งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กับงานทันต สาธารณสุข สินีนาฎ พรัดมะลิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาะ รณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กับงานทันต สาธารณสุข สินีนาฎ พรัดมะลิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาะ รณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กับงานทันต สาธารณสุข สินีนาฎ พรัดมะลิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาะ รณสุข

2 ระบบที่พัฒนาโดย ICT-MOPH หน่วยบริการ ( รพ. สต.) หน่วยบริการ ( รพศ./ รพท.) ผู้ดูแลระบบของสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ไฟล์ OP/PP Package PROVIS อัพโหลด / นำเข้าไฟล์ (F21, E_PCU, … ) อัพโหลด / นำเข้าไฟล์ ( E_PCU, F12, … ) สสอ. DataCenter Backup file PROVIS-GISPROVIS-GIS PROVIS-ReferPROVIS-Refer สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด

3 โปรแกรมระบบงานโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลและศูนย์สุขภาพชุมชน (JHCIS) สามารถใช้งานได้ครอบคลุมข้อมูลของ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลได้อย่างเป็นระบบสะดวกรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อรายงานต่างๆ ทั้งที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคต้องการ สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการทั้ง Windows, Ubuntu, Linux ฯลฯ ใช้เทคโนโลยี Open Source Technology ทั้งหมด ส่งออก 21 แฟ้ม และส่งข้อมูล OP/PP Package ให้ สปสช. ได้ จำนวนหน่วยงานที่ใช้งาน 36 จังหวัด ใช้งานทั้งจังหวัด จำนวน 26 จังหวัด

4 JHCIS ระบบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ ศูนย์สุขภาพชุมชน ที่ใช้งานได้ครอบคลุมข้อมูลของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลได้อย่างเป็นระบบ สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อ รายงานต่างๆ ทั้งที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ต้องการ แก้ปัญหาต่างๆ ของ HCIS เดิม ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้ทำ การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนา ระบบงานขึ้น ใหม่ สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการทั้ง Windows, Ubuntu, Linux ฯลฯ โดยใช้ เทคโนโลยี Open Source Technology ทั้งหมด

5 โปรแกรมคลังข้อมูลระดับอำเภอ (JHCIS-DataCenter) เป็นโปรแกรมที่นำข้อมูลจาก JHCIS คือระบบงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ ศูนย์ สุขภาพชุมชน(JHCIS) ซึ่งมีข้อมุลของแต่ละ หน่วยงานมาราวกันเพื่อให้สำนักงานสาธารณสุข อำเภอสามารถดูข้อมูลต่างๆ ในภาพรวมของอำเภอ ได้ หน่วยงานสามารถนำไปติดตั้งใช้งานได้เอง

6 JHCIS with Open Source Technology

7 JHCIS ◦ ข้อมูลชุมชน หมู่บ้าน ◦ ข้อมูลบ้าน ◦ ข้อมูลประชากร ◦ การตรวจรักษา ◦ ทันตกรรม ◦ คัดกรองโรคเรื้อรัง มะเร็ง ◦ เยี่ยมบ้าน ◦ อนามัยแม่และเด็ก ◦ งานอนามัยโรงเรียน ◦ คลังยาและเวชภัณฑ์ ◦ วางแผนครอบครัว ◦ โภชนาการ ◦ ส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค ◦ ฯลฯ

8 รูปแบบการใช้งาน

9 เริ่มใช้งานโปรแกรม

10 กำหนดผู้ใช้งานและกำหนดสิทธิ ทันตแพทย์ ทันตภิบาล

11 กำหนดรหัสที่เกี่ยวกับทันตกรรม กำหนดกิจกรรมที่ทำได้ในสถานบริการ กำหนดกลุ่มย่อย เพื่อออกรายงานได้ ถูกต้อง กำหนดราคาทุน ราคาขาย เพื่อพิมพ์ ใบสั่งยา

12 กำหนดชนิดฟันกับรหัสหัตถการ

13 กำหนดชนิดฟันกับรหัสหัตถการ

14 การให้บริการทันตกรรม

15 ส่งเข้าคิวตรวจห้องทันตกรรม

16

17 บันทึกกิจกรรมทางทันตกรรม

18

19 จ่ายยา

20 บันทึกการตรวจช่องปาก

21 บันทึกการตรวจช่องปาก

22 รายงานเกี่ยวกับทันตกรรม Requirement รพ บางใหญ่ นนทบุรี

23 0110 รง.5 ส่วนที่ 2

24 0110 รง.5 ส่วนที่ 3

25 ข้อมูลจาการบันทึกตรวจสุขภาพ ช่องปาก รง.400

26 Contact us

27 รายกิจกรรมทันตกรรม ทันตกรรม หัตถการ1 ◦ ต้อง diag  k02.0, k02.1, k02.2, k03.0, k03.1 ◦ หัตถการ  23871A1, 23771A1, 23771C1, 23871C1 23871B1, 23871B2, 23871B3, 23771B1 23771B2, 23771B3, 23871U1, 2387179, 2387210, 2387211 หัตถการ2 ◦ ต้อง diag  k02.0, k02.1, k02.2, k03.0, k03.1 ◦ หัตถการ  23771A2, 23771A3, 23771A4,23771B4 23771C2, 23771C3, 23871A2, 23871A3, 23871A4 23871C2, 23871C3, 23871C4 หัตถการ 3 ◦ Diag  k07.33 ◦ หัตถการ  23771B4, 23871B4 ปริทันต์ ◦ สอนการทำความสะอาดในช่องปาก  counselingcode =’08’ ◦ หัตถการ 2277310, 2287310 ◦ หัตถการ 2287320, 2277320 ทันตกรรมป้องกัน 1  หัตถการ 2387010, 2377010, 23871S6 ทันตกรรมป้องกัน 2  หัตถการ 2387020, 2377021, 2387020,2377021 ทันตกรรมป้องกัน 3  หัตถการ 2377030, 2387030 ทันตกรรมป้องกัน 4  หัตถการ 2377040, 2387040 ทันตศัลยกรรม 1 (ถอนฟันปกติ) 2301, 2372700, 2382770 ทันตศัลยกรรม 2 รพ.สต. ไม่ทำ งานตรวจช่องปาก1  z01.2 งานตรวจช่องปาก 2 => ตรวจ Follow up งานเวชศาสตร์ช่องปาก จ่ายยา K04.09, k04.02, k04.6, k04.7, k04.4, k04.60, k04.61, k04.62, k04.63, k04.69 งานเบ็ดเตล็ดทางทันตกรรม ล้างแผล ตัด ไหม Z48.0, z48.8, z48.9


ดาวน์โหลด ppt กับงานทันต สาธารณสุข สินีนาฎ พรัดมะลิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาะ รณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google