งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กับงานทันตสาธารณสุข สินีนาฎ พรัดมะลิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กับงานทันตสาธารณสุข สินีนาฎ พรัดมะลิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กับงานทันตสาธารณสุข สินีนาฎ พรัดมะลิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สินีนาฎ พรัดมะลิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาะรณสุข

2 ผู้ดูแลระบบของสำนักงาน
ระบบที่พัฒนาโดย ICT-MOPH อัพโหลด / นำเข้าไฟล์ (F21, E_PCU, … ) ผู้ดูแลระบบของสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ไฟล์ OP/PP Package หน่วยบริการ (รพ.สต.) สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด Backup file PROVIS สสอ. DataCenter PROVIS-GIS PROVIS-Refer ไฟล์ OP/PP Package อัพโหลด / นำเข้าไฟล์ ( E_PCU, F12, … ) หน่วยบริการ (รพศ./รพท.)

3 โปรแกรมระบบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์สุขภาพชุมชน(JHCIS)
สามารถใช้งานได้ครอบคลุมข้อมูลของ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลได้อย่างเป็นระบบสะดวกรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อรายงานต่างๆ ทั้งที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคต้องการ สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการทั้ง Windows, Ubuntu, Linux ฯลฯ      ใช้เทคโนโลยี  Open Source Technology   ทั้งหมด   ส่งออก 21 แฟ้ม และส่งข้อมูล OP/PP Package ให้ สปสช. ได้ จำนวนหน่วยงานที่ใช้งาน  36 จังหวัด ใช้งานทั้งจังหวัด จำนวน 26 จังหวัด

4 JHCIS ระบบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ ศูนย์สุขภาพชุมชน
ที่ใช้งานได้ครอบคลุมข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ อย่างเป็นระบบ สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อ รายงานต่างๆ ทั้งที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต้องการ แก้ปัญหาต่างๆ ของ HCIS เดิม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้ทำการ วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนา ระบบงานขึ้นใหม่ สามารถใช้งานได้บน ระบบปฏิบัติการทั้ง Windows, Ubuntu, Linux ฯลฯ     โดยใช้ เทคโนโลยี  Open Source Technology   ทั้งหมด 

5 โปรแกรมคลังข้อมูลระดับอำเภอ (JHCIS-DataCenter)
เป็นโปรแกรมที่นำข้อมูลจาก JHCIS คือระบบงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ ศูนย์ สุขภาพชุมชน(JHCIS) ซึ่งมีข้อมุลของแต่ละ หน่วยงานมาราวกันเพื่อให้สำนักงานสาธารณสุข อำเภอสามารถดูข้อมูลต่างๆ ในภาพรวมของอำเภอ ได้ หน่วยงานสามารถนำไปติดตั้งใช้งานได้เอง

6 JHCIS with Open Source Technology

7 JHCIS ข้อมูลชุมชน หมู่บ้าน ข้อมูลบ้าน ข้อมูลประชากร การตรวจรักษา
ทันตกรรม คัดกรองโรคเรื้อรัง มะเร็ง เยี่ยมบ้าน อนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน คลังยาและเวชภัณฑ์ วางแผนครอบครัว โภชนาการ ส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค ฯลฯ

8 รูปแบบการใช้งาน

9 เริ่มใช้งานโปรแกรม

10 กำหนดผู้ใช้งานและกำหนดสิทธิ
ทันตแพทย์ ทันตภิบาล

11 กำหนดรหัสที่เกี่ยวกับทันตกรรม
กำหนดกิจกรรมที่ทำได้ในสถานบริการ กำหนดกลุ่มย่อย เพื่อออกรายงานได้ถูกต้อง กำหนดราคาทุน ราคาขาย เพื่อพิมพ์ใบสั่งยา

12 กำหนดชนิดฟันกับรหัสหัตถการ

13 กำหนดชนิดฟันกับรหัสหัตถการ

14 การให้บริการทันตกรรม

15 ส่งเข้าคิวตรวจห้องทันตกรรม

16

17 บันทึกกิจกรรมทางทันตกรรม

18

19 จ่ายยา

20 บันทึกการตรวจช่องปาก

21 บันทึกการตรวจช่องปาก

22 รายงานเกี่ยวกับทันตกรรม
Requirement รพ บางใหญ่ นนทบุรี

23 0110 รง.5 ส่วนที่ 2

24 0110 รง.5 ส่วนที่ 3

25 ข้อมูลจาการบันทึกตรวจสุขภาพช่องปาก รง.400

26 Contact us

27 รายกิจกรรมทันตกรรม ทันตกรรม หัตถการ1 ต้อง diag  k02.0, k02.1 , k02.2 , k03.0 , k03.1 หัตถการ  23871A1, 23771A1, 23771C1, C1 23871B1, 23871B2, B3, 23771B1 23771B2, 23771B3, U1, , , หัตถการ2 หัตถการ 23771A2, 23771A3, A4,23771B4 23771C2, 23771C3, 23871A2, A3, 23871A4 23871C2, 23871C3, 23871C4 หัตถการ 3 Diag  k07.33 หัตถการ  23771B4, 23871B4 ปริทันต์ สอนการทำความสะอาดในช่องปาก  counselingcode =’08’ หัตถการ , หัตถการ , ทันตกรรมป้องกัน 1  หัตถการ , , 23871S6 ทันตกรรมป้องกัน 2  หัตถการ , , , ทันตกรรมป้องกัน 3  หัตถการ , ทันตกรรมป้องกัน 4  หัตถการ , ทันตศัลยกรรม 1 (ถอนฟันปกติ) 2301, , ทันตศัลยกรรม 2 รพ.สต. ไม่ทำ งานตรวจช่องปาก1  z01.2 งานตรวจช่องปาก 2 => ตรวจ Follow up งานเวชศาสตร์ช่องปาก จ่ายยา K04.09, k04.02, k04.6, k04.7, k04.4, k04.60, k04.61, k04.62, k04.63, k04.69 งานเบ็ดเตล็ดทางทันตกรรม ล้างแผล ตัด ไหม Z48.0, z48.8 , z48.9


ดาวน์โหลด ppt กับงานทันตสาธารณสุข สินีนาฎ พรัดมะลิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google