งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผ่านกระบวนการ อภิชาติ สุวรรณมณี ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 2 11 มีนาคม 2557 การประยุกต์ใช้ : ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการ จัดการลุ่มน้ำ (GIS) Participatory 3-Dimensional.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผ่านกระบวนการ อภิชาติ สุวรรณมณี ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 2 11 มีนาคม 2557 การประยุกต์ใช้ : ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการ จัดการลุ่มน้ำ (GIS) Participatory 3-Dimensional."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผ่านกระบวนการ อภิชาติ สุวรรณมณี ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 2 11 มีนาคม 2557 การประยุกต์ใช้ : ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการ จัดการลุ่มน้ำ (GIS) Participatory 3-Dimensional Modelling (P3DM)

2 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนัก และเสริมสร้างการมี ส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างความตระหนัก และเสริมสร้างการมี ส่วนร่วมของชุมชน ด้านการวางแผน ฟื้นฟูความสมบูรณ์ของ ระบบนิเวศลุ่มน้ำ ด้านการวางแผน ฟื้นฟูความสมบูรณ์ของ ระบบนิเวศลุ่มน้ำ เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูล การใช้ประโยชน์ ที่ดินชุมชนอย่างง่าย เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูล การใช้ประโยชน์ ที่ดินชุมชนอย่างง่าย มองความสัมพันธ์ของป่าต้นน้ำ กับวิถีชีวิต ชุมชน มองความสัมพันธ์ของป่าต้นน้ำ กับวิถีชีวิต ชุมชน

3 จำลอง ภูมิ ประเทศ

4

5

6

7 วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการจัดทำรูป จำลองภูมิประเทศ

8

9

10

11 1.1 จัดเตรียมแผนที่ มาตราส่วนที่เหมาะสม เช่น 1:10,000 หรือ 1:5,000 1.1 จัดเตรียมแผนที่ มาตราส่วนที่เหมาะสม เช่น 1:10,000 หรือ 1:5,000 กระบวนการที่ 1. จัดทำรูป จำลอง 3 มิติ Participatory 3-Dimensional Modelling (P3DM)

12 1.2 ลอกลายเส้นแผนที่ ( เส้น contour) ตามแนว ระดับ ลงบนกระดาษแข็ง 1.3 ตัดหรือเลื่อยฉลุกระดาษแข็ง ตามลายเส้น ( เส้น contour) ที่กำหนด กระบวนการที่ 1. จัดทำรูป จำลอง 3 มิติ Participatory 3-Dimensional Modelling (P3DM)

13 1.4 นำแผ่นกระดาษแข็งที่ตัดตามลายเส้น ซ้อนทับตามแนวที่กำหนด ติดกาวให้แน่น ติดกาวให้แน่น กระบวนการที่ 1. จัดทำรูป จำลอง 3 มิติ Participatory 3-Dimensional Modelling (P3DM)

14

15

16 2.1 กำหนดรายละเอียดของการใช้ประโยชน์ ที่ดิน ได้แก่ กระบวนการที่ 2. ร่วมกันกำหนดรายละเอียดที่ จำเป็นบนรูปจำลอง 3 มิติ นา นา สวน ( สวนส้ม, สวนมะขาม, สวนผสมผสาน, สวน ยางพารา ฯลฯ ) สวน ( สวนส้ม, สวนมะขาม, สวนผสมผสาน, สวน ยางพารา ฯลฯ ) ไร่ ( ไร่ข้าว, ไร่ข้าวโพด, ไร่กะหล่ำปลี, ไร่ร้าง ฯลฯ ) ไร่ ( ไร่ข้าว, ไร่ข้าวโพด, ไร่กะหล่ำปลี, ไร่ร้าง ฯลฯ ) ป่า ( ป่าชุมชน, ป่าธรรมชาติ, ป่าปลูก, ป่าไผ่ ฯลฯ ) ป่า ( ป่าชุมชน, ป่าธรรมชาติ, ป่าปลูก, ป่าไผ่ ฯลฯ ) แหล่งน้ำ ( ลำห้วย, อ่างเก็บน้ำ, บ่อน้ำ, แหล่งน้ำสาธารณะ, ฝาย ฯลฯ ) แหล่งน้ำ ( ลำห้วย, อ่างเก็บน้ำ, บ่อน้ำ, แหล่งน้ำสาธารณะ, ฝาย ฯลฯ ) แหล่งชุมชน, สถานที่สำคัญ ( วัด, โรงเรียน, อบต., สถานี อนามัย ฯลฯ ) แหล่งชุมชน, สถานที่สำคัญ ( วัด, โรงเรียน, อบต., สถานี อนามัย ฯลฯ ) แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ( ถ้ำ, น้ำตก, จุดชมวิว, เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ) แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ( ถ้ำ, น้ำตก, จุดชมวิว, เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ) เส้นทางสายหลัก สายรอง, พื้นที่อนุรักษ์ ( อุทยาน แห่งชาติ ) เส้นทางสายหลัก สายรอง, พื้นที่อนุรักษ์ ( อุทยาน แห่งชาติ )ฯลฯ Participatory 3-Dimensional Modelling (P3DM)

17

18 2.2 กำหนดสัญลักษณ์ และสี 2.3 จัดวางสัญลักษณ์และระบายสี ตาม รายละเอียดที่กำหนด กระบวนการที่ 2. ร่วมกันกำหนดรายละเอียดที่ จำเป็นบนรูปจำลอง 3 มิติ Participatory 3-Dimensional Modelling (P3DM)

19

20

21 2.4 จัดวางมาตราส่วน และเส้นกริด เพื่อใช้อ้างอิง กระบวนการที่ 2. ร่วมกันกำหนดรายละเอียดที่ จำเป็นบนรูปจำลอง 3 มิติ Participatory 3-Dimensional Modelling (P3DM)

22

23

24

25

26 กระบวนการ : พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตาม มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

27 ☺ ขอบคุณทุกท่าน ครับ ☺ http://www.iapad.org/


ดาวน์โหลด ppt ผ่านกระบวนการ อภิชาติ สุวรรณมณี ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 2 11 มีนาคม 2557 การประยุกต์ใช้ : ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการ จัดการลุ่มน้ำ (GIS) Participatory 3-Dimensional.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google