งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 แนวทางการพัฒนา งานวิจัย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จากฐานข้อมูล 21 แฟ้ม บัณฑิต ถิ่นคำรพ, PhD. (Statistics) รองศาสตราจารย์ ภาควิชาชีวสถิติและ ประชากรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 แนวทางการพัฒนา งานวิจัย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จากฐานข้อมูล 21 แฟ้ม บัณฑิต ถิ่นคำรพ, PhD. (Statistics) รองศาสตราจารย์ ภาควิชาชีวสถิติและ ประชากรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 แนวทางการพัฒนา งานวิจัย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จากฐานข้อมูล 21 แฟ้ม บัณฑิต ถิ่นคำรพ, PhD. (Statistics) รองศาสตราจารย์ ภาควิชาชีวสถิติและ ประชากรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 2 1. แฟ้ม PERSON 2. แฟ้ม DEATH 3. แฟ้ม CHRONIC 4. แฟ้ม CARD 5. แฟ้ม SERVICE 6. แฟ้ม DIAG 7. แฟ้ม APPOINT 8. แฟ้ม SURVEIL 9. แฟ้ม DRUG 10. แฟ้ม PROCED 11. แฟ้ม WOMEN 12. แฟ้ม FP 13. แฟ้ม EPI 14. แฟ้ม NUTRI 15. แฟ้ม ANC 16. แฟ้ม PP 17. แฟ้ม MCH 18. แฟ้ม HOME 19. แฟ้ม NCDSCREEN 20. แฟ้ม CHRONICFU 21. แฟ้ม LABFU โครงสร้างฐานข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในรูปแบบ 21 แฟ้มมาตรฐาน (ตามมาตรฐาน 18 แฟ้ม) ปีงบประมาณ 2555 เวอร์ชั่น 4.1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

3 Database to Report 3

4 Real time report 4

5 ร้อยละของการมีระดับ HbA1C < 7% ในผู้ป่วย Type 2 DM จำแนกตามเขต ปี 2555 5

6 ร้อยละของการมีระดับ HbA1C < 7% ในผู้ป่วย Type 2 DM จำแนกตามเขต 6 ค่าเฉลี่ย ปี 2553 = 35.6% ค่าเฉลี่ย ปี 2554 =34.6% ค่าเฉลี่ย ปี 2555 =33.4%

7 ร้อยละของการมีระดับ HbA1C < 7% จำแนกตามประเภทของโรงพยาบาล ประเภท N ปี 2553 HbA1C < 7% ปี 2553 (%) N ปี 2554 HbA1C < 7% ปี 2554 (%) N ปี 2555 HbA1C < 7% ปี 2555 (%) โรงพยาบาล ศูนย์ 3,637 1,429 (39.3%) 3,137 1,130 (36.0%) 3,415 1,281 (37.5%) โรงพยาบาล ทั่วไป 5,777 1,990 (34.4%) 4,239 1,478 (34.9%) 4,812 1,708 (35.5%) โรงพยาบาล ชุมชน 6,026 2,054 (34.1%) 11,186 3,757 (33.6%) 13,000 3,930 (30.2%) 7

8 ร้อยละของการมีระดับ HbA1C < 7% จำแนกตามอายุ อายุ N ปี 2553 HbA1C < 7% ปี 2553 (%) N ปี 2554 HbA1C < 7% ปี 2554 (%) N ปี 2555 HbA1C < 7% ปี 2555 (%) < 50 ปี 2,688 668 (24.9%) 3,258 816 (25.0%) 3,750 959 (25.6%) 50 - 54 ปี 2,265 648 (28.6%) 2,731 811 (29.7%) 3,135 821 (26.2%) 55 – 59 ปี 2,748 910 (33.1%) 3,565 1,149 (32.2%) 3,985 1,190 (29.9%) ≥ 60 ปี 7,955 3,346 (42.1%) 9,889 3,947 (39.9%) 11,746 4,578 (39.0%) 8

9 3 จังหวัด ที่มีการตรวจ HbA1C และสามารถควบคุมระดับ HbA1C < 7% เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปี ตรวจหาระดับ HbA1C ประจำปี อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 9 ร้อยละของ ระดับ HbA1C < 7 %

