งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดูแลผู้ป่วย CAPD สมาชิกกลุ่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดูแลผู้ป่วย CAPD สมาชิกกลุ่ม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดูแลผู้ป่วย CAPD สมาชิกกลุ่ม
คุณนิศารัตน์ สุนทรพิทักษ์ แผนก OPD นอก โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น คุณปรียา ปรุงคำมา สอต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น คุณนันทนัช นงประโคน สอ อ จ.บุรีรัมย์ คุณปิยะนันท์ โพธิชัย แผนก NICU รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 จ.ขอนแก่น คุณสุรินทร์ สีระสูงเนิน สอ อ จ.บุรีรัมย์ คุณณีรชา บุญยมาตย์ แผนก อายุรกรรมชาย รพ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น คุณอุมาพร เคนศิลา แผนกอายุรกรรมหญิง รพ.สมเด็จพระเทพฯ จ.นครนายก

2 ผลงานเด่น ประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นระดับเขต ปี 2555
ของชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

3 แนวทางการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง

4 ทีมนักสุขภาพครอบครัว

5 บทบาทหน้าที่พยาบาลกับการดูแลสุขภาพ (สภาการพยาบาล,2548)
บทบาทหน้าที่พยาบาลกับการดูแลสุขภาพ (สภาการพยาบาล,2548) เยี่ยมบ้านเพื่อประเมินวินิจฉัยสภาพ,วางแผนการพยาบาล,ประเมินผล การดูแลที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง Family-Center Care:FCC เยี่ยมการเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วย CAPD

6 บทบาทหน้าที่พยาบาลกับการดูแลสุขภาพ
ประสานการดูแลกับทีมสหวิชาชีพ ทีมจากโรงพยาบาลหนองคาย หน่วยกู้ชีพ ( EMS จาก อบต.)

7 บทบาทหน้าที่พยาบาลกับการดูแลสุขภาพ

8 บทบาทหน้าที่พยาบาลกับการดูแลสุขภาพ
สร้างเสริมศักยภาพของครอบครัวให้สามารถดูแลสุขภาพช่วยเหลือกันได้ การดูแลที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง (Family – Center Care : FCC ) (Hanson,Gendaly-Duff and Kaakinen (2001)) 1.ศักดิ์ศรีและความยอมรับนับถือ 2.การแบ่งปันข้อมูล 3.การมีส่วนร่วม 4.ความร่วมมือร่วมใจ 5.การคำนึงถึงจุดแข็ง 6.การยืดหยุ่น 7.การเสริมพลังอำนาจ

9 ผลลัพธ์การให้การดูแล ผู้ป่วย CAPD ที่บ้าน
นวตกรรม เสาแขวนน้ำยาล้างไต กระเป๋าใส่สาย CAPD กระเป๋าผ้าจากโรงพยาบาล ปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

10 ผลลัพธ์การให้การดูแล ผู้ป่วย CAPD ที่บ้าน
ไม่มีภาวะแทรกซ้อน สุขภาวะ คุณภาพชีวิตที่ดี

11 จบการนำเสนอ ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt การดูแลผู้ป่วย CAPD สมาชิกกลุ่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google