งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราส่วนตรีโกณมิติ 1 เรื่อ ง วิชา ค 42101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดทำ โดย นางปรีชาวรรณ เฟื่องสวัสดิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราส่วนตรีโกณมิติ 1 เรื่อ ง วิชา ค 42101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดทำ โดย นางปรีชาวรรณ เฟื่องสวัสดิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อัตราส่วนตรีโกณมิติ 1 เรื่อ ง วิชา ค 42101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดทำ โดย นางปรีชาวรรณ เฟื่องสวัสดิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โรงเรียนเบญจมรา ชานุสรณ์

2

3  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ อัตราส่วนตรีโกณมิติ  หาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม ที่กำหนดให้ได้  หาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติจาก การเปิดตาราง และ นำไปใช้ได้  หาความยาวด้านและมุมของ สามเหลี่ยมมุมฉากโดยใช้ค่า อัตราส่วนตรีโกณมิติ  หาระยะทางและความสูงโดยใช้ ค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติ

4 back

5 A CB ด้านตรง ข้ามมุม B ด้านตรงข้าม มุมฉาก ด้าน ประชิดมุม B กำหนด  ABC เป็นสามเหลี่ยมที่มี เป็นมุมฉาก โดยที่ให้ B เป็นจุดสังเกต เราจะได้ ชื่อด้าน ดังนี้ back

6

7 ด้านตรง ข้ามมุม P ด้านตรงข้าม มุมฉาก P Q ดูชื่อด้านที่ถูกต้องกันค่ะ ถูกกันไหมคะ ด้านประชิด มุม P R back

8 ไปทำกิจกรรมที่ 4 ใบ งานที่ 1 และ แบบฝึกหัดที่ 1 ใน เอกสารได้เลยค่ะ back

9

10

11 ด้านตรง ข้ามมุม A ด้านตรงข้าม มุมฉาก ด้าน ประชิดมุม A back

12 ถ้าเราเปลี่ยนสามเหลี่ยมมุม ฉากรูปใหม่ ดังนี้

13 ด้านตรง ข้ามมุม P ด้านตรงข้าม มุมฉาก P Q ด้านประชิด มุม P R sin P = cos P = tan P = QRQR PQPQ PRPR PRPR QRQR PQPQ ค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม P ที่ถูกต้อง คือ back

14 1

15 ด้านตรง ข้ามมุม A ด้านตรงข้าม มุมฉาก ด้าน ประชิดมุม A back

16

17 ด้านตรง ข้ามมุม P ด้านตรงข้าม มุมฉาก ด้านประชิด มุม P back

18 ไปทำกิจกรรมที่ 5, 6 ใบงานที่ 2, 3 และ แบบฝึกหัดที่ 2, 3 ใน เอกสารได้เลยค่ะ back

19

20

21

22 ไปทำกิจกรรมที่ 7 ใบ งานที่ 4 และ แบบฝึกหัดที่ 4 – 6 ใน เอกสารได้เลยค่ะ back

23 การหาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติอาจหา ได้จากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ ดัง ตัวอย่างต่อไปนี้ กำหนดให้ 5 sin A = 3 จงหาค่า tan A จากโจทย์กำหนดให้ 5 sin A = 3 จะได้ sin A = 3 5 จากความรู้เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ค่าที่ได้จากโจทย์ให้คิดเป็นค่าอัตราส่วน อย่างต่ำ และหาความยาวด้านที่เหลือได้ 4 หากวาดภาพประกอบจะมีความเข้าใจ เพิ่มขึ้น ( ดังรูป )  tan A = 3 4 back

24 กำหนดให้ 20 tan A = 21 จง หาค่า sin A – cos A จากโจทย์กำหนดให้ 20 tan A = 21 จะ ได้ tan A = 2121 2020 2121 A ค่าอัตราส่วนอย่างต่ำ ทำให้หาความยาว ด้านที่เหลือได้ 21 ( ดังรูป )  2121 2929 2020 2929 sin A – cos A = 2020 2929 = 1 2929 back

25 ไปทำกิจกรรมที่ 8 ใบ งานที่ 5 และ แบบฝึกหัดที่ 7 ใน เอกสารได้เลยค่ะ back

26 45o45o 30o30o 60o60o ค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 o, 45 o, 60 o back

27 กำหนด  ABC เป็น สามเหลี่ยมด้านเท่า ที่มีความยาวด้านดังรูป จะได้ว่า  A =  B =  C = 60 o back

28 C B 22 2 แบ่งครึ่งสามเหลี่ยมด้านเท่าโดย ลากเส้นจากจุด A ไปตั้งฉากกับด้าน BC ดังรูป A จะ ได้ A A D D 2 2 B C 1 1 back

29 A D 2 C 1 นำ  ADC มาหาความยาว ของ AD และ ขนาดของมุม A ดังรูป จะ ได้  D = 90 o  C = 60 o  A = 30 o AC 2 = AD 2 + DC 2 AD 2 = AC 2 – DC 2 = 2 2 – 1 2 = 4 – 1 AC =  3 จาก ท. พิธา กอรัสจะได้ back

