งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lot By Lot Acceptance Sampling Single Plan Kawinthorn Saicharoen.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lot By Lot Acceptance Sampling Single Plan Kawinthorn Saicharoen."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lot By Lot Acceptance Sampling Single Plan Kawinthorn Saicharoen

2 ถ้าภาพนี้คือ สินค้าที่คุณได้รับ มอบมาจากผู้ขาย จะยอมรับ หรือไม่ ? ของ เสีย ของดี

3 วิธีการที่จะตรวจสอบ และตัดสินใจ มีวิธีในการ ตรวจสอบ 3 วิธี 1. ยอมรับโดยไม่ต้องมีการ ทดสอบ 2. ทำการทดสอบ 100% 3. Acceptance Sampling

4 เราจะใช้ การสุ่ม ตัวอย่างเมื่อ 1. เมื่อเป็นการทดสอบ แบบทำลาย 2. เมื่อ ทำการตรวจสอบ 100% มี ต้นทุนสูงมาก 3. ไม่สามารถทำการตรวจสอบ 100% ได้ 4. ไม่รู้ระดับคุณภาพสินค้าของผู้ขาย 5. ผู้ค้ามีประวัติคุณภาพดี แต่ยังไม่ ถึงขั้นไม่ต้องตรวจ 6. ประวัติผู้ค้าดีมากๆ แต่เสี่ยงมาก ถ้าไม่ตรวจ

5 ทำการสุ่มเพื่อการยอมรับเพื่อ อะไร ? วัตถุประสงค์ของการทำ การสุ่ม เพื่อการทดสอบ 1. เพื่อป้องกันการยอมรับของ เสีย 2. เพื่อป้องกันการปฏิเสธของดี 3. เพื่อนำข้อมูลมาใช้เป็นประวัติ คุณภาพ 4. เป็นแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจ

6 มีหลักการอยู่ 3 ประการที่ต้อง รักษาอย่างเคร่งครัด 1 สินค้าที่นำมาทดสอบต้องเกิดจากการสุ่มเท่านั้น 2 ผลจากการสุ่มเพื่อการยอมรับหรือปฏิเสธรุ่น เฉพาะรุ่นนั้นเท่านั้น 3 เป็นแค่เครื่องมือในการตรวจสอบ Lot Sampling Attribute / VariableSummary สุ่ม วัดผล ทดสอบ ตัดสินใจ

7 เมื่อทำการเปรียบเทียบกับ 100% Inspection ข้ อ ดี 1 ประหยัด 2 ทดสอบแบบทำลาย ได้ 3 ผลทางจิตวิทยาเมื่อ ส่งคืนทั้ง lot ข้อเ สีย 1 เสี่ยงในการตัดสินใจ 2 ได้รับข้อมูลน้อยกว่า เมื่อเทียบกับ 100 % Inspection 3 เป็นการเพิ่มขั้นตอน ในการทำงาน ด้าน เอกสาร

8 Types of Acceptance sampling plan Classification of acceptance sampling plans Single Double, multiple Sequential Item sampling Bulk sampling By attributesBy variables Acceptance sampling plans

9 Sampling by attributes concept sampling Inspect & count number of defectives Acceptance number Accept lot Reject lot N n c

10 อักษรย่อ และ นิยาม AQL= Acceptable Quality Level ( จุดของผู้ขาย ) - เป็นระดับคุณภาพต่ำสุดที่ลูกค้ายอมรับ ได้ที่ Pa = (1-  ) -AQL เป็นสัดส่วนของเสียที่แย่ที่สุดที่ เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต LTPD= Lot Tolerance Percent Defective ( จุดของผู้ซื้อ ) - เปอร์เซ็นต์ของเสียที่ยอมรับได้ในรุ่น ที่ Pa =  - LTPD เป็นสัดส่วนของเสียที่ผู้ซื้อเป็นผู้ กำหนด

11 ACCEPTANCE SAMPLING FOR ATTRIBUTE SINGLE SAMPLING PLAN มี 2 ตัวแปรที่ สนใจคือ n คือ ขนาดของ SANPLE SIZE C คือ ของเสียสูงสุด ที่ยอมรับได้ เช่น รับมอบสินค้าขนาด 300 ชิ้น /lot ทำการสุ่ม n = 50 ชิ้น ของเสียที่ยอมรับได้ C = 1 ชิ้น ใช้กับข้อมูลที่เป็นการบ่งถึงคุณสมบัติ ( ดี - เสีย )

