งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อภิชาติ สุวรรณมณี ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อภิชาติ สุวรรณมณี ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อภิชาติ สุวรรณมณี ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 2
การประยุกต์ใช้ : ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ (GIS) ผ่านกระบวนการ Participatory 3-Dimensional Modelling (P3DM) อภิชาติ สุวรรณมณี ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 2 11 มีนาคม 2557

2 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนัก และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อสร้างความตระหนัก และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านการวางแผน ฟื้นฟูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศลุ่มน้ำ เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูล การใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนอย่างง่าย มองความสัมพันธ์ของป่าต้นน้ำ กับวิถีชีวิตชุมชน

3 จำลอง ภูมิประเทศ

4

5

6

7 วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการจัดทำรูปจำลองภูมิประเทศ

8 วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการจัดทำรูปจำลองภูมิประเทศ

9 วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการจัดทำรูปจำลองภูมิประเทศ

10

11 Participatory 3-Dimensional Modelling (P3DM)
กระบวนการที่ 1. จัดทำรูปจำลอง 3 มิติ 1.1 จัดเตรียมแผนที่ มาตราส่วนที่เหมาะสม เช่น 1:10,000 หรือ 1:5,000

12 Participatory 3-Dimensional Modelling (P3DM)
กระบวนการที่ 1. จัดทำรูปจำลอง 3 มิติ 1.2 ลอกลายเส้นแผนที่(เส้น contour) ตามแนวระดับ ลงบนกระดาษแข็ง 1.3 ตัดหรือเลื่อยฉลุกระดาษแข็ง ตามลายเส้น(เส้น contour) ที่กำหนด

13 Participatory 3-Dimensional Modelling (P3DM)
กระบวนการที่ 1. จัดทำรูปจำลอง 3 มิติ 1.4 นำแผ่นกระดาษแข็งที่ตัดตามลายเส้น ซ้อนทับตามแนวที่กำหนด ติดกาวให้แน่น

14

15

16 กระบวนการที่ 2. ร่วมกันกำหนดรายละเอียดที่จำเป็นบนรูปจำลอง 3 มิติ
Participatory 3-Dimensional Modelling (P3DM) กระบวนการที่ 2. ร่วมกันกำหนดรายละเอียดที่จำเป็นบนรูปจำลอง 3 มิติ 2.1 กำหนดรายละเอียดของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ นา สวน(สวนส้ม,สวนมะขาม,สวนผสมผสาน,สวนยางพารา ฯลฯ) ไร่(ไร่ข้าว,ไร่ข้าวโพด,ไร่กะหล่ำปลี,ไร่ร้าง ฯลฯ) ป่า(ป่าชุมชน,ป่าธรรมชาติ,ป่าปลูก,ป่าไผ่ ฯลฯ) แหล่งน้ำ(ลำห้วย,อ่างเก็บน้ำ,บ่อน้ำ,แหล่งน้ำสาธารณะ,ฝาย ฯลฯ) แหล่งชุมชน,สถานที่สำคัญ(วัด,โรงเรียน,อบต.,สถานีอนามัย ฯลฯ) แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ(ถ้ำ,น้ำตก,จุดชมวิว,เส้นทางศึกษาธรรมชาติ) เส้นทางสายหลัก สายรอง,พื้นที่อนุรักษ์(อุทยานแห่งชาติ) ฯลฯ

17

18 กระบวนการที่ 2. ร่วมกันกำหนดรายละเอียดที่จำเป็นบนรูปจำลอง 3 มิติ
Participatory 3-Dimensional Modelling (P3DM) กระบวนการที่ 2. ร่วมกันกำหนดรายละเอียดที่จำเป็นบนรูปจำลอง 3 มิติ 2.2 กำหนดสัญลักษณ์ และสี 2.3 จัดวางสัญลักษณ์และระบายสี ตามรายละเอียดที่กำหนด

19

20

21 กระบวนการที่ 2. ร่วมกันกำหนดรายละเอียดที่จำเป็นบนรูปจำลอง 3 มิติ
Participatory 3-Dimensional Modelling (P3DM) กระบวนการที่ 2. ร่วมกันกำหนดรายละเอียดที่จำเป็นบนรูปจำลอง 3 มิติ 2.4 จัดวางมาตราส่วน และเส้นกริดเพื่อใช้อ้างอิง

22

23

24

25

26 กระบวนการ : พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

27 ☺ขอบคุณทุกท่านครับ☺


ดาวน์โหลด ppt อภิชาติ สุวรรณมณี ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google