งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.CKD clinic : คลินิกชะลอไตเสื่อม 1.CKD clinic level 1 รพศ./รพท./รพช.แม่ข่าย ที่มีแพทย์+สหสาขา 2.CKD clinic level 2 ระดับรพช. 3.CKD clinic level 3 ระดับรพ.สต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.CKD clinic : คลินิกชะลอไตเสื่อม 1.CKD clinic level 1 รพศ./รพท./รพช.แม่ข่าย ที่มีแพทย์+สหสาขา 2.CKD clinic level 2 ระดับรพช. 3.CKD clinic level 3 ระดับรพ.สต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1.CKD clinic : คลินิกชะลอไตเสื่อม 1.CKD clinic level 1 รพศ./รพท./รพช.แม่ข่าย ที่มีแพทย์+สหสาขา 2.CKD clinic level 2 ระดับรพช. 3.CKD clinic level 3 ระดับรพ.สต. -การจัดอบรมความรู้ ทักษะ - มีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจแก่ โรงพยาบาลเครือข่าย พี่ช่วยน้อง โดยการอบรมmanager - และการลงเยี่ยม รพช. - สร้างแนวทางการดูแล และส่งต่อ -การคัดกรองแต่ละระดับ ระดับรพ.สต. ดำเนินกิจกรรมเชิงรุก หลายแห่ง สร้างเสริมสุขภาพ - เริ่มดำเนินการในโรงพยาบาลรพช.แม่ข่าย

2 ขอบข่ายการ ให้บริการ CKD ชุมชน - เครือข่าย - รพ. สต Stage1 ค่า GFR >90 ไตปกติหรือเริ่ม ผิดปกติ Stage 2 ค่า GFR 60-89 ไตเริ่มเสื่อม Stage 3 ค่า GRF 30-59 ไตเสื่อม Stage 4 ค่า GFR 15- 29 ไตเริ่มวาย Stage 5 ค่า GFR 0-14 ไตวาย โรงพยาบาล หนองคาย

3 2.HD:Hemodialysis ( การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ) การควบคุมคุณภาพหน่วย การเตรียมศูนย์ไตเทียมรองรับผู้ป่วย หลังจาก PD-drop out การผ่าตัดต่อเส้นเลือดสำหรับล้างไต

4 3.CAPD:Continuous Amburatory Peritoneal Dialysis 1.การเข้าถึงการวางสายล้างไต < 14 วัน (มีแพทย์วางสายครบทุกจังหวัด) 2. การขยาย Node จ.หนองคาย ได้แก่ รพ. โพนพิสัย จ.อุดรธานี อยู่ระหว่างดำเนินการต่อเนื่อง : รพ.บ้านดุง รอการตอบรับขึ้นทะเบียน : รพ.กุมภวาปี อยู่ระหว่างดำเนินการ : รพ.หนองหาน อยู่ระหว่างดำเนินการ จ.สกลนคร ที่รับผู้ป่วยแล้วได้แก่ : รพ.สว่างแดนดิน : รพ.วานรนิวาส

5 4.KT:Kidney Transplant(การเปลี่ยนไต) KT center ศูนย์เปลี่ยนถ่ายไต รพศ.อุดรฯ - Living related Transplantation มีผู้ป่วย ผ่าตัด KT 1 ราย ( กันยายน 2556) - Cadaveric related Transplantation ก่อน ส. ค.2557 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการบริจาค อวัยวะและปลูกถ่ายไต กำหนดแผนดำเนินงานฯด้านปลูกถ่ายไต ส่งบุคลากรศึกษาดูงานด้านการปลูกถ่ายไต จัดประชุมวิชาการ “ การปลูกถ่ายไต ก้าวใหม่ ของโรงพยาบาลอุดรธานี ”

6 จำนวนเครื่องไตเทียม ( ภาครัฐฯ ) เปรียบเทียบปี 2555-2556

7 HD นค 40 M 20/20 ……1 ต่อ 12500 อด 89 M 8/90 …….1 ต่อ 16000 นคร 61 M 0 …………1 ต่อ 11500 สกล 82 M 38/44 …………1 ต่อ 15800 เลย 31 M 18/31 …………1 ต่อ 2000 หนองบัว 19 M ………… 1 ต่อ 26000 บก 14 M ………… ………… 1 ต่อ 29000

8 จำนวนเครื่องไตเทียม ( ภาคเอกชน ) ปี 2556

9 จำนวนผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง (CAPD) เปรียบเทียบปี 2555-2556

10 CAPD นค 229 ……1 ต่อ 2183 อด 450 …….1 ต่อ 3550 นคร 140 …………1 ต่อ 5000 สกล 498 …………1 ต่อ 2610 เลย 216 …………1 ต่อ 2870 หนองบัว 145 ……1 ต่อ 3448 บก 115 ……… 1 ต่อ 3565

11 ระยะเวลารอคอยการวางสายล้างไต ทางช่องท้อง (<14 วัน ) เปรียบเทียบปี 2555-2556 วัน

12 จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เปรียบเทียบปี 2555-2556

13 จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ( รายใหม่ ) เปรียบเทียบปี 2555-2556

14 CAPD ในพวง บริการเขต 8 COPD center Node : 2556 Node : 2556 รพ.บ้านดุง รพ.ท่าบ่อ รพ.สว่างแดนดิน รพ.วานรนิวาส รพ.นาแก รพ.โพนพิสัย รพ.บ้านผือ รพ.กุมภวาปี รพ.หนองหาร

15 การพัฒนาศักยภาพ :ความรู้และทักษะ 1.ครั้งที่1 เรื่อง CKD management จัดร่วมกันกับการอบรม NCD manager ( ณ โรงแรมบ้านเชียง ปลาย มีค.56) 2.ครั้งที่2 วันที่26-28 มิย.56 ณ โรงแรมอัศวรรณ หนองคาย พัฒนาความรู้และทักษะแก่บุคลากร เน้น รพช./รพ.สต. เรื่อง การจัดการ CKD &CAPD เน้นความร่วมมือของทุกจังหวัด โดยสหวิชาชีพร่วมมือกัน แชร์วิทยากรจากจังหวัดหนองคาย อุดรฯ สกลฯ (มี Model จากรพ.ที่ทำได้ดีเป็น ต้นแบบ) 3.สรุป ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลการดำเนินการ ต้นกันยายน2556

16 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร CKD/CAPD เพื่อการพัฒนาศักยภาพและเป็นรูปแบบ แก่เครือข่ายในการพัฒนาระดับจังหวัด

17 รูปแบบการประชุม บรรยาย อภิปราย ฐานเรียนรู้

18 วิทยากรจากจังหวัดเครือข่ายเขต 8 ร่วมมือ - ร่วมใจกัน

19 ฐานเรียนรู้ CKD 1. ฐานการคัดกรองและการจัดการ CKD 2. ฐานอาหาร 3. ฐานยา 4. ฐาน กิจกรรมบำบัด

20 ฐานเรียนรู้ CAPD 1. ฐานยา 2. ฐานอาหาร 3. ฐานการ เปลี่ยนถุงน้ำยา 4. ฐานการดูแลแผลช่องทางออก 5. ฐานการเยี่ยมบ้าน

21 ประเมินผลแบบไม่เครียดและมี รางวัล

22 ภาพกิจกรรม

23


ดาวน์โหลด ppt 1.CKD clinic : คลินิกชะลอไตเสื่อม 1.CKD clinic level 1 รพศ./รพท./รพช.แม่ข่าย ที่มีแพทย์+สหสาขา 2.CKD clinic level 2 ระดับรพช. 3.CKD clinic level 3 ระดับรพ.สต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google