งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การสืบค้น สารนิเทศ Information Retrieval 2 ความรู้เรื่อง สารนิเทศ สารนิเทศ หมายถึง ข้อความรู้ ที่เป็นข้อเท็จจริง สิ่งที่เห็นได้ เหตุการณ์ ความคิด และสิ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การสืบค้น สารนิเทศ Information Retrieval 2 ความรู้เรื่อง สารนิเทศ สารนิเทศ หมายถึง ข้อความรู้ ที่เป็นข้อเท็จจริง สิ่งที่เห็นได้ เหตุการณ์ ความคิด และสิ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 การสืบค้น สารนิเทศ Information Retrieval

3 2 ความรู้เรื่อง สารนิเทศ สารนิเทศ หมายถึง ข้อความรู้ ที่เป็นข้อเท็จจริง สิ่งที่เห็นได้ เหตุการณ์ ความคิด และสิ่ง เหล่านี้ได้เก็บบันทึกใน รูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นสิ่ง ตีพิมพ์ และ โสตทัศน์อื่น

4 3 ความสำคัญของ สารนิเทศ การประกอบอาชีพ การศึกษา อุตสาหกรรม การเข้าถึงสารนิเทศ get the right information, to the right person at the right time การวางแผน การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ

5 4 การใช้สารนิเทศ อย่างเหมาะสม ต้องถูกต้องและทันสมัยที่สุด ส่งถึงผู้ต้องการใช้ในรูปแบบ ที่เหมาะสม ถึงในเวลาอันเหมาะสม

6 5 ยุคข่าวสารข้อมูล (Information Age) เทคโนโลยีสารสนเทศ โลกาภิวัฒน์ (Globalization) ทางด่วนข้อมูล (Information Superhighway) สังคมข่าวสาร (Information Society) ห้องสมุด หรือ ศูนย์สารนิเทศ ห้องสมุดเสมือน (Virtual Library)

7 6 แหล่งสารนิเทศ 1. ศูนย์ข้อมูล หรือศูนย์สารนิเทศ 2. บุคคล 3. สถานที่ 4. หอสมุด

8 7 หอสมุดหรือ ห้องสมุด ห้องสมุดในปัจจุบันและ อนาคตได้นำเอา เทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามา ประยุกต์ใช้ใน การบันทึก จัดเก็บ สืบค้น ข้อมูล และการ ดำเนินงาน

9 8 ระบบทศนิยมของดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) หรือระบบ D.C. เช่น 920.547 ก 214 ท ระบบที่ใช้ในการจัดเก็บหนังสือ ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification) หรือ ระบบ LC เช่น C458.23 ก 214 ท

10 9 การเรียงหนังสือของ ห้องสมุด – หนังสือจะเรียงตาม เลข เรียกหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ประกอบด้วย เลขหมู่หนังสือ และเลขผู้ แต่ง HE7709 HE7709 A527F ก 527 ส 2002 2545

11 10 การเรียงหนังสือ ระบบ L.C. H HA HE HF……………… HZ HE7709 HE7710 HE7711 HE7713 HE7709 HE7709 HE7709 A527F A618F A792F HE7709 HE7709 HE7709 A527F A527H A527P

12 11 การเรียงวารสารและ หนังสือพิมพ์ วารสารจัดเรียงตามลำดับอักษร ของชื่อวารสาร เรียงจากซ้ายไป ขวาเช่น ดิฉัน ทีวีพูล แพรว แม่และเด็ก อนุสาร อ. ส. ท. หนังสือพิมพ์ เก็บทุกฉบับของ เดือนปัจจุบัน เก็บบางฉบับของ ทุกเดือน ในปีปัจจุบัน เริ่ม ม. ค. - ปัจจุบัน เก็บบางฉบับของปี ที่ผ่านมา

13 12 หนังสืออ้างอิง เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ สำหรับใช้ค้นคว้าข้อเท็จ จริงบาง ประการ เรียบเรียงเนื้อหาไว้อย่างมี ระเบียบ เช่น เรียงตามลำดับ ตัวอักษร เป็นหนังสือที่จำกัดให้ใช้ภายใน ห้องสมุดเท่านั้น ที่เลขเรียกหนังสือ มีอักษร อ หรือ R หรือ Ref อยู่บน เลขหมู่ หนังสือ

14 13 ประเภทของหนังสือ อ้างอิง พจนานุกรม เช่น พจนานุกรมทั่วไป พจนานุกรมเฉพาะวิชา พจนานุกรมภาษาเดียว พจนานุกรมสองภาษา พจนานุกรมคำตรงกันข้าม สารานุกรม ( Encyclopedias ) แบ่งเป็น สารานุกรมทั่วไป และ สารานุกรมเฉพาะสาขาวิชา

15 14 หนังสือรายปี ( Yearbooks, Almanacs, Annuals ) นามานุกรม ( Directories ) อักขรานุกรมชีวประวัติ ( Biographical Dictionaries ) หนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์ เช่น อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ หนังสือนำเที่ยว หนังสือแผนที่


ดาวน์โหลด ppt 1 การสืบค้น สารนิเทศ Information Retrieval 2 ความรู้เรื่อง สารนิเทศ สารนิเทศ หมายถึง ข้อความรู้ ที่เป็นข้อเท็จจริง สิ่งที่เห็นได้ เหตุการณ์ ความคิด และสิ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google