiptops.office@gmail.comtiptops.office@gmail.com  tip = trafficking in persons ( ค้ามนุษย์ ) = การส่งข่าว / เคล็ดลับ  ps = Permanent Secretary ( ปลัดกระทรวง )  Tel : 0 2281 0153  ขอพบ : นัดหมายได้ที่สำนักงาน เลขานุการ ปคม. ( ตึก ๕ ชั้น ๓ กรมพัฒนา สังคมและสวัสดิการ )


ดาวน์โหลด ppt การมอบนโยบาย เรื่องระบบติดตามการ ดำเนินงานป้องกันและ ปราบปรามการค้ามนุษย์ของ จังหวัด ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔. ๐๐ น. ณ ห้องประชุม สป. ๑ ชั้น ๘ กรมพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google