งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคลากร คอมพิวเตอร์. บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ แบ่งตามลักษณะงานได้เป็น 3 กลุ่ม บุคลากรคอมพิวเตอร์ บุคลากรทางด้าน ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ บุคลากรทางด้าน ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคลากร คอมพิวเตอร์. บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ แบ่งตามลักษณะงานได้เป็น 3 กลุ่ม บุคลากรคอมพิวเตอร์ บุคลากรทางด้าน ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ บุคลากรทางด้าน ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคลากร คอมพิวเตอร์

2 บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ แบ่งตามลักษณะงานได้เป็น 3 กลุ่ม บุคลากรคอมพิวเตอร์ บุคลากรทางด้าน ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ บุคลากรทางด้าน ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ บุคลากรทางด้าน ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ บุคลากรทางด้าน ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ บุคลากรสนับสนุน และบริการ บุคลากรสนับสนุน และบริการ

3 People หรือ บุคลากร คอมพิวเตอร์ คือ  บุคลากร (people ware) หมายถึง บุคลากรใน งานด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมี ความรู้เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ สามารถใช้งาน สั่งงานเพื่อ ให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ตามที่ต้องการ

4 บุคลากรทางด้านผู้ผลิต ฮาร์ดแวร์  นักออกแบบคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ศึกษาและวาง แนวทางการผลิตคอมพิวเตอร์ โดยคำนึงถึงลักษณะและประสิทธิภาพการใช้งาน ให้ เหมาะสมกับภาพของผู้ใช้ วิศวกรคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่แปลงแนวการ ออกแบบเป็นข้อกำหนดเครื่อง ออกแบบแผงจง จร การใช้ไอซี การใช้หน่วยความจำ และการทำงาน ร่วมกันกับอุปกรณ์ต่างๆ ช่างเทคนิกคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่นำชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มาประกอบกันเป็นเครื่องตาม ข้อกำหนดของวิศวกร และตรวจสอบการทำงานของ เครื่อง ผู้สนับสนุนด้านการขาย มีหน้าที่สนับสนุนการ ขายเครื่อง ให้บริการติดตั้งเครื่อง ดูแลซ่อมแซม อบรมการใช้เครื่อง ทำเอกสารคู่มือ

5 ความรู้ของบุคลากรทางด้าน ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์  นักออกแบบคอมพิวเตอร์ และวิศวกร คอมพิวเตอร์ ควรศึกษาทางด้านวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ ศึกษาออกแบบการคำนวณวงจร อิเล็กทรอนิกส์ วงจรคอมพิวเตอร์ การเขียน โปรแกรมระบบ การเขียนโปรแกรมแปลภาษา คอมพิวเตอร์ การวางเครือข่าย ช่างเทคนิกคอมพิวเตอร์ ต้องมีความรู้ทางด้าน วงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ การใช้เครื่องมือวัดและตรวจ ซ่อมต่างๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์

6 บุคลากรผู้ผลิต ซอฟต์แวร์  นักวิเคราะห์ระบบ มีหน้าที่ศึกษาความต้องการของ ผู้ใช้ นักออกแบบระบบ มีหน้าที่นำผลการวิเคราะห์ ความต้องการของผู้ใช้จากนักวิเคราะห์ระบบ มาทำการ ออกแบบระบบให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ นักเขียนโปรแกรม มีหน้าที่นำระบบที่ได้รับการ ออกแบบจากนักออกแบบระบบ มาเขียนเป็นโปรแกรม หรือซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งตรวจสอบการทำงานของ โปรแกรมให้ถูกต้องตามที่ต้องการ ผู้สนับสนุน ได้แก่ ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ นักเขียน คู่มือการใช้ซอฟต์แวร์ ผู้ให้การฝึกอบรมแนะนำการใช้ ซอฟต์แวร์

7 ความรู้ของบุคลากรผู้ผลิต ซอฟต์แวร์  นักวิเคราะห์ระบบ ควรมีความรู้ทางด้าน คอมพิวเตอร์และตัวระบบงาน นักออกแบบระบบ ต้องมีความรู้เรื่องการจัดวาง โครงสร้างฐานข้อมูล รู้ระบบการส่งต่อข้อมูล สรุป บุคลากรด้านผลิตซอฟต์แวร์ควรมีความรู้ด้าน การคำนวณทางคอมพิวเตอร์ การวางโครงสร้างข้อมูล การเขียนโปรแกรมประยุกต์ การเขียนคอมพิวเตอร์ กราฟิก รวมถึงมีความรู้ทาเทคนิควิธีการต่างๆ ในการ ออกแบบซอฟต์แวร์

8 บุคลากรสนับสนุนและบริการ เป็นกลุ่มบุคลากรที่ให้การสนับสนุนและ บริการทางด้านคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ได้แก่  ผู้จัดการแผนกประมวลผลข้อมูล  นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ  นักโปรแกรมระบบ  นักโปรแกรมประยุกต์ด้านต่างๆ  วิศวกรระบบ วิศวกรด้านสื่อสารข้อมูล  ช่างเทคนิค ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt บุคลากร คอมพิวเตอร์. บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ แบ่งตามลักษณะงานได้เป็น 3 กลุ่ม บุคลากรคอมพิวเตอร์ บุคลากรทางด้าน ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ บุคลากรทางด้าน ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google