10 Long term trend 10

11 Rate by disease 11

12 Trend by place 12

13 Trend of groups of diseases 13

14 Distribution by time 14

15 Long term trend 15

16 Time of the day 16

17 Time: months of years 17

18 Epidemic Curve 18

19 Epidemic Curve 19

20 Progression Flow diagram 20

21 Time Series Analysis 21

22 Path analysis 22

23 Dynamic path analysis 23

24 Cluster analysis: Dendrogram 24

25 CART Classification regression tree 25

26 Survival analysis 26

27 Survival analysis 27

28 Markov model Transitional probability 28

29 Prediction 29

30 Prediction 30

31 Spatial Analysis: Space only John Snow 31

32 Spatial Temporal Analysis: Space and time 32

33 Median age at first ??? 33

34 The 21 Files is a Cohort study ขนาดปัญหา: อัตราป่วย จำแนกตาม บุคคล เวลา สถานที่ –เปลี่ยนไปตามเวลา อย่างไร –มีอะไรที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้น –Routine & Real time ผลงาน: เปรียบเทียบระหว่าง –ผลที่ทำได้ เปรียบเทียบกับ เป้าหมาย –เปรียบเทียบผลงานเรา กบที่อื่น (ประเภท ระดับ ขนาด ฯลฯ) –เปรียบเทียบด้านลำดับที่ หรือค่าของอัตรา –Routine & Real time ผลงานวิชาการ: บทความวิจัย –แก้ปัญหาที่ลึกซึ้งขึ้น เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ทำซ้ำได้) –เรียนรู้ ขอตำแหน่ง การศึกษาต่อ –ตีพิมพ์ มีชื่อ ได้รับการกล่าวขานถึง (อ้างอิง) ตลอดไป 34

35 ช่องทางเพื่อการสร้างงานวิจัยจากข้อมูลที่มีการเผยแพร่แบ่งปัน

36 www.damus.in.th

37 ใช้ DAMUS เป็นช่องทาง พัฒนาทักษะการทำวิจัย การส่งคำขอใช้ข้อมูล มีต้นแบบเอกสาร Analysis plan proposal นั่นคือหัวข้อสำคัญต้องรู้ในการทำวิจัย มี Help ให้ศึกษา มีตัวอย่าง ให้ดู หลังจากส่ง Analysis plan proposal ท่านอาจได้รับการติดต่อให้ ปรับแก้ (เพราะแผนดี มีชัยไปกว่าครึ่ง) มีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญให้ขอรับการสนับสนุนวิชาการ (มีเครื่องมือค้นหา ชื่อ และส่งคำเชิญ) Resource-limited researchers will NOT be left behind DAMUS provides an opportunity for new researchers

38 ใช้ DAMUS เป็นเวทีสร้างเครือข่าย สมัครเป็นผู้ให้บริการด้านวิชาการ (Professional service provider) เพิ่มพูนประสบการณ์ ทีมงาน อาจมีรายได้เพิ่ม (ทุน ค่าตอบแทน ตีพิมพ์)  Researcher  Student  Research methodologist  Epidemiologist  Statistician  Data analyst  Data manager  Medical writer  Scientific writer in other areas  Clinical research associate (CRA)  Economist etc. พัฒนา Analysis plan proposal ดีๆ แล้วจะมีทีมเชี่ยวๆ มาร่วมมือทำ คำถามวิจัยดีๆ จะมีคนช่วยพัฒนา Analysis plan proposal ดีๆ สามารถสร้างงานวิจัยดีๆ ได้

39 Data Archival for Maximum Utilization System ขุมทรัพย์ข้อมูลดิบจากงานวิจัย แบ่งกันใช้ ร่วมกันสร้าง www.damus.in.th

40 Q & A Thank you


ดาวน์โหลด ppt 1 แนวทางการพัฒนา งานวิจัย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จากฐานข้อมูล 21 แฟ้ม บัณฑิต ถิ่นคำรพ, PhD. (Statistics) รองศาสตราจารย์ ภาควิชาชีวสถิติและ ประชากรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google