12 ACCEPTANCE SAMPLING FOR ATTRIBUTE SINGLE SAMPLING PLAN NONO Lot N=300 สุ่ม n = 50 C <= 1 ACCEPTREJECT YE S

13 การออกแบบแผนการ สุ่มชักตัวอย่าง แผนการสุ่มชักตัวอย่างเป็นการ แจกแจงแบบทวินามมีค่า เปลี่ยนแปลงตามสัดส่วนของเสีย เมื่อ P a คือ ความน่าจะเป็นใน การยอมรับ p คือ สัดส่วนของเสีย

14 การออกแบบแผนการ สุ่มชักตัวอย่าง เมื่อนำสมการการแจกแจงแบบทวินามมา คำนวณที่สัดส่วนของเสีย จะได้กราฟที่มีเส้น โค้ง แสดงคุณลักษณะของ Lot ซึ่งสามารถ บอกถึงความสามารถในการสุ่มตัวอย่างโดย พิจารณาจากสัดส่วนของเสีย

15 ผลกระทบของ OC-Curve จากจำนวนตัวอย่าง ผลกระทบ ของ OC- Curve จาก ค่า C OC-Curve ในอุดมคติ

16 ชนิดของ OC- Curve TYPE A - มีขนาด lot จำกัด (N) - เป็นการแจกแจงแบบ Hypergeometric TYPE B - มีขนาด lot ไม่จำกัด - เป็นการแจกแจงแบบ Binomial

17

18 การออกแบบแผนการ ชักตัวอย่าง ต้องคำนึงถึงตัวแปรต่างๆ 4 ค่าคือ  = ความเสี่ยงของผู้ผลิต  = ความเสี่ยงของผู้บริโภค AQL= ระดับคุภาพที่ยอมรับได้ LTPD= % ของเสียมากสุด ที่ยอมรับได้ในรุ่น

19 OC Definitions on the Curve Probability of Accepting Lot Lot Quality (Fraction Defective) 100% 75% 50% 25%.03.06.09  = 0.10 90%  = 0.10 AQL LTPD Indifferent Good Bad จุด a จุด b ต้องหาจุดค่า n และ c ที่ทำให้เส้นโค้ง ลากผ่าน จุด a และ จุด b

20 การออกแบบแผนการสุ่ม เชิงเดี่ยวโดบใช้ OC-Curve ในการคำนวณจะใช้การแจกแจงแบบ ปัว ซอง มาประมาณค่าการแจกแจงแบบทวินาม เพื่อ ง่ายต่อการคำนวณ

21 การออกแบบการสุ่มโดยการใช้ Binomial nomograph ค่าที่ได้จากการใช้ nomograph จะ เป็นค่าประมาณ ไม่แม่นยำเท่ากับการ คำนวณ ตัวอย่างการใช้เช่น กำหนด  = 0.05  = 0.1 AQL = 0.02 LTPD = 0.08 จงออกแบบ แผนการสุ่มเชิงเดี่ยวโดยใช้ nomograph

22

23 การตรวจพินิจปรับแก้

24 - ใช้ในการประเมินการแก้ไขคุณภาพสินค้า - เป็นการพินิจปรับแก้กรณีที่รุ่นนั้นๆ ถูกปฎิเสธ ภายหลังจากการสุ่มตรวจ - การปรับแก้ทำโดยการตรวจสอบ 100% ในรุ่นที่ ถูกปฏิเสธ สินค้ามา ส่ง รุ่นที่ยอมรับ รุ่นที่ปฎิเสธ ทำการตรวจสอบ 100% คัดของ เสียออก

25 อักษรย่อ และ นิยาม AOQ= Average Outgoing Quality - เป็นสัดส่วนของเสียโดยเฉลี่ยภายหลังการตรวจ พินิจ - AOQ > p ไม่ดี AOQL= Average Outgoing Quality Limit = Max p (AOQ) ATI= Average Total Inspection - เป็นจำนวนที่ต้องทำการตรวจสอบโดยเฉลี่ย - ต้องกำหนดแผนการสุ่มที่ทำให้ ATI มีค่าต่ำที่สุด

26 มีการแทนที ด้วยของดี ไม่มีการแทนที ด้วยของดี N มีขนาดใหญ่มาก เมื่อเทียบกับ n สูตรการ คำนวณ AOQ

27 AOQL is the maximum point on the curve

28 มีการแทนที ด้วยของดี ไม่มีการแทนที ด้วยของดี

29


ดาวน์โหลด ppt Lot By Lot Acceptance Sampling Single Plan Kawinthorn Saicharoen.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google