งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการพัฒนางานวิจัย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จากฐานข้อมูล 21 แฟ้ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการพัฒนางานวิจัย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จากฐานข้อมูล 21 แฟ้ม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการพัฒนางานวิจัย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จากฐานข้อมูล 21 แฟ้ม
บัณฑิต ถิ่นคำรพ, PhD. (Statistics) รองศาสตราจารย์ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 ในรูปแบบ 21 แฟ้มมาตรฐาน (ตามมาตรฐาน 18 แฟ้ม) ปีงบประมาณ 2555
โครงสร้างฐานข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในรูปแบบ 21 แฟ้มมาตรฐาน (ตามมาตรฐาน 18 แฟ้ม) ปีงบประมาณ 2555 เวอร์ชั่น 4.1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 1.         แฟ้ม PERSON 2.         แฟ้ม DEATH 3.         แฟ้ม CHRONIC 4.         แฟ้ม CARD 5.         แฟ้ม SERVICE 6.         แฟ้ม DIAG 7.         แฟ้ม APPOINT 8.         แฟ้ม SURVEIL 9.         แฟ้ม DRUG 10.       แฟ้ม PROCED 11.       แฟ้ม WOMEN 12.       แฟ้ม FP 13.       แฟ้ม EPI 14.       แฟ้ม NUTRI 15.       แฟ้ม ANC 16.       แฟ้ม PP 17.       แฟ้ม MCH 18.       แฟ้ม HOME 19.       แฟ้ม NCDSCREEN 20.       แฟ้ม CHRONICFU 21.       แฟ้ม LABFU

3 Database to Report

4 Real time report

5 ร้อยละของการมีระดับ HbA1C < 7% ในผู้ป่วย Type 2 DM จำแนกตามเขต ปี 2555

6 ร้อยละของการมีระดับ HbA1C < 7% ในผู้ป่วย Type 2 DM จำแนกตามเขต
ค่าเฉลี่ย ปี 2553 = 35.6% ค่าเฉลี่ย ปี 2555 =33.4% ค่าเฉลี่ย ปี 2554 =34.6%

7 ร้อยละของการมีระดับ HbA1C < 7% จำแนกตามประเภทของโรงพยาบาล
N ปี 2553 HbA1C < 7% ปี 2553 (%) ปี 2554 ปี 2554 (%) ปี 2555 ปี 2555 (%) โรงพยาบาลศูนย์ 3,637 1,429 (39.3%) 3,137 1,130 (36.0%) 3,415 1,281 (37.5%) โรงพยาบาลทั่วไป 5,777 1,990 (34.4%) 4,239 1,478 (34.9%) 4,812 1,708 (35.5%) โรงพยาบาลชุมชน 6,026 2,054 (34.1%) 11,186 3,757 (33.6%) 13,000 3,930 (30.2%)

8 ร้อยละของการมีระดับ HbA1C < 7% จำแนกตามอายุ
N ปี 2553 HbA1C < 7% ปี 2553 (%) ปี 2554 ปี 2554 (%) ปี 2555 ปี 2555 (%) < 50 ปี 2,688 668 (24.9%) 3,258 816 (25.0%) 3,750 959 (25.6%) ปี 2,265 648 (28.6%) 2,731 811 (29.7%) 3,135 821 (26.2%) 55 – 59 ปี 2,748 910 (33.1%) 3,565 1,149 (32.2%) 3,985 1,190 (29.9%) ≥ 60 ปี 7,955 3,346 (42.1%) 9,889 3,947 (39.9%) 11,746 4,578 (39.0%)

9 ตรวจหาระดับ HbA1C ประจำปี
3 จังหวัด ที่มีการตรวจ HbA1C และสามารถควบคุมระดับ HbA1C < 7% เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปี ตรวจหาระดับ HbA1C ประจำปี อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี ร้อยละของ ระดับ HbA1C < 7 %

10 Long term trend

11 Rate by disease

12 Trend by place

13 Trend of groups of diseases

14 Distribution by time

15 Long term trend

16 Time of the day

17 Time: months of years

18 Epidemic Curve

19 Epidemic Curve

20 Progression Flow diagram

21 Time Series Analysis

22 Path analysis

23 Dynamic path analysis

24 Cluster analysis: Dendrogram

25 CART Classification regression tree

26 Survival analysis

27 Survival analysis

28 Markov model Transitional probability

29 Prediction

30 Prediction

31 Spatial Analysis: Space only John Snow

32 Spatial Temporal Analysis: Space and time

33 Median age at first ???

34 The 21 Files is a Cohort study
ขนาดปัญหา: อัตราป่วย จำแนกตาม บุคคล เวลา สถานที่ เปลี่ยนไปตามเวลา อย่างไร มีอะไรที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้น Routine & Real time ผลงาน: เปรียบเทียบระหว่าง ผลที่ทำได้ เปรียบเทียบกับ เป้าหมาย เปรียบเทียบผลงานเรา กบที่อื่น (ประเภท ระดับ ขนาด ฯลฯ) เปรียบเทียบด้านลำดับที่ หรือค่าของอัตรา ผลงานวิชาการ: บทความวิจัย แก้ปัญหาที่ลึกซึ้งขึ้น เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ทำซ้ำได้) เรียนรู้ ขอตำแหน่ง การศึกษาต่อ ตีพิมพ์ มีชื่อ ได้รับการกล่าวขานถึง (อ้างอิง) ตลอดไป

35 ช่องทางเพื่อการสร้างงานวิจัยจากข้อมูลที่มีการเผยแพร่แบ่งปัน

36

37 ใช้ DAMUS เป็นช่องทาง พัฒนาทักษะการทำวิจัย
การส่งคำขอใช้ข้อมูล มีต้นแบบเอกสาร Analysis plan proposal นั่นคือหัวข้อสำคัญต้องรู้ในการทำวิจัย มี Help ให้ศึกษา มีตัวอย่างให้ดู หลังจากส่ง Analysis plan proposal ท่านอาจได้รับการติดต่อให้ปรับแก้ (เพราะแผนดี มีชัยไปกว่าครึ่ง) มีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญให้ขอรับการสนับสนุนวิชาการ (มีเครื่องมือค้นหาชื่อ และส่งคำเชิญ) Resource-limited researchers will NOT be left behind DAMUS provides an opportunity for new researchers

38 ใช้ DAMUS เป็นเวทีสร้างเครือข่าย
สมัครเป็นผู้ให้บริการด้านวิชาการ (Professional service provider) เพิ่มพูนประสบการณ์ ทีมงาน อาจมีรายได้เพิ่ม (ทุน ค่าตอบแทนตีพิมพ์) Researcher Student Research methodologist Epidemiologist Statistician Data analyst Data manager Medical writer Scientific writer in other areas Clinical research associate (CRA) Economist etc. พัฒนา Analysis plan proposal ดีๆ แล้วจะมีทีมเชี่ยวๆ มาร่วมมือทำ คำถามวิจัยดีๆ จะมีคนช่วยพัฒนา Analysis plan proposal ดีๆ สามารถสร้างงานวิจัยดีๆ ได้

39 www.damus.in.th Data Archival for Maximum Utilization System
ขุมทรัพย์ข้อมูลดิบจากงานวิจัย แบ่งกันใช้ ร่วมกันสร้าง

40 Q & A Thank you


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการพัฒนางานวิจัย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จากฐานข้อมูล 21 แฟ้ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google