30 A D 2 C 1 นำ  ADC มาหาค่าอัตราส่วน ตรีโกณมิติดังนี้ 33 sin A = cos A = tan A = cot A = sec A = csc A = sin 30 o = cos 30 o = tan 30 o = cot 30 o = sec 30 o = csc 30 o = 1 1 33 33 33 33 2 2 2 2 = = 33 2 33 3 3 back

31 A D 2 C 1 นำ  ADC มาหาค่าอัตราส่วน ตรีโกณมิติดังนี้ 33 sin C = cos C = tan C = cot C = sec C = csc C = sin 60 o = cos 60 o = tan 60 o = cot 60 o = sec 60 o = csc 60 o = 1 1 33 33 33 33 2 2 2 2 = = 33 2 33 3 3 back

32 A CB กำหนด  ABC เป็น สามเหลี่ยมมุมฉาก ที่มีความยาวด้านดังรูป 1 จะได้ว่า  A =  C = 45 o 1 45o45o back

33 นำ  ABC มาหาความยาว ของ AC จะ ได้  D = 90 o  C = 45 o  A = 45 o AC 2 = AB 2 + BC 2 = 1 2 + 1 2 = 1 + 1 AC =  2 จาก ท. พิธา กอรัสจะได้ A CB 1 1 45o45o back

34 นำ  ABC มาหาค่าอัตราส่วน ตรีโกณมิติดังนี้ 22 sin C = cos C = tan C = cot C = sec C = csc C = sin 45 o = cos 45 o = tan 45 o = cot 45 o = sec 45 o = csc 45 o = A CB 1 1 45o45o sin A = cos A = tan A = cot A = sec A = csc A = 1 2 1 2 1 1 22 22 22 = = 22 22 22 back

35 30 o 45 o 60 o sin cos tan cot sec csc จากค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 o, 45 o, 60 o สรุปได้ดังตาราง มุ ม 1 1 33 33 33 33 2 2 2 2 = = 33 2 33 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 33 33 33 33 33 33 3 3 2 2 22 22 22 22 22 22 1 1 = = = = back

36 ไปทำกิจกรรมที่ 9 – 10 ใบงานที่ 6 ในเอกสาร ได้เลยค่ะ back

37 เราสามารถนำค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 o, 45 o, 60 o มาประยุกต์ ดังนี้ ตัวอย่ าง จงหาค่าของ 2 sin 30 o cos 30 o tan 30 o 2 sin 30 o cos 30 o tan 30 o วิธี ทำ จาก โจทย์ แทนค่า จะได้ = 1 2 2 ××× 33 2 1 33 1 2 = back

38 ตัวอย่ าง จงหาค่าของ 2 ( sin 2 30 o + cos 2 30 o ) + tan 45 o 2 ( sin 2 30 o + cos 2 30 o ) + tan 45 o วิธี ทำ จาก โจทย์ แทนค่า จะได้ = 1 2 2 × 33 2 1 2 = ดูตัวอย่างใหม่ กันดีกว่านะ + 22 + 1 + = 3 1 4 3 4 + back

39 ไปทำกิจกรรมที่ 11 ใบ งานที่ 7 และ แบบฝึกหัดที่ 8 ใน เอกสารได้เลยค่ะ back

40 หรือจะเป็นการแก้สมการ ดังนี้ ตัวอย่ าง x 2 tan 2 60 o = cot 2 60 o วิธี ทำ จาก โจทย์ แทนค่า จะได้ = 1 33 1 3 = จงแก้สมการ x 2 tan 2 60 o = cot 2 60 o x2x2 2 33 2 3x23x2 9x 2 – 1 = 0 = =  x 3x + 1 3x – 1 0 1 3 –, 1 3 back

41 ตัวอย่ าง จงแก้สมการ x 2 tan 2 60 o – cot 45 o x = csc 2 45 o x 2 tan 2 60 o – cot 45 o x = csc 2 45 o วิธี ทำ จาก โจทย์ แทนค่า จะได้ = x2x2 2 = หรือตัวอย่างใหม่ อย่างนี้ – 22 = 33 1. x 22 3x 2 – x = = 3x 2 – x – 2 0  x 3x + 2 x – 1 0 1 2 3 –, back

42 ไปทำกิจกรรมที่ 12 ใบ งานที่ 8 และ แบบฝึกหัดที่ 9 ใน เอกสารได้เลยค่ะ back


ดาวน์โหลด ppt อัตราส่วนตรีโกณมิติ 1 เรื่อ ง วิชา ค 42101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดทำ โดย นางปรีชาวรรณ เฟื่องสวัสดิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google