งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Knowledge Management สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน (สกอ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Knowledge Management สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน (สกอ.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Knowledge Management สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน (สกอ.)

2 สารบัญ - KM คือ ? - สกอ. คือ ? - ศูนย์รวมข้อมูลของ สกอ. (Data Center) - ข้อมูลความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน - ตารางกิจกรรม KM สกอ. - ผลการดำเนินต่างๆ - สรุป

3 KM (Knowledge Management) คือ คือแนวทางการบริหารแนวทางการทำงาน ภายในองค์กรเพื่อทำให้เกิดการนิยาม ความรู้ขององค์กร ขึ้น และทำการรวบรวม, สร้าง, และกระจายความรู้ของ องค์กรไปให้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้เกิดการต่อยอดของ ความรู้, นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงก่อให้เกิด วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กรขึ้น 1 จาก 11

4 สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน (สกอ.) คือ เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน (พพ.) รับผิดชอบในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม/อาคารควบคุมตามพระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข 2550) ทั้งการกำกับดูแลให้โรงงาน/อาคารดำเนินการตามกฎหมาย และการส่งเสริมสนับสนุนให้ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน และอาคารอย่างต่อเนื่อง 2 จาก 11

5 หน้าเว็บไซต์ของ สกอ. 5 3 จาก 11

6 ศูนย์รวมข้อมูลของ สกอ. (Data Center) 6 4 จาก 11

7 ศูนย์รวมข้อมูลของ สกอ. (Data Center) 5 จาก 11

8 ศูนย์รวมข้อมูลของ สกอ. (Data Center) 8 6 จาก 11

9 ข้อมูลความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 9 7 จาก 11

10 ข้อมูลความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 10 8 จาก 11

11 ตารางกิจกรรม KM สกอ. 11 9 จาก 11

12 ผลการดำเนินต่างๆ 12 10 จาก 11

13 สรุป KM สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน (สกอ.) จะ จัดการและเผยแพร่ข้อมูลในด้านการประหยัดและอนุรักษ์ พลังงาน โดยเป็นการจัดทำโครงการศึกษาในรูปแบบ ต่างๆ แล้วจัดทำเป็นเอกสารเพื่อการศึกษา นำไปใช้ และ นำไปต่อยอด จดรวมไปถึงมีกิจกรรมบรรยายเรื่องต่างๆให้ บุคคลทั่วไปได้เข้าร่วมอบรม เพื่อกระจายความรู้อีกทาง หนึ่งด้วย 13 11 จาก 11

14 ขอบคุณครับ 14


ดาวน์โหลด ppt Knowledge Management สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน (สกอ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google