งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.themegallery.com สมาชิกกลุ่ม  คุณนิศารัตน์ สุนทรพิทักษ์ แผนก OPD นอก โรงพยาบาลสิรินธร จ. ขอนแก่น  คุณปรียา ปรุงคำมา สอต. แคนเหนือ อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.themegallery.com สมาชิกกลุ่ม  คุณนิศารัตน์ สุนทรพิทักษ์ แผนก OPD นอก โรงพยาบาลสิรินธร จ. ขอนแก่น  คุณปรียา ปรุงคำมา สอต. แคนเหนือ อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.themegallery.com สมาชิกกลุ่ม  คุณนิศารัตน์ สุนทรพิทักษ์ แผนก OPD นอก โรงพยาบาลสิรินธร จ. ขอนแก่น  คุณปรียา ปรุงคำมา สอต. แคนเหนือ อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น  คุณนันทนัช นงประโคน สอ. อ. จ. บุรีรัมย์  คุณปิยะนันท์ โพธิชัย แผนก NICU รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์ อนามัยที่ 6 จ. ขอนแก่น  คุณสุรินทร์ สีระสูงเนิน สอ. อ. จ. บุรีรัมย์  คุณณีรชา บุญยมาตย์ แผนก อายุรกรรมชาย รพ. ขอนแก่น จ. ขอนแก่น  คุณอุมาพร เคนศิลา แผนกอายุรกรรมหญิง รพ. สมเด็จพระเทพฯ จ. นครนายก การดูแลผู้ป่วย CAPD

2 www.themegallery.com ประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดีเด่นระดับเขต ปี 2555 ของชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ผลงาน เด่น

3 www.themegallery.com แนวทางการดูแลผู้ป่วย ล้างไตทางช่องท้อง

4 www.themegallery.com ทีมนักสุขภาพ ครอบครัว

5 www.themegallery.com บทบาทหน้าที่พยาบาลกับการดูแล สุขภาพ ( สภาการพยาบาล,2548)  เยี่ยมบ้านเพื่อประเมินวินิจฉัยสภาพ, วางแผนการ พยาบาล, ประเมินผล การดูแลที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง Family-Center Care:FCC เยี่ยมการเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วย CAPD

6 www.themegallery.com บทบาทหน้าที่พยาบาลกับ การดูแลสุขภาพ  ประสานการดูแลกับทีมสหวิชาชีพ ทีมจากโรงพยาบาล หนองคาย หน่วยกู้ชีพ ( EMS จาก อบต.)

7 www.themegallery.com บทบาทหน้าที่พยาบาลกับการดูแล สุขภาพ

8 www.themegallery.com บทบาทหน้าที่พยาบาลกับการ ดูแลสุขภาพ  สร้างเสริมศักยภาพของครอบครัวให้สามารถดูแล สุขภาพช่วยเหลือกันได้ การดูแลที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง (Family – Center Care : FCC ) (Hanson,Gendaly-Duff and Kaakinen (2001)) 1. ศักดิ์ศรีและความยอมรับ นับถือ 2. การแบ่งปันข้อมูล 3. การมีส่วนร่วม 4. ความร่วมมือร่วมใจ 5. การคำนึงถึงจุดแข็ง 6. การยืดหยุ่น 7. การเสริมพลังอำนาจ

9 www.themegallery.com ผลลัพธ์การให้การดูแล ผู้ป่วย CAPD ที่บ้าน  นวตกรรม เสาแขวนน้ำยาล้างไต กระเป๋าใส่สาย CAPD กระเป๋าผ้าจาก โรงพยาบาล ปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสม กับการใช้งาน

10 www.themegallery.com ผลลัพธ์การให้การดูแล ผู้ป่วย CAPD ที่บ้าน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน สุขภาวะ คุณภาพชีวิตที่ดี

11 จบการนำเสนอ ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt Www.themegallery.com สมาชิกกลุ่ม  คุณนิศารัตน์ สุนทรพิทักษ์ แผนก OPD นอก โรงพยาบาลสิรินธร จ. ขอนแก่น  คุณปรียา ปรุงคำมา สอต. แคนเหนือ อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google