งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เจ้าหน้าที่หน่วยไตเทียม TOP OF CENTER มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์ 11 กันยายน 2553 แจริญโฮเต็ล การพัฒนาระบบการดูแล ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เจ้าหน้าที่หน่วยไตเทียม TOP OF CENTER มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์ 11 กันยายน 2553 แจริญโฮเต็ล การพัฒนาระบบการดูแล ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เจ้าหน้าที่หน่วยไตเทียม TOP OF CENTER มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์ 11 กันยายน 2553 แจริญโฮเต็ล การพัฒนาระบบการดูแล ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง

2 จำนวนเตียง 349 เตียง บุคลากร 942 คน แพทย์ 45 คน ทันตแพทย์ 11 คน เภสัชกร 18 คน พยาบาล 322 คน ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 434 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว 385 บริบท : ข้อมูลทั่วไป

3 แพทย์อายุรกรรม 7 คน อายุรแพทย์โรคไต 1 คน อายุรแพทย์อบรม 4 เดือน 1 คน พยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม 4 คน (รวม PD Nurse ผ่านการอบรม 2 คน) พยาบาลอบรม 4 เดือน 2 คน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2 คน ผู้ช่วย PD Nurse 1 คน TOP OF CENTER

4 ปัญหา ESRD 70% DM/HT การเข้าถึงได้น้อย สิ้นเนื้อประดาตัว PD first (2551) จำนวนCAPD เพิ่มรวดเร็ว พัฒนาระบบ (โจทย์ ดูแลตนเองที่บ้าน) Network เข้มแข็ง ท่าบ่อ back up ระบบการส่งต่อ 4 ความเป็นมา

5 จำนวนผู้ป่วย CAPD (ณ สิ้นปีงบประมาณ) คน

6 การดำเนินการ ระยะที่1 เริ่มพัฒนา 2551-2552 จัดตั้งศูนย์บริการ การวางระบบการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ จัดทำมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง (CAPD) อบรมบุคลากรภายในและภายนอกโรงพยาบาล การส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วย การคัดเลือกผู้ป่วยมีคณะกรรมการ2ชุด(ระดับจังหวัด และระดับรพ.) ระยะที่2 พัฒนาเครือข่ายบริการ 2552-2554 ภายใน/ภายนอกรพ. ( รพ.สต. รพช.) สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครโรคไต

7 การดำเนินการ ระยะที่3 การขยายผล 2555-2556 - การดูแลเชิงคุณภาพ ผลลัพธ์ทางคลินิก ลดComplication - พัฒนาQOL โดยภาคีเครือข่าย - การสร้างทีมในระดับรพ.สต.ที่มีคุณภาพเหมือนรพ. - การสร้างNode - จัดวิชาการ CAPD สัญจร ที่หน่วยบริการเครือข่ายในจังหวัด

8 ขั้นตอนการรับบริการ ( รับประกันการเข้าถึงการวางสาย TK ภายใน 2 สัปดาห์ ) Training ผ่าตัดวางสาย - OR - Bed side เยี่ยมบ้านโดย รพ.สต. D/CD/C F/UF/U Home Visit เลือก CAPD counseling พบแพทย์

9 การดำเนินการ 1 พัฒนาบุคลากร 2 การส่งเสริมการดูแลตนเอง และการเสริมพลังอำนาจ 3 สนับสนุนส่งเสริมด้านวิชาการ 4 CKD Clinic เชิงรุก 5 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของชมรมเพื่อนโรคไต

10 1 การพัฒนาบุคลากร อบรม ภายในและภายนอกรพ. - การส่งบุคลากรอบรม CAPD - ศัลยแพทย์วางสาย - Ward ต่างๆและบุคลากรในเครือข่าย การหมุนเวียนบุคลากร ผล ทำให้ดูแลได้อย่างมีคุณภาพและเชื่อมโยง 10

11 1พัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงพยาบาลและชุมชน

12 2 การส่งเสริมการดูแลตนเอง และการเสริมพลังอำนาจ Self Health Group 12 กิจกรรม Patient’s Day ครอบครั วใหญ่ เชิดชู คนดี

13 13 การใช้ยา อาหารโรคไต การปฏิบัติตัว

14 3 สนับสนุนส่งเสริมด้านวิชาการ/วิจัย/ CQI 14 Humanized care

15 4 Delivery CKD Clinic ( การดำเนินงานเชิงรุก ร่วมกับชุมชน) ร่วมกับงานวสค.และรพ.สต. ค้นหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเชิงรุก (DM/ HT ใน CUP อำเภอเมือง) โดยใช้ศาลาวัด หรือห้องประชุมรพ.สต. เป็นสถานที่จัด กิจกรรม ตรวจคัดกรองเบาหวาน ตรวจหาค่า GFR โดยผู้ป่วยมีส่วนร่วม รับทราบข้อมูลว่าตนเองเป็น CKD ระยะใด มี GFR เท่าใด (แถบสีบอก GFR ) ผู้ป่วยดูงานที่ไตเทียม (ดูอนาคตจะเป็นเช่นไร หากปฏิบัติตัวไม่ดี) ถอดบทเรียน 15 TOP OF CENTER

16 5 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม ของชมรมเพื่อนโรคไต 16

17 ช่องทางการสื่อสารระหว่างรพ.กับรพ.สต.และเครือข่าย Call,call center, e-mail, facebook, home visit,document ติดต่อเรา : kidneynk@gmail.comkidneynk@gmail.com Facebook: kidneynongkhai

18 ผลลัพธ์ทางคลินิก

19 5. นวัตกรรม นวัตกรรมการแก้ปัญหาสาย Malfunction วิธีการ ใช้สาย Gastroscope Brush ใส่เข้าไปในสาย Tenckhoff ความยาวเท่ากับสาย Tenckhoff 19

20 .20 สรุปผลการพัฒนา มิติด้านสังคม -ประชาชนเข้าถึงบริการ เท่าเทียม -เกิดเรื่องเล่าดีดีจากคนหน้างาน รพ.สต. -ความภาคภูมิใจในการดูแลผู้ป่วย -ความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างจนท.รพ.กับ หน่วยบริการปฐมภูมิและ อปท. -เกิดจิตอาสา มิติด้านเศรษฐกิจ ลดภาระ ภาวะหมดตัวใน การรักษา อปท.สนับสนุนงบประมาณ ด้านการพัฒนาทีม -เกิดเครือข่ายจนท.และเครือข่ายผู้ป่วย -การเชื่อมโยงการพัฒนาสู่การดูแลเชิงรุก -ทีมที่เข้มแข็ง -จนท. มีศักยภาพ +ใจ -เกิดนวัตกรรม คุณภาพชีวิต ที่ดี - การดูแลที่มีคุณภาพ -ผู้ป่วย/ญาติ เข้าใจใน การดูแลตนเองและมี ส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นจน สิ้นสุด -ลดภาวะแทรกซ้อน

21 ความภาคภูมิใจ 21 เป็นที่ศึกษาดูงานรพ.ระดับ รพท. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวด เรียงความ การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยCAPDรพ.ของ ข้าพเจ้า ปี 2553 รางวัลชนะเลิศ การประกวด TOP OF CENTER 2554 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ทีมเครือข่ายเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกรพ. รางวัลชมเชยการประกวดเรื่องสั้น สปสช.เขต8 2554 เรื่อง “ ดอกไม้ที่ร่วงโรย” ชีวิตของผป.CAPD

22 กำลังพัฒนา - ขยาย เครือข่ายบริการ - พัฒนาระดับรพ. สต. รพร. ท่า บ่อ รพ. โพน พิสัย node รพ. หนองคา ย รพ. สต

23 การดำเนินงานในชุมชน 23


ดาวน์โหลด ppt เจ้าหน้าที่หน่วยไตเทียม TOP OF CENTER มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์ 11 กันยายน 2553 แจริญโฮเต็ล การพัฒนาระบบการดูแล ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google