งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาท ศสม./ รพ. สต. โดย เสาวลักษณ์ สัจจา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ. หนองคาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาท ศสม./ รพ. สต. โดย เสาวลักษณ์ สัจจา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ. หนองคาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาท ศสม./ รพ. สต. โดย เสาวลักษณ์ สัจจา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ. หนองคาย

2 บทบาท ศสม./ รพ. สต. คัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต ในผู้ป่วย เบาหวาน / ความดันโลหิตสูง คืนข้อมูลให้กับพื้นที่ ให้ได้รับทราบสถานการณ์ วางแผน / โครงการ จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อชะลอภาวะแทรกซ้อนทางไต KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อช่วยสนับสนุนการ จัดการดูแลตนเอง ผลการดำเนินงาน - เชิงปริมาณ - เชิงคุณภาพ

3 บทบาท ศสม./ รพ. สต.

4 “ นวัตกรรมสื่อ การสอน ” ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินระยะ ไตเสื่อม 5 Stage 4 1. โมเดลเปรียบเทียบระยะไตเสื่อม กับเมล็ดผลทับทิม 2. โมเดลเปรียบเทียบระยะไตเสื่อม กับค่าเงินบาท 1. โมเดลเปรียบเทียบระยะไตเสื่อม กับเมล็ดผลทับทิม 2. โมเดลเปรียบเทียบระยะไตเสื่อม กับค่าเงินบาท

5 ผลลัพธ์ที่ได้จาก นวัตกรรม ผลลัพธ์ทางด้านพฤติกรรม รูปแบบการจัดการตนเอง เข็มไมล์ชีวิต ชมรมจิตอาสา เครือข่ายที่ช่วยส่งเสริมในการจัดการ ตนเอง

6 ระดับความรู้ จำนวน ( ค น ) ร้อยละ ก่อนหลังก่อนหลัง ต่ำ ( 0-7.7 คะแนน )130260 ปานกลาง ( 7.8-10.3 คะแนน ) 3066012 สูง ( 10.4-13 คะแนน ) 7441488 รวม 50 100 ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ป่วย ไต CKD จำแนกตามระดับความรู้ก่อน - หลัง (N=50 คน )

7 ผลลัพธ์ผู้ป่วย ค่าเฉ ลี่ย SD t-test p- value แบบแผนความเชื่อด้าน สุขภาพ การรับรู้โอกาสเสี่ยง ก่อนได้รับโปรแกรม 16.64 2.3350.55<0.001 ภายหลังได้รับโปรแกรม การรับรู้ความรุนแรง ก่อนได้รับโปรแกรม ภายหลังได้รับโปรแกรม การรับรู้อุปสรรค ก่อนได้รับโปรแกรม ภายหลังได้รับโปรแกรม การรับรู้ประโยชน์ ก่อนได้รับโปรแกรม ภายหลังได้รับโปรแกรม 20.16 14.74 17.67 10.72 13.64 11.15 14.66 1.96 1.73 1.04 1.44 1.57 1.69 0.89 60.05 52.52 48.30 <0.001 ตารางที่ 2 ผลลัพธ์ของผู้ป่วย CKD ตามทฤษฎี HBM ก่อน - หลัง (N=50 คน )

8 การสนับสนุนทางสังคม ก่อนได้รับโปรแกรม 18.941.27 105.5 9 <0.001 ภายหลังได้รับโปรแกรม การดูแลตนเอง 20.580.98 ก่อนได้รับโปรแกรม 35.942.5998.10<0.001 ภายหลังได้รับโปรแกรม 44.222.00 ตารางที่ 2 ผลลัพธ์ของผู้ป่วย CKD ตามทฤษฎีพฤติกรรมก่อน - หลัง (N=50 คน )( ต่อ ) ผลลัพธ์ผู้ป่วยค่าเฉลี่ย SD t-testp-value

9 การนำเสนอข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจ สถานการณ์ไตเรื้อรัง จาก DM/HT ชุมชนบ่อหิน ลำดับ ความหมาย 0 ไตปกติ = 23 คน มีเงินมากกว่า 100 บาท 1 ไตเริ่มผิดปกติหรือปกติ หมายถึง ไตก็ทำงานได้ปกติ มีเงินอยู่ 90-100 บาท = 24 คน 2 ไตเริ่มเสื่อม หมายถึงผู้ป่วยมีเงิน 60-89 บาท = 90 คน 3 ไตเสื่อม หมายถึง ผู้ป่วยมีเงิน 30-59 บาท = 30 คน 4 ไตเริ่มวาย หมายถึง ผู้ป่วยมีเงิน 15-29 บาท = 4 คน 5 ไตวาย หมายถึง ผู้ป่วยมีเงิน 0-14 และ ได้รับการทดแทนทาง ไตล้างไตทางหน้าท้อง ฟอกเลือด ผ่าตัดเปลี่ยนไต = 5 คน

10 บทบาท รพ. สต./ ขอบข่ายการ ให้บริการ CKD ชุมชน - เครือข่าย - รพ. สต Stage1 ค่า GFR >90 ไตปกติหรือเริ่ม ผิดปกติ Stage 2 ค่า GFR 60-89 ไตเริ่มเสื่อม Stage 3 ค่า GRF 30-59 ไตเสื่อม Stage 4 ค่า GFR 15- 29 ไตเริ่มวาย Stage 4 ค่า GFR 0-14 ไตวาย โรงพยาบาล หนองคาย

11 11 การจัดการ รายกรณี เข็มไมล์ ชีวิต

12 ชมรมคน รักษ์ ทีมสหสาขา วิชาชีพ ชมรม จริยธรรม ท้อง ถิ่น ข้าราชการ บำนาญ กลุ่ม เครือข่าย พระ

13 เครือข่ายที่ช่วยส่งเสริมในการ จัดการตนเอง แพทย์ องค์กร อิสระ เทศบ าล ปลูกผักปลอด สารพิษ อ. จาก มข ทีมสหสาขา วิชาชีพ นส ค.

14 จิตวิทยาบริหารงาน ในชุมชน โสสิม่าง ภูเขาให้เป็น เดิ้น แม่นมักจกสิเหี่ยน แสนด้าม กะส่างมัน คันแม่นใจเอาตั้ง คง สมหวังมื่อใหม่ มื่อนี่เฮาแลนล่ม มื่อหน้าสิ แล่นหัน จาก คุณพ่อสุบรรณ เชษฐา เครือข่ายประสานงานสถาบัน พระปกเกล้าจังหวัดหนองคาย

15 15


ดาวน์โหลด ppt บทบาท ศสม./ รพ. สต. โดย เสาวลักษณ์ สัจจา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ. หนองคาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google