งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

OSCCA By Burapha Linux Authentication อาจารย์อธิตา โชคอนันต์รัตนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "OSCCA By Burapha Linux Authentication อาจารย์อธิตา โชคอนันต์รัตนา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 OSCCA By Burapha Linux Authentication อาจารย์อธิตา โชคอนันต์รัตนา
อาจารย์อธิตา โชคอนันต์รัตนา นางสาวกาญจนา เอี่ยมสอาด By Burapha Linux

2 Burapha Linux ความเป็นมาของ OSCCA การพิสูจน์ตัวตน การติดตั้งระบบ
Agenda ความเป็นมาของ OSCCA 1 OSCCA คืออะไร 2 การพิสูจน์ตัวตน 3 การติดตั้งระบบ 4 Burapha Linux

3 ซอฟท์แวร์ OSCCA พัฒนาโดยห้องปฏิบัติการวิจัยลีนุกซ์
อาจารย์ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ Mr.John Gatewood Ham นายณัฐวุติ จารุมาศ นางสาวกาญจนา เอี่ยมสอาด

4 ความเป็นมาของ OSCCA Burapha Linux พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิด
ทางคอมพิวเตอร์ปี 50 - Software Authentication - Log Server Burapha Linux

5 ความเป็นมาของ OSCCA (ต่อ)
Software Authentication Log Server Burapha Linux

6 คือโปรแกรมที่ใช้บริหาร และจัดการระบบพิสูจน์ตัวตน
OSCCA คืออะไร คือโปรแกรมที่ใช้บริหาร และจัดการระบบพิสูจน์ตัวตน Burapha Linux

7 กลไกการพิสูจน์ตัวตน

8 องค์ประกอบของ OSCCA Burapha Linux OSCCA คืออะไร (ต่อ) Chillispot
Web Based BLS Free Radius Chillispot Squid Software oscca นี้ถูกพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ โดยเป็นการรวมเอาsoftware openSource 3 ตัว คือ chillispot freeRadius Squid Chillispot คือ โปรแกรม captive portal ที่เป็น Captive portal เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับการรับรองในการใช้สิทธิ (authentication) ที่ใช้บนเครือข่ายไร้สาย ซึ่ง captive portal นี้ใช้เว็บเบราเซอร์ในการล็อกอินเพื่อเข้าใช้งานของผู้ใช้บริการไร้สาย 2.3 Freeradius RADIUS (Remote Access Dialing User Service) เป็นโปรโตคอลที่ช่วยในการ authentication ซึ่งเมื่อผู้ใช้ล็อกอินเพื่อเข้าสู่ระบบ หลังจากนั้นคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้จะได้รับชุดของ process และ protocol ที่สามารถใช้ได้ (ซึ่งได้จากการล็อกอินซึ่งระบุตัวตนของผู้ใช้) RADIUS ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในกระบวนการ AAA ซึ่งประกอบไปด้วย Authentication, Authorization, Accounting เพื่อควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้ (user access control) รายละเอียดมีดังนี้ (อาจไม่พูด จนกว่าจะถาม) Authentication (ส่วนรับรองสิทธิ) Authentication เป็นกระบวนการ verify ผู้ใช้ โดยใช้ username และ password Authorization (ส่วนให้สิทธิการใช้งาน) Authorization เป็นกระบวนการกำหนดสิทธิให้กับผู้ใช้ ยกตัวอย่างเช่น กำหนดให้ผู้ใช้สามารถใช้แบนวิดท์ได้จำนวน 256 Kbps เป็นต้น Accounting (ส่วนบันทึกข้อมูล) Accounting เป็นกระบวนการเก็บข้อมูลการใช้งานต่างๆ โปรแกรม Open source ที่ใช้เป็น radius protocol server คือ freeradius FreeRADIUS Server เป็น daemon ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ unix ซึ่งทำหน้าที่เป็น radius protocol server Squid เป็นโปรแกรมประเภท proxy ตัวหนึ่ง ทำหน้าที่จัดเก็บและควบคุมการจราจรทางเครือข่าย เปรียบเหมือนตำรวจจราจรที่จะเป็นผู้อนุญาติว่าใครมีสิทธิที่จะเดินเส้นทางไหน Web base เป็น web application ที่ทางห้องปฏิบัติการฯ เป็นผู้พัฒนาเพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้ระดับผู้ดูแลระบบ Burapha Linux

9 การพิสูจน์ตัวตน Burapha Linux

10 เครื่องแม่ข่ายต้องมี Lan Card 2 ชิ้น
การติดตั้งระบบ เครื่องแม่ข่ายต้องมี Lan Card 2 ชิ้น เตรียมอะไรบ้าง ?? ก่อนการติดตั้ง OSCCA แผ่นติดตั้ง OSCCA Network Burapha Linux

11 การติดตั้งระบบ (ต่อ) Burapha Linux

12 การติดตั้งระบบ (ต่อ) Burapha Linux

13 การติดตั้งระบบ (ต่อ) Burapha Linux

14 การติดตั้งระบบ (ต่อ) Burapha Linux

15 การติดตั้งระบบ (ต่อ) Burapha Linux

16 การติดตั้งระบบ (ต่อ) Burapha Linux

17 การติดตั้งระบบ (ต่อ) Burapha Linux

18 การติดตั้งระบบ (ต่อ) Burapha Linux

19 การติดตั้งระบบ (ต่อ) Burapha Linux

20 การติดตั้งระบบ (ต่อ) Burapha Linux

21 การติดตั้งระบบ (ต่อ) Burapha Linux

22 การติดตั้งระบบ (ต่อ) Burapha Linux

23 การติดตั้งระบบ (ต่อ) Burapha Linux

24 การติดตั้งระบบ (ต่อ) Burapha Linux

25 การติดตั้งระบบ (ต่อ) Burapha Linux

26 การติดตั้งระบบ (ต่อ) Burapha Linux

27 การติดตั้งระบบ (ต่อ) Burapha Linux

28 การติดตั้งระบบ (ต่อ) Burapha Linux

29 การติดตั้งระบบ (ต่อ) Burapha Linux

30 การติดตั้งระบบ (ต่อ) Burapha Linux

31 การติดตั้งระบบ (ต่อ) Burapha Linux

32 การติดตั้งระบบ (ต่อ) Burapha Linux

33 การติดตั้งระบบ (ต่อ) Burapha Linux

34 การติดตั้งระบบ (ต่อ) Burapha Linux

35 การติดตั้งระบบ (ต่อ) Burapha Linux

36 การติดตั้งระบบ (ต่อ) Burapha Linux

37 การติดตั้งระบบ (ต่อ) Burapha Linux

38 การติดตั้งระบบ (ต่อ) Burapha Linux

39 การติดตั้งระบบ (ต่อ) Burapha Linux

40 การติดตั้งระบบ (ต่อ) Burapha Linux

41 Thank You ! By Burapha Linux


ดาวน์โหลด ppt OSCCA By Burapha Linux Authentication อาจารย์อธิตา โชคอนันต์รัตนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google