งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผ่านเครือข่ายภายนอก สภากาชาดไทย Performance Test ระบบสารสนเทศการเงินสภากาชาด ไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผ่านเครือข่ายภายนอก สภากาชาดไทย Performance Test ระบบสารสนเทศการเงินสภากาชาด ไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผ่านเครือข่ายภายนอก สภากาชาดไทย Performance Test ระบบสารสนเทศการเงินสภากาชาด ไทย

2 Max User Load1 Tests/Sec Tests Failed0 Avg. Test Time (sec)349 Transactions/Sec0.094 Avg. Transaction Time (sec)11.8 Pages/Sec0.41 Avg. Page Time (sec)1.11 Requests/Sec3.62 Requests Failed0 Requests Cached Percentage43.9 Avg. Response Time (sec)0.34 Avg. Content Length (bytes)13,076 Max User Load1 Tests/Sec Tests Failed0 Avg. Test Time (sec)230 Transactions/Sec0.14 Avg. Transaction Time (sec)7.26 Pages/Sec0.61 Avg. Page Time (sec)0.22 Requests/Sec5.35 Requests Failed0 Requests Cached Percentage44.1 Avg. Response Time (sec)0.061 Avg. Content Length (bytes)12,571 Overall Results 2 Mbps. 30 Mbps. ทดสอบ Load Test ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพอินเทอร์เน็ต ในการรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศการเงินสภากาชาดไทย Test Response Time (sec) * ทดสอบโดยใช้ Simulator Tool เมื่อมีจำนวนผู้ใช้งาน 1 user

4 ผลการทดสอบด้วยวิธี Manual (Login, โหลดหน้า page, ค้นหา, เพิ่มข้อมูล, ลบ ข้อมูล ) แบนวิดธ์ที่ต้องการใช้งาน ต่อ 1 user Download อย่างน้อย 6 Mbps. Upload อย่างน้อย 0.04 Mbps. Upload Download ทดสอบผ่านอินเทอร์เน็ต 2 Mbps. แบนวิดธ์ที่ ใช้งานจริง ข้อมูลวันที่ 16 พฤษภาคม 2557

5 วงจรเชื่อมโยงส่วนภูมิภาค 25 Mbps. ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Max User Load5 Tests/Sec0.026 Tests Failed0 Avg. Test Time (sec)179 Transactions/Sec0.68 Avg. Transaction Time (sec)7.65 Pages/Sec3.11 Avg. Page Time (sec)0.17 Requests/Sec27.4 Requests Failed0 Requests Cached Percentage44.0 Avg. Response Time (sec)0.028 Avg. Content Length (bytes)12,866 Overall Results ทดสอบ Maximum User = 5 User แบนวิดธ์ที่ ใช้งานจริง

6 วงจรเชื่อมโยงส่วนภูมิภาค 25 Mbps. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา Overall Results ทดสอบ Maximum User = 89 User แบนวิดธ์ที่ ใช้งานจริง Max User Load89 Tests/Sec0.88 Tests Failed1,356 Avg. Test Time (sec)95.4 Transactions/Sec3.56 Avg. Transaction Time (sec)18.3 Pages/Sec18.5 Avg. Page Time (sec)3.09 Requests/Sec138 Requests Failed1,372 Requests Cached Percentage44.3 Avg. Response Time (sec)0.61 Avg. Content Length (bytes)12,610 ทดสอบครั้งที่ 1 พบ Error

7 วงจรเชื่อมโยงส่วนภูมิภาค 25 Mbps. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ทดสอบ Maximum User = 89 User TypeSubtypeCountLast Message ExceptionSocketException1,000 A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond :80 Timeout 191Request timed out Validation Rule ErrorValidationRuleResponseTimeGoal33 The response time ( seconds) exceeded the response time goal of 10 seconds. ExceptionLoadTestErrorLimitExceededException1 More than 1000 errors of type 'Exception' and sub type 'SocketException' have occurred; additional errors of this type will not be reported. ExceptionLoadTestRequestUrlsExceededException1 The maximum number of unique Web test request URLs to report on has been exceeded; performance data for other requests will not be available Validation Rule ErrorValidationRuleFindText1 The required text ' บันทึกข้อมูลเรียบร้อย แล้ว ' did not appear in the HTML response. พบ Error Timeout : แบนวิดธิ์ไม่รองรับสำหรับการใช้งาน พร้อมกัน 89 user ทดสอบครั้งที่ 1

8 วงจรเชื่อมโยงส่วนภูมิภาค 25 Mbps. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา Overall Results ทดสอบ Maximum User = 25 User แบนวิดธ์ที่ ใช้งานจริง Max User Load25 Tests/Sec0.14 Tests Failed0 Avg. Test Time (sec)162 Transactions/Sec2.64 Avg. Transaction Time (sec)10.7 Pages/Sec12.8 Avg. Page Time (sec)0.51 Requests/Sec102 Requests Failed0 Requests Cached Percentage43.6 Avg. Response Time (sec)0.12 Avg. Content Length (bytes)14,278 ทดสอบครั้งที่ 7 ไม่พบ Error

9 วงจรเชื่อมโยงเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ ระหว่างหน่วยงาน 1000 Mbps. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทดสอบ Maximum User = 200 User

10 สรุปผลการทดสอบทางเทคนิค ข้อจำกัดที่พบ แบนด์วิดธ์ ขนาด 2 Mbps. สามารถใช้งานได้ แต่ช้า มีค่า Response Time สูงถึง 104 วินาที แบนด์วิดธ์ ขนาด 10Mbps./512Kbps. ไม่สามารถรองรับ การใช้งานพร้อมกันมากกว่า 3 user แบนด์วิดธ์ ขนาด 25/25 Mbps. ไม่สามารถรองรับการใช้ งานพร้อมกันมากกว่า 30 user

11 ข้อเสนอแนะทางเทคนิค แบนด์วิดธ์ที่เหมาะสมต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ การเงินสภากาชาดไทย, ระบบสารสนเทศภายใน สภากาชาดไทยต่างๆ ตลอดถึงการใช้งานอื่นๆ ที่จำเป็น ทั่วไป เฉพาะเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้ใช้งาน 1 – 2 คน ( เมื่อต้องใช้งานพร้อมกัน ) ควรมีอย่างน้อย 10 Mbps./512 Kbps. ผู้ใช้งาน 3 คน ขึ้นไป ( เมื่อต้องใช้งานพร้อมกัน ) ควรมีอย่างน้อย 10 Mbps./1 Mbps.

12 แนวทางแก้ไขปัญหาที่พบ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด แนวทางที่ 1 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด เพิ่มความเร็ว อินเทอร์เน็ต ผู้ใช้งาน 1 – 2 คน ( เมื่อต้องใช้งานพร้อมกัน ) ควรมีอย่างน้อย 10 Mbps./512 Kbps. ผู้ใช้งาน 3 คน ขึ้นไป ( เมื่อต้องใช้งานพร้อมกัน ) ควรมีอย่างน้อย 10 Mbps./1 Mbps. แนวทางที่ 2 บูรณาการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา แนวทางที่ 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มแบนวิดธ์ชั่วคราว ในกรณี ช่วงเวลาที่มีการใช้งานในปริมาณสูง แนวทางที่ 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มแบนวิดธ์ให้เพียงพอต่อความ ต้องการ ในปีงบประมาณถัดไป


ดาวน์โหลด ppt ผ่านเครือข่ายภายนอก สภากาชาดไทย Performance Test ระบบสารสนเทศการเงินสภากาชาด ไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google