งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน (สกอ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน (สกอ.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน (สกอ.)
Knowledge Management สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน (สกอ.)

2 สารบัญ - สรุป - KM คือ ? - สกอ. คือ ?
- ศูนย์รวมข้อมูลของ สกอ. (Data Center) - ข้อมูลความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน - ตารางกิจกรรม KM สกอ. - ผลการดำเนินต่างๆ - สรุป

3 KM (Knowledge Management) คือ
คือ แนวทางการบริหารแนวทางการทำงานภายในองค์กรเพื่อทำให้เกิดการนิยาม ความรู้ขององค์กรขึ้น และทำการรวบรวม, สร้าง, และกระจายความรู้ขององค์กรไปให้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้เกิดการต่อยอดของความรู้, นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กรขึ้น

4 สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน (สกอ.) คือ
เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) รับผิดชอบในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม/อาคารควบคุมตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข 2550) ทั้งการกำกับดูแลให้โรงงาน/อาคารดำเนินการตามกฎหมายและการส่งเสริมสนับสนุนให้ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคารอย่างต่อเนื่อง

5 หน้าเว็บไซต์ของ สกอ. 3 จาก 11

6 ศูนย์รวมข้อมูลของ สกอ. (Data Center)
4 จาก 11

7 ศูนย์รวมข้อมูลของ สกอ. (Data Center)

8 ศูนย์รวมข้อมูลของ สกอ. (Data Center)
6 จาก 11

9 ข้อมูลความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
7 จาก 11

10 ข้อมูลความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
8 จาก 11

11 ตารางกิจกรรม KM สกอ. 9 จาก 11

12 ผลการดำเนินต่างๆ 10 จาก 11

13 สรุป KM สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน (สกอ.) จะจัดการและเผยแพร่ข้อมูลในด้านการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน โดยเป็นการจัดทำโครงการศึกษาในรูปแบบต่างๆ แล้วจัดทำเป็นเอกสารเพื่อการศึกษา นำไปใช้ และนำไปต่อยอด จดรวมไปถึงมีกิจกรรมบรรยายเรื่องต่างๆให้บุคคลทั่วไปได้เข้าร่วมอบรม เพื่อกระจายความรู้อีกทางหนึ่งด้วย 11 จาก 11

14 ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน (สกอ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google