งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพาเวอร์พอยท์ เรื่องการ เลื่อนแกนทางขนาน จัดทำโดย นางสาวอารมณ์ อินทร์ภูเมศร์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพาเวอร์พอยท์ เรื่องการ เลื่อนแกนทางขนาน จัดทำโดย นางสาวอารมณ์ อินทร์ภูเมศร์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพาเวอร์พอยท์ เรื่องการ เลื่อนแกนทางขนาน จัดทำโดย นางสาวอารมณ์ อินทร์ภูเมศร์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร เขต 1

2 การเลื่อนแกน ทางขนาน ( Translation of Axes)

3 นำความรู้เรื่องการเลื่อน แกนทางขนาน ไปใช้ในการเขียนกราฟ ได้

4 การเลื่อนแกนทางขนาน ( Translation of Axes) Y X Y X (x', y') O O'(h, k) แกน เดิม แกน ใหม่ x'x' y'y' h k x y (x,y)(x,y) P 

5 เมื่อแกนที่เลื่อนไปมีจุดกำเนิดเป็น (h, k) แล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างพิกัดของจุดที่อ้างแกนชุดเดิม (x, y) กับพิกัดของจุดเดียวกันที่อ้างอิงแกนชุดใหม่ (x,y) คือ x = x + h และ y = y+ k หรือ x = x - h และ y = y - k

6 ตัวอย่างที่ 1 ถ้าเลื่อนแกนไปโดยใช้ จุด (2, 3) เป็นจุดกำเนิดใหม่ ก. จงหาพิกัดของจุดต่อไปนี้ เมื่อ เทียบกับแกนใหม่ (-2, 4),(5, 0), (0, 0) และ (2, 3) ข.กราฟของสมการ y = จะมีสมการเทียบกับแกนใหม่ซึ่งใช้ พิกัด (x,y) แทนพิกัด (x,y) เป็น อย่างไร

7 ก. จงหาพิกัดของจุดต่อไปนี้ เมื่อ เทียบกับแกนใหม่ (-2, 4),(5, 0), (0, 0) และ (2, 3) วิธี ทำ (h, k) = (2, 3) จะได้ h = 2, k = 3 (x', y') = ( x- h, y- k ) 1) (- 2,4) (x', y') = ( x- h, y- k ) = ( -2-2, 4-3 ) (x', y') = (-4, 1) 2) (5,0) (x', y') = ( x- h, y- k ) = ( 5-2, 0-3 ) (x', y') = (3, -3) 3) (0,0) (x', y') = ( x- h, y- k ) = ( 0-2, 0-3 ) (x', y') = (-2, -3) 4) (2,3) (x', y') = ( x- h, y- k ) = ( 2-2, 3-3 ) (x', y') = (0, 0)

8 วิธีทำ จัดสมการให้อยู่ในรูปของ x – 2 และ y – 3 จะได้ y – 3 = แทนค่า y - 3 ด้วย y และ x – 2 ด้วย x จะได้ y = จะเป็นสมการเทียบกับแกนใหม่ ข.กราฟของสมการ y = จะมีสมการเทียบกับแกนใหม่ซึ่ง ใช้พิกัด (x, y) แทนพิกัด (x, y) เป็นอย่างไร จากสมการ y =

9 การเลื่อนแกนทางขนานกับการเขียนกราฟ กราฟของสมการบางสมการ ถ้าเขียนกราฟในระบบพิกัดฉาก ที่มีจุดกำเนิดที่จุด (0, 0) อาจเขียนได้ยาก แต่ถ้าเลื่อนแกนไปที่ จุด ( h,k ) ที่เหมาะสมและเปลี่ยนพิกัดจุด P(x, y) ใดๆ ในระบบเดิมเป็น P( x, y) ในระบบใหม่ โดยที่ x = x - h และ y = y - k แล้วจะทำให้สมการเทียบกับแกนใหม่มีรูปง่าย ต่อการเขียนกราฟดังตัวอย่างต่อไปนี้

10 ตัวอย่างที่ 2 จงเขียนกราฟของ y = วิธีทำ จัดสมการใหม่ให้อยู่ในรูป y - 3 = จะได้สมการเมื่อเทียบกับแกนใหม่ คือ y = โดยเลื่อนแกนไปที่จุด ( 2, 3 ) ดัง นี้ Y X กราฟที่ได้ นี้คือกราฟของสมการ y = ด้วย Y O X (2, 3) เขียนกราฟ y =

11 ตัวอย่างที่ 3 จงเขียนกราฟของ y = ( x –2 ) 3 วิธีทำ จัดสมการใหม่ดังนี้ y - 0 = ( x –2 ) 3 จะได้สมการเมื่อเทียบกับแกนใหม่ คือ y = ( x ) 3 โดยเลื่อนแกนไปที่จุด ( 2, 0 ) เขียนกราฟ y = ( x) 3 ดังนี้ 0 (2,0 ) X Y Y,X,X กราฟที่ได้นี้คือกราฟของสมการ ด้วย

12


ดาวน์โหลด ppt เพาเวอร์พอยท์ เรื่องการ เลื่อนแกนทางขนาน จัดทำโดย นางสาวอารมณ์ อินทร์ภูเมศร